ABLO-BLOMMAERT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ABLO-BLOMMAERT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 446.481.201

Publication

20/11/2012
Ondernemingsnr : 0446.481.201.

Benaming

(voluit) : ABLO-BLOMMAERT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Wijngaardveld 19

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - STATUTENWIJZIGING - HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 31 oktober 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ABLO-BLOMMAERT", met zetel te 9300 Aalst, Wijngaardveld 19, volgende beslissingen genomen heeft

1 aNerslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per 30 september 2012. De aandeelhouders erkennen een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een ko-pij van deze documenten zal aan huidige akte gehecht blijven.

1b/Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen; bijgevolg beslist zij om na de derde alinea van dit artikel 3 volgende tekst toe te voegen:

"De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of In pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

2/Aanpassing van de statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Zij beslist tevens de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel...) :

ARTIKEL 1 Naam :

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Ze heeft als benaming "ABLO-BLOMMAERT".

ARTIKEL 2 Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Wijngaardveld 19.

De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi, bij gewone beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde de wijziging der statuten die eruit voorvloeit bij authentieke akte te laten vaststellen.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren of agentschappen in Belgi of in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 Doel :

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming van derden, zowel in binnen- als buitenland :

-de groothandel en de vertegenwoordiging in gadgets en relatiegeschenken in het bijzonder en meer algemeen In aile geschenkartikelen, alsmede het ontwerpen van dergelijke artikelen.

-het vervaardigen van lijsten in hout, metaal, plastic of andere kunststoffen voor schilderijen, prenten, foto's, etsen of aanverwante producten, alsmede het inlijsten van dergelijke artikelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t:

s

'GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

0 8 NOV 2012

DENDERMONDE

Griffie

na neerlegging ter griffie van d

1u!l I1 1! 1 nIIIIIN

*12187441*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Bijlagen bij lif Blgisci Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag aile burgerlijke, handels-, nijver-heids-, financile-, roerende- en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

ARTIKEL 4 Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de alge-mene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5 Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweenzestig-duizend euro ( 62.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentwintig (126) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder n/honderd zesentwintigste (1/126e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10 Raad van bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

De mandaten van de uittredende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming overgaat.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een functie van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming overgaat. De in deze omstandigheden aangeduide bestuurder is benoemd voor de tijd die nodig is voor de beindiging van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De raad van bestuur mag slechts uit twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien de raad van bestuur een rechtspersoon tot be-stuurder aanstelt, dient deze laatste een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" aan te duiden.

Overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen bij de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegen-woordlger, dezelfde regels van openbaarmaking te worden vervuld, alsof deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening wordt uitgeoefend.

AFITIKEL 13 Bevoegdheid - dagelijks bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan een directiecomit oprichten waarvan de leden al dan niet deel uitmaken vn de raad van bestuur; in dit geval bepaalt hij de bevoegdheden van het di-rectiecomit en regelt hij de werking ervan.

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die op Ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.

ARTIKEL 14 Vertegenwoordiging

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :

- hetzij door twee bestuurders, gezamelijk, of door de gedelegeerde bestuurder alleen, die zich niet ten

overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur;

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzon-derlijk optreden.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

AFITIKEL 15 Tegenstrijdige belangen :

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders, vooraleer deze raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap n of meerdere commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek Vennootschappen.

~

Voor 6houden aan het Belgisch Staatsblad

BijlagenTi j 7it Blgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

r

ARTIKEL 17 Algemene vergaderingen :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in Belgi vermeld in de bijeenroepingen...

ARTIKEL 25 Boekjaar :

Het maatschappelijk boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december. Op die laatste datum wordt de jaarrekening afgesloten en stelt de raad van bestuur het jaarverslag op, getrouw de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 26 Winstverdeling

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

2, het saldo wordt ter beschikking gesteld van de alge-mene vergadering die ieder jaar over de aanwending zal beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek Vennootschap-pen.

De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.

De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door de raad van bestuur,

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in specin of onder een andere vorm uit te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 27 Ontbinding :

In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

De benoeming van de vereffenaar dient te worden gehomo-logeerd door de Rechtbank van Koophandel. Hiertoe dient een verzoekschrift naar de bevoegde rechtbank te worden ver-stuurd, hetwelk beantwoordt aan de voorschriften van artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Bij het ver-zoekschrift wordt een boekhoudkundige staat gevoegd.

Indien de Rechtbank van Koophandel de homologatie wei-gert, dient zij zelf een vereffenaar aan te duiden, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de recht-bank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden en van de vereffeningskosten of met het oog op deze betalingen gedane consignatie, wordt het netto-aktief van de vereffening onder alle aandelen verdeeld.

Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet van gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstorte aandelen; zij kunnen eveneens overgaan tot een aanvullende opvraging van fondsen ten laste van de in een lagere verhouding volstorte aandelen.

3/Ontslagen - Herbenoeming bestuurders

De vergadering neemt akte en beslist met gevolg vanaf heden, te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een hernieuwbare termijn van zes jaar :

-de Heer Maarten Blommaert, wonende te 9300 Aalst, Lin-denstraat 101,

-de BVBA Mablo Invest, met zetel te 9300 Aalst, Lin-destraat 101. Ingeschreven in het rechtspersonen register te Dendermonde, Ondernemingsnummer 0891.447.222., met als vaste vertegenwoordiger de heer Maarten Blommaert, voornoemd.

De aldus herbenoemde bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren deze opdracht uitdrukkelijk te aanvaarden. Hun functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.

De mandaten zijn kosteloos, behoudens andersluidend be-sluit van de algemene vergadering hieromtrent. Raad van bestuur

Nu de agenda afgehandeld is, beslissen de aanwezige bestuurders samen te komen in raad van bestuur en met nparigheid van stemmen, de Heer Maarten Blommaert, voornoemd, en de BVBA Mablo Invest, met als vaste vertegenwoordiger de heer Maarten Blommaert, voornoemd, te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, welk mandaat zal eindigen op het zelfde ogenblik dat zijn functie als bestuurder een einde neemt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de raad van bestuur, staat van actief en passief.

Frederic OAUDRON, Tim HERZEEL

Op de Iieaefeeri r-i`viatert f. lecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Hogewsg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalst evoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax

+32(0)53yee aam en handtekening

e-mails info@notariscaudron.be

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 21.08.2012 12425-0242-018
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 29.08.2011 11457-0123-018
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 27.07.2010 10348-0427-018
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 09.07.2009 09412-0169-018
30/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 23.10.2008 08792-0033-019
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 10.07.2008 08397-0371-019
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 10.05.2007 07140-0299-019
28/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 25.08.2006 06663-1563-017
20/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 18.07.2005 05494-3380-016
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 24.07.2015 15340-0004-018
01/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 11.06.2004, NGL 25.06.2004 04315-5043-016
01/07/2003 : AA060464
18/07/2002 : AA060464
10/07/2001 : AA060464
22/05/1999 : AA060464
05/09/1996 : AA60464

Coordonnées
ABLO-BLOMMAERT

Adresse
WIJNGAARDVELD 19 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande