AD FOENDOEM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AD FOENDOEM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.375.834

Publication

21/10/2014
Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

JR BELGE i',1 2.2. ne :i: LEGD

0- 2014 3TAATSBLA

03 Cil, 2014

nacM-ek. -.." vP'n - Koo,..,,i.r..._ TE GENT1111JEggl 11111 MON ITE

14 -

BELGISCH

I IIOndernemingsnr : 0872.375.834

Benaming

(voruit) : AD FOENDOEM

(verkort)

Rechtsvorm BVBA

Zetel: COUPURE LINKS 651, 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte: BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDERS EN ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Uit de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2014 blijkt dat mevrouw Ng Emelie ontslag genomen heeft als zaakvoerder. Het ontslag werd aanvaard en gaat in op 30 september 2014. Per 1 oktober 2014 wordt volgende zaakvoerder benoemd;

Van Sand Sam, Aaigemsfraat 65, 9000 Gent

De heer Van Sand Sam heeft zijn mandaat aanvaard.

Opgemaakt te Gent op 30 september 2014

Vandorpe Stefaan

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lue B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 19.07.2013 13332-0390-012
12/06/2013
Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

J

NEERGELEGD

U 3 JUNI 2013

REC(ttB NLG VAN

KOOPHA. TE GENT

-

I1I 'III IIIIIIIVIII91VI

" 130886*

11111

Ondernemingsnr : 0872.375.834

Benaming

(voluit) : AD FOENDOEM

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : COUPURE LINKS 651, 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDERS EN ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Uit de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2013 blijkt dat de heer Barbez Koen, wonende te 9000 Gent, Coupure Links 651, en de heer Wemel Wouter Rik Jan, wonende te 9000 Gent, Ooievaarstraat 5 ontslag genomen hebben als zaakvoerder. Het mandaat van de heer Barbez zal eindigen op 31 mei 2013 en het mandaat van de heer Wemel Wouter Rik Jan zal eindigen op 30 juni 2013. Per 1 juli 2013 worden volgende zaakvoerders benoemd:

De Keuster Herman, wonende te 9000 Gent, Lieven De Winnestraat 2

Ng Emelie, wonende te 9000 Gent, Lieven De Winnestraat 2

Opgemaakt te Gent op 31 mei 2013

Vandorpe Stefaan

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/01/2015
~ i E-_" ~~f .`_ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0

lump

MONITE

URBELGENEERGELEGD

1- 2015 2 9 -12- 2014

RECHTBANK VAN

TAATSB _A__ooPx T TE GENT

13- ELGISCH

Ondernemingsnr : 0872.375.834 Benaming

(voluit)

(verkort) :

AD FOENDOEM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : COUPURE LINKS 661, 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDERS EN ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Uit de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2014 blijkt dat de heer De Keuster Herman ontslag genomen heeft als zaakvoerder. Het ontslag werd aanvaard en gaat in op 31 december 2014.

Opgemaakt te Gent op 23 december 2014

Vendorpe Stefaan

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en tandtekening.

25/10/2012
lep Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

U

Voorbehoudt aan he eelgisc Staatsbl

NEERGELEGD

16 UT, 2012

RECHNK VAN

J<OOPH M. TE GENT

Ondernemingsnr : 0872.375.834

Benaming

(voluit) : AD FOENDOEM

(verkort) :

Rechtsvorm ; BVBA

Zetel ; COUPURE LINKS 651, 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER

Uit de buitengewone algemene vergadering van 1 oktober 2012 blijkt dat de heer Barbez Koen, wonende te

9000 Gent, Coupure Links 651, benoemd werd tot zaakvoerder. Aldus bestaat het college van zaakvoerders

op heden uit vies zaakvoerders:

Acke Jens

Vandorpe Stefaan

Wemel Wouter Rik Jan

Barbez Koen

Opgemaakt te Gent op 1 oktober 2012

Vandorpe Stefaan

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.08.2012 12461-0527-012
24/10/2011
I' h4od 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iiieoesa

NEERGELEGD

12 -10- 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHAletelg TE GENTOndernemingsnr 0872.375.834

Benaming

voluit) : AD FOENDOEM

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : COUPURE LINKS 651 9000 GENT

Onderwerp akte : BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER

Uit de buitengewone algemene vergadering van 1 oktober 2011 blijkt dat de heer Wemel Wouter Rik Jan,

wonende te 9681 Maarkedal-Nukerke,Elsstraat 1, benoemd werd tot zaakvoerder. Aldus bestaat het college

van zaakvoerders op heden uit drie zaakvoerders:

Acke Jens

Vandorpe Stefaan

Wemel Wouter Rik Jan

Opgemaakt te Gent op 1 oktober 2011

Vandorpe Stefaan

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Lutk B vermeiden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 20.07.2011 11319-0176-014
15/04/2011
MOtl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

0 5 APR. 2011

REC C~Eg.;\ <VAN

KOOP}17t_l- TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

il;

" 1105]680

Ondernemingsnr : 0872.375.834

Benaming

(voluit) : AD FOENDOEM

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : COUPURE LINKS 651 9000 GENT

Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Uit de buitengewone algemene vergadering van 1 april 2011 blijkt dat de heren Acke Jens, wonende te: 9000 Gent, Coupure Links 503 en Vandorpe Stefaan, wonende te 9000 Gent, Jakob Heremansstraat 55,: benoemd werden tot zaakvoerders. Tevens blijkt dat de heer Spaenhoven Thierry, wonende te 9300 Aalst,. Geraardsbergestraat 76 per 31 maart 2011 ontslag genomen heeft als zaakvoerder. Dit ontslag werd aanvaard.

Opgemaakt te Gent op 1 april 2011

Vandorpe Stefaan

Zaakvoerder

Op de laatst; blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 31.08.2010 10465-0371-014
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 05.08.2009 09548-0301-013
16/04/2015
Matl Word 11.1

'1 ,= j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111110,1111111111111115

Ondernemingsnr : 0872.375.834 Benaming

(voluit) : AD FOENDOEM

(verkort) :

NEERGELEGD

0'$ -04- 2015

R ECii-Prkif% VAN

Kr1r," 7wF.1`'^r" . rE...-,~...

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm ; BVBA

Zetel : COUPURE LINKS 651, 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Uit de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2015 blijkt dat de heer Vandorpe Stefaan ontslagen werd als zaakvoerder, Het ontslag gaat in op 31 maart 2015.

Opgemaakt te Gent op 20 maart 2015

Acke Jens

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.08.2008, NGL 28.08.2008 08637-0394-015
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.07.2007, NGL 21.08.2007 07578-0163-014
14/07/2015
Mod Wafd 11.1

li-1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~; ~ : ~ ~ ~

~_a~~.~~ ~ ~D

I 6~ -

47- 2015

{~/-~ ~.EC1~.l_i..:.1,r,~i~,~N

1

KOOPT-T-47...r., . ~T`

E

Voor-

behouden

aan het

Belgisch ,__, Staatsblad

Ondernemingsnr: 0872.375.834

Benaming

(voluit) : AD FOENDOEM

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : COUPURE LINKS 651, 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte ; BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER EN ONTSLAG ZAAKVOERDER

Uit de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2015 blijkt dat de heer Van Sand Sam ontslag genomen heeft als zaakvoerder. Het ontslag werd aanvaard en gaat in op 30 juni 2015.

Tevens wordt beslist de heer Mauro De Strooper, wonende te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 305F te benoemen tot zaakvoerder per 1 juli 2015.

Opgemaakt te Gent op 30 juni 2015

Acke Jens

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

510 887

el

31/08/2015
Voor-

behoudr aan he Belgisc

Staatsbl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Motl Word 11.1

, ln de bijlagen het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

bij 9~ p~

na neerlegging ter griffie van de akte

r

NEERGELEGD2 0 AN. 2015

REc riffieiK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr: 0872.375.834 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : COUPURE LINKS 651, 9000 GENT (volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDERS EN ONTSLAG ZAAKVOERDER

Uit de buitengewone algemene vergadering van 11 augustus 2015 blijkt volgende herschikking van het

college van zaakvoerders:

Worden benoemd tot zaakvoerders:

- mevrouw Eva Mois, wonende te 9000 Gent, Rokerelsstraat 10 A; zij heeft haar mandaat, dat aanvangt op

19 augustus 2015, aanvaard

- de heer Robin Michelet, wonende te 9000 Gent, Phoenixstraat 61/202; hij heeft zijn mandaat, dat aanvangt

op 12 augustus 2015, aanvaard

- de heer Koen Barbez, wonende te 9000 Gent, Coupure Links 651; hij heeft zijn mandaat, dat aanvangt op

17 augustus 2015, aanvaard

Er blijkt tevens dat de heer Mauro De Strooper, wonende te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 305F, ontslagen werd als zaakvoerder; zijn ontslag gaat in op 13 augustus 2015.

Opgemaakt te Gent op 11 augustus 2015

Acke Jens

Zaakvoerder

iu i 1111,11,1.111111111

AD FOENDOEM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
AD FOENDOEM

Adresse
COUPURE LINKS 651 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande