ACCOUNTANTSKANTOOR NDM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANTSKANTOOR NDM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 875.038.186

Publication

17/04/2014
" ^ .............. y-- y 1_ ..... ....... y

Ondernemingsnr : 0875.038.186

5

Benaming (voluit) ACCOUNTANTSKANTOOR NOM

(verkort) :

Rechtsvorm Burgerlijke vennootschap onder de vomi van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Eeklostraat 113

9030 Gent (Mariakerke)

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering - Ontbinding - Sluiting van de vereffening

Uit het proces-verbaal verleden voor Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijke,; vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met:: zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, te registeren, blijkt dat buitengewone algemene vergadering van de vennoten is bijeengekomen en volgende te publiceren: beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP

- Verslag van de zaakvoerder betreffende de ontbinding

De voorzitter leest het verslag de dato 6 maart 2014 van de zaakvoerder voor. Dit verslag geeft een omstandige

verantwoording van de voorgestelde ontbinding van de vennootschap,

Bij dit verslag is een staat van activa en passive van de vennootschap gevoegd vastgesteld op 31 december

2013, zijnde minder dan 3 maanden voor deze.

- Verslag van de extern accountant betreffende de ontbinding

De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag de dato 8 maart 2014 van de voormelde extern accountant, over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het voormeld verslag van de zaakvoerder.

Het besluit van dit verslag luidt ais volgt:

: "De staat van activa en passiva van de BV ovv BVBA "ACCOUNTANTSKANTOOR NOM" waarvan de:' maatschappelijke zetel gelegen is te 9030 Gent (Mariakerke), Eeklostraat 113, die werd opgesteld in het kader: van de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht door de zaakvoerder van cle; vennootschap, afgesloten per 31 december 2013 zijnde minder dan drie maanden voordien, op basis waarvan

f! de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de!i

vennootschap geeft een balanstotaal op van tweehonderdvierenderligduizend tweehonderdenvijf eur zestig'

;.

eurocent (234.205,60 EUR) en een gecorrigeerd resultaat van hondertiachtenzestigduizend

driehonderdnegentig eur achtenzeventig eurocent (168.390,78 EUR). Het netto-actief bedraagt

honderdtweentachtigduizend zevenhonderdzesenzeventig eur negen eurocent (182.776,09 EUR).

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele

normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre,

de vooruitzichten van de zaakvoerder met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van':

de vereffening zullen dragen.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Te Gent, 08 maart 2014.

Roland Dekegel

Extern Accountant'

Ontbinding van de vennootschap en sluiting van de vereffening in n akte

Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te,:

ontbinden en in vereffening te stellen.

De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen voorzien in:;

artikel 194 van het W. Venn. en over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de Vereffening van d&.:

vennootschap in toepassing van artikel 184 5 van het W. Venn,

De voorwaarden zoals voorzien in artikel 184 5 van het W. Venn. luiden als volgt:

- Er wordt geen vereffenaar aangeduid;

- Er zijn geen passiva meer verschuldigd;

" " " " " " " " " " " " " " ww...... ......

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

01 APR. 2014

ROEelltitiEVCI

KO T

V beh aa Be Stai

IMM11611

II

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behpuden eaan bet Belgisch Staatsblad

mod11.1

Alle vennoten dienen op de vergadering aanwezig te zijn of geldig vertegenwoordigd te zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om de ontbinding en vereffening in n akte te doen;

; - De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

De vergadering verklaart dat in dit kader aan aile voorwaarden van artikel 184 5 van het W. Venn. is voldaan, en beslist vervolgens dat onmiddellijk tot sluiting van de vereffening kan worden overgegaan.

: Beindiging mandaat van de zaakvoerder kwijting

Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beindiging van het mandaat van de zaakvoerder, zijnde mevrouw Demeulemeester Nolla.

De vergadering besluit om kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat dat gelopen heeft van 1 januari 2014 tot op heden

Goedkeuring verdeling netto liquidatiesaldo en terugname resterend actief

De vergadering besluit om op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2013, over te gaan tot , de toebedeling aan en de terugname door de vennoot van aile nog resterende activa welke zich thans in het patrimonium van de vennootschap bevinden, onder last om eventuele nog opduikende vereffeningskosten te ; dragen en te betalen.

Voormelde toebedeling aan de vennoot gebeurt pro rata aan het aandelenbezit en wordt uitdrukkelijk goedgekeurd.

Vaststelling van de sluiting van de vereffening

De vergadering stelt vast dat thans aile schulden van de vennootschap vereffend zijn, behoudens de rekening-courant van de zaakvoerder tot beloop van 171,36 euro en de geraamde vennootschapsbelasting boekjaar , 2013 tot beloop van 38.000,00 euro., Ter staving hiervan legt de voorzitter een balans op heden voor, die tevens geldt ais de vereffeningsrekening,

" De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen-van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in het vermogen van de vennoten.

De vergadering stelt vast dat het bijgevolg een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve de ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.

Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de vennootschap ' "Accountantskantoor NDM" definitief opgehouden heeft te bestaan.

De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: 9030 Gent (Mariakerke), Eeklostraat 113, De vergadering stelt vast dat alle gelden en waarden van de vennootschap verdeeld werden zodat er niets dient gedeponeerd te worden in de Deposito- en Consignatiekas.

MACHTIGING TOT SCHRAPPING

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.A & T Groupa met zetel te 9000 Gent,

Apostelhuizen 26 ondernemingsnummer 0469.576.694, RPR Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket, alsmede bij de Administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde of enige andere administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.

, VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

: - De expeditie van net proces-verbaal;

Het verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen

met een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2013;

Het verslag van de extern accountant overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van :

vennootschappen;

De balans afgesloten per 27 maart 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

" , ^ , ^ - "

^

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

29/07/2013
Ondernemingsnr : 0875.038.186

Benaming (voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR NDM

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Eeklostraat 113

9030 Gent (Mariakerke)

:Fusie door overneming van een 100% dochtervennootschap - Buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap - Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal verleden voor Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijke; ,; vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE; ,1 GROG, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met, zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op twee juli tweeduizend dertien, te registreren, blijkt dat de buitengewone; algemene vergadering van de vennoten is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met; eenparigheid van stemmen heeft genomen:

i FUSIE DOOR OVERNEMING

De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie door overneming door de burgerlijke vennootschap, onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR: NOM", van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARCOBE", door de overgang van het; gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen. De waarde van de overgedragen elementen van de overgenomen vennootschap is gebaseerd op de; ;; jaarrekening afgesloten per 31 december 2012.

Vanaf 1 januari 2013 worden alle handelingen, gesteld door de overgenomen vennootschap, boekhoudkundig.

geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. :

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het kader van de fusie, geschiedt: zonder kapitaalverhoging en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de overnemende vennootschap de: enige vennoot is van de overgenomen vennootschap.

Het doel van de overnemende vennootschap za! niet worden gewijzigd, aangezien de activiteiten die zijn; opgenomen in het doel van de overgenomen vennootschap, doch niet voorzien zijn in het doel van de; ;; overnemende vennootschap, niet zullen uitgeoefend worden door de overnemende vennootschap.

Algemene beschrijving van de overdracht

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap, gebaseerd opi ;; de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012. Voorwaarden en lasten van de overdracht

Deze fusie wordt gedaan en is aanvaard onder de volgende bedingen en voorwaarden:

i. VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

1 De activa en passiva elementen, gaan over zoals zij bestonden op datum van 31 december 2012.

2 De overnemende vennootschap moet de lopende huurcontracten en gebruiksrechten eerbiedigen,; zoals de overgenomen vennootschap ertoe gehouden of gerechtigd was, en moet rechtstreeks de eigenaars en bezetters aanspreken voor alles wat het bestaan van de huurcelen, de wijze en voorwaarden van hun gebruik? betreft, de te geven opzeggingen en de voorwerpen waarvan zij zouden kunnen beweren dat ze hen; toebehoren.

3 De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van dei overgenomen vennootschap, en meer bepaald:

a) de overnemende vennootschap moet alle overeenkomsten en verbintenissen eerbiedigen en uitvoeren :; die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met leveranciers, klanten en alle derden, en :; ook nog alle overeenkomsten en verbintenissen waartoe de overgenomen vennootschap gehouden is uit welke;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mati 11.1

^~r 1i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

r

1 8 JIU 2013

Hi_ i I :: [3riffie1N

KOOPHANDEL TE GENT

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm

Zetel :

Onderwerp akte

"

mod 11.1

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

hfde ook met betrekking tot de overgeganeKKgoederen,zodatde overgenomen vennootschap uit dien hoofde' nooit meer kan aansprakelijk gesteld worden of lastig gevallen worden.

b) de overnemende vennootschap moet alle overeenkomsten en verbintenissen eerbiedigen en uitvoeren die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met haar personeel, directie, bedienden en arbeiders, zodat de overgenomen vennootschap uit dien hoofde nooit meer kan aansprakelijk gesteld worden of lastig gevallen worden.

Il. LASTEN VAN DE OVERDRACHT

Deze overgang wordt aanvaard door de overnemende vennootschap, die tevens aanvaardt al de schulden van de overgenomen vennootschap te dragen, haar verbintenissen en verplichtingen uit te voeren, haar te vrijwaren van elke vordering en alle kosten, lasten en belastingen van welke aard ook met betrekking tot de fusie te dragen en betalen.

KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering aanvaardt de beslissing, genomen door de algemene vergadering van de vennoten van de overgenomen vennootschap dat de goedkeuring van de jaarrekening (die opgesteld wordt na de fusie) door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap, zich zal uitspreken over de kwijting voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van het mandaat dat zij uitoefende van 1 januari 2013 tot op heden.

ACTUALISERING VAN DE VEREFFENINGSPROCEDURE

De vergadering beslist om de statutaire bepalingen inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap te actualiseren.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, beslist de vergadering om de statuten aan te passen als volgt:

artikel dertig, nendertig en tweendertig: de tekst van deze artikelen integraal te vervangen door volgende tekst:

"Artikel dertig: Ontbinding

Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. Alarmbelprocedure

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren,

Voortbestaan  ontbindingsprocedure

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege ais rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Artikel nendertig: Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomit.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in n akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel tweendertig: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal? MACHTIGING VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent machtiging aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.A & T Group", met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 H-I-J, ondernemingsnummer 0459.576.694, RPR Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de HTW-administratie en om daartoe alle nuttige documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal;

- De gecordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden " aan het Belgisch Staatsblad

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 03.07.2013 13251-0590-010
11/04/2013
Mod Word 11,1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III i EINNNEERGELEGD

-2 APR. 2013

RECHTBANK VAN

I KOOPHL NEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0875.038.186

Benaming

(voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR NDM

(verkort)

Rechtsvorm : BV OW BVBA

Zetel : EEKLOSTRAAT 113

9030 MARIAKERKE

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITTREKSEL FUSIEVOORSTEL DD. 19/03/2013

A, De BV ovv BVBA "ACCOUNTANTSKANTOOR NDM", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9030 Gent (Mariakerke), Eeklostraat 113.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Christophe Blindeman te Gent op 25 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2005 onder nummer 05105883, voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Christophe Blindeeman te Gent op 13 april 2010, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2010 onder nummer 20100510/0068035.

De vennootschap heeft als ondernemingsnummer: RPR Gent BE 0875.038.186 BTW nummer: BE 0875.038.186

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen met een nominale waarde van honderd euro (100,00 EUR).

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, overeenkomstig de bijzondere algemene vergadering van 31 augustus 2012, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 09 oktober 2012 onder nummer 20121009/0166631:

- De heer Freddy Van Maele, wonende te 8000 Brugge, Houtkaai 35.03.01.

hierna genoemd PARTIJ ENERZIJDS

B. De BVBA "MARCOBE" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Apostel-huizen 26 H-I-J.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Pascal Vandemeulebroecke te Sint-Martens-Latem op 17 augustus 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 september 2010 onder nummer 20100907/0131513, sindsdien niet meer gewijzigd.

De vennootschap heeft als ondernemingsnummer: RPR Gent BE 0828.800.365 BTW nummer: BE' 0828.800.365

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder n/honderdzesentachtigste (11186ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, overeenkomstig haar benoeming ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 09 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2011 onder nummer 20110216/0025926:

- Mevrouw Tania Claeys, wonende te 9041 Gent, Waterstraat 271.

hierna genoemd PARTIJ ANDERZIJDS

DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN

Artikel 1: Fusie - rechtsvorm - naam - doel - zetel

De partijen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen een fusievoorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de BVBA "MARCOBE" overgaat naar de BV ovv BVBA "ACCOUNTANTSKANTOOR NDM" voormeld.

Alle aandelen van de BVBA "MARCOBE" verenigen zich nu reeds, sinds '15 december 2012 in handen van de BV ow BVBA "ACCOUNTANTSKANTOOR NDM".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

Het doel van de overnemende vennootschap is het volgende: "

De vennootschap heeft tot doel diensten te verlenen die behoren tot zowel de functie van accountant als van belastingconsulent, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten. Behoren met name tot de functie van de accountant:

thet nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2.de expertise, zowel priv als gerechtelijk, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsook de analyse met boekhoudtechnische procds, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3.het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4.het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5.het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen, waarin hij andere opdrachten dan deze bedoeld in 1 tot 5 en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden of waarin bij de opdrachten als bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen, verricht. Behoren met name tot de functie van de belastingconsulent:

1.het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2.het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3.het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant of van belastingconsulent.

Zij mag haar doel zowel in Belgi als in het buitenland verwezenlijken.

Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houdt uitoefenen voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van accountant of van belastingconsulent.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur. Zij mag enkel rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen van uitsluitend professionele aard.

De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

Het doel van de overgenomen vennootschap is het volgende:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industrile, commercile, financile, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Het aan- en verkopen van drukwerken, registers ten behoeve van boekhoudingen, kantoormateriaal, doorschrijfsystemen, computers, kantoormachines, kantoorbenodigdheden en dit in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering.

- Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop. - Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst. - De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financile, industrile of commercile ondernemingen.

- Het doen van alle handels- en financile verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappij en en kapitalisatieondememingen, het stellen van aile raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschafting inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.

- De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen.

- Het verlenen van managementadvies.

- Managementactiviteiten van holdings ; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere man agementactiviteiten.

- Interim management en aanverwanten.

- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer,

- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie.

- De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De; vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financile tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, veepachten, pachten, oprichten of ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commercile, industrile, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doet aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag zowel in Belgi als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

Aangezien de overnemende vennootschap de activiteiten van de overgenomen vennootschap niet verder

zal zetten, zal de overnemende vennootschap haar doel niet wijzigen;

Artikel 2; Ruilverhouding - opleg - wijze van uitreiking

Vermits de overnemende vennootschap reeds met ingang van 15 december 2012 alle aandelen in de

overgenomen vennootschap bezit, dient uiteraard geen ruilverhouding te worden bepaald (artikel 719 Wetboek

van Vennootschappen).

Artikel 3: Datum voor deelname in de winst

Omwille van hiervoor vermelde reden (vereniging van alle aandelen in n hand) dient evenmin een datum

voor deelname in de winst te worden bepaald (artikel 719 Wetboek van Vennootschappen).

Artikel 4: Boekhouding

De datum vanaf welke handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te

zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 01 januari 2013.

Nolla Demeulemeester

Zaakvoerder

tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel

, Woor-

4 peheuden aan het Belgisch

StaatsbladBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

09/04/2013
Voor-

behouden aan hot Belgisch"

Staatsblad

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

305515

Ondernemingsnr : 0875.038.186

Benaming

(voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR NDM

(verkort) :

NEERGELEGD

2 8 MAAT 2013

RECH BANK VAN

KOOPHA Inuh. TE 1

Rechtsvorm : BV OW BVBA

Zetel : EEKLOSTRAAT 113

9030 MARIAKERKE

(volledig adres)

' Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit het Proces-Verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 0210112013 dat er met algemeenheid van stemmen werd beslist het ontslag te aanvaarden als zaakvoerder van:

- de heer Freddy VAN MAELE, wonende te 8000 Brugge, Houtkaai 35.03.01, en dit met ingang vanaf 01/01/2013.

Er werd hem algehele en volledige kwijting verleend voor de duur van het uitgeoefend mandaat. Vervolgens werd er beslist te benoemen als zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:

- mevrouw Nolla DEMEULEMEESTER, wonende te 9030 Mariakerke, Eeklostraat 113, en dit niet ingang vanaf 01/01/2013.

Het mandaat is onbezoldigd.

Goedgekeurd in het Proces-Verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 02/01/2013.

Nolla Demeulemeester

Zaakvoerder

{7p de laatste blz, van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2012
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Matl Wortl 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

varr ch akte

NEERGELEGD

na neerlegging ter griffi

IIIIIJII11.1111111M11111111,11.111

2 8 SEP. 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875.038.186

Benaming

(voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR NUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BV OW BVBA

Zetel : EEKLOSTRAAT 113

9030 GENT (MARIAKERKE)

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit het Proces-Verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 31/08/2012 dat er met algemeenheid van stemmen werd beslist ontslag te verlenen aan de zaakvoerder, mevrouw Ann Lievyns wonende te 8790 Waregem, Toekomsstraat 63, en dit met ingang vanaf 31/08/2012.

Er werd haar algehele en volledige kwijting verleend voor de duur van het uitgeoefend mandaat.

Dit ontslag zal worden bekrachtigd in de eerstvolgende algemene vergadering.

Vervolgens werd er beslist te benoemen als zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:

- de heer Freddy Van Maele, wonende te 8000 Brugge, Houtkaai 35.03.01.

Het mandaat is onbezoldigd.

Goedgekeurd in het Proces-Verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 3110812012.

Freddy Van Maele

Zaakvoerder

30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.01.2012, NGL 25.01.2012 12016-0334-008
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 28.06.2011 11198-0416-008
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 23.09.2010 10547-0498-009
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 01.07.2009 09312-0280-009
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 15.05.2008 08137-0227-008
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 04.07.2007 07337-0099-008

Coordonnées
ACCOUNTANTSKANTOOR NDM

Adresse
EEKLOSTRAAT 113 9030 MARIAKERKE(GENT)

Code postal : 9030
Localité : Mariakerke
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande