A.R.K.E.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.R.K.E.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.117.137

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 24.06.2014 14230-0142-011
14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.09.2013, NGL 05.10.2013 13624-0470-011
24/10/2012
Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor- I lI II III fl III III U

behouden *121]5485*

aan het

Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdaling Bruii e)

op: .4 rt 5~ ale

Gro'e=

Ondernemingsar :0437.117.137

Benaming: A.R.K.E.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :8300 Knokke-Heist, Van Bunnenplein 18 bus 51

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter, op 4 oktober 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap A.R.K.E, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenplein 18 bus 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0437.117.137, rechtbank Brugge, B.T.W.-nummer BE 0437.117.137, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap door de tekst van het huidig artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Het ondernemen van goederenvervoer langs de weg, door de lucht en over het water voor eigen rekening en voor rekening van derden; alle transport- en verzendingsverrichtingen (forwarding) zowel op nationaal als op internationaal vlak;

- Het verhuren van personenwagens, vrachtwagens en andere transportmiddelen, en alle materiaal en machines die betrekking hebben op de transportbranche de vermelde activiteiten ondersteunen.

Het verhandelen van parkeerruimtes, standplaatsen en opslagruimtes.

Het verstrekken van adviezen inzake nationaal en internationaal goederenvervoer.

- Het waarnemen van bestuursmandaten.

De vennootschap heeft ook tot doel in Belgi en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

alle studin en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financile bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, vervreemden, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commercile, industrile of financiele handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriele of commercile eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in aile verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen of te vergemakkelijken. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van dat doel te vergemakkelijken, zo kan zij meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiele interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in Belgi of in het buitenland.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen."

2. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met

honderdzesendertigduizend euro (e 136.000,00), teneinde het te brengen van vierhonderdzesendertigduizend euro (e 436.000,00) op driehonderdduizend euro (B 300.000,00) door terugbetaling in specin van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen.

3. Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (E 300.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 3.015 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/3.015de van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.

5. Benoeming tot bestuurder van de heer DESMET Kurt, geboren te Tielt op 18 augustus 1968, nationaalnummer: 68.08.18-173.92, wonende te Aalter, Beukenpark 22, voor een termijn van zes jaar.

6. Volmacht 1/ aan ondergetekende notaris om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, 2/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VERBEKE GEERT", met zetel te 9880 Aalter, Hoefijzer 10, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij ieder ondernemingsloket en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, en 3/ aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

f ,S"

+Voor-

behouden aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

`Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

'---f fgisc 

I Staats Wad

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt en uitgereikt uitsluitend ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel.

(Getekend)

R. MONDELAERS, notaris

Werden gelijktijdig neergelegd:

l.een uitgifte van de akte statutenwijziging;

2.het verslag van de raad van bestuur inzake de wijziging van het doel;

3.gecordineerde tekst van de statuten.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 19.07.2012 12317-0030-011
23/01/2012
4 ,

Ondernemingsnr :0437.117.137

Benaming: A.R.K.E.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :8300 Knokke-Heist, Van Bunnenplein 18 bus 51

OnderwerD(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerleg ing ter griffie van de akte

lT~U ELG` E--~_-

bf Nt c r.ar, _ 11F RGE:EGD ter GRIFFIE dei

RECHTBANKVAN KOOPHANDEL TE $7T 01- 2012 BRUGGE (Afdeling Brugge)

tea` lalt,. ,

Griffie% clriftler.

Ul Il" iz III IIIIIozIIIia3iIII utII *11

Voor-

behoud

aan hE

Belgist

Staatsb

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter, op 20 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap A.R.K.E, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenplein 18 bus 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0437.117.137, rechtbank Brugge, B.T.W.--nummer BE 0437.117.137, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Herbenoeming van de huidige bestuurders van de vennootschap, wiens mandaat bij de sluiting van de jaarvergadering van dit jaar (2011) ten einde; is gekomen:

1. De heer DE RYCKE-HELSMOORTEL Eric Maurits Maria, wonende te 9880 Aalter, Beukenpark 107.

12. Mevrouw VAN LOOCKE Maria Helena Raymonda, wonende te 9880 Aalter, Beukenpark 107.

13. Mevrouw DE RYCKE-HELSMOORTEL Annemie Rosa Valerie, wonende te 9880 LAalter, Beukenpark 22.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar, met van ingang Ivan 28 juni 2011.

Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 22 van de statuten de =van de statuten de raad van bestuur bevoegd is om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de~ algemene vergadering.

Er wordt tevens aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten Ide vennootschap in het algemeen rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door:

- de raad van bestuur, optredend als college;

n gedelegeerd bestuurder.

2. Afschaffing van de aandelen aan toonder en omzetting van de aandelen aanl toonder in aandelen op naam. Het kapitaal van de vennootschap wordt voortaan( vertegenwoordigd door aandelen op naam.

3. Volmacht werd verleend 1) aan notaris Roel MONDELAERS om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, 2) aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt en uitgereikt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- Luik B - vervolg rechtbank van koophandel.

behouden

aan het

~Tgiscri --

Staatsblad

juitsluitend ter neerlegging op de griffie van de

4\7

(Getekend)

R. MONDELAERS, notaris

Werden gelijktijdig neergelegd:

1/ een uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene

vergadering

2/ de gecoordineerde tekst van de statuteni~ ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/02/2015
Mod word M

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de . a e

1111 1E1

*15026930*

Ondernemingsvr : 0437.117.137 Benaming

(voluit) : A.R.K.E.

(verkort) :

Griffie ~~`R~~ELEGD

Rechtbank Koophandel

0 FEB 2015

Genee~ . r

e~u?g f3rugge

De griffier

Annexes du

Bijlagen bij het_Belgisch Staatsblad -18/02/2015

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: Van Bunnenplein 18 Bus (volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere algemene vergadering dd. 19.01.2015 - Adreswijziging

Met deze besluit de Bijzondere algemene vergadering dd. 19.01.2015 onder het voorzitterschap

van Mevr. De Rycke- Heismoortel Annemie het adres van de maatschappelijke zetel vanaf 19.01.2015 als

volgt te wijzigen:

Beukenpark 22

9880 Aalter

Mevr. DE RYCKE- HERLMOORTELANNEMIE

Voorzitter

51 8300 Knokke-Heist

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/08/2011 : BG070576
09/09/2010 : BG070576
26/03/2015
Ia< Mod Word 11.1

L_, _~__~__  , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0437.117.137

Benaming

(voluit) : A.R.K.E.

(verkort) :

NEERGELEGD

1 6 MART 2015

REGHT Arva+; vmeu KOOPHA >rtfter

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BEUKENPARK 22, 9880 HALTER

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere algemene vergadering dd. 05.02.2015 - Herbenoeming bestuurders

Met deze besluit de Bijzondere algemene vergadering dd. 05.02.2015 onder het voorzitterschap

van Mevr. De Rycke-Helsmoortel Annemie en met eenparigheid van stemmen het ontslag goed te keuren

van De heer De Rycke-Helsmoortel Eric als bestuurder en dit vanaf 05.02.2015.

Mevr. De Rycke-Helsmoortel Annemie wordt benoemd als gedelegeerd

bestuurder vanaf 05.02.2015.

Mevr De Rycke-Helsmoortel Annemie

bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/09/2009 : BG070576
28/08/2008 : BG070576
19/05/2015
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

(1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr :0437.117.137

Benaming (voluit) : A. R. K. E

(verkort): *

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel :9880 Aalter, Beukenpark 22

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter, op 14 april 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap A.R.K.E, met zetel te 9880 Aalter, Beukenpark 22, ingeschreven in het rechtspereonenregister onder nummer 0437.117.137, rechtbank Gent, B.T.W.-nummer BE 0437.117.137, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Bevestiging van de beslissing van de verplaatsing van de zetel naar 9880 Aalter, Beukenpark 22, met ingang van 19 januari 2015.

2. Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (e 150.000,00), om het kapitaal van

driehonderdduizend euro (e 300.000,00) te verhogen tot

vierhonderdvijftigduizend euro (e 450.000,00). Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld en dat gaat gepaard met de uitgifte van 1.507 kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

3. Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt

vierhonderdvijftigduizend euro (E 450.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 4.522 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/4,522ste van het kapitaal vertegenwoordigen.".

4. Machten 1/ aan ondergetekende notaris om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, 2/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VERBEKE GEERT", met zetel te 9880 Aalter, Hoefijzer 10, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij ieder ondernemingsloket en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, 3/ aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GETIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt en uitgereikt uitsluitend ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel.

W11111101

NI

NEERGELEGD

-7 MEI 2015

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEk ee NT

urine

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17,00r-ienouderi aan het Bfbisc h-Staatsblad Luik B - vervolg

(Getekend)

R. MONDELGERS, notaris

Werden gelijktijdig neergelegd:

1.een uitgifte van de akte statutenwijziging;

2.gecordineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/08/2007 : BG070576
29/08/2006 : BG070576
18/10/2005 : BG070576
15/06/2005 : BG070576
25/05/2005 : BG070576
21/12/2004 : BG070576
21/12/2004 : BG070576
03/01/2003 : BG070576
15/10/2002 : BG070576
10/04/1998 : BG70576
12/07/1997 : BG70576
01/01/1996 : BG70576

Coordonnées
A.R.K.E.

Adresse
BEUKENPARK 22 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande