AIRCOWORLD-LEDWORLD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AIRCOWORLD-LEDWORLD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.575.005

Publication

16/04/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9200 Grembergen, Dokter Haekstraat 24 bus 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 28 maart 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'AIRCOWORLD - LEDWORLD", met maatschappelijke zetel te 9200 Grembemen, Dokter Haekstraat 24 bus 9, blijkt dat ondermeer beslist werd:

1 Om onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse dividend, zijnde zesenzeventigduizend euro (76.000,00 EUR) om het van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) te brengen op zesennegentigduizend euro (96.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

20 Om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, waaronder de wijziging van artikel 5 als volgt:

Artikel vijf- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesennegentigduizend euro (96.000,00 EUR)

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde,:

die elk n/ tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 2 april 2014

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecordineerde statuten.

FRANK MULLER

NOTARIS

Polen/aan 55

9190 Stekene

Tel. 03 777 77 77

Fo:K 03 779 91 17

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

IIflhII

*14082286*

RIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

- 4 APR. 2014

AFDEL9IPNDERMONDC

1

II

AIRCOWORLD - LEDWORLD

Ondernemingsnr : 0891.575.005 Benaming

(voluit) :

(vekort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.07.2012, NGL 24.08.2012 12452-0381-013
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 12.08.2011 11403-0319-014
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 27.06.2009 09343-0230-014
02/10/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 26.09.2015 15614-0431-014
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 20.07.2016 16331-0545-013

Coordonnées
AIRCOWORLD-LEDWORLD

Adresse
DOKTER HAEKSTRAAT 24, BUS 9 9200 GREMBERGEN

Code postal : 9200
Localité : Grembergen
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande