ALL-Y CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALL-Y CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.583.644

Publication

06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.09.2014 14622-0122-013
30/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.10.2013 13640-0159-012
12/02/2013
nsoa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

------------

Ondernemingsnr : 0834583644

Benaming

(voluit) : ALL-Y CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kopkapelstraat 58/4, 9160 Lokeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden dd, 22 januari 2013 op de maatschappelijke zetel blijkt wat volgt :

-De Maatschappelijke Zetel wordt verplaatst naar Gentsesteenweg 312, 9240 Zele, en dit met ingang van 1, februari 2013.

A&L,4,7

1CzFclt-l- Pi" -~ 7:77/.'717:"K.

V/dN KG:77 = 3EL

31 JAN 2013

Vc behc aar Belt Staat

I 111111111111111111111111! 1011 IlQ 111110111111

*13025873'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.10.2012 12622-0159-012
09/02/2015
Mod Ward 11.1

i iil '. I~? In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

flh1lmn1m~m~~usa~so3~~" M11

KOOPHANDEL GENT

28 JAN. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr 0834.583.644

Benaming

(voluit) : ALL-Y CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Gentsesteenweg 312, 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel dd. 15.12.2014 blijkt wat volgt :

-Mevrouw BOULALOUCHE Malika heeft ontslag genomen als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 31 december 2013. De vergadering bevestigt haar ontslag en verleent haar dcharge voor haar mandaat vanaf die datum.

-De maatschappelijke zetel van de vennootschap zal met ingang van 15 december 2014 verplaatst worden naar Brugstraat 85W1 te 9160 Lokeren,

/I ( (14 IL )/cusr

ZA~1tIcwe 0,(

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

22/03/2012
Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoudi

aan he

Belgisc Staatsb'

Ondernemingsnr : 0834583644

Benaming

(voluit) : ALL-Y CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kopkapelstraat 58/4, 9160 Lokeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel dd, 1 maart 2012 blijkt wat volgt ;

-Mevrouw BOULALOUCHE Malika, wonende te 9160 Lokeren, Kopkapelstraat 58/4, wordt benoemd als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van heden 1 maart 2012, Haar mandaat zal onbezoldigd zijn,

ddodet_ 2,70,V47e

GRIFFIE

VAN 4.077-1t'.S'::`,1-7L

t 2 MAART 2012

ep., (~,1s rRi~" ~r)~Mi~~~ L

*iaoeo9ae*

Bjzagen billet Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

29/03/2011
na neerlegging ter griffie van de ak e VAN KOOPHNDEL<

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staa

Mod 2.0

kopie

bet a; Be Sta

1 7. 03. 2011

DENDERMONDE

Griffie

IN I 11111111 II IIll II III 11111 II II

*11047486'

Ondernemingsnr : Benaming $y S83 644

(voluit) : ALL-Y CONSTRUCT

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kopkapelstraat 58 bus 4 - 9160 Lokeren

Onderwerp akte : Oprichting

Het blijkt uit de akte verleden voor meester Pieter De Meirsman, geassocieerd notaris te Lokeren, op negen maart tweeduizend en elf, dat de nagenoemde persoon een besloten vennootschap met

" beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht met navolgende statuten:

oprichter: de heer Achahbar Youssef, wonende te Lokeren, Kopkapelstraat 58 bus 4, nationaal nummer

820611-011-65.

naam: ALL-Y CONSTRUCT

zetel: Lokeren, Kopkapelstraat 58/4

doel: De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, voor eigen rekening, voor

rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- algemene aannemingen van waterbouwkundige werken, rioleringswerken, grondwerken,:

wegeniswerken, borings- en sonderirigswerken, draineerwerken, watervoorziening en leggen van

allerlei leidingen;

- het uitvoeren van algemene bouwwerken;

- het drijven van handel in alle materialen;

- het drijven van handel in onroerende goederen;

- tussenpersoon in de handel;

- het uitbaten van een groot-, kleinhandel in textiel en aanhorigheden, voedingswaren,! huishoudtoestellen, e.d.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commercile, industrile of financile handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industrile of commercile eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden

" vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doe I identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet

beperkend.

maatschappelijk kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elkeen n/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Op dit kapitaal wordt voor inbreng toegezegd door de oprichter ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro. Op het geplaatst kapitaal werd in specin gestort door de oprichter, de heer Achahbar, op rekening nummer 0688923472-81 bij Dexia Bank op naam van de vennootschap in oprichting. Het bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro is vanaf de oprichting beschikbaar voor de vennootschap.

duur: onbepaald vanaf de oprichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge

bestuur: door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten aan te stellen door de algemene vergadering. ledere zaakvoerder heeft de meeste uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienst zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

boekjaar: van een januari tot een en dertig december en voor het eerste boekjaar vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten op de Griffie der Rechtbank van Koophandel te Dendermonde tot eenendertig december tweeduizend en elf

winst er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.

jaarvergadering: op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur en voor de eerste maal in tweeduizend en twaalf

benoeming: thans wordt de heer Youssef ACHAHBAR tot niet-statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap met bezoldigd mandaat.

Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut, dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig met dit uittreksel.

P. De Meirsman, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

expeditie van de oprichtingsakte

r Voor-

behouden aan het ' " Belgisch

StaatsbladBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
23/09/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ALL-Y CONSTRUCT

Adresse
BRUGSTRAAT 85W1 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande