A.S.S.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.S.S.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.243.247

Publication

06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 31.08.2014, NGL 30.09.2014 14623-0542-010
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.08.2013, NGL 29.11.2013 13670-0502-010
06/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 30.11.2012 12653-0309-010
15/10/2012
Voor-behoudet aan het Beigisc* staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111 11111 11111 I1JI 11111 11111 Ill1 11111 IIl IIl

*12169807*

J

Ondernemingsnr : 0867243247

Benaming

(voluit) A.S.S.

(verkort)

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Frans van Ryhovelaan 264 A te 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Er wordt akte genomen van het ontslag als zaakvoerder met ingang van 30/0912012 van mevr

Atmaca Sevgi, RR 760423.116,42, Houtdoklaan 15 te 9000 Gent.

Haar aandelen (18) worden overgedragen aan dhr Atmaca Sait, zaakvoerder.

Getekend : Atmaca Sait, zaakvoerder Atmaca Sevgi, ontslagnemend

NEERGELEGD

- UK I , 'LU12

RECHTBAN K VAN

KOOPHANDEL TE GENT rI Ile

Op de laatste bfz, van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/09/2012
1R-

Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111ffilI11111111

~

Vo

Doha

aan

Belg

Staats

NEERGELEGD

- 6 SEP, 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHAM] #ff1 GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0867243247

Benaming

(voluit) : A.S.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Wondelgemstraat 148 GV te 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel met ingang van 03/09/2012 verplaatst

naar

Frans van Ryhovelaan 264 A te 9000 Gent

Getekend : Atmaca Sait, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/02/2015
rood Word l t.ti

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0867243247 Benaming

(voluit) ; A.S.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

NEERGELEGD

2 8 -01- 2015

RECHTBGNffi&AN

KOOPLA AND _TE GENT

*15021373*

i

Zetel : Frans van Ryhovelaan 264 A te 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming werkend vennoot

De bijzondere algemene vergadering dd.27/0112015 nam volgende beslissingen :

Dhr Anglov Svetlin Nedyalkov, RR 820618.581.61, Pioenstraat 16 te 9000 Gent wordt met ingang van 27/01/2015 benoemd tot werkend vennoot. Hij is houder van 20 aandelen aan hem overgedragen door dhr Atmaca Sait.

Getekend ; Atmaca Sait, zaakvoerder Anglov Svetlin Nedyalkov, werkend vennoot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/05/2012
r Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V

beh

Be1

IIII I III I III~II IIII~II

~

Star

*12086746*

1

C)ndernemt,,;siv . 0867243247

Bertarn'sne.

A.S.S.

tvrr.crt;

NI:ERGELEGD

2,6 APR. 2e12

Rechtsvos m bvba

Zetel VVondelgemstraat 148 GV te 9000 Gent

(volledig acres)

Onderwerp a! *:e.: Benoeming werkende vennoten

De bijzondere algemene vergadering dd 23/04/2012 nam met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen :

Dhr Murad Murad Nfevzat, geboren op 04/09/1989, Antoon Sanderusstraat 14/2V te 9000 Gent wordt benoemd tot werkend vennoot met ingang van 23/04/2012. Hij is houder van 30 aandelen.

Dhr Yusein Dzheyhan, geboren op 13/04/1978, Afrikalaan 236 te 9000 Gent wordt benoemd tot werkend vennoot met ingang van 23/04/2012. Hij is houder van 30 aandelen.

getekend : Atamca Sait, zaakvoerder Murad Murad Nfevzat, werkend vennoot

Yusein Dzheyhan, werkend vennoo t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 = Annexes"d Mdtr b

Op de I.^+a!S[e Oz. van Le _B Ve:Ifelr..!gietl Race() hibaR^ en :3oFr`c -,",'." _s L' u inytgtrn,7entetet3d7nogal S hF,tzll van de p2rSo(o)i(eI^)

be,np;tl Ce fCG: :'" :: ' > . . . " aa^7't:r1 van df ; il', t.: h'rte,genUwoordgert

l,{iri e7: t'.Iflfi2._." c

20/02/2012
Mod Word 11.1

~~~~ ,'1~ '" ~~

~......~~__--..,:

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~: "  ._ _. ~ _' ~ . ~._....~

~

- 7 FFS. L.012

RECi ;TEie"%". 4~an

KOOPHANDEL TE ~^:t D!'r

r;; te

1111JiltIIIIM111111

br

E St

Ondernemingsnr : 0867243247

Benaming

(natuit) : A.S.S.

(verkort)

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Wondelgemstraat 148 Gv, te 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming werkend vennoot

De bijzondere algemene vergadering dd 06/01/2012 nam met eenparigheid van stemmen volgende: beslissingen

-dhr Kazankaya Ozdemir, RR 730730.549.36, Kikvorsstraat 445 te 9000 Gent wordt met ingang van 06/01/2012 benoemd tot werkend vennoot. Hij is houder van 20 aandelen.

getekend : Atmaca Sait, zaakvoerder Kazankaya Ozdemir, werkend vennoot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 31.08.2009, NGL 07.01.2012 12005-0165-009
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 31.08.2010, NGL 07.01.2012 12005-0166-009
20/12/2011
Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N

N

Op de laatste blz. van Luik- B vermelden _ Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

P ~ -92- 2019

RECHTBAh J i 1

KOOPHANDEL TE GENT

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Houtdoklaan 15 te 9000 Gent

tvolledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel met ingang van 06/12/2011 verplaatst,

naar:

- Wondelgemstraat 148 Gv, 9000 Gent

getekend : Atmaca Sait, zaakvoerder

11111.111I111.1j1111q9*

Ondernemingsnr : 0867243247 P3enaaning

(voluit) _ A.S.S.

(verkort) :

02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 31.08.2011, NGL 29.11.2011 11618-0479-010
03/11/2011
Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0867243247

Benaming

(voluit) : A.S.S.

NEERGELEGD

2 0 OKT. 2011

RECHTBANKJAN

KOOPHA'&rItrieTE GENT

*11165593

V, behl aai

Stoa

03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Houtdoklaan 15 te 9000 Gent

Onderwerp akte : Benoeming werkend vennoot

De bijzondere algemene vergadering dd 17/10/2011 nam met eenparigheid van stemmen volgende beslisingen

- Dhr Yusein Reyhan Rafel, geboren op 20/11/1979, Afrikalaan 236/c te 9000 Gent wordt benoemd tot werkend vennoot met ingang van 17/10/2011. Hij is houder van 20 aandelen van de vennootschap.

getekend : Atmaca Sait, zaakvoerder Yusein Reyhan Rafel, werkend vennoot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/05/2015
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

111111,11111511111 i

Vo. beha: aan Belg Staats m i

J

NEEP GELEGD

06 -05- 2015

RECHGfi##ffiX VAN

KOOPHAN UI TF CFNiT

Oridernemingsnr : 0867243247

Benaming

(voluit) : A.S.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : Cvba

Zetel : Frans van Ryhovelaan 264 A te 9000 Gentt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag werkend vennoot

De bijzondere algemene vergadering dd.05/05/2015 nam volgende beslissingen :

Het aangeboden ontslag als werkend vennoot van dhr Anglov Svetlin Nedyalkov, RR 820618.581,61,.

Pioenstraat 16 te 9000 Gent wordt aangenomen met ingang van 05/05/2015.

Zijn aandelen (20) worden overgedragen aan dhr Atmaca Sait, zaakvoerder.

Getekend : Atmaca Sait, zaakvoerder Anglov Svetlin Nedyalkov, ontslagnemend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 31.08.2016, NGL 30.11.2016 16686-0312-011

Coordonnées
A.S.S.

Adresse
FRANS VAN RYHOVELAAN 264A 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande