AALSTERS SWIMMING TEAM, AFGEKORT : AST

Association sans but lucratif


Dénomination : AALSTERS SWIMMING TEAM, AFGEKORT : AST
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 864.831.610

Publication

27/03/2013
MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Ondernemingsnr : 0864.831.610

Benaming

(voluit) : Aalsters Swimming Team VZW

(verkort) : AST vzw

Rechtsvoren : Vereniging Zonder Winstoogmerk

Zetel : Osbroekstraat 48, 9300 Aalst

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen en wijziging maatschappelijke zetel

UriIFF1tW lhtui-i i BANK

VAN KOOPHANDEL

18 MAN' 2013

DENDERMONDE

E rtiile

Voor-

behoude

aan hel

Belgisc

Staatsbh

tr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de algemene vergadering van 3 februari 2012 werden bij nparigheid van stemmen aanvaard De genotuleerde ontslagen van 18 februari 2011

Dhr. Jean-Jacques Taelman

Dhr. Marc Meesens

Dhr. Bart Valkenier

Mevr. Els Wynant

Het genotuleerd ontslag van 21 april 2011

Dhr. Hugo D'haeseleer

Het genotuleerd ontslag van 3 februari 2012

Dhr, Dirk Bauwens

De beslissing om de maatschappelijk zetel over te brengen naar Capucienenlaan 7, 9300 Aalst sinds 18 februari 2011

De genotuleerde benoemingen van 18 februari 2011

Dhr. Stefaan Van Sande, Wijngaardweg 22, 9450 Haaltert, geboren te Aalst op 02 september 1967.

Dhr, Erik Bark, Rooseveltlaan 45, 9420 Erpe, geboren te Zaandijk (Nederland) op 09 maart 1970.

Mevr. Karoline Blondeel, Steenstraat 63, 9420 Mere, geboren te Beveren Waas op 23 september 1968.

Mevr. Peggy Van Damme, Kleinderbeek 18, 9320 Nieuwerkerken, geboren te Dendermonde op 28 april

1975,

De beslissing om de maatschappelijke zetel over te brengen naar Kleinderbeek 18, 9320 Aalst sinds 03 februari 2012.

Het bestuur is als volgt samengesteld op 3 februari 2012,

Dhr. Stefaan Van Sande, Voorzitter

Dhr. Frank De Brouwer, Secretaris

Dhr, Erik Bark, Penningmeester

Mevr. Karoline Blondeel

Mevr, Peggy Van Damme

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4 ~ NerulOD2.2

Aalst, 3 februari 2012

Dhr. Stefaan Van Sande

Op de algemene vergadering van 3 februari 2012 werd beslist om de statuten als volgt aan te passen en te coordineren.

HOOFDSTUK 1 - BENAMING, ZETEL

Artikel 1

De vereniging wordt opgericht onder de benaming 'Vereniging Zonder winstoogmerk Aalsters Swimming

Team , afgekort "VZW AST ".

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Capucienenlaan 7, 9300 Aalst en ressorteert onder het

gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

De zetel van de vereniging wordt vanaf heden overgebracht naar Kleinderbeek 18 te 9320 Aalst.

Hij zal elders kunnen overgebracht worden in Belgi, bij beslissing van de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 2- DOEL, DUUR

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel in de schoot van de Vlaamse Zwemfederatie waarbij ze is aangesloten, de organisatie en de ontwikkeling van de zwemsport in de brede zin te bevorderen

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch; slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hievan besteed wordt aan, het doel waarvoor zij werd opgericht

4e vereniging mag alle roerende en onroerende goederen in vruchtgebruik of eigendom hebben, kopen of huren

Artikel 4

De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden

HOOFDSTUK 3 - LEDEN VAN DE VERENIGING

Artikel 5

De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit toetredende leden Het minimumaantal van de

effectieve leden moet minstens drie bedragen

Artikel 6

De kandidaat die wenst opgenomen te worden als effectief lid, moet hiertoe een schnfteltilke aanvraag bij de raad van bestuur indienen. Op zijn eerstvolgende vergadering zal de raad hierover beraadslagen en beslissen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend

De beslissing van de raad moet niet gemotiveerd zijn Er bestaat hiertegen geen beroep Bij gewone brief wordt de kandidaat in kennis gesteld van de genomen beslissing.

Artikel 7

Het staat de effectieve leden vrij op elk tijdstip hun ontslag te nemen, mits de raad van bestuur hiervan

schriftelijk in kennis wordt gesteld

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts met een meerderheid van twee derden van de aanwezigen in

de algemene vergadering worden uitgesproken

Het lidmaatschap van een effectief lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat effectief lid

Artikel 8

Het onisiaggevend of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds Ze mogen het bedrag van de door hen of door de overledene betaalde lidgelden niet opeisen, noch een afrekening vragen, geen zegels laten leggen of geen inventaris eisen

Artikel 9

De effectieve leden zijn tot geen financiele bijdrage verplicht

HOOFDSTUK 4 - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Moa 2.2

De algemene vergadering is de souvereine macht van de vereniging Zij bezit de macht de statuten te wijzigen, de bestuurders en de commissarissen te ontslaan, de jaarlijkse rekeningen en de begroting goed te keuren, de vereniging vervroegd te ontbinden, leden uit te sluiten en, in het algemeen, alle beslissingen te nemen die de perken van de wettelijke of statutaire macht van de raad van bestuur overschrijden

Artikel 11

ieder jaar, binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar, heeft er een algemene vergadering plaats De algemene vergaderingen mogen ook worden samengeroepen door de raad van bestuur wanneer de raad van bestuur dit nodig acht Ze moeten belegd worden wanneer n vijfde of meer der leden dit vraagt. Alle vergaderingen moeten plaats vinden op de dag, de tijd en de plaats aangegeven in de oproeping De oproepingen gebeuren door de raad van bestuur per brief of per e-mail gericht tot elk effectief lid tenminste acht dagen ver de vergadenng, De oproepingen vermelden de agenda Elk voorstel, ondertekend door 1/20 van de effectieve leden, moet op de agenda worden geplaatst De voorstellen, uitgaande van de effectieve leden, moeten utter%k vijf dagen ve6r het tijdstip van de Algemene Vegadering worden ingediend bij de Voorzitter Tijdens de Algemene Vergadering kunnen geen punten aan de agenda worden toegevoegd.

Artikel 12

De algemene vergadering wordt gevormd door het geheel van effectieve leden Hebben slechts recht tot stemmen, de aanwezig effectieve leden, of zij die in overeenstemming met de statuten vertegenwoordigd zijn leder effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, bij wijze van een schriftelijke en rechtsgeldig ondertekende volmacht_ Elk lid kan slecht 1 ander Lid vertegenwoordigen.

Artikel 13

In het algemeen, kan de algemene vergadering uitspraak doen welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden is, bij eenvoudige meerderheid van stemmen Ieder aanwezig of vertegenwoordigd effectief lid beschikt over n stem Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

In afwijking van de voorgaande alinea, moeten de beslissingen van de algemene vergadering inzake wijziging van statuten, uitsluiting van leden of vervroegde ontbinding van de vereniging genomen worden zoals bepaald in de de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002

Artikel 14

De beslissingen door de algemene vergaderingen worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de effectieve leden die erom verzoeken De notulen worden op de maatschappelijke zetel bewaard, waar alle effectieve reden er kunnen kennis van nemen, echter zonder verplaatsing van de notulen

HOOFDSTUK 5 - RAAD VAN BESTUUR Artikel 15

De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door de raad van bestuur, samengesteld der ten minste drie effectieve leden benoemd voor onbepaalde duur door de algemene vergadering

Artikel 16

De bestuurders zijn persoonlijk niet gebonden door de verbintenissen van de vereniging.' Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoenng van de ontvangen lastgeving.

Artikel 17

De raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan

Artikel 18

De raad vergadert op uitnodiging van voorzitter of secretaris, die de agenda opstelt Hij kan slechts geldig beslissingen nemen, indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder aanwezig of vertegenwoordigd bestuurslid beschikt over n stem. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen; de stem van de voorzitter is beslissend De beslissingen van de raad worden in de notulen opgenomen

Artikel 19

De raad van bestuur heeft de meest volstrekte macht voor het stellen van alle daden van beheer of van beschikking die de vereniging aanbelangen. Hij is bevoegd tot het stellen van alle daden die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering op grond van de wet of van deze statuten

Hij bezit namelijk de macht om uit eigen gezag te beslissen over alle verrichtingen die, krachtens artikel 3 van deze statuten, tot het doel van de vereniging behoren.

Hij kan namelijk alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschnft geven of eisen, aile inbewaargevingen doen en ontvangen; alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of vervreemden, alsook in huur geven of nemen, zelfs voor langer dan negen jaar, alle officile en private subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen, alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen,

1 V MOD 2.2

I.

alle contracten, verkopingen en ondernemingen aannemen en sluiten; aile leningen aangaan, met of zonder waarborg; de maatschappelijke onroerende goederen met hypotheek bezwaren, alle leningen en voorschotten met beding van dadelijke uitwinning aangaan en toestaan, aile rechten uit verbintenissen of alle zakelijke rechten verzaken, alsook alle zakelijke en persoonlijke zekerheidsstellingen, handlichting geven ver of na betaling van aile gepnvilegeerde of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslagnemingen of andere verhinderingen; pleiten, als eiser of als verweerder, voor alle rechtsmachten en aile vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren; dadingen aangaan, compromis sluiten. Het is eveneens de raad die, op eigen hand of op afvaardiging, alle personen, bedienden of personeelsleden van de vereniging benoemt of ontslaat en hun taken en bezoldiging vaststelt

De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de toegetreden leden

Artikel 20

De bestuurder die wenst ontslag te nemen, biedt zijn ontslag schnftelijk aan bij de voorzitter, Het mandaat

van de bestuurder eindigt van rechtswege bij overlijden

Artikel 21

De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan ais verwerende partij, worden in naam van de vereniging door

de raad van bestuur gevoerd.

Artikel 22

Alle akten waarbij de vereniging verbonden is, alle machten en lastgevingen, alle afzettingen van personen, bedienden en loontrekkenden van de vereniging, bij ontstentenis van een door een bijzondere beslissing van de raad van bestuur gegeven lastgeving, warden door de voorzitter van de raad van bestuur getekend, die tegenover derden geen rechtvaardiging zal moeten geven van een voorafgaande beslissing van de raad.

Behoudens bijzondere beslissing door de raad van bestuur, zijn uitgaven boven het bedrag van 250 euro enkel toegelaten mits akkoord van de voorzitter of de secretans

De VZVV wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de raad van bestuur

HOOFSTUK 6 - MAATSCHAPPELIJK JAAR

Artikel 23

Het boekjaar vangt aan op n januari en eindigt op nendertig december.

Artikel 24

Elk jaar zal de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen boekjaar afsluiten, de jaarrekening voorleggen en de begroting opstellen voor het volgende jaar Deze zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerst volgende algemene vergadering Het saldo van het boekjaar komt toe aan de vereniging Het wordt overgebracht naar het volgende jaar De algemene vergadering spreekt zich uit over kwijting van de bestuurders.

HOOFSTUK 7 - ONTBINDING

Artikel 25

De vereniging kan ten alle tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt in de door de statuten voorgeschreven voorwaarden Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering n of meerdere vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid bepalen

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging, zal aan het saldo na aanzuivering van de passiva een bestemming gegeven worden zoals beslist door de algemene vergadering In geval van ontbinding van de vzw komt het maatschappelijk fonds niet toe aan de effectieve leden van dat ogenblik maar zal dit overgedragen worden aan een organisatie met gelijkaardige doelen.

HOOFSTUK 8 - DIVERSEN

Artikel 26

Alle andere in onderhavige statuten niet geregelde punten worden overeenkomstig de wet van 2710611921,

gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 geregeld.

"

Het bestuur is als volgt samengesteld op 3 februari 2012,

Dhr. Stefaan Van Sande, Voorzitter

Dhr. Frank De Brouwer, Secretaris

Dhr, Erik Bark, Penningmeester

Mevr. Karoline Blondeel

Mevr, Peggy Van Damme

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
AALSTERS SWIMMING TEAM, AFGEKORT : AST

Adresse
OSBROEKSTRAAT 48 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande