AARDAPPELHANDEL VINDEVOGEL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AARDAPPELHANDEL VINDEVOGEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 866.230.784

Publication

14/07/2014
d

-" - -" Md Wocd 11.1

, i.i.1)11,`.. 1._-_,., i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Afdeling Oudenaarde

Griffie 03 1111.1 2914

I

Voor-behoudet aan het Belgisch Btaatsbla

1111111111(111

,

Ondernemingsnr : 0866.230.784

Benaming

(voluit) : Aardappelhandel Vindevogel

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Heerweg 47, 9667 Horebeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bob BULTEREYS, Notaris te Avelgem, op 30 juni 2014, neergelegd ter registratie te Kortrijk I,

Houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AARDAPPELHANDEL VINDEVOGEL", met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Heerweg 47; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0866.230.784; onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0866.230.784,

Ondermeer wat volgt;

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft. De aandelen krijgen aldus een fractiewaarde van

1/100ste deel in het kapitaal,

KAPITAALVERHOG ING

Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met 278.000,00 euro, om het van 18.600,00 euro op 296.600,00 euro te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Op deze kapitaalverhoging is door alle bestaande vennoten ingeschreven, door een storting in geld, te weten het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 92, in verhouding tot hun huidig aandeel in het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is bijgevolg vastgesteld op 296.600,00 euro, vertegenwoordigd door honderd aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/100ste in het kapitaal vertegenwoordigen en die zullen genummerd zijn van nummer n (1) tot en met nummer honderd (100).

Gemeld maatschappelijk kapitaal werd ten belope van 278.000,00 euro gevormd door inbreng van de nettodividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 92 op 30 juni 2014,

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Bob Bultereys

Samen neergelegde stukken:

Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd, 30/06/2014

Gecoeirdineerde statuten per 30/06/2014

. .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 19.12.2013 13692-0111-012
26/11/2014
r" Mod Word 11.1

7. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELWKHEID

Zetel : HEERWEG 47 - 9667 HOREBEKE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap Aardappelhandel Vindevogel bvba, Heerweg 47 te 9667 Horebeke, gehouden op maandag 03 november 2014.

Alle aandeelhouders waren aanwezig, zodat geldig kan gestemd worden.

Op de bijzondere algemene vergadering werd het ontslag van de zaakvoerder, de heer Vindevogel Geert, met terugwerkende kracht vanaf 01 juli 2014 aanvaard.

Op de bijzondere algemene vergadering werd ook het ontslag van de zaakvoerder, de heer Vindevgel Koen, met terugwerkende kracht vanaf 22 oktober 2014 aanvaard.

Ook op de bijzondere algemene vergadering werd de benoeming van de zaakvoerder, de vennootschap

Vindevogel Management BVBA, Heerweg 47, 9667 Horebeke, met als vaste vertegenwoordiger,

de heer Vindevogel Koen aanvaard.

Op de bijzonder algemene vergadering wordt ook de kwijting aan de ontslagen zaakvoerders voor hun

mandaat in deze vennootschap aanvaard. Dit gebeurt ook met terugwerkende kracht, respectievelijk

voor de heer Vindevogel Geert vanaf 01 juli 2014 en voor de heer Vindevogel Koen vanaf 22 oktober 2014.

Na afhandeling van de agenda werd de vergadering afgesloten.

Vindevogel Management BVBA, zaakvoerder

met als vaste vertegenwoordiger

de heer Vindevogel Koen

Op de laatste blz. vara Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Gent

Afdeling Oudenaarde

11

9213267*

Griffie 17 NOV, 2014

Ondernemingsnr : 0866.230.784

Benaming

(voluit) : AARDAPPELHANDEL VINDEVOGEL

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 22.12.2014 14702-0272-012
05/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 27.02.2013 13051-0421-012
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 29.02.2012 12055-0034-012
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 28.12.2010 10649-0147-011
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 14.12.2009 09892-0312-012
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 16.12.2008 08853-0259-015
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 19.12.2007 07841-0147-015
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 08.12.2006, NGL 27.12.2006 06933-3286-013
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 09.12.2005, NGL 13.12.2005 05894-0475-012
27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 09.12.2016, NGL 20.02.2017 17048-0113-015

Coordonnées
AARDAPPELHANDEL VINDEVOGEL

Adresse
HEERWEG 47 9667 HOREBEKE

Code postal : 9667
Localité : Sint-Kornelis-Horebeke
Commune : HOREBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande