A.V.E.

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : A.V.E.
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 550.686.321

Publication

29/04/2014 : OPRICHTING
A. ER WORDT EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA OPGERICHT ONDER DE NAAM A.V.E.

B DE OPRICHTERS:

1 .ASENOV VALENTIN WONENDE TE 9000 GENT, WONDELGEMSTRAAT 13 - GEBOREN OP

07.07,1985 TE SHUMEN (BULGARIJE) - BULGAARSE NATIONALITEIT.

2.MURAD EMEL ALI WONENDE TE 9000 GENT, KWAKKELSTRAAT 2 - GEBOREN OP 31.12.1989 TE

SEVUEVO (BULGARIJE) - BULGAARSE NATIONALITEIT.

C. DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL IS GELEGEN TE : WONDELGEMSTRAAT 119 - 9000 GENT DE VENNOOTSCHAP IS OPGERICHT VOOR ONBEPAALDE DUUR TE REKENEN VANAF 10.04.2014 E. HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IS ONBEPERKT. HET STATUTAIR MINIMUM KAPITAAL WORDT VASTGESTELD OP 2500 €, DIT BEDRAG IS BIJ DE OPRICHTING VOLLEDIG GEPLAATST EN

VOLSTORT IN SPECIËN. BOVEN HET MINIMUM KAPITAAL IS HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VERANDERLIJK ZONDER DAT EEN STATU UTWIJZIGING IS VEREIST DOOR HETTOE EN UIT

TREDEN, HET UITSLU1TEN, HET OVERLIJDEN VAN VENNOTEN EN DOOR HET ONDERSCHRIJVEN VAN NIEUWE AANDELEN DOOR DE VENNOTEN, CONFORM DE WET.

DE AANDELEN WORDEN VOLSTORT ALS VOLGT :

ASENOV VALENTIN TEN BELOPE VAN 50% DER AANDELEN MURADEMELALI TEN BELOPE VAN 50% DER AANDELEN

F. DE VENNOOTSCHAP HEEFT TOT DOEL:. AANKOPEN EN VERKOPEN VAN HORECAMATERIAAL

EN AANVERWANTE PRODUCTEN.

.DE UITBATING IN BREDE ZIN VAN ALLERESTAURANTS, TRAITEURS, TAVERNES, SNACK-BARS, UITBATING SPEELAUTOMATEN.MEENEEM- EN AFHAALRESTAURANTS, FRITUUR; PITTA-ZAAK , PIZZERIA; DRANKGELEGENHEDEN.METOF ZONDER SCHOUWSPEL. GROOTHANDEL EN

KLEINHANDEL - INPORT EN EXPORT. SCHOONHE1DSSPECIALISTE.UITVOEREN VAN GROND-

EN KABELWERKEN, ALSMEDE HET

TREKKEN EN LEGGEN VAN ALLERHANDE LEIDINGEN MET UITSLUITING ECHTER VAN HUN AANSLUITINGEN. BESTRATING EN HERBESTRATING ZOALS HET PLAATSEN VAN DALLEN, KASSEIIEN, KLINKERS, MOZAÎEKSTENEN EN DERGELIJKE. ALGEMENE BOUW- EN BEZETWERKEN

ELECTRICITEITSWERKEN. SANITAIRE INSTALLATES. DAKWERKEN. AFBRAAKWERKEN. DE AANLEG VAN PIJPLEIDINGEN VOOR HET VERVOER VAN GAS, PETROLEUMPRODUCTEN ENZ AANLEGGEN VAN LEIDINGEN VOOR HET VERVOER EN DE DISTRIBUEE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE. DE AANLEG VAN TELECOMMUNICATIELIJNEN EN -NETTEN, DE BOUW VAN

AUTOWEGEN, STRATEN EN ANDERE WEGEN EN PADEN VOOR VOERTUIGEN EN VOETGANGERS

(INCLUSIEF HET PLAATSEN VAN VANGRAILS)

DE UITBATING IN BREDE ZIN VAN ONDERNEMING VOOR HET BOUWEN, HERSTELLEN EN

ONDERHOUDEN VAN TU1NEN, SPORTTERREINEN EN WEGEN.

DE BOUW VAN SPEEL- EN SPORTTERREINEN, ZWEMBADEN, ENZ. KRANTBEDELING HET INTERNATIONAAL EN NATIONAAL TRANSPORT VAN GOEDEREN EN PERSONEN. KOERIERDIENST. HET VERHUREN VAN CONTAINERS, VOERTUIGEN, GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN.

AUTOHANDEL, CAROSSER1E EN AUTOMEKANIEK (HERSTELLEN VAN MOTORRIJTUIGEN). DEPANNAGE. DE INVOER, DE UITVOER, DE FABRICATIE, DE GROOT- EN KLEINHANDEL, HET

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I KOOPHANDEL 'IeTSenT


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

S -a

fi fi

O ri

es e3N

•m

VERVOER VAN ALLE VOEDINGSPRODUCTEN EN ALLE DRANKEN IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD. DE VERKOOP VAN ALCOHOUSCHE- EN STERKE DRANKEN. VERKOOP VAN

TABAKSWAREN. HET BEREIDEN VAN DIVERSE GERECHTEN EN HET VERVOEREN VAN (LICHTE)

MAALTIJDEN.

BEENHOUWERIJ EN (SPEK)SLAGERU. KRUIDENIERSWINKEL (INCL NIGHTSHOP)

HET UITBATEN VAN EEN TELECOMMUNICATIEZAAK AL DAN NIET MET INTERNETCAFE. BROOD EN

BAKETBAKKERIJ (KOUD EN WARM)

GESTEENTE- EN GESCHENKARTIKELEN, MEUBILAIR, HUISHOUDARTIKELEN, LUXE ARTIKELEN,

TWEEDEHANDSARTIKELEN.

TEXTIEL, PAPIERWAREN, TAPUTEN, VLOERBEKLEDING, E.A. IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET

WOORD. KAPPERSZAAK VOOR DAMES EN HEREN. HANDELAAR IN GOUD EN

(FANTASIE)JUWELEN.VLEESVERWERKENDE BEDRIJF, MET INBEGRIP VAN HET UITBENEN, HET

VERWERKEN EN HET VERSNUDEN VAN VLEES. VISVERWERKENDE NUVERHBD.

TUINBOUW, GROENTEN EN FRUITTEELT, INCL CAMPIGNONS KWEKEN EN PLUKKEN. SNOEIEN.

DE REVISIE VAN MOTOREN EN HET ONDERHOUD EN REINIGEN VAN VOERTUIGEN. AUTOBANDEN

CENTRALE. MARKTKRAMER (cfr. Ambulante handel). INDUSTRIEL SCHOONMAAKBEDRIJF (kuisploeg), ADVIESBUREAU. TUSSENPERSOON IN DE HANDEL. ZOWEL VOOR EIGEN REKENING OF VOOR REKENING VAN DERDEN, ALLE FINANCIËLE, HANDELS-, INDUSTRIËLE, ROERENDE OF

ONROERENDE BEWERKINGEN UITVOEREN, DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VERBAND HOUDEN MET MAATSCHAPPELIJK DOEL, OF DE VERWEZENLIJKING ERVAN

BEVORDEREN. ZIJ MAG ZICH OP HET EVEN WELKE WIJZE INTERESSEREN AAN ALLE BESTAANDE

OF OP TE RICHTEN ONDERNEMINGEN. DEZE OPSOMMING IS NIET BEPERKEND, ZODAT DE

VENNOOTSCHAP IN HET KADER VAN HAAR WERKZAAMHEDEN ALLE ROERENDE EN ONROERENDE VERPLICHTINGEN MAG STELLEN DIE NODIG OF NUTTIG ZIJN VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN HAAR DOEL EN HET BEHOUD VAN HAAR PATR1MONIUM. G. HET BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP GAAT IN OP 1 JANUARI EN EINDIGT OP 31 DECEMBER. HET EERSTE BOEKJAAR VANGT AAN OP DATUM VAN DE NEERLEGGING DER STATUTEN EN EINDIGT OP 31/12/2015.

H. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING WORDT JAARLIJKS BIJEENGEROEPEN OP DE EERSTE DONDERDAG VAN DE MAAND JUNI OM 15U EN DE EERSTE MAAL IN HET JAAR 2016. DE VENOOTSCHAP ONDER FIRMA WORDT BESTUURD DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR SAMENGESTELD UIT 1 OF MEER LEDEN. DE ZAAKVOERDERS WORDEN BENOEMD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VOOR ONBEPAALDE DUUR,

ASENOV VALENTIN EN MURAD EMEL ALI WORDEN ALS ZAAKVOERDERS AANGESTELD. MET

EEN ONBEZOLDIGD MANDAAT, VOOR EEN ONBEPAALDE DUUR.

ELKEEN KAN DE VENNOOTSCHAP AFZONDERLIJK VERBINDEN .

HIERBIJ NEERGELEGD DE OPRICHTINGSAKTE

GEDAAN TE GENT, 10.04.2014

ZAAKVOERDER

ASENOV VALENTIN

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzîj van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
19/08/2014
("g"\ Mod Word 11.1

iLui~C;B i; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-behoude

aan het

Belgiscl Staatsble

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

0 l AU6, 2014

RECFETs,>~!~ KQO

Ondernemingsnr : 0550686321

Benaming

(voluit) : A.V.E.

(verkort) :

Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel : WONDELGEMSTRAAT 119 - 9000 GENT

(volledig adre8)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER.

OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 06.08.2014 WERD MET EENPARIGHEID DER STEMMEN VOLGENDE BESLISSING GENOMEN

-OP DATUM VAN 06.08.2014 IS DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL GEWIJZIGD NAAR: WONDELGEMSTRAAT 193 - 9000 GENT

-OP DATUM VAN 06.08.2014 HEEFT DE GENOEMDE ASENOV VALENTIN ONTSLAG GENOMEN ALS ZAAKVOERDER.

-OP DATUM VAN 06.08,2014 WORDT DE GENOEMDE KADIR SEHER NIYAZI WONENDE TE BULGARIJ, 5000 VELIKO TARNOVO, SLIVNICOL 30 B - VERBLIJVENDE TE 9000 GENT, GEBROEDERS DESMETSTRAAT 114 A - GEBOREN OP 24.08.1968 TE BULGARIJE, 5000 VELIKO TARNOVO - BULGAARSE NATIONALITEIT BENOEMD TOT ZAAKVOERSTER.

HIERBIJ NEERGELEGD DE B.A.V. VAN 06.08.2014

ZAAKVOERSTER

MURAD EMEL ALI

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~N

30/10/2014
Mol Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onclememingsrir : 0550686321

Benaraing

(voluit) A.V.E

(verkort)

Vr bec aar Self, Staal

*14199197*

1111

r. ERGELEGO

21 Eil". 914

KOOPHlerE GEOT RECI-1,-Li:e.1`:: VAN

Rechtsvorm. VOF

Zetel WONDELGEMSTRAAT 193- 9000 Gent

(volledig adres)

Oridenvem ete : ONTSLAG VAN ZAAKVOERDERS,AANDELEN OVERGEDACHT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge 0 de algemene vergadering van 07/08/2014 werd met eenparigheid der sternen vogende beslissing genomen;

A) Op de datum van 06/0812014 zijn ontslag genomen als ZAAKVOERDER:

1) Mevrouw Kadir Seher Niyazi geboren op 24.08.1968 te Veliko Tamovo/Bulgarije , mer R,R 680824.572.95.

Mevrouw Kadir Seher Niyazi overgedracht 15 aandelen uit AVE.- VOF van Murad Emel Ali.

2) Vanaf 06(08/2014 Murad Emel Ali is 100 % aandelenhuders.

Opgemaakt te Gent op 07.08.2014.

MU RAD Emel Ali KADIR Seher Niyazi

ZAAKV0eRDER ONTSLAGNEMEND ZAAKVOERDERS

Op de leatste blz van Luik B verne:le:1 Recto Naam en hoedanighesd van de instrumenterende notaris, hetzij van de oerso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en hendtekanin9

12/03/2015
Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

110111111111,1110111111

Ondernemingsnr : 0550686321

Benaming

(voluit) : AV.E

(verkort) :

Rechtsvorm : VOF

Zetel : WONDELGEMSTRAAT 193, 9000 GENT (volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMEN ZAAKVOERDER.

~.Sad Word t t.1

VAN

LNE:TEGD

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

15

E GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

lirtreksel uit bijzonderde algemene vergadering op 01/02/2015

op heben 01/02/2015 zijn volgende beslissing met eenparigheid van stemen genomen:

1.BENOEMING VAN ZAAKVOERDER vanaf 01102/2015;

-Asenov Valentin Ognanov , geboren op 07/07/1985 te Shumen/Bulgarije , wonende te

Wondelgemstraat 119,9000 Gent,

Murad Emel

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/04/2015
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor behouc aan ht Eetgis Staatsb

Motl wottl 11.1

Ondernemingsnr : 0550686321 Benaming

(voluit) : A.V.E

(verkort) :

Rechtsvorm : VOF

Zetei : WONDELGEMSTRAAT 193, 9000 GENT (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder.

Urtreksel uit bijzonderde algemene vergadering op 18/03/2015

op henen 18/03/2015 zijn volgende beslissing met eenparigheid van sternen genomen:

1.ONTSlAG VAN ZAAKVOERDER vanaf 01/02/2015;

-Asenov Valentin Ognanov , geboren op 07107/1985 te ShumenBulgarije , wonende te

Wondelgemstraat 119,9000 Gent,

Murad Emel zaakvoerder

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

T na neerlegging ter griffie va

J1fl11w111101111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
A.V.E.

Adresse
WONDELGEMSTRAAT 193 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande