ADOVOP - ADVIES OVERHEIDSOPDRACHTEN, AFGEKORT : ADOVOP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADOVOP - ADVIES OVERHEIDSOPDRACHTEN, AFGEKORT : ADOVOP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.778.503

Publication

16/04/2013
Ondernemingsnr : O s, g , S3

Benaming

(voluit) : ADOVOP - Advies Overheidsopdrachten

(verkort) : AotOP

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Golfweg 37

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 26 maart 2013, blijkt dat

de heer VERBEKE Pol Gaston Margriet Thrse Maurice, geboren te Kortrijk op 10 mei 1953, nationaal

nummer 53.05.10-167.02, wonende te 9000 Gent, Golfweg 37, gehuwd met Colpaert Martine Marie Joseph.

BVBA "ADOVOP - Advies Overheidsopdrachten" afgekort "ADOVOP" opgericht heeft, door inbreng in geld

25.000,00 volstort 25.000,00 ten belope van 100 aandelen,

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "ADOVOP  Advies Overheidsopdrachten", afgekort "ADOVOP".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Golfweg 37.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doe! in Belgi en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

- Adviesverlening in overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten in alle fasen van de opdracht;

- Geven van opleidingen, spreekbeurten en presentaties in overheidsopdrachten en aanverwante materies;

- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere reeds bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;

- Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisaties van aile waardepapieren;

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

Dit alles in de meest ruime zin van het woord, De vennootschap kan in het algemeen aile commercile, industrile, financile, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in Belgi en in het buitenland, waarvan het doel analoog is met het hare of er enig verband mee heeft. Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

D vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 5.- KAPITAAL,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 25.000,00 (vijfentwintig duizend euro)

Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder n/ honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IID

~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

t

.:a

 14Voor-behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden de vierde donderdag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 20.- BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechts-personen, al dan niet

vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op n (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden

overeenkomstig de wet opge-'steld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi.

Artikel 25.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor

onbepaalde duur, bevoegd zoals vermeld in artikel tweentwintig:

- de heer VERBEKE Pol, voornoemd,

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging op de griffie van een uittreksel van

deze akte en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en veertien.

EERSTE JAAR-'VERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vijftien.

Voor nsluidend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN. Mede neergelegd: expeditie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 14.07.2015 15318-0147-009

Coordonnées
ADOVOP - ADVIES OVERHEIDSOPDRACHTEN, AFGEKOR…

Adresse
GOLFWEG 37 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande