A.B.W.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.B.W.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 440.482.839

Publication

27/03/2014
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 MARI 2014

DENDERMONDE

Griffie

II 1 *14068202* 11

Ondernemingsnr : 0440.482.839

Benaming (voluit) : A.B.W.

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zeel: Veldstraat 16

9270 Laarne

Onderwerp akte :REGIME ARTIKEL 537 WIB UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE

DIVIDENDGERECHTIGDE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op tien maart tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de beslotenl,i

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgende beslissingen heeft genomen:

A.de algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, zevenhonderdzesendertigduizend achthonderdendrie euro (E 736.803,00) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 maart 2012.

B.de algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen achthonderdeenendertigduizend zeshonderddriendertig euro ( 831.633,00) bedraagt.

C.de algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van zeshonderdachtendertigduizend zevenhonderdaohtentwintig euro achtenzeventig cent ( 638.728,78).

:1 De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op deli Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze sohuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing tenii bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

Het bestuurergaan van de vennootschap gaf op 14 februari 2014 laatst, de opdracht aan de bedrijfsrevisor tot het:: opmaken van een verslag met betrekking tot inbreng in nature, onder de opschortende voorwaarde van de beslissing door de :" algemene vergadering van de uitkering van dividenden in het kader van artikel 537 W1B92.

D.de vergadering stelt vast dat ingevolge de vorige genomen beslissing het verslag van het bestuursorgaan en het verslag der bedrijfsrevisor definitief is geworden.

E. Kapitaalverhoging door inbreng in nature - Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in nature en de kapitaalverhoging en van het verslag van de; bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in nature, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vernield, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze: verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren. Conclusies yan de bedriifsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 02 maart 2014 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIGURAD, te 9051 Gent Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door de heer Stefaan BEIRENS, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk ais volgt:

"Besluit

, De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in nature bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van!i vennootschappen. De inbreng in nature betreft de schuldvordering die zal ontstaan uit hel besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.B.W, maatschappelijke zetel te Veldstraat 16, 9270 Laame en met ondernemingsnummer BE. 0440.482.839 RPR Gent.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij A.B.W. BVBA middels een inbreng in nature van de! vordering van de vennoten ten gevolge van de geplande dividenduitkering ten bedrage van 638.728,78 EUR, onder afhouding:i van 10 % roerende voorheffing, conform artikel 537 van het Welboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale nettodividend! zal 574.855,90 gUR bedragen.

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzakei .-inbreng,in.-natureen dathet-bestuursorgaan_varr-clemennootschap,verantwoordelijk-ismoor.cle-beschrijving.,en-waardering-vad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11.1Voor-behbuden " de ingebrachte birCidli?-.iivoor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

aan het de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Belgisch Staatsblad dat de voor de inbreng in nature door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering bedieseconomisch verantwoord is (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 574.855,90 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

Indien aile vennoten besluiten om de ontvangen nette dividenduitkering voor een bedrag van 574.855,90 EUR in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng in nature 23.691 nieuwe aandelen van A.B.W. BVBA, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, worden uitgegeven, met een uitgifteprijs van 24,27 EUR per aandeel. De kapitaalverhoging zal als volgt verlopen:

1. Het verschil tussen de ultgifteprijs van 24,27 EUR per aandeel en de fractiewaarde van 7,08 EUR per aandeel of een globale uitgiftepremie van 407.056,63 EUR zal in een eerste fase worden geboekt op een onbeschikbare rekening Uitgiftepremies.

2. Door de inbreng in nature zal het kapitaal dus in eerste instantie worden verhoogd met 167.799,27 EUR (23.691 nieuwe aandelen * 7,08 EUR (fractiewaarde bestaande aandelen), om het te brengen van 100.144,10 EUR naar 267.943,37 EUR.

3: Onmiddellijk en in dezelfde buitengewone algemene vergadering wordt gepland om deze uitgiftepremie

te incorporeren in het kapitaal zonder de uitgifte van nieuwe aandelen waarna het kapitaal zal verhoogd worden van 267.943,37 EUR tot 675.000,00 EUR.

De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

23.465 nieuwe aandelen aan de heer Edwin Westen;

226 nieuwe aandelen aan mevrouw Hilde Bergez.

Door de inbreng in nature zal het kapitaal worden verhoogd met 574.855,90 EUR, om het te brengen van 100.144,10 EUR naar 675.000,00 EUR.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren, Indien echter na de beslissing van dividenduitkering n of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten die wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van cie verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Sint-Denijs-Westrem, 2 maart 2014.

Figurad Bederevisoren BVBA

vertegenwoordiecloor

Volgt de handtekening

Stefaan Beirens

Vennoot"

Nee nec' gin

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen niet een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Beslissinq

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van art 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vinonderdvierenzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig euro negentig cent (E 574.855,90) om het te brengen van honderdduizend honderdvierenveertig euro tien cent ( 100.144,10), op zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (E 675.000,00) door de uitgifte van drientwintigduizend zeshonderdeenennegentig (23.691) nieuwe aandelen, die dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng door de vennoten van de zekere vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten leste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

F. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging:

Ziin vervolgens tussengekomen:

aile vennoten; die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financile toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten leste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedriesrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren aile vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van vilfhonderdvierenzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig euro negentig cent (E 574.855,90) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Eerste verhoging Kapitaal

Verschijners verklaren in eerste instantie, om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdzevenenzestigduizend zevenhonderdnegenennegentig euro zevenentwintig cent ( 167.799,27) om het te brengen van honderdduizend honderdvierenveertig euro tien cent (E 100.144,10) op tweehonderdzevenenzestigduizend negenhonderddrienveertig euro zevenendertig cent ( 267.943,37).

Vergoeding voor de inbrenq

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan aile vennoten, die aanvaarden, de drientwintigduizend zeshonderdeenennegentig (23.691) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

aan de heer Edwin WESTEN, vennoot sub 1: drientwintigduizend vierhonderdvijfenzestig nieuwe aandelen: 23.465

aan Hilde BERGEZ, vennoot sub 2: tweehonderdzesentwintig nieuwe

aandelen: 226Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

****Uitqiftegremie-

De vergadering stelt vast:

dat de nieuwe aandelen uitgegeven werden aan een uitgifteprijs van afgerond vierentwintig euro zevenentwintig cent (E 24,27) per aandeel. Zij stellen eveneens vast dat het verschil tussen gemelde uitgifteprijs en de fractiewaarde van de bestaande en de nieuw uitgegeven aandelen een bedrag beloopt van vierhonderdenzevenduizend zesenvijftig euro drienzestig cent ( 407.056,63) in totaal. Zij besluit het verschil tussen de totale uitgifteprijs vijfhonderdvierenzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig euro negentig cent (E 574.855,90), en het bedrag van de kapitaalverhoging, welk verschil uiteindelijk in totaal een bedrag van vierhonderdenzevenduizend zesenvijftig euro drienzestig cent (E 407.056,63) bedraagt, te boeken op een onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremie", die evenals het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt.

Tweede deel kapitaalverhoging

De verschijners besluiten in hun gemelde hoedanigheid:

het kapitaal een tweede maal te verhogen met een bedrag vierhonderdenzevenduizend zesenvijftig euro drienzestig cent (E 407.056,63), om het te brengen van tweehonderdzevenenzestigduizend negenhonderddrienveertig euro zevenendertig cent (E 267.943,37), op zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (E 675.000,00), door incorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremie; dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die vcorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

G. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderdvierenzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig euro negentig cent (E 574.855,90) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (E 675.000,00), vertegenwoordigd door zevenendertigduizend achthonderddertig (37.830) aandelen zonder vermelding van waarde.

H. Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de

vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (E 675.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend achthonderddertig (37.830) aandelen op naam, zonder

vermelding van waarde, die ieder nizevenendertigduizend achthonderddertigste (1/37.830e1) deel van het kapitaal

vertegenwoordigen."

1.de vergadering keurt de gecordineerde tekst van de statuten goed.

J.Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren en voor het

aanvullen van het "register van aandelen..

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegeliik hiermede neergelegd: Niek Van der Straeten Notaris

expeditie proces-verbaal

volmacht

verslag van de zaakvoerder

verslag van de bedrijfsrevisor

cordinatie der statuten.

. Vloor-beltouden

aan het

Belgisch Staatsblad

04/02/2014
mod 11.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac

--..

VAN KC~P NDL

i 4 tAN, vO%

DENDERWNDE

Ondernemingsnr: 0440,482.839

Benaming (voluit) :A. B.W.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Veldstraat 16

9270 Laarne

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING IN DE NV - OMZETTING NV IN BVBA BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op negentien december tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.B.W." volgende beslissingen heeft genomen :

A. het kapitaal te verminderen met achthonderddertigduizend euro (E 830.000,00) om het te brengen op honderdduizend en honderdvierenveertig euro en tien cent (E 100.144,10), met dien verstande dat alle kosten hieraan verbonden ten laste zijns, van de vennootschap.

De vergadering beslist dat deze vermindering zal geschieden door terugbetaling aan ieder aandeel van een bedrag van,, afgerond achtenvijftig euro en zeventig cent ( 58,70) te nemen uit en aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van del; vennootschap. Deze vermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.

B. overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootsohappen, de vermindering van het kapitaal waarvan sprake;, ;i in de eerste beslissing, slechts effectief zal mogen worden doorgevoerd dan na verloop van een termijn van twee maanden,; lopende vanaf de publicatie van een uittreksel uit deze akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en voor zover gedurende: deze periode geen enkele schuldeiser zijn vorderingen heeft laten kennen, vorderingen die ontstaan zijn voor deze;; ji bekendmaking en nog niet vervallen zijn. De vergadering behoudt zich alle rechten voor om tot de effectieve vermindering van het kapitaal over te gaan door het;; overhandigen van specin aan de aandeelhouders of via uitgifte van gecertifieerde cheques of via bankoverschrijvingen op;, naam van de aandeelhouders of via boeking op rekening courant van de aandeelhouders.

C. om de juridische vorm van de vennootschap te veranderen en deze van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De aandeelhouders van de NV ontvangen thans evenveel nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte;; aansprakelijkheid in ruil voor de oude aandelen van de NV.

overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur van de Naamloze=; Vennootschap een verslag opgemaakt omtrent het voorstel tot omzetting van de NV In een BVBA.

De staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, is gehecht aan dit verslag. ;.

Door de raad van bestuur van de NV werd de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap;; = met beperkte aansprakelijkheid FIGURAD, te Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door;; mevrouw Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor, voornoemd, aangesteld als bedrijfsrevisor, teneinde verslag uit te brengen:? over de voormelde staat van activa en passiva.

Dit verslag opgemaakt op 18 december 2013, houdt in als besluit :

e. Besluit

" in het kader van de procedure voor omzetting voorzien door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen heeft de.; raad van bestuur van de naamloze vennootschap A.B.W, met zetel te Veldstraat 16, 9270 Laame en met:; ondememingsnummer B 0440.482.839  RPR Gent, ons aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en!: passiva die werd afgesloten op 30 september 2013. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige ovenwaardering van het netto actief, zoalsl; dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap; heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het; lnsteut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen b1 de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat,; er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens de staat van activa en passiva;, ;: afgesloten op 30 september 2013 bedraagt 1.794.020,80 EUR, wat niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van;; 930.144,10 EUR.

Cent, 18december2013.

>'igurad Bedrijfsrevisoren BVBA;;

vertegenwoordigd door

Volgt de handtekening

Ann Van Vlaenderen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

*14033731*

mcd 11.1

" ( W

w-~ " Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belgeBeide voormelde verslagenen staat van activa en passiva worden goedgekeurd door de vergadering.

De nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekingen en de boekhouding van de naamloze vennootschap voortzetten ; zij behoudt het ondernemingsnummer, zijnde nummer 0440.482.839 en het BTW-nummer BE0440.482.839

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2013, zoals omschreven is in het hierboven vermeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Aile verrichtingen gedaan vanaf zelfde datum zullen geacht te zijn gedaan voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, namelijk voor wat betreft de boekhouding en de sociale bescheiden.

Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.B.W. geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een naamloze vennootschap reeds vroeger bestond.

Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de omzetting fiscaal neutraal gebeurt en dit op het vlak van de BTW, registratierechten en directe belastingen.

De verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van alle verslagen waarvan hierboven sprake, vr het verlijden dezer.

Alle verslagen zullen samen met een expeditie van dit proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde worden neergelegd.

D. vervolgens de statuten van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te leggen als volgt : Naam : A.B.W.

Zetel : 9270 Laame Veldstraat 16

Duur : Onbepaald.

Kapitaal : Het kapitaal bedraagt honderdduizend honderd vierenveertig euro tien cent ( 100.144,10) en wordt vertegenwoordigd door veertienduizend honderd negenendertig (14.139) aandelen zonder vermelding van waarde. Samenstelling van het kapitaal : Het kapitaal is volledig onderschreven door volstorting in geld.

Boekjaar : van n april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van elk daaropvolgend jaar.

Reserves  winstverdeling -- vereffening : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding I vereffening worden alle activa van de vennootschap gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Is tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap:

De Heer Westen, Edwin Emile Paul, voornoemd, [Rijksregister nummer: 48.07.06-213.82], wonend te 9270 Laarne, Veldstraat 14, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.

De statutaire zaakvoerder kan enkel worden ontslagen bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor een notaris, genomen met unanimiteit van stemmen.

Wanneer, om welke redenen ook, de voomoemde initieel aangestelde statutaire zaakvoerder zijn functie niet meer zal (kunnen) uitoefenen, onder meer door overlijden, door enige vorm van juridische onbekwaamheid of in geval van ernstige ziekte die leidt tot een lange afwezigheid, dat wil zeggen vanaf twaalf maanden afwezigheid, of wanneer vaststaat dat zijn afwezigheid voor de rest van zijn leven zal zijn, welke ernstige ziekte dient te worden vastgesteld door twee onafhankelijke geneesheren, dan zal het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door een zaakvoerder aangesteld door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen op de vergadering.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn regelen deze onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

Tegenstrijdig belang

De zaakvoerder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft, dat strijdig is met het belang van de vennootschap, stelt de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het verwerven, aanhouden, en beheren van deelnemingen of participaties in andere vennootschappen, het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld door artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting;

- het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij roerende, onroerende of commercile activiteiten;

- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer, met uitzondering van vermogensbeheer bedoeld door artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig, financile of handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten;

- het verstrekken van alle diensten van informatieve, financile, administratieve, sociale en organisatorische aard.

Zij mag zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht en opstal, verwerven, bezitten of toestaan.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen, het toezicht en de controle uitoefenen over andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit.

Zij mag voorschotten of leningen toestaan aan vennootschappen waarin zij een deelneming of participatie bezit of aan haar vennoten en bestuurders, evenals aan derden dit laatste binnen het kader van het maatschappelijk doel.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle onroerende, roerende, financile, industrile, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even op welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanvullend doel nastreven, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Jaarvergadering ; op de eerste zaterdag van de maand september om tien uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig gesohreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

E.de vergadering aanvaardt het ontslag van alle leden van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap, met name:

a) mevrouw Westen, Ann Hadewiich, voornoemd [Rijksregister nummer : 77.05.24-322.28],

b) mevrouw Devoaele, Diane Emilie Marie, [Rijksregister nummer : 52.10.11-182.68],

c) De Heer Van Eeckhaute, Jens Andr, [Rijksregister nummer : 88.08.17-283.44],

en verleent hen volle kwijting en ontlasting voor hun bestuur, voor zoveel als mogelijk.

F.Gebruik makende van deze algemene vergadering wordt beslist te benoemen tot eerste, statutaire zaakvoerder, en dit

voor onbepaalde duur.

De Heer Westen, Edwin Emile Paul geboren te Antwerpen op 6 juli 1948, [Rijksregister nummer: 48.07.06-213.82]

wonend te 9270 Laame, Veldstraat 14.

die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.

Deze opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tepelijk hiermede neeraelead: Niek Van der Straeten Notaris

expeditie proces-verbaal

verslag van de raad van bestuur

verslag van de bedrijfsrevisor

volmacht

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 07.09.2013, NGL 20.09.2013 13587-0178-013
26/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 01.09.2012, NGL 24.10.2012 12614-0157-013
25/07/2012
Mod Word 11.1

(1i~iC '~ I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbias

1111111111Iiiij1.1j1111,111III111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440.482.839

Benaming

(voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VELDSTRAAT 16 -- 9270 LAARNE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 13/07/2012 gehouden te Laarne, blijkt dat met. eenparigheid van stemmen werd beslist om de heer Jens Van Eeckhaute, wonende te 9070 Neusden,; Kalverbosstraat 13, te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, met ingang van heden. aanvaardt het mandaat.

Mevrouw Ann Westen Gedelegeerd bestuurder

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

VAN KOOPHANDEL

16 J11L.1 2012

DEfVDERIVIt7NDE

Griffl

03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 03.09.2011, NGL 29.09.2011 11557-0310-013
27/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 04.09.2010, NGL 22.10.2010 10585-0450-015
16/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 15.12.2008 08848-0214-012
17/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 11.12.2007 07825-0138-012
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 31.10.2006, NGL 12.01.2007 07011-3513-012
18/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 17.12.2005, NGL 13.01.2006 06012-2917-012
03/02/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 08.01.2005, NGL 31.01.2005 05040-1448-012
13/08/2004 : OU
09/01/2004 : OU
30/10/2003 : GE159089
21/02/2003 : GE159089
14/01/2003 : GE159089
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 05.09.2015, NGL 29.09.2015 15605-0136-012
21/12/2001 : GE159089
12/12/2000 : GE159089
01/01/1997 : GE159089
21/01/1995 : GE159089
01/01/1995 : GE159089
26/01/1994 : GE159089
31/12/1993 : GE159089
01/01/1993 : GE159089
01/01/1992 : GE159089
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 28.09.2016, NGL 28.10.2016 16664-0473-012

Coordonnées
A.B.W.

Adresse
VELDSTRAAT 16 9270 LAARNE

Code postal : 9270
Localité : LAARNE
Commune : LAARNE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande