ALL INTERIOR PROJECTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALL INTERIOR PROJECTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.583.449

Publication

18/04/2014
Mod Wocd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0478.583.449

Benaming

(voluit) : ALL INTERIOR PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9050 Gent (Gentbrugge), Dsir Mercierlaan 77

(volledig adres)

Onderwerp akte BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  KAPITAALVERHOGING  AANPASSING STATUTEN AAN RECENTE VENNOOTSCHAPSWETGEVING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 27 maart 2014, die ; eerstdaags zal worden geregistreerd, dat:

de Buitengewone Algemene Vergadering van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AU INTERIOR PROJECTS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Dsir Mercierlaan 77, RPR Gent, ondernemingsnummer 0478.583.449, met eenparigheid van stemmen van de vennoten de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: INLASSING NIEUWE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL IN DE STATUTEN

De vergadering bevestigt de eerdere beslissing van de zaakvoerder de dato 27 oktober 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2007, onder het nummer 07013017, om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9700 Oudenaarde, Nestor de Tirestraat 61 naar 9050 Gent (Gentbrugge), Dsir Mercierlaan 77, en beslist dienvolgens artikel 2, lid 1 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9050 Gent (Gentbrugge), Dsir Mercierlaan 77."

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING

a. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op twintig duizend euro 20.000,00)

onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek inkomstenbelastingen te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend beslist door de bijzondere algemene vergadering op 17 maart 2014, hetzij honderd en twee duizend honderd vijftig euro ( 102.150,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 wetboek lnkomstenbelastingen. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige ; vennoot, de heer BAILLIU Yves, van het netto-dividend ten belope van honderd en twee duizend honderd vijftig euro 102.150,00) die hij lastens de vennootschap bezit.

b. De vergadering komt tot de bevinding dat het wettelijk recht van voorkeur bij kapitaalverhoging hier gerespecteerd wordt aangezien de enige vennoot als enige inschrijft op de kapitaalsverhoging.

c. Wijziging artikel 5 der statuten.

De vergadering beslist artikel 5 der statuten op te hefnfen en te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL.

N KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweentwintig duizend honderd vijftig euro (

122.150,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.

B/ HISTORIEK VAN HET KAPITAAL

1) Bij de oprichting van de vennootschap op 07 oktober 2002 werd het kapitaal vastgesteld op twintig duizend

euro (E 20.000,00) en gesplitst in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.

; 2) De buitengewone algemene vergadering gehouden op 27 maart 2014 heeft beslist het kapitaal te verhogen

; onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen met honderd en twee

duizend honderd vijftig euro ( 102.150,00) door inbreng in specin om het te verhogen tot honderd

tweentwintig duizend honderd vijftig euro (E 122.150,00) zonder creatie van nieuwe aandelen."

Inschrijving - Afbetaling

Is hier tussenbeide gekomen:

NEERGELEGD

8 APR. 2014

RECHTBeN4I/AN

KOOPHANIeDettENT

Voor behou aan h Beigls Staatst 11111)111,1n1111

_ ..... ....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De enige vennoot, de heer BAILLIU Yves, die na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financile toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL INTERIOR PROJECTS".

Na deze uiteenzetting verklaart voornoemde heer BAILLIU 'Yves, inbreng te doen van het netto-dividend ten belope van honderd en twee duizend honderd vijftig euro (E 102.150,00) die hij, enige vennoot, lastens de vennootschap bezit.

Voormeld bedrag van honderd en twee duizend honderd vijftig euro (E 102,150,00) werd volledig volstort in kapitaal door een storting in geld dat hij gedaan heeft op rekening nummer BE29363132669364 op naam van de vennootschap bij de bank ING Belgi, te Melle, zodat de vennootschap uit dien hoofde van heden af over een bedrag van honderd en twee duizend honderd vijftig euro (E 102,150,00) beschikt.

Een attest van deponering in datum van 24 meurt 2014 blijft hieraan gehecht

De inschrijver verklaart de roerende voorheffing te hebben ingehouden en te zullen doorstorten conform de wettelijke regels terzake.

De vergadering beslist om geen nieuwe aandelen te creren als vergoeding voor deze inbreng aangezien de inbreng wordt gedaan door de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL INTERIOR PROJECTS",

De tegenprestatie bestaat met andere woorden uit de stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte en de gevolgen van het regime zoals voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije jaren.

e, Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De voorzitter stelt vast en verzocht ons Notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot honderd tweentwintig duizend honderd vijftig euro (E 122.150,00) gesplitst in tweehonderd aandelen zonder nominale waarde.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van het artikel 5 der statuten definitief is geworden.

DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN PAN RECENTE VENNOOTSCHAPSWETGEVING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de recente vennootschapswetgeving, door artikel 19 der statuten als volgt te wijzigen:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Dit schrijven wordt toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken."

De vergadering beslist verder de statuten aan te passen aan de nieuwe vereffeningsprocedure, door artikel 24 der statuten als volgt te wijzigen:

"Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van n of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Na de betaling van aile schulden en lasten van de vennootschap, zef het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen."

VIERDE BESLUIT INLASSING ARTIKEL 18BIS

De vergadering beslist om de statuten aan te passen door inlassing van artikel 18Bis betreffende de schriftelijke besluitvorming:

"ARTIKEL 18Bis, SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn,"

VIJFDE BESLUIT MACHTIGINGEN

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de notaris om te statuten te cordineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd, 27 maart 2014

- de gecobrdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van kuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 26.09.2014, NGL 30.09.2014 14622-0058-015
04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 28.10.2013 13643-0316-015
04/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.10.2012, NGL 29.11.2012 12650-0332-016
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.11.2011, NGL 28.11.2011 11619-0361-015
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 24.11.2010, NGL 29.11.2010 10619-0345-014
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 25.09.2009, NGL 28.10.2009 09828-0274-012
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 26.09.2008, NGL 15.12.2008 08852-0110-011
25/08/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2007, GGK 28.09.2007, NGL 21.08.2008 08588-0130-011
08/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 28.09.2007, NGL 31.10.2007 07794-0371-011
22/01/2007 : OUA006417
01/12/2006 : OUA006417
28/10/2005 : OUA006417
11/10/2004 : OUA006417
23/10/2002 : OUA006417
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 09.10.2015 15646-0528-016

Coordonnées
ALL INTERIOR PROJECTS

Adresse
DESIRE MERCIERLAAN 77 9050 GENTBRUGGE

Code postal : 9050
Localité : Gentbrugge
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande