ABSON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABSON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.500.877

Publication

29/04/2014 : VERLENGING BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 31 maart 2014, geregistreerd een bladen geen verzendingen te 1° kantoor Gent I op 8 april 2014, Boek 255, blad 46, vak 04. Ontvangen: 50,00 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: L. Van Kerckvoorde, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Abson met zetel te 9991 Maldegem/Adegem, Prins Boudewijnlaan 48, waarbij volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met negen maanden en het dus te laten lopen tôt 31

december 2014.

De vergadering beslist dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 januari en eindigen op 31 december

van het daaropvolgende jaar.

Bijgevolg wordt artikel 31 aangepast als volgt: "Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december

van het daaropvolgende jaar.1*

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de vierde vrijdag van de maand mei om 10.00

Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 13 van de statuten aangepast als volgt: "De jaarvergadering zal

•m

gehouden worden de vierde vrijdag van de maand mei om 10.00 uur."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te coôrdîneren overeenkomstig de genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der

akte en de gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
05/03/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

MM WaM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOndernemingsnr : 0890.500.877

Benaming

(voluit) : ABSON

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 48 - 9991 MALDEGEM/ADEGEM (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING OMVORMING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 10 februari 2014, geregistreerd negen bladen n verzendingen te Aalter op 18 februari 2014, Boek 51446, blad 28, vak 4. Ontvangen; 50,00 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: L. De Groote, hetgeen volgt, Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Gewone Commanditaire Vennootschap met zetel te 9991 Matdegem/Adegem, Prins Boudewijn laan 48, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd vierenzestigduizend vijfhonderd euro (164.500 ) om het te brengen van vijfhonderd euro (500 ) naar honderd vijfenzestigduizend euro (165.000 ) door inbreng in specin, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen ingevolge de genomen beslissing als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijfenzestigduizend euro (165.000 ). Het wordt

vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder n/honderdste

van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voor- I 11111 1

behouden 1111111

aan het `14056 56*

Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD

2 4 FEB, 2014

RE 0 {'~~~ tC VAN

KOOP gNVeL, TE GENT

DERDE BESLISSING

De vergadering krijgt lezing van de zaakvoerder de dato 03 februari 2014, van het verslag de dato 05 februari 2014 van de bedrijfsrevisor, de Heer Stefaan Beirens van Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA te Sint-Denijs-Westrem en van de staat van actief en passief de dato 31 december 2013, aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt;

"In het kader van de procedure voor omzetting voorzien door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap ABSON met zetel te Prins Boudewijnlaan 48, 9991 Adegem en met ondernemingsnummer BE 0890.500.877  RPR Gent, ons aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva die werd afgesloten op 31 december 2013.

Uit het doorgevoerde nazicht blijkt dat de staat van activa en passiva per 31 december 2013, op basis waarvan de omzetting zal worden doorgevoerd, een volledig, getrouw en juist beeld vormt van de financile positie van de vennootschap.

We dienen evenwel op te merken dat, hoewel we op basis van onze controlewerkzaamheden kunnen besluiten dat de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2013, de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft, deze niet zonder toevoeging noch weglating voort vloeit uit de balans van de rekeningen.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2013 die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad, Het netto actief volgens de staat van activa en passiva per 31 december 2013 bedraagt 187.542,41 EUR, en is hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA, zijnde 18.550,00 EUR. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

In dezelfde notarile akte, en voorafgaand aan de geplande omvorming, zal worden overgegaan tot een

kapitaalverhoging van 164.500,00 EUR, door incorporatie van het netto dividendbedrag van 164.500,00 EUR

(182,777,78 EUR bruto dividend verminderd met 18.277,78 EUR roerende voorheffing) in het kader van artikel

537 WIB zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waardoor het netto actief van de vennootschap 169.264,63 EUR

(187.542,41 EUR -18.777,78 EUR roerende voorheffing) zal bedragen, wat eveneens hoger is dan het

minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA, zijnde 18.550,00 EUR.

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Opgemaakt te Sint-Denijs-Westrem op 5 februari 2014.

FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA

vertegenwoordigd door STEFAAN BEIRENS

Vennoot"

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de duur dezelfde zal zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan het doel en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het kapitaal van honderd vijfenzestigduizend euro (165.000 ) zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde.

De nodige inschrijvingen zullen gebeuren in het register van aandelen naar aanleiding van de omzetting overeenkomstig artikel 12 van de nieuwe statuten.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te

keuren.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfenzestigduizend euro (165.000 ). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand september om zestien uur. indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Het boekjaar begint op n april en eindigt op n en dertig maart van het daaropovolgende jaar.

Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de

wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van

het saldo van de nettowinst.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ZESDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap

Abson, te weten: de Heer Van den Braembussche Alexander.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de zaakvoerder kwijting worden gegeven voor zijn bestuur.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid Abson:

- De Heer Van den Braembussche Alexander, wonend te 9991 Maldegem/Adegem, Prins Boudewijnlaan 48.

- Mevrouw Notteboom Sotie, wonend te 9991 Maldegem/Adegem, Prins Boudewijnlaan 48.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te cordineren overeenkomstig de genomen beslissingen.

"

Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbladNEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale-en diverse administraties, aan de Heer John Debaene van kantoor Ernst & Young Accountants te Gent, Moutstraat 54, en alle aangestelden, niet mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, verslag van de bedrijfsrevisor dd 5 februari 2014, staat van activa en passiva dd 31 december 2013, verslag van de zaakvoerder dd 23 januari 2014 en de gecordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 10.07.2015 15296-0548-011

Coordonnées
ABSON

Adresse
PRINS BOUDEWIJNLAAN 48 9991 ADEGEM

Code postal : 9991
Localité : Adegem
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande