ABLYNX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ABLYNX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 475.295.446

Publication

08/05/2014
lood Werd 11.1

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 18 april 2014, dat het kapitaal werd verhoogd met honderd achtenvijftigduizend tweehonderd zevenentwintig euro zevenenzestig cent (EUR 158.227,67), door uitgifte van 85.098 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt nennegentig miljoen zevenhonderd tweendertig duizend vijfhonderd vierentachtig euro achtentwintig cent (EUR 91.732.584,28).

Het wordt vertegenwoordigd door negenenveertig miljoen drientachtigduizend driehonderd zevenentwintig (49.083.327) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een/negenenveertig miljoen drientachtigduizend driehonderd zevenentwintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de commissaris m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants, een volmacht en een cordinatie der statuten

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie y

QIUIAII~NVIIIIAII

6085917*

Ondernemingsar: 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

UHI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/05/2014
Mod Word Bi

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

t

*14097451*

RECHTBM1tiffigetN KOOPHANDEL TE GFKITNEERGELEGD1 29 APR. 201/1

Ondernemingsnr : Benaming 0475.295.446

(voluit) : (verkort) : ..

Alynx

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING UITGIFTE VAN WARRANTS - VOLMACHT

Neergelegd: de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door Notaris Dirk Delbaere, te Gent, vervangende notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 24 april 2014 inhoudende uitgifte van warrants met aanwezigheidslijst, volmachtenbundel, een verslag van de commissaris (art. 596 en 598 van de W.Venn.), twee verslagen van de raad van bestuur (art. 583, 596 en 598 W.Venn.)

Getekend: Dirk Delbaere, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/04/2014
MedWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

I tiilil III Li 11111 Iii 1O1 liii 11111 1111 liii

*14087621*

NEERGELEGD

11 APR. 2014

REC r wilievAN

KOOPFIAND-EL TE GENT

Ondernemingsnr 0475.295.446

Benaming

(voluit) : ABLYNX

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 9052 Zwijnaarde, Technologiepark 21 (Volledig adres)

Onderwerp akte Neerlegging overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Neerlegging van een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden voor notaris Dirk Delbaere, te Gent, vervangende notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 4 april

Getekend: Dirk Delbaere, notaris

Tegelijk" hiermede neergelegd: een aanwezigheldsliist en een bundel met de volmachten

24/07/2014
MW Mati 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vt

behc

aas

Bell

Staa

Onderllemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

NEERGELEGD

14 2014

RECHTBA,n~VAN

KOOp~3(AI+ID r GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte ; KAPITAALVERHOGING BINNEN HET TOEGESTANE KAPITAAL - WIJZIGING: DER STATUTEN

Er blijkt (1) uit het proces-verbaal van de raad van bestuur opgesteld door notaris Dirk Delbaere, te Gent, vervangende notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 30 juni 2014, en (ii) uit de akte verleden voor notaris Dirk Delbaere, te Gent, vervangende Notaris Jean Philippe Lagae te Brussel, op 3 juli 2014, dat het kapitaal, binnen het kader van het toegestaan kapitaal, werd verhoogd met negen miljoen honderd achtenzeventigduizend vijfhonderdtachtig euro en vierentachtig cent (EUR 9.178.580,84), door uitgifte van 4.908.332 nieuwe aandelen.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC BANK NV.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd miljoen negenhonderd en elfduizend honderdvijfenzestig euro twaalf cent (EUR 100.911,165,12).

Het wordt vertegenwoordigd door drienvijftig miljoen negenhonderd eenennegentigduizend zeshonderd negenenvijftig (53.991.659) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel dni drienvijftig miljoen negenhonderd eenennegentigduizend zeshonderd negenenvijftigste (1/53.991.659de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Dirk Delbaere, Notaris.

Neergelegd samen met: een uitgifte van het proces-verbaal van 30 juni 2014 met bijlagen, waaronder; het verslag van de raad van bestuur (art.596 Wb.venn.) en het verslag van de commissaris (art. 596 van de Wb.venn.), een uitgifte van ide akte van 3 juli 2014 met bijlagen, en een cordinatie der statuten.

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2014
E=V~~~^~0.~- Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

I 2 3 MI 2014

REQ;flVK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

monmen

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0475.295.446 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE -- KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE DE UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 17 juli 2014:

1, dat de warrrantuitgifte waartoe werd beslist door de buitengewone algemene vergadering die werd

gehouden op 24 april 2014, gedeeltelijk werd verwezenlijkt;

2. dat het kapitaal werd verhoogd met achttienduizend zevenhonderd euro (EUR 18.700,00), door

uitgifte van 10.000 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere

rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd miljoen negenhonderd negenentwintigduizend achthonderd vijfenzestig euro twaalf cent (EUR 100.929.865,12).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftig miljoen duizend zeshonderd negenenvijftig (54.001.659) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een/vierenvijftig miljoen duizend zeshonderd negenenvijftigste van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigt." .

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met bijlagen waaronder het verslag van de

commissaris m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants, en een cordinatie der statuten

Ablynx

26/02/2014
Mod Word 11.1

'i-1-711-4_1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

iji

1 513061 7 FEB. 2014REaGraffeK VAN

KOOPHANDEL_ TE GENTOndernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean Philippe Lagae, te Brussel, op 11 februari 2014, dat werd ingeschreven op 50.000 warrants tot de uitgifte waartoe principieel werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2013 en dat werd ingeschreven op 22.062 warrants tot de uitgifte waartoe principieel werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van S augustus 2013.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend; Jean-Philippe Lagae, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte en een volmachtenbundel.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/11/2014
Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'14204 5

Ondernemingsnrr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 17 oktober 2014, dat:

1. het kapitaal werd verhoogd met tweentwintigduizend vijfhonderd euro (EUR 22.500,00), door

uitgifte van 12300 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere

rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

11Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd miljoen negenhonderdtweenvilitigduizend

driehonderdvijfenzestig euro twaalf cent (EUR 100.952.365,12).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftig miljoen veertienduizend honderdnegenenvijftig (54.014.159,00) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een/ vierenvijftig miljoen veertienduizend honderdnegenenvijftigste (1/54.014.159ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

2. Rechtzetting van verwezenlijking warrantuitgifte ingevolge akte verleden voor Notaris Jean-

Philippe LAGAE, te Brussel, op 17 juli 2014 wat betreft het aantal aanvaardde warrants.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de commissaris m.b.t. de lijst van uitgeoefende

warrants, uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur en de buitengewone algemene

vergadering, een coordinatie der statuten

0475.295.446

Ablynx

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/02/2014
ModWoN71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteMONITEU

0 -02 LGISCH S

bef 1.11.1311111

aa

Be

Stai

;BELGE NEERGELEGD

2014 AATSBLhD

2 9 JAN, 2014

RECI~. . K VAN

KOOPH r TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

0475.295.446

~

, ..)

Naamize venriootp hap

Technologieprk 21 te 9052 Zwijnaarde

KAPITAALVRHOOG DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

t . :

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Dirk DeIbaere, te Gent, vervangende notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 17 januari 2014, dat het kapitaal werd verhoogd met tienduizend vierhonderdveertig euro eenentwintig cent (EUR 10.440,21), door uitgifte van 5.583 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze betalingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt eenennegentig miljoen vijfhonderdvierenzeventigduizend driehonderdzesenvijftig euro eenenzestig cent (EUR 91,574.356,61)

Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertig miljoen negenhonderdachtennegentig duizend tweehonderdnegenentwintig (48.998.229) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een/achtenveertig miljoen negenhonderdachtennegentig duizend tweehonderdnegenentwintigste (1/48.998.229ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Dirk Delbaere, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, de door de commissaris gecertifieerde lijst van uitgeoefende warrants, een volmacht en een cordinatie der statuten.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvoren :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

Ablynx

,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/01/2014
Voor- behoud.

aan he

Belgisc Staatsbi

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELLUu

21 BEC, 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDEIIENT

7;3

(111111111111

Ondernemingsnr: 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Bijrage bij lifSlgiscfiStaatsblud = 087r72i r4 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 18 december 2013, dat

werd ingeschreven op 302.778 warrants tot de uitgifte waarvan principieel werd beslist door de

buitengewone algemene vergadering van 5 augustus 2013 en dat de warrantuitgifte aldus gedeeltelijk

werd verwezenlijkt.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte en een volmachtenbundel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/01/2014
~,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Wasd 1,1,1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0475.295.446

Ablynx

Naamloze vennootschap

Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

BENOEMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 2 september 2013. De vergadering beslist vervolgens om Mevrouw Catherine Moukheibir, Immeuble La Perle Bleue, Rue Furn el Hayek, Achrafieh, Beyrouth als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap te benoemen in overeenstemming met artikel 526ter W. Venn, voor een termijn van 4 jaar, haar mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Edwin Moses, Voorzitter Raad van Bestuur

NttRGIELEGD

i g DEC. 2013

1RECH't'BAA3K VAN KOOPHANDEL E GENT

Voor- 111111ibu!,uiuii1j111[111illui

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

20/11/2014
MadWON11.1

Iy~IY;~ I3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 0 NOV. 2014

RECt-iTBMKVAN

KOON lAupr:L TL" O;.rCT

I I11~~VNIVbA~ WVVIMIe

" 19210137*

Ondernemingsnr : 0475.295.446 Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 28 oktober 2014, dat

werd ingeschreven op 40.500 warrants tot de uitgifte waarvan principieel werd beslist door de

buitengewone algemene vergadering van 24 april 2014.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met bijlagen.

Op de laatste blz. van LUik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/12/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mln *13185 9 III

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERBETERING BENOEMING - UITGIr Ir, VAN WARRANTS - KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

1. Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2013, opgesteld door notaris Dirk Delbaere, te Gent, vervangende notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel

1.1, In het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden op 7 november 2013 werd genoteerd dat de vennootschap William Jenkins Pharma Consulting, met zetel te Gersau, Zwitserland, Dorfstrasse 13, wordt benoemd als bestuurder, vertegenwoordigd door de: heer William John Jenkins, met adres te 6442 Gersau (Zwitserland), Dorfstrasse 13, haar vaste; vertegenwoordiger. "William Jenkins Pharma Consulting" is echter geen vennootschap maar de benaming van de eenmanszaak, zonder rechtspersoonlijkheid, waaronder de heer William John Jenkins zijn activiteiten uitoefent.

Bijgevolg wordt het besluit van de algemene vergadering voor wat betreft William Jenkins Pharma Consulting verbeterd en moet dit worden gelezen als volgt: De vergadering benoemt, overeenkomstig het voorstel van het Benoemings- en Remuneratiecomit, als onfhankelijke bestuurder voor een termijn van 4 jaar, zijn mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017: de heer William John Jenkins, met adres te 6442 Gersau (Zwitserland), Dorfstrasse 13, die, zijn mandaat uitoefent voor rekening van zijn eenmanszaak genaamd "William Jenkins Pharma Consulting".

1.2. De buitengewone algemene vergadering van 25 november 2013 heeft eveneens principieel beslist tot verhoging van het kapitaal door de uitgifte van warrants.

2. Uittreksel uit de akte verleden voor notaris Dirk Delbaere, te Gent, vervangende notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 25 november 2013.

in deze akte wordt vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met driehonderd en achtduizend vijfhonderd vijftig euro (EUR 308.550,00), door uitgifte van 165.000 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van een overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen,

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

2 V0V. 2013

RECHTE VAN KOOPHANDGENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

"Het geplaatst kapitaal bedraagt nennegentig miljoen vijfhonderd drienzestigduizend

negenhonderd zestien euro veertig cent (EUR 91.563.916,40).

Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertig miljoen negenhonderd tweennegentigduizend

zeshonderd zesenveertig (48.992.646) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij

elk aandeel n/achtenveertig miljoen negenhonderd tweennegentigduizend zeshonderd

zesenveertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Dirk DeIbaere, notaris.

Neergelegd samen met:

1. een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2013 met een aanwezigheidslijst en de akte houdende de gecollationeerde kopie van de volmachten.

2. een uitgifte van de akte van 25 november 2013 met de door de commissaris gecertifieerde lijst van uitgeoefende warrants, een volmacht en een cordinatie der statuten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lui ck_,,B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/11/2013
M d Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

vanffltPIG ELEG D

na neerlegging ter griffie. 1

Voor-behoude aan het Belgisc, Staatsbik

*13177770*

1 5 RIQV. 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING - ART. 556 W,VENN. - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Dirk Delbaere, te Gent, vervangende Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel op 7 november 2013.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. kennis te nemen van het ontslag van de vennootschap Sofinnova Partners SA vertegenwoordigd door de heer Denis Lucquin en de heer Stephen Bunting als bestuurders van de Vennootschap. ' 2. te benoemen als onfhankelijke bestuurders voor een termijn van 4 jaar, hun mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

de heer Peter John Fellner, wonende te Cookley House Cookley Green, Swyncombe, Henley-on-Thames Oxon RG9 6EN;

de vennootschap William Jenkins Pharma Consulting, met zetel te Gersau, Zwitserland, Dorfstrasse 13, vertegenwoordigd door de heer William John Jenkins, met adres te 6442 Gersau (Zwitserland), Dorfstrasse 13, haar vaste vertegenwoordiger;

- en de vennootschap OrfaCare Consulting GmbH, met zetel te 6045 Meggen (Zwitserland),

Birkenweg 16, vertegenwoordigd door de heer Bo Jesper Hansen, met adres te 6045 Meggen

(Zwitserland), Birkenweg 16, haar vaste vertegenwoordiger.

De vergadering heeft eveneens een besluit getroffen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek

van vennootschappen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Dirk Delbaere, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een aanwezigheidslijst, de akte houdende de gecollationeerde

kopie van de volmachten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/10/2013
Mnd Mat t1.7

i~~~C 4~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~___

~

HIlll I IIllll IIIIII~

*13165769*

II

IV

NEERGELEGD

2 2 OKT, 2013

RECIiTi3A'%K VAN KOOPHAN DEertlftteGENT

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0475.295.446

Ablynx

Naamloze vennootschap

Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 17 oktober 2013, dat het kapitaal werd verhoogd met zevenenveertigduizend zevenhonderd tweenveertig euro zevenennegentig cent (EUR 47.742,97), door uitgifte van 25.531 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze betalingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt eenennegentig miljoen tweehonderd vijfenvijftigduizend driehonderd zesenzestig euro veertig cent (EUR 91.255.366,40). Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertig miljoen achthonderd zevenentwintigduizend zeshonderd zesenveertig (48.827.646) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel n/achtenveertig miljoen achthonderd zevenentwintigduizend zeshonderd zesenveertigste (1/48.827.646de) van het maatschappelijk kapitaal vrtegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de commissaris m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants, een volmacht en een cordinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/09/2013
lid Mod Waad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t

II NIIBIBI~I39 18+IIII

131

d

m

NPERGELEGD

0 2 SEP. 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHAMici,F GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMINGEN - ONTSLAG

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 20 augustus 2013.

De raad van bestuur heeft beslist tot volgende benoeming tot lid van het Executive Committee

(Directiecomit) : de heer Antonin Robert Rollet de Fougerolles, wonende te Brookline MA 02446

(Verenigde Staten van Amerika), Summit Avenue 66, vanaf 1 oktober 2013.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag als lid van het Executive Committee

(Directiecomit) van de heer Andreas Menrad vanaf 12 augustus 2013.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Edwin Moses, Voorzitter Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/09/2013
w

Mod Wan 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IVI

IA

f

~ ~

2 AUG. 2G1.~1

RECHTBANKVAN I OPxANieff i; rl:yr

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit} : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 22 augustus 2013, dat werd ingeschreven op 30.250 warrants tot de uitgifte waarvan principieel werd beslist door de raad van bestuur van 29 januari 2013 en dat de warrantuitgifte aldus gedeeltelijk werd verwezenlijkt. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte en een volmachtenbundel.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/08/2013
"

-~ dr."( 'I. Z3

Mod Wald 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

11dEERGFa FG()

Voc behot

aan I Belgi Staats

11111M11

12 AI10" 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : ART. 556 W.VENN, - UITGIFTE VAN WARRANTS STATUTENWIJZIGING VOLMACHT

Neergelegd: de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld

" door Notaris Dirk Delbaere, te Gent, vervangende Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 5 augustus 2013, inhoudende een besluit overeenkomstig art. 556 W.Venn., de uitgifte van warrants en. een wijziging van de statuten, samen met volmachten, het verslag van de commissaris (art. 596 en 598 W.Venn.), de verslagen van de raad van bestuur (art. 583, 596 en 598 W.Venn.) en een' cordinatie der statuten.

Getekend: Dirk Delbaere, Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/01/2015
Mod Wolti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

23 -12-2014

RECHTBANK VAN KOOPH2MiteL TE GENT

III

i<1500329

Ondernemingsnr: 0475,295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 12 november 2014.

De raad van bestuur heeft beslist tot volgende benoeming tot lid van het Executive " Committee

(Directiecomit): de heer Johan Heylen, wonende te 3360 Bierbeek, Kloosterstraat 25, vanaf 1

december 2014.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Edwin Moses, Voorzitter Raad van Bestuur

Neergelegd het proces-verbaal van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van jk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2013
l:

tri Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- HIIIl11~mu~u~i~iuunuuu

behoude 131 4691*

aan hel

Belgisc

Staatsbhr

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS TOEGESTAAN KAPITAAL

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 18 juli 2013

De vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen, in n of meer malen, met een maximum totaal bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering beslist om artikel 6 der statuten te vervangen door volgende tekst:

Artikel 6: Toegestane kapitaal

6.1 Machtiging

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 juli 2013, werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in n of meerdere malen te verhogen, met inbegrip van de uitgifte van warrants en converteerbare obligaties, met een totaal bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, i.e., negentig miljoen zeshonderd vijfennegentigduizend vierhonderd en zes euro twaalf cent (EUR 90.695.406,12).

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het betreffende besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 juli 2013 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Deze machtiging kan warden hernieuwd overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

6.2 Voorwaarden

a. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten, kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals: (i) door een inbreng in geld of in natura, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen; (li) door omzetting van reserves, uitgiftepremies, overgedragen winsten en herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, zij het dat dergelijke aandelen geen uitgifteprijs kunnen hebben lager dan de fractiewaarde van de dan bestaande aandelen van de Vennootschap; (iii) door de uitgifte van converteerbare obligaties, al dan niet achtergesteld; (iv) door de uitgifte van warrants, of obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden; en/of (v) door de uitgifte van andere effecten.

b. Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur in het belang van de Vennootschap, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen (voor zover de Vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten), en/of, tenzij verboden onder dwingend recht, ten gunste van n of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

{ Staatsblad

Vennootschap of haar dochtervennootschappen (voor zover de Vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten).

c. Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal een waarborg voor derden uitmaakt en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in maatschappelijk kapitaal, slechts kan worden verminderd of herleid tot nul overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijzigingen van de statuten.

d. Op grond van het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 18 juli 2013, werd de raad van bestuur ook uitdrukkelijk gemachtigd in n of meerdere malen het maatschappelijk kapitaal te verhogen volgend op een mededeling van de Belgische Autoriteit voor Financile Diensten en Markten (FSMA), dat deze in kennis werd gesteld van een openbaar overnamebod op de financile instrumenten van de Vennootschap, door inbrengen in geld met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de aandeelhouders (inclusief ten gunste van n of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn (voor zover de Vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten)) of door inbrengen in natura, met uitgifte van aandelen, warrants of converteerbare obligaties, overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan van deze bevoegdheid gebruik maken op voorwaarde dat de mededeling van de Belgische Autoriteit voor Financile Diensten en Markten (FSMA) werd ontvangen binnen een periode van drie (3) jaar vanaf het betreffende besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 18 juli 2013.

e. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijke kapitaal en van de aandelen."

Uittreksel uit de akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 18 juli 2013.

Het kapitaal werd verhoogd met vijfhonderd en twaalfduizend tweehonderd zeventien euro eenendertig cent (EUR 512.217,31) en een bedrag van driehonderd tweenzeventigduizend tweehonderd negenenvijftig euro negen cent (EUR 372.259,09) werd op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" geplaatst, ingevolge de uitoefening van warrants waarbij 273.913 nieuwe aandelen werden gecreerd. De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betalingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt eenennegentig miljoen tweehonderd en zevenduizend zeshonderd drientwintig euro drienveertig cent (EUR 91.207.623,43). Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertig miljoen achthonderd en tweeduizend honderd vijftien (48.802.115) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel n/achtenveertig miljoen achthonderd en tweeduizend honderd vijftiende (1/48.802.115de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van de akten met hun bijlagen, een cordinatie der statuten, en een uitgifte van het proces-verbaal van 14 mei 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2013
Mod Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie ln de aktf

11111111111,!1E1.1111

bl

E St

K "air... i s.:. .= i... izA.:0,3

1S;~:1-1 2-iJI3

RECHTE AN,. Vrkr\:

KoOr-FI.^ ,,'.Griffler- G T.;,,ITOndernemingsar : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMINGEN - ONTSLAG

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 16 mei 2013.

De raad van bestuur heeft beslist tot volgende benoemingen tot lid van het Executive Committee

(Directiecomit):

- De heer Guido Gielen en Frank Landalt vanaf 1 April 2013

- De heer Kim Simonsen en Mevrouw Dominique Tersago vanaf 1 Juli 2013

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag als leden van de raad van bestuur van:

- De heer Jim Van heulden vanaf 20 februari 2013

- De heer Mats Pettersson vanaf 26 februari 2013

- De heer Geert Cauwenbergh vanaf 25 April 2013

- De heer Russell Greig vanaf 25 April 2013

- De heer Roger Perlmutter vanaf 8 maart 2013

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag als leden van het Executive Committee

(Directiecomit) van:

- Mevrouw Eva-Lotta Allan vanaf 30 April 2013

Mevrouw Josi Holz vanaf 30 Juni 2013

De Algemene Vergadering van 25 April 2013 heeft beslist tot benoeming van Greig Biotechnology

Global Consulting lnc, met als vast vertegenwoordiger de heer Russell Greig, als onafhankelijk

bestuurder met ingang vanaf 24 April 2013. De benoeming als onafhankelijk bestuurder is gesteund

op het feit dat deze vennootschap voldoet aan alle criteria van Artikel 524. Dit mandaat zal lopen tot

onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Edwin Moses, Voorzitter Raad van Bestuur

A.eyeecet:

veia, eautet La4 ijte4ie,e(m- 4W. er4

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa " Naam en handtekeninn

Bijingen trij het $elgtsch StCsblffd - 25/0712013 Ahilxes tl Niunitr lylg

27/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 21.05.2013 13125-0430-093
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 16.05.2013 13122-0560-081
07/05/2013
:4P-71-=-~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111e11111.1111111111

V beh

aai

Bel Staa

NEERGELEGD

2.5 APR, 2013

RECHTBANK-WAN

> KOOPhiANDEL`IiVT

0475.295.446

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres) Onderwerp akte :

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 18 april 2013:

1. dat 361.080 warrants tot de uitgifte waarvan principieel werd beslist door de raad van bestuur van 29 januari 2013, werden aanvaard, dat de overige warrants werden geweigerd of niet werden aangeboden en dat de warrantuitgifte aldus gedeeltelijk werd verwezenlijkt.

2. dat het kapitaal werd verhoogd met nenveertigduizend vijfhonderd zevenenveertig euro tweentachtig cent (EUR 41.547,82) door uitgifte van 22.686 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betalingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Flet geplaatst kapitaal bedraagt negentig miljoen zeshonderd vijfennegentigduizend vierhonderd en zes euro twaalf cent (EUR 90.695.406,12). Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertig miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend tweehonderd en twee (48328.202) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel n/achtenveertig miljoen vijfhonderd achtentwintigluizend tweehonderd en tweede (1/48.528.202de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR. EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een volmachtenbundel, het verslag van de commissaris m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants en een cordinatie der statuten.

Ablynx

Naamloze vennootschap

Technologepark 21 te 9052 Zwijnaarde

VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/03/2013
iL Mod Word 17.t

L.p_~:. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_.~

Vr

beh.

aai

Bet

Staa

NEERGELEGD

1MU 2013

RECHTBAN1 VAN KOOPHANtf#reteE GENT

Ondernerningsnr ; 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE

KAPITAALVERHOGING BINNEN HET TOEGESTANE KAPITAAL VERWEZENLIJKING VAN EEN KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS - WIJZIGING DER STATUTEN

1. Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean Philippe Lagae te Brussel op 5 maart 2013, dat de kapitaalverhoging, waartoe principieel werd beslist door de raad van bestuur die werd gehouden voor notaris Dirk Delbaere, met standplaats te Ledeberg (Gent), vervangende notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 26 februari 2013 (kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal bij wijze van inbreng in geld door een private aanbieding van nieuwe gewone aandelen), werd verwezenlijkt.

Er werd ingetekend op 4.377.919 nieuwe aandelen tegen de prijs van EUR 7,20 per aandeel.

Deze aandelen werden volledig afbetaald (fractiewaarde en uitgiftepremie) door overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC BANK NV. Hierdoor beschikt de vennootschap over een bedrag van nendertig miljoen vijfhonderd Enentwintigduizend zestien euro tachtig cent (EUR 31.521.016,80).

Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Het gestorte bedrag wordt tot beloop van acht miljoen honderd zesentachtigduizend zevenhonderd en acht euro drienvijftig cent (EUR 8.186.708,53) geboekt op de rekening "Kapitaal" en tot beloop van drientwintig miljoen driehonderd vierendertigduizend driehonderd en acht euro zevenentwintig cent (EUR 23.334.308,27) op de onbeschikbare reserve "Uitgiftepremies".

2. Er blijkt verder uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 5 maart 2013, dat 348.400 nieuwe aandelen werden gecreerd ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald in geld. In het totaal werd een bedrag van achthonderd achtenvijftigduizend zevenentachtig euro (EUR 858.087,00) overgeschreven op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC BANK .

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Het gestorte bedrag wordt tot beloop van zeshonderd nenvijftigduizend vijfhonderd en acht euro (EUR 651.508,00) geboekt op de rekening "Kapitaal" en tot beloop van tweehonderd en zesduizend vijfhonderd negenenzeventig euro (EUR 206.579,00) op de onbeschikbare reserve "Uitgiftepremies".

3. In voormelde akte wordt Artikel 5 der statuten vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt negentig miljoen zeshonderd drienvijftigduizend achthonderd

achtenvijftig euro dertig cent (EUR 90.653.858,30).

Het wordt vertegenwoordigd door achtenveertig miljoen vijfhonderd en vijfduizend vijfhonderd

zestien (48.505.516) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel n/

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

achtenveertig miljoen vijfhonderd en vijfduizend vijfhonderd zestiende (1/48.505.516de) van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, 5 volmachten, het verslag van de commissaris met de lijst van

uitgeoefende warrants, een cordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vaa$,

behuun

aan het

Belgisch

Staatsblad

19/03/2013
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Moa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERUEL.ECD

laimmiogimar

0 8 MT 2013

1 KQ~PHN~~~ GENT

Ondernemingsnr : 0475295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

" Onderwerp akte : PRINCIPIEEL BESLUIT TOT KAPITAALVERHOG1NG BINNEN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL

Neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Delbaere, te Ledeberg (Gent), vervangende notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 26 februari 2013, waarin de raad van bestuur principieel beslist om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal met als bijlagen, het bijzonder verslag van de raad van bestuur (artikel 596 W.Venn.) en het bijzonder verslag van de commissaris (artikel 596 W.Venn.)

Getekend: Dirk Delbaere, notaris

130 45

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/03/2013
Mod Wald 11.1

-Z in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor 1111111101

behoud aan hE Belgisc

Staatsbl

NEERGELEGD

2 6 FEB. 2U13

I2ECHTB. .~'X. AN

;fe-el'II.1NDEL TE CENT

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : 0475.295.446

Ablynx

Naamloze vennootschap

Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

VERBETERENDE AKTE

Uittreksel uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 13 februari 2013.

In de akte verleden voor notaris Jean Philippe Lagae, te Brussel, op 18 januari 2013,

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 februari 2013, onder nummer 13023732, werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van 66.312 warrants, 61.812 nieuwe aandelen werden gecreerd en dat het kapitaal ingevolge de uitoefening van deze warranten werd verhoogd met een bedrag van honderd vijftienduizend vijfhonderd achtentachtig euro vierenveertig cent (EUR 115.588,44). Na deze kapitaalverhoging bedraagt het kapitaal bijgevolg eenentachtig miljoen achthonderd vijftienduizend zeshonderd eenenveertig euro zevenenzeventig cent (EUR 81.815.641,77).

Artikel 5 der statuten moet bijgevolg worden verbeterd en vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt eenentachtig miljoen achthonderd vijftienduizend zeshonderd eenenveertig euro zevenenzeventig cent (EUR 81.815.641,77).

Het wordt vertegenwoordigd door drienveertig miljoen zevenhonderd negenenzeventig duizend honderd zevenennegentig (43.779.197) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel n/drienveertig miljoen zevenhonderd negenenzeventig duizend honderd zevenennegentigste (1/43.779.197ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte en een cordinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/02/2013
Mar Word 11.1

" -~--+s ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

I

iw

IVV

Vc behc aar Belc Stam

NEERGELEGD

1 1 FR 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GieggelT

*1303136

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde (volledig adres)

Onderwerp akte : UITGIFTE VAN WARRANTS

Neergelegd: de uitgifte van het proces-verbaal van de raad van bestuur opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 29 januari 2013 inhoudende uitgifte van warrants met een volmachtenbundel, een verslag van de commissaris (art. 596 en 598 van de Wb.venn.), de verslagen van de raad van bestuur (art. 583, 596 en 598 Wb.venn.)

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

07/02/2013
Mod Word 11.1

~11j1w j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Vo beho aan Belg Staat NEERGELEGD

I1Ii1111 i~~ii~n~~7h~ mui

0233

2 8 JAR. 2013RECHTBANK VAN

KOOPHANDejeffeGENTOndernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE -- KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 18 januari 2013:

1. dat respectievelijk 5.000 warrants en 12.868 warrants tot de uitgifte waarvan principieel werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van 6 november 2012, werden aanvaard, dat de overige warrants werden geweigerd of niet werden aangeboden en dat de warrantuitgiftes aldus gedeeltelijk werden verwezenlijkt.

2. dat ingevolge de uitoefening van 66.312 warrants 61.812 nieuwe aandelen worden gecreerd en een bedrag van driehonderd negenentwintigduizend zeshonderd negentien euro eenenvijftig cent (EUR 329.619,51) werd gestort.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank. Als bewijs van deze betaling wordt

aan ondergetekende notaris een bankattest voorgelegd.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betalingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

Het gestorte bedrag zal als volgt worden geboekt:

- op de rekening kapitaal, een bedrag van honderd vijftienduizend vijfhonderd achtentachtig euro

vierenveertig cent (EUR 115.588,44);

- op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", een bedrag van tweehonderd veertienduizend

eenendertig euro zeven cent (EUR 214.031,07).

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt eenentachtig miljoen negenhonderd veertienduizend vierentachtig euro veertig cent (EUR 81.914.084,40).

Het wordt vertegenwoordigd door drienveertig miljoen zevenhonderd negenenzeventig duizend honderd zevenennegentig (43.779.197) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel n/drienveertig miljoen zevenhonderd negenenzeventig duizend honderd zevenennegentigste (1/43.779.197ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, vijf volmachten, het verslag van de commissaris m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants en een cordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/11/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

0 8 NOV. 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANiME GENT

11,11111.1111111111 IA

6

iII

t:

St

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : 0475.295.446

Ablynx

Naamloze vennootschap

Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

UITGIFTE VAN WARRANTS BENOEMINGEN VOLMACHTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Dirk Delbaere, notaris met standplaats te Ledeberg (Gent), vervangende Jean-Philippe Lagae, notaris met standplaats te Brussel, op 6 november 2012. De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:

1. de heer Russell Greig, wonende te PA 19087 Wayne (Verenigde Staten van Amerika) en de heer Roger Perlmutter, wonende te CA93108 Santa Barbara (Verenigde Staten van Amerika) als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap te benoemen in overeenstemming met artikel 526ter "W. Venu.", voor een termijn van 4 jaar, hun mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

2. warrants uit te geven;

3, volmacht te geven aan gelijk welke bestuurder, alleen handelend, met macht van

indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de "Kruispuntbank voor

Ondernemingen", het "Ondernemingsloket" en de BTW, indien nodig.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Dirk Delbaere, notaris

Neergelegd met een uitgifte van het proces-verbaal met een volmachtenbundel en een

aanwezigheidslijst, evenals het verslag van de commissaris (art. 596 en 598 W.Venn.) en de

verslagen van de raad van bestuur (art. 583 W.Venn., art. 596 en 598 W. Venn.).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/11/2012
Mod Word 1 t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

23 OKT. 2012*iaieoa~s RECHTBANK VAN

KOOPHAND. GENT_Ondernemingsnr : 0475.295,446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean Philippe Lagae te Brussel op 18 oktober 2012, dat het kapitaal werd verhoogd met dertienduizend negenhonderd zevenennegentig euro achtenveertig cent (EUR 13.997,48), door uitgifte van 7.490 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants. De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt nentachtig miljoen zevenhonderdduizend drienvijftig euro driendertig cent (EUR 81.700.053,33).

Het wordt vertegenwoordigd door drienveertig miljoen zevenhonderd zeventienduizend driehonderd vijfentachtig (43.717.385) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel n/drienveertig miljoen zevenhonderd zeventienduizend driehonderd vijfentachtigste (1/43.717.385ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de commissaris (art. 591 Wb. Venn.), een volmacht en een coordinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIIIIIII~~IdII~Y I

*15020899*

NEEliGEI,EGD

/ 6 -4Y- uns

Kp~pHAND

gECHTB~~ G NT

Ondernemingsnr : 0475.295.446 _ "

L3enaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetet : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS --

f" :. NEERLEGGING VAN VERSLAGEN

UittrekseF it de akte verleden voor Notaris Dirk Delbaere, te Gent, vervangende notaris Jean-Philippeiagae, te Brussel, op 19 januari 2015.

Er blijkt uit de akte dat het kapitaal werd verhoogd niet tweehonderd zestienduizend achthonderd negentien euro twee cent (EUR 216.819,02), door uitgifte van 115.946 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants. De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank. Ondergetekende ,notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschppen. z .

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd en n miljoen honderd negenenzestigduizend honderd vierentachtig euro veertien cent (EUR 101.169.184,14).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftig miljoen honderd dertigduizend honderd en vijf (54.130.105) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een/vierenvijftig miljoen honderd dertigduizend honderd en vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Dirk Delbaere, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met bijlagen (een volmacht en het verslag van de commissaris m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants) en een cordinatie der statuten

Neerleg

Neergelegd overeenkomstig artikel 75 W.Venn.: het verslag van de raad van bestuur (art. 596 en 598 W.Venn.) en het verslag van de commissaris (art. 596 en 598 W.Venn.) m.b.t. de opheffing van het voorkeurrecht bij het voorstel tot uitgifte van warrants dat werd voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden op 19 januari 2015.

Getekend: Dirk Delbaere, Notaris.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2012
Mod Wons 11,1

LI M1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iu

I IU1I II Il I I 1 lila

*12115847*

NEERGELEGD

2 i JUNI 2012

RECHTBANK KOO:~i

HAff~T GENT

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 7 juni 2012, dat werd

ingeschreven op respectievelijk 150.000 warrants en 12.500 warrants tot de uitgifte waarvan

principieel werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2012 en dat de

warrantuitgifte aldus gedeeltelijk werd verwezenlijkt.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte en drie volmachten.

Voorbehoudt

aan he

Belgisc Staatsbig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2012
Op de Laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mad Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie v

i iiii itiiii llhl lll iiii llll iri~

*iaiisos~*

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde (volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 16 mei 2012.

De raad van bestuur heeft beslist om met ingang van 2 mei 2012 de heer Andreas Menrad, wonende te 9031 Gent, Baarleveer 7/202, te benoemen tot lid van het Executive Committee (Directiecomit), en hem daarbij de titel van Chief Scientific Officer toe te kennen,

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Edwin Moses, Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 16.05.2012 12119-0300-060
22/05/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

INMMIW~WIIV~IMIV~~MWM

bs'itJ =izoeasso~

Ondernemingsnr : 0475.295.446 Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort):

11,

-9 MEI 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING UITGIFTE VAN

WARRANTS STATUTENWIJZIGINGEN -- VOLMACHTEN

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Dirk Delbaere, met standplaats te Ledeberg (Gent),

vervangende Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 26 april 2012, dat 748.750 warrants tot de,

uitgifte waarvan principieel werd beslist door de raad van bestuur van 1 februari 2012 werden,

aanvaard en dat de warrantuitgifte aldus gedeeltelijk werd verwezenlijkt,

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Dirk Delbaere, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte en een volmachtenbundel.

Neergelegd: de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone en de bijzondere algemene vergadering opgesteld door Notaris Dirk Delbaere, met standplaats te Ledeberg (Gent), vervangende Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 26 april 2012 bevattende een besluit overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, inhoudende uitgifte van warrants en een aanpassing van de statuten met aanwezigheidslijst, de (enkelvoudige) jaarrekening, het verslag van de commissaris (art 596 en 598 Wb. Venn.), de verslagen van de raad van bestuur (art 583, 596, 598 Wb. Venn.), de coordinatie der statuten.

Getekend: Dirk Delbaere, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 14.05.2012 12116-0121-072
16/05/2012
Mod Wortl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGbLEGD04 ME1 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie" isovoaoa

Ondernemingsnr : 0475295.446

Benaming

(voluit) : Abtynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 19 april 2012, dat het kapitaal werd verhoogd met zevenduizend euro (EUR 7.000), door uitgifte van 5.000 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze betalingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

" Het geplaatst kapitaal bedraagt nentachtig miljoen zeshonderd zesentachtigduizend vijfenvijftig euro vijfentachtig cent (EUR 81.686.055,85).

Het wordt vertegenwoordigd door drienveertig miljoen zevenhonderd en negenduizend achthonderd vijfennegentig (43.709.895) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel ndrienveertig miljoen zevenhonderd en negenduizend achthonderd vijfennegentigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de commissaris m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants, een volmacht en een cordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/02/2012
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERG IE ~LF.GID

# ~ Fg!. 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANDri.i

NIIIIII 1111 11111 11111 11I liii 1111 11II

8*

IIN

Bilagen bijlie KlgisciStaatsblad -1/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITGIFTE VAN WARRANTS

Neergelegd: de uitgifte van het proces-verbaal van de raad van bestuur opgesteld door Notaris Jean-PhiIippe Lagae, te Brussel, op 1 februari 2012 inhoudende uitgifte van warrants met een volmachtenbundel,len verslag van de commissaris (art. 596 en 598 van de Wb.venn.), twee verslagen van de raad van bestuur (art. 583, 596 en 598 Wb.venn.)

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/02/2012
V

beh

aa

Bel

Stan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technoiogiepark 21, 9052 Zwijnaarde (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

Uittreksel uit de akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 18 januari 2012. Het bedrag van het geplaatst kapitaal werd verhoogd met achtentwintigduizend vijftig euro (EUR 28.050,00), door de uitoefening van 30.000 warrants uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van 13 juli 2006. De uitoefenprijs werd volledig volgestort door middel van een overschrijving op een bijzondere rekening die werd geopend bij KBC Bank. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Ingevolge de uitoefening van de warrants wordt Artikel 5 der statuten door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt nentachtig miljoen zeshonderd negenenzeventigduizend vijfenvijftig euro vijfentachtig cent (EUR 81.679.055,85).

Het wordt vertegenwoordigd door drienveertig miljoen zevenhonderd en vierduizend achthonderd vijfennegentig (43.704.895) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel ndrienveertig miljoen zevenhonderd en vierduizend achthonderd vijfennegentigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, notaris

Neergelegd: een uitgifte van de akte met een volmacht en het verslag van de commissaris (art. 591 Wb.venn.), de coordinatie der statuten

r (7, " i i`, C d)

o 2 FE,. ~~i2 Griffie

}

[Le 11`3

ll

*iaosesea*

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/02/2015
Mod Word 11.1

' _.'G k:r;~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111d1

V0

r~~ r~" .~` ,u; , ~. ~ ~.

i

II 9 12- Mu1t

RECtrfTt ~u i4 yAN

KOOPHAND GFI~~

Ondememingsnr : 0475.295A46

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 24 april 2014.

De Gewone Algemene vergadering heeft beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap met de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door Gert Vanhees, vanaf het verstrijken van het huidige mandaat (dit is onmiddellijk na de jaarvergadering) te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar, haar mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Edwin Moses, Voorzitter Raad van Bestuur

" Neergelegd een uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

19/08/2011
M0d 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

AVA

*11127849*

V i IIi A i III

V beh aa Bel Staa

t

NEERGELEGD

- 8 -08- 2011

RECHTBAVeM N

KOOPHANDEL-TE-GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technolagiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 3 augustus 2011, dat

werd ingeschreven op 387.050 warrants tot de uitgifte waarvan principieel werd beslist door de

buitengewone algemene vergadering van 28 april 2011 en dat de warrantuitgifte aldus gedeeltelijk

werd verwezenlijkt.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte en een volmachtenbundel.

Op de laalste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/08/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblai

I 111111 11111 IIII 111111111111111 hIj hij hill 1111

" iiiasoao"

NEERGELEGD

-2 -08- 2011

RECHTBAt~y( AN

KOOPHANDEL 9i~ltENT

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming :

(voluit) : Ablynx

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 20 juli 2011, dat het kapitaal werd verhoogd met achtduizend honderd achtentwintig euro negenentachtig cent (EUR 8.128,89), door uitgifte van 4.347 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze betalingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt nentachtig miljoen zeshonderd nenvijftigduizend vijf euro vijfentachtig cent (EUR 81.651.005,85).

Het wordt vertegenwoordigd door drienveertig miljoen zeshonderd negenentachtigduizend achthonderd vijfennegentig (43.689.895) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel n/drienveertig miljoen zeshonderd negenentachtigduizend achthonderd vijfennegentigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de commissaris m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants, uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur en een cordinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/05/2011
1

MM 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be a B St:

*11077136*

NEERGELEGD

1 1 -05- 2011

K VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Onde me ming snr : Benaming :

(voluit) :

Rechtsvorm : 0475.295.446

Ablynx

Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : BENOEMINGEN - UITGIFTE VAN WARRANTS STATUTENWIJZIGINGEN - VOLMACHTEN

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Michle HOSTE, te Gent, vervangende Notaris Jean-

Philippe Lagae, te Brussel op 28 april 2011.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. om alle leden van de huidige raad van bestuur te herbenoemen, voor een termijn van 4 jaar, hun mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. De huidige bestuurders zijn: Edwin Moses, Stephen Bunting, Gerard (Geert) Cauwenbergh, Mats Pettersson, Remi Vermeiren, Jimmy Van heusden, SOFFINOVA PARTNERS NV, vast vertegenwoordigd door Denis Lucquin.

2. om Deloitte Bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap met de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door Gert Vanhees, vanaf 28 april 2011, te benoemen voor een termijn van 3 jaar, haar mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014.

3. om principieel het kapitaal te verhogen door (i) de uitgifte van maximaal driehonderdduizend (300.000) warrants, en (ii) de uitgifte van maximaal driehonderdveertigduizend (340.000) warrants;

4. om volmacht te verlenen aan gelijk welke bestuurder, alleenhandelend, met macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de "Kruispuntbank voor Ondernemingen", het "Ondernemingsloket" en de BTW, indien nodig.

5. om aan de statuten onder meer volgende wijzigingen aan te brengen:

Artikel 15. - Transparantieverplichtingen

De vergadering heeft beslist om Artikel 15 van de statuten, overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, als volgt te vervangen:

"Overeenkomstig de voorwaarden, termijnen en modaliteiten bepaald in de artikelen 6 tot en met 13 van de Wei van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (hierna, de "Transparantiewegeving'), dient elke natuurlijke of rechtspersoon aan de vennootschap en aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen kennis te geven van het aantal en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij, rechtstreeks of onrechistreeks, aanhoudt, zodra het aantal stemrechten vijf procent (5%) of een veelvoud van vijf procent (5%) (met name 10%, 15%, 20% enzovoort) van het totaal van de bestaande stemrechten bereikt, overschrijdt of onderschrijde, onder de voorwaarden bepaald door de Transparantieweigeving. Overeenkomstig artikel 18 van de Wel van 2 mei 2007, geldt deze verplichting eveneens wanneer de stemrechten die zijn verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempel van 3% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, overschrijden of onderschrijden.

De kennisgeving moet gebeuren binnen de termijn en op de wijze zoals gesteld door de Transparantiewetgeving, zijnde, de kennisgeving moet worden gericht aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en aan de raad van bestuur van de vennootschap, uiterlijk binnen een termijn van vier (4) handelsdagen aanvangend op de handelsdag na de totstandkoming van de omstandigheid op grond waarvan kennisgeving verplicht is. De lijst met handelsdagen kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen."

Artikel 16. - Stemrechten

De algemene vergadering heeft beslist, in het licht van de wijzigingen aangebracht aan artikel 15 van de statuten, in artikel 16 van de statuten de woorden "de wettelijke bepalingen inzake transparantie" te vervangen door de woorden "de Transparantiewetgeving", het woord "aandelen" te vervangen door het woord "effecten" en de woorden "toepasselijke wetgeving betreffende transparantiemeldingen" te vervangen door de woorden

Transparantiewetgeving"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 30. - Oproeping

De vergadering heeft beslist om Artikel 30 van de statuten, ingevolge de wet van 20 december 2010

betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, als

volgt te wijzigen met ingang van 1 januari 2012:

(...)

- een vijfde lid toevoegen: "De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in

voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten van het Wetboek van vennootschappen. Indien een volmacht reeds ter kennis werd gebracht van de vennootschap vr deze bekendmaking van een aangevulde agenda, dient de volmachthouder de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.";

(...)

Artikel 31. - Toelating tot de algemene vergadering

De algemene vergadering heeft beslist om Artikel 31 van de statuten, ingevolge de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, als volgt te wijzigen met ingang van 1 januari 2012: :

leden a, b en c vervangen door: " a. Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van de Vennootschap en om er hel stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vr de algemene vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd (24:00 CET, GMT+I), hetzij door hun inschrijving in het aandelenregister van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het voorgaande lid vormen de registratiedatum.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financile tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vr de datum van de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief fax of e-mail uiterlijk de zesde dag vr de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen."

in het oude lid d (het nieuwe lid b) het woord "dat" toevoegen na de woorden "en (iii) het aantal effecten"; volgende zin schrappen: "Wanneer een neerlegging vereist is, moeten de houders van aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, of desgevallend hun gevolmachtigde het bewijs van neerlegging kunnen voorleggen, uitgegeven door de depositaris aangegeven in de oproeping."; en haakjes plaatsen rond `formulier en neerlegging van de volmachten".

Artikel 32. - Vertegenwoordiging

De algemene vergadering heeft beslist om Artikel 32 van de statuten, ingevolge de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, als volgt te wijzigen met ingang van 1 januari 2012:

toevoegen van "- stemming op afstand" op het einde van de titel van het artikel;

vervangen van lid I door volgende tekst: "Elke aandeelhouder kan schriftelijk of via een elektronisch formulier volmacht geven aan een ander persoon, aandeelhouder of niet, om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering."

toevoegen, na lid 1, van een nieuw lid (het nieuwe lid 2) met volgende tekst: "Een aandeelhouder van de vennootschap mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts n persoon aanwijzen als volmachtdrager. Hiervan kan enkel worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van vennootschappen."

toevoegen van een nieuw lid 3 met volgende tekst: "Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan n aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder."

toevoegen van een nieuw lid 4 met volgende tekst: "De volmacht moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, 4 van de Wei van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certifrcatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

-befiouteen

aan het

Belgisch

Staatsblad

kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schrifielijk te gebeuren. Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg geschieden, op hel adres dat is vermeld in de oproeping. De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering ontvangen." in het huidige lid 2 (het nieuwe lid 5): schrappen van volgende tekst ", en de raad van bestuur kan eisen dat deze volmachten worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap ten laatste vier (4) Werkdagen vhjr aan de betreffende vergadering."

vervangen van het huidige lid 4 (het nieuwe lid 7) door volgende tekst: "Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om per brief te stemmen, via een formulier waarvan het model door de Vennootschap wordt bepaald en dat de volgende vermeldingen dient te bevatten: (i) naam en adres of maatschappelijke zetel van de aandeelhouder; (ii) het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt; aii) de vorm van de gehouden effecten; (iv) de volledige agenda, inclusief de voorstellen tot besluit; (v) de termijn waarbinnen de Vennootschap het formulier voor het stemmen per brief dient te ontvangen; (vi) de handtekening van de aandeelhouder; en (vii) het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of onthouding). De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren. Voor de berekening van het quorum, wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de Vennootschap uiterlijk op de zesde dag vr de dag van de vergadering ontvangen heeft op het adres aangeduid in de uitnodiging."

toevoegen van een nieuw lid 8, met volgende tekst: "De Raad van Bestuur kan een stemming per brief op elektronische wijze organiseren."

toevoegen van een nieuw lid 9 met volgende tekst: "1-lij bepaalt de praktische modaliteiten van de elektronische stemming en zorgt ervoor dat het gebruikte systeem toelaat de meldingen bedoeld in de eerste alinea op te nemen en controle uit te oefenen op de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder en op de naleving van de voorgeschreven ontvangsttermijnen."

toevoegen van een nieuw lid 10 met volgende tekst: "De aandeelhouder die per brief stemt, eventueel op elektronische wijze, is verplicht de formaliteiten van voorafgaande kennisgeving, beschreven in artikel 31 van de statuten, na te leven."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Michle HOSTE, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een aanwezigheidslijst, de (enkelvoudige) jaarrekening, het verslag van de commissaris (art 596-598 Wb. Venn.), het verslag van de raad van bestuur (art 583, 596 en 598 Wb. Venn.) en een coordinatie der statuten op 28 april 201 I.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 18.05.2011 11115-0285-068
23/05/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 16.05.2011 11115-0045-051
18/05/2011
segsvm MW 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

0 6 -05- 2011

RECHTBANK VAN

KOOPTEGENT

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 21 april 2011, dat het kapitaal werd verhoogd met vijftigduizend driehonderd tweenzeventig euro negentien cent (EUR 50.372,19), door uitgifte van 26.937 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze betalingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt nentachtig miljoen zeshonderd tweenveertigduizend achthonderd zesenzeventig euro zesennegentig cent (EUR 81.642.876,96).

Het wordt vertegenwoordigd door drienveertig miljoen zeshonderd vijfentachtigduizend vijfhonderd achtenveertig (43.685.548) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel n/drienveertig miljoen zeshonderd vijfentachtigduizend vijfhonderd achtenveertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een volmacht, het verslag van de commissaris met de lijst van uitgeoefende warrants en een cordinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

09/03/2015
Mod Won/ 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NANEERGELEGD

2.5-FEB. 2010

RE hiTAAUK VAN

NIOU I9E GENT

Ondernerningsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING VAN VERSLAGEN

Neergelegd overeenkomstig artikel 75 W.Venn.: (1) het verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 596 en 598 W.Venn. en (2) het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 596 en 598 W.Venn. m.b.t. de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van warrants die werd voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen die werden gehouden op 22 december 2014 en 8 januari 2015.

Getekend: J.Parmentier, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/03/2011
pez Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

111\Mr4 mi:l=zj i_k k

- 2 MARI 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHAN iL,,,, GENT

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 25 februari 2011, dat werd ingeschreven op 85.500 warrants tot de uitgifte waarvan principieel werd beslist door de raad van bestuur van 3 december 2010 en dat de warrantuitgifte aldus gedeeltelijk werd verwezenlijkt. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Neergelegd samen met een uitgifte en een volmachtenbundel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/02/2011
Luik B

fd . ileum

11111

Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming :

(voluit) : Ablynx

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 19 januari 2011, dat het kapitaal werd verhoogd met zeventigduizend driehonderd vierenzestig euro zesendertig cent (EUR 70.364,36), door uitgifte van 37.628 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze betalingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt nentachtig miljoen vijfhonderd tweennegentigduizend vijfhonderd en vier euro zevenenzeventig cent (EUR 81.592.504,77).

Het wordt vertegenwoordigd door drienveertig miljoen zeshonderd achtenvijftigduizend zeshonderd en elf (43.658.611) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel n/ drienveertig miljoen zeshonderd achtenvijftigduizend zeshonderd en elfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een volmacht, het verslag van de commissaris met de lijst van uitgeoefende warrants en een cordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/02/2011
Vo beha

aan

Be1 Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

1111111)M11111)1111111111

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING TOEPASSING ARTIKEL 556 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN WIJZIGING DER STATUTEN

Neergelegd: de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone en de bijzondere algemene vergadering opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 11 januari 2011 bevattende een besluit overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen en een aanpassing van de statuten met aanwezigheidslijst en volmachtenbundel, de cordinatie der statuten.

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Luik B

In de bijlagen bij het Belgischen kopie na neerlegging ter griffie van dklaERGELEGQ'

2 6 JAN, 2011

HECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Mod 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2010 : GE200676
19/05/2010 : GE200676
19/05/2010 : GE200676
17/05/2010 : GE200676
05/05/2010 : GE200676
09/04/2010 : GE200676
23/03/2010 : GE200676
11/02/2010 : GE200676
29/01/2010 : GE200676
11/01/2010 : GE200676
03/12/2009 : GE200676
23/11/2009 : GE200676
23/11/2009 : GE200676
21/10/2009 : GE200676
18/09/2009 : GE200676
25/08/2009 : GE200676
15/04/2015
MQd Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N i*15054698*

NEERGELEGD

0 2 APR, 2015

RECHTBAt iqf i N

KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsar : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres) f

Onderwerp akte : KAPITAAL'VERIIpGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS 

UITGIFTE VAN WARRANTS '" ; F.

Uittreksel uit de akte verleden voor Notaris Dirk Delbaere, te Gent, vervangende notaris Kim Lagae, te Brussel, op-16 maart 2015.

Er blijkt uit de akte. dat het kapitaal werd verhoogd met driehonderd vijfentwintigduizend negenhonderd vierenveertig euro vierenzeventig cent (EUR 325.944,74), door uitgifte van 174.302 nieuwe aandelen irigevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend opnaam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris; bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen....'

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst, kapitaal bedraagt honderd en n miljoen vierhonderd vijfennegentigduizend honderd achtentwintig euro achtentachtig cent (EUR 101.495.128,88).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftig miljoen driehonderd en vierduizend vierhonderd en zeven (54.304.407) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een/vierenvijftig miljoen driehonderd en vierduizend vierhonderd en zevende (1/54.304.407de): van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met volmacht, het verslag van de commissaris m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants en een cordinatie der statuten

Neerlegging

Neergelegd: een uitgifte van de processen-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Dirk Delbaere, te Gent, vervangende notaris Kim Lagae, te Brussel, op 27 februari 2015 en 16 maart 2015, m.b.t. de uitgifte van warrants, samen met het verslag van de raad van bestuur (art. 596 en 598 W.Venn.) en het verslag van de commissaris (art. 596 en 598 W.Venn.) m.b.t. de opheffing van het voorkeurrecht

Getekend: Dirk Delbaere, Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/08/2009 : GE200676
26/05/2009 : GE200676
20/05/2009 : GE200676
15/05/2009 : GE200676
13/05/2009 : GE200676
12/02/2009 : GE200676
12/02/2009 : GE200676
25/11/2008 : GE200676
14/11/2008 : GE200676
12/11/2008 : GE200676
30/09/2008 : GE200676
08/09/2008 : GE200676
18/08/2008 : GE200676
12/05/2015
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III(iiuwuiu111.~uu111

!NEERGELEGD t

# 2 9 -0li- 2015

ANK VAN

KOO EL TFCFN'

Ondernemingsnr : 0475.295.446 Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Kim Lagae te Brussel op 17 april 2015, dat het kapitaal werd verhoogd met zevenendertigduizend zeshonderd en drie euro vijfenvijftig cent (EUR 37.603,55), door uitgifte van twintigduizend honderd vijfenzestig (20.165) nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants,

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd en n miljoen vijfhonderd tweendertigduizend zevenhonderd tweendertig euro drienveertig cent (EUR 101.532.732,43).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftig miljoen driehonderd vierentwintigduizend vijfhonderd tweenzeventig (54.324.572) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een/vierenvijftig miljoen driehonderd vierentwintigduizend vijfhonderd tweenzeventigste (1/54.324.572ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met volmacht, het verslag van de commissaris m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants en een cordinatie der statuten

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/06/2008 : GE200676
07/05/2008 : GE200676
04/02/2008 : GE200676
24/12/2007 : GE200676
07/12/2007 : GE200676
29/11/2007 : GE200676
29/11/2007 : GE200676
22/11/2007 : GE200676
06/11/2007 : GE200676
14/08/2007 : GE200676
13/07/2007 : GE200676
05/07/2007 : GE200676
04/06/2007 : GE200676
08/05/2007 : GE200676
19/04/2007 : GE200676
16/04/2007 : GE200676
12/06/2015
.. - .._., Mal word 11.1

Dei ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

miespo

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

NEERGELEGD

0 3 JUNi 2015

RECFi K VANKOOPH~ TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITGIFTE VAN EEN CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING

Neergelegd: de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 18 mei 2015 inhoudende uitgifte van een converteerbare obligatielening met de volmachten, het verslag van de commissaris (art. 596 van de W.Venn.), het verslag van de raad van bestuur (art. 583, 596 W.Venn.)

Getekend: Kim Lagae, Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/12/2006 : GE200676
25/10/2006 : GE200676
20/09/2006 : GE200676
18/06/2015
ModW rd 11.1

I 4j' . (; ; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

de etEERGELEGD

r

1111111uV11uu11!1M11uiw

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

0 9 JUNI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE UITGIFTE VAN EEN CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING

Neergelegd: de uitgifte van de akte verleden voor Dirk Delbaere, notaris met standplaats te Ledeberg (Gent), vervangende Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 27 mei 2015 inhoudende vaststelling van de verwezenlijking van een uitgifte van converteerbare obligaties.

Getekend: Dirk Delbaere, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2006 : GE200676
26/07/2006 : GE200676
24/06/2015
Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte111111111111.11 jj1111413111 1111N EE RG E LEG

1 5 jUN1 2015

t F'iECi~-79e.Wt< VAN

vr.n0" 14 nnlilPl iF r:FK4T

Ondernemingsnr : 0475.295.446

.Benaming

(voluit) : Ablynx

" (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Kim Lagae te Brussel op 3 juni 2015, dat het kapitaal werd

verhoogd met honderd vijfenvijftigduizend tweehonderd en tien euro (EUR 155.210,00), door

uitgifte van 83.000 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere

rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd en n miljoen zeshonderd zevenentachtigduizend

negenhonderd tweenveertig euro drienveertig cent (EUR 101.687.942,43).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftig miljoen vierhonderd en zevenduizend vijfhonderd tweenzeventig (54.407,572) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een/vierenvijftig miljoen vierhonderd en zevenduizend vijfhonderd tweenzeventigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

Uit dezelfde akte blijkt dat 422.801 warrants werden aanvaard die werden uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden voor notaris Dirk Delbaere, te Gent,

vervangende notaris Kim Lagae, te Brussel, op 16 maart 2015.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met het verslag van de commissaris (art.

591 Wb. Venn.), en een coordinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2015
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMINGEN

MQd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I i ~

L`~~~~~"~' 1 ~r~

J- --

Ondernem ingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

'_EEA+GE.'

1 6 JUNI 2015

REcr-gRe

~oi~r/-

~S'l'ls_L~

~ F ,T I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel ui het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 30 april 2015.

De algemene vergadering heeft beslist:

1. de vennootschap NV Feadon, met als vaste vertegenwoordiger professor dokter barones Lutgart Van den Berghe te benoemen als onafhankelijk Bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar, haar mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

" dr Edwin Moses te herbenoemen als Bestuurder voor een termijn van vier jaar, zijn mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

" dhr Remi Vermeiren te herbenoemen als onafhankelijk Bestuurder voor een termijn van vier jaar, zijn mandaat eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Edwin Moses, Voorzitter Raad van Bestuur.

Neergelegd een uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/03/2006 : GE200676
10/01/2006 : GE200676
23/05/2005 : GE200676
24/03/2005 : GE200676
25/01/2005 : GE200676
16/11/2004 : GE200676
30/07/2004 : GE200676
30/06/2004 : GE200676
07/08/2015
Mad Word 11.1

:-r~ =r~.----" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

r~ ^~J na neerlegging ter griffie van-de-akt- , GD

Ondernemingsnr : 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Abiynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING OVEREENKOMSTIG ART, 556 W. Venn.

Neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Ablynx van 10 juli 2015 inhoudende een besluit overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Getekend: Edwin Moses, gedelegeerd bestuurder.

Op trebeete blz: van-huik-B" vermelden-:-Recto-: Naam en" hoedanigheicivan-de" instrumenterendenotarie,-hetzirvan-de-perso(o)n(en)---

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111

MER!

Voor behoudt aan he BelgisG Staatsbic

I II

2 9 -07- 20

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/04/2004 : GE200676
29/09/2003 : GE200676
20/08/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudt

aan he

Belgisc

StaatsblNEERGELEGD

1 1 AUG, 2015

RG~,k~T 4[~!b. VAN

KOOPItlillqL TE GENT

Ondernemingsnr ; 0475.295.446

Benaming

(voluit) : Ablynx

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Technologiepark 21 te 9052 Zwijnaarde (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS -VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN EEN WARRANTUITGIFTE

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Kim Lagae te Brussel op 17 juli 2015, dat het kapitaal werd verhoogd met honderd negenenveertigduizend driehonderd vierentachtig euro vijfennegentig cent (EUR 149.384,95), door uitgifte van negenenzeventigduizend achthonderd vijfentachtig (79.885) nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

" Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd en n miljoen achthonderd zevenendertigduizend driehonderd zevenentwintig euro achtendertig cent (EUR 101.837,327,38).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftig miljoen vierhonderd zevenentachtigduizend vierhonderd zevenenvijftig (54.487.457) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een/vierenvijftig miljoen vierhonderd zevenentachtigduizend vierhonderd zevenenvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de commissaris (art. 591 Wb. Venn.) m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants en volmachten.

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Kim Lagae te Brussel op 29 juli 2015, dat het kapitaal werd verhoogd met zesenveertigduizend zeshonderd achtentachtig euro negenentwintig cent (EUR 46.688,29) door uitgifte van vierentwintigduizend negenhonderd zevenenzestig (24.967) nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van warrants.

De nieuwe aandelen werden volledig afbetaald door middel van overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betaling is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 5 der statuten wordt door volgende tekst vervangen:

Op de laatste blz. van L~1ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het `8elgisch Staatsblad"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd en n miljoen achthonderd vierentachtigduizend vijftien euro zevenenzestig cent (EUR 10L884.015,67).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftig miljoen vijfhonderd en twaalfduizend vierhonderd vierentwintig (54.512.424) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een/vierenvijftig miljoen vijfhonderd en twaalfduizend vierhonderd vierentwintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de commissaris (art. 591 Wb. Venn.) m.b.t. de lijst van uitgeoefende warrants, een volmacht en een cordinatie der statuten.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2003 : GE200676
24/07/2003 : GE200676
27/05/2003 : GE200676
25/09/2002 : GE200676
30/08/2002 : GE200676
20/08/2002 : GE200676
01/11/2001 : GEA025825

Coordonnées
ABLYNX

Adresse
TECHNOLOGIEPARK 21 9052 ZWIJNAARDE

Code postal : 9052
Localité : Zwijnaarde
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande