ALLDIFFERENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALLDIFFERENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.937.411

Publication

17/04/2014
Mod VVotcl 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IJI,111111,1!HI

UI

1111

NEERGELEGD

- 7 APR. 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEMMLIT

Ondememingsnr Benaming 0811.937.411

(voluit) : ALLDIFFERENT

(verkort) : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 9830 Sint-Martens-Latern, Golflaan, 67/B

RechtsvorM : DOL  KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING BESTUURSMANDAAT STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp aide, :

Ut een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 3 april 2014, neergelegd voorafgaandelijk aan registratie, blijkt dat:

1 de tekst van het doel van de vennootschap uitgebreid werd door volgende tekst in te lassen na de 28ste paragraaf van artikel 3 van de bestaande statuten:

- De vennootschap kan zowel in binnen- als buitenland een langspeelfilm of kortfilm uitbrengen, al dan niet; in samenwerking met derden waarbij voor de vennootschap inkomsten van allerlei aard worden gegenereerd,! eigen aan het uitbrengen van een film. Deze inkomsten kunnen voortkomen uit benoemingen tot producent of: co-producent, auteurstegoeden, merchandising, acteursvergoedingen, commissies op doorverkoop van de film zowel in binnen- els buitenland, enzovoort. Deze lijst is niet beperkend.;

2. het kapitaal verhoogd werd met 125 000 euro door inbreng in specin om het kapitaal te vermeerderen van 18 550 euro naar 143 550 euro met uitgifte van 7 000 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden ais de bestaande aandelen en die In de winsten zullen delen vanaf 3 april 2014;

3. artikelen 5 en 12 van de bestaande statuten gewijzigd werden;

4. het mandaat van de heer COLPAERT, Hugo, wonende en gehuisvest te 9831 Sint-Martens-Latem

(Deurie), Wijngaard, 20, en mevrouw COLPAERT, Gwendoline, wonende en gehuisvest te 9831 Sint-Martens-

Latem (Deurle), Wijngaard, 20, als statutaire zaakvoerder vervangen werd ln een mandaat van niet-statutaire

zaakvoerder.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift.

- gecolirdineerde statuten.

P. Van Moffaert

Notaris

vi

bah'

aai

Bal

Staa

Op de laatste blz. van 1.1.11k B vermelden: BL o: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 25.08.2014 14463-0531-009
12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.11.2013, NGL 05.12.2013 13679-0165-008
04/12/2012
i

MM Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

F-----

INN~NIM ~GVNW~VN~Ntl V~ VN

*iai9seoo*

NEERGELEGD

NOV. 2012

RE l;l.'f'i3ANK VAN

KOOPHAN DFi k, &GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Ondernemingsnr : 0811.937.411

Benaming

(voluit) : ALLDIFFERENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan, 67/B

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een onderhandse akte dd. B november 2012, dat de bijzondere algemene vergadering van de

BVBA "ALLDIFFERENT', met eenparigheid van stemmen heeft beslist dat het ontslag verleend werd aan de

heer Christoph VERSTRAETE, wonende te 8770 ingelmunster, Bruggestraat, 22, uit zijn functie van niet-

statutaire zaakvoerder.

Voor analytisch uittreksel

-fegelijk hiermede neergelegd: beslissing algemene vergadering

Hugo COLPAERT

statutaire zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 29.09.2012 12598-0600-009
12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 07.12.2011 11629-0037-008
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16514-0534-013

Coordonnées
ALLDIFFERENT

Adresse
WIJNGAARD 20 9831 DEURLE

Code postal : 9831
Localité : Deurle
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande