ALGEMENE INVOER VAN DRANKEN, AFGEKORT : ALINDRA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ALGEMENE INVOER VAN DRANKEN, AFGEKORT : ALINDRA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.012.063

Publication

17/04/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11J111,1911,1111

Ondernemingsnr : 0400.012.063

Benaming

(voluit) : ALIN DRA

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: 9090 Melle, Brusselsesteenweg 153A

(voitedig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 28 februari 2014, ter registratie aangeboden, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2011 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op 418.145,56 (vierhonderd achttienduizend honderd vijfenveertig euro zesenvijftig cent), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 september 2012

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 418.145,56 (vierhonderd achttienduizend honderd vijfenveertig euro zesenvijftig cent) bedraagt.

DERDE BESLUIT: BEVESTIGING VAN DE BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

De algemene vergadering heeft bij besluit de dato 25 februari 2014 beslist om over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van vierhonderd achttiend duizend euro(E 418.000,00),

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbefastingen.

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 637 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van driehonderd zesenzeventig duizend tweehonderd euro (E 376.200,00), mits uitgifte of creatie van 184 (honderd vierentachtig) nieuwe aandelen van dezelfde aard. Deze nieuwe aandelen bieden dezelfde rechten en plichten ais de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT: VERZAKING MN HET VOORKEURRECHT

De blote eigenaar van voormelde aandelen, Mevrouw Van Bogaert Eline, hier vertegenwoordigd ingevolge voormelde onderhandse volmacht, wetende dat zij een voorkeurrecht bezit blijkens de artikels 592 t.e.m. 594 van het Wetboek van vennootschappen, verklaart, te verzaken aan de termijnen en de formaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en geen gebruik te willen maken,van haar voorkeurrecht alsook van evenredige rechten die zij hieruit zou kunnen putten

ZESDE BESLUIT: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen, De heer Van Bogaert Peter en Mevrouw Landuyt Maria, beiden voornoemd, die verklaren aile aandelen van de vennootschap in vruchtgebruik te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financile toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren De heer Van Bogaert Peter en Mevrouw Landuyt Maria, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van driehonderd zesenzeventig duizend tweehonderd euro ( 376.200,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestoit Dit bedrag van driehonderd zesenzeventig duizend tweehonderd euro ( 376.200,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

V beh 11111i

aa Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien - In artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd zesenzeventig duizend tweehonderd euro ( 376.200,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op vierhonderd achtendertig duizend tweehonderd euro (E 438.200,00), vertegenwoordigd door 434 aandelen op naam zonder nominale waarde.

Bijgevolg bezit elke aandeelhouder volgens verklaring ingevolge huidige kapitaalsverhoging het volgende aantal aandelen:

De Heer Van Bogaert Peter, voornoemd: 125 aandelen in vruchtgebruik en 92 in voile eigendom.

Mevrouw Landuyt Maria, voornoemd: 125 aandelen in vruchtgebruik en 92 aandelen in voile eigendom. Mevrouw Van Bogaert Eline, voornoemd: 250 aandelen in blote eigendom.

Hetzij in totaal vierhonderd vierendertig (434) aandelen.

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt E 438.200,00. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 434 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/434ste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffe van de Rechtbank van Koophandel van de gecordineerde tekst der statuten.

STIENDE BESLUIT: MACHTEN MN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Voor eensluidend afschrift, notaris Joost Eeman te Gent, mede-neergelegd: expeditie en gecordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

eyoor-bihouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/02/2014
Fdi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffue Word 11.1

Mud

MONITE

:1-G136C-H*14041980*

Voor-behoude aan het Belgisol Staatsblz

Ondememingsnr : 0400.012.063

Benaming

(voluit) : ALINDRA

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Brusselsesteenweg 153 A, 9090 Melle.

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 27/12/2013

Met nparigheid van stemmen wordt beslist het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van 6 jaar, dit t.e.m de jaarvergadering van 2019.

- Landuyt Maria - NN 49.05.11-086-68

- Van Bogaert Eline NN 79.09.24-024-08

- Van Bogaert Peter - NN 47.07.10-357-88

Bierhandel VB NV - ondernemingsnummer 0400.021.961, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger dhr. Van Bogaert Peter voornoemd,

Betrokkenen hebben uitdrukkelijk hun mandaat aanvaard.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 27/12/2013:

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist het mandaat van volgende gedelegeerd bestuurder te verlengen voor een periode van 6 jaar, dit t.e.m. de jaarvergadering van 2019.

- Landuyt Maria - NN 49.05.11-086-66

Betrokkene heeft uitdrukkelijk haar mandaat aanvaard.

Landuyt Maria,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laetste blz. van t,,jiJiB vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.12.2013, NGL 09.01.2014 14003-0531-012
24/04/2013 : GE096074
16/01/2013 : GE096074
28/02/2012 : GE096074
31/01/2011 : GE096074
25/01/2010 : GE096074
09/02/2009 : GE096074
19/09/2008 : GE096074
20/02/2008 : GE096074
31/01/2008 : GE096074
29/01/2007 : GE096074
20/01/2006 : GE096074
31/01/2005 : GE096074
22/03/2004 : GE096074
15/03/2004 : GE096074
27/02/2004 : GE096074
06/06/2001 : GE096074
08/02/2001 : GE096074
11/01/2000 : GE096074
13/02/1999 : GE096074
01/01/1997 : GE96074
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 20.01.2016, NGL 16.02.2016 16045-0084-011
01/01/1988 : GE96074
01/01/1986 : GE96074

Coordonnées
ALGEMENE INVOER VAN DRANKEN, AFGEKORT : ALIN…

Adresse
BRUSSELSESTEENWEG 153A 9090 MELLE

Code postal : 9090
Localité : MELLE
Commune : MELLE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande