A.M.-CONSULTING AND SERVICES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.M.-CONSULTING AND SERVICES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 444.347.595

Publication

03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 29.12.2013 13702-0285-015
13/12/2013
Ondernemingsar : 0444.347.595

Benaming

(voluit):A .M -CONSULTING jke AND SERVp ICES BVBA vormnder de v ie

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : GRAAF VAN LANDASTSTRAAT 19 - 9700 OUDENAARDE

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone aigmene vergadering van 1 november 2013.

De buitengewone algemene vergadering aanvaardt, met nparigheid van stemmen de benoeming van isabelle Vandenbroere tot niet-statutair zaakvoerster met ingang vanaf heden.

Oudenaarde, 01/11/2013

PEYSKENS Jom

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Mad 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

III

1

Oudenaarde

0E3 DEC. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 14.03.2013 13066-0027-012
07/03/2012 : OU035945
21/01/2011 : OU035945
25/01/2010 : OU035945
07/01/2009 : OU035945
03/01/2008 : OU035945
09/01/2007 : OU035945
16/01/2006 : OU035945
16/07/2015
Luik B Mod Word 11,1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Afdeling Oudenaarde

D 7 JULI 2015

Griffie

i

Voor- II i 111.111,113!11111111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbfac

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr: Benaming (voluit) :

(verkort) :

0444.347.595

A.M.-CONSULTING AND SERVICES

,

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Graaf van Landaststraat 19 - 9700 Oudenaarde

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verfeden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 23 juni 2015 neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.M.-CONSULTING AND SERVICES" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "GSNI I"

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

-artikel 1 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De burgerlijke vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, Haar naam luidt "GSNI1 "."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van 23 juni 2015;

- gecordineerde statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2005 : OU035945
09/01/2004 : OU035945
10/04/2003 : OU035945
22/01/2003 : OU035945
11/01/2001 : OU035945
13/01/2000 : OU035945
30/12/1999 : OU035945
27/02/1999 : OU035945
01/01/1997 : OU35945
01/01/1996 : OU35945
01/01/1995 : OU35945

Coordonnées
A.M.-CONSULTING AND SERVICES

Adresse
GRAAF VAN LANDASTRAAT 19 9700 OOIKE(OUDENAARDE)

Code postal : 9700
Localité : Ooike
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande