ALOUIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALOUIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.985.545

Publication

15/04/2014
mad 11.1

Frifiti ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111)1j11IIIJI 1111

Ondernemingsnr : D Benaming (vote) : ALOUIS

(verkort)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Korenmarkt 31

9000 Gent

Onderwerp akte :Oprichting

Uit het proces-verbaal verleden voor Jeroen PARM ENTIER, geassocieerd notaris in de burgerlijke

vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE. GROO, BL1NDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te' I! 9000 Gent, Kouter 27, blijkt dat de heer Degrijse, Alain Paul Georges, geboren te Aalst op 18 februari 1958,: !I echtgenoot van mevrouw Depraeter, Annick Magdalena Annette, gedomicilieerd en verblijvende te 90011 I! Gent, Wielewaalstraat 13, gehuwd onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract! verleden voor geassocieerd notaris Jean De Groo, op 22 juni 2000, ongewijzigd tot op heden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht onder de naam "ALOWS", met maatschappelijke zetel: !I te 9000 Gent, Korenmarkt 31, waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaal honderdduizend euroI ( 100.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door 1000 (duizend) aandelen zonder vermelding van nominale! waarde.

1! Op deze 1000 (duizend) aandelen wordt door voornoemde oprichter, de heer Degrijse Alain, ingeschreven mi geld tegen een uitgifteprijs van honderd euro ( 100,00) per aandeel.

Dat elk aandeel volgestort is tot beloop van n vijfde, voor een totaal bedrag van twintigduizend euro! 2M00,00).

!I Dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening, geopend ! overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen op naam van de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank.

Dat de vennootschap thans ardus een bedrag van twintigduizend euro ( 20.000,00) tot haar beschikkingI heeft.

De inschrijver verklaart en erkent dat zij op ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven nog eeni bedrag dient te volstorten van tachtig euro ( 80,00).

il De statuten luiden ais voigt;

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt !: de naam "ALOUIS".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent (Gent), Korenmarkt 31.

Maatschappelijk doei

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi en In het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, vomi eigen rekening of voor rekening van derden:

:t- Het kopen van roerende en onroerende goederen met het doel deze goederen zelf te gebruiken, tel verhuren of opnieuw te verkopen;

- Het huren van roerende en onroerende goederen met het doel deze goederen zelf te gebruiken of opnieuw te verhuren;

- Het kopen van aire effecten en waardepapieren met het doel deze te beheren of te verkopen;

Adviesbureau inzake commercile, administratieve en logistieke begeleiding van ondernemingen,:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening

ELRGELEGD

U APR. 2014

RECHTBANK VAN KOOPHANDErlife GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 111

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

- Adviesbureau op het gebied van management en het beheer van vennootschappen al dan niet middels de uitoefening van het mandaat van bestuurder of zaakvoerder;

- Bemiddeling bij commercile transacties, vertegenwoordiging van commercile en industrile ondernemingen;

- De verwerving, verkoping en te gelde making van franchisingcontracten, concessies, brevetten en octrooien, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;

Het behartigen van de administratie en de interne controle van vennootschappen, alsmede het toekennen van leningen onder welke vorm en voor welke duur het ook moge zijn;

- De organisatie en de begeleiding van de administratie, het beheer, de ontwikkeling en de centralisatie bij vennootschappen van hun activiteiten op het vlak van publiciteit, bevoorrading, verzekering, wetenschappelijk onderzoek, betrekking met nationale en internationale overheden, informatica, financile bewerkingen en alle activiteiten welke voorbereidend of aanvullend kunnen zijn voor vennootschappen; - De oprichting en/of de exploitatie van een of meerdere bedrijvencentra, waarbij aan andere ondernemingen alle accommodaties en faciliteiten worden ter beschikking gesteld nodig voor de normale werking van een bedrijf of de uitoefening van een vrij beroep;

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in Belgi en in het buitenland, alle industrile, handels-, financile, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag aile roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro 100.000,00). Het is verdeeld in duizend

(1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die warden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met nparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.

Bevoegdheden van de zaakvoerder

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig.vertegenwoordigd-door--da-zaakvoerder--of,-in-geval .er-meerdere-zaakvoer-ders--zijnr-door.elk-Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van december om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet warden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens drie werkdagen var de vergadering aan de zaakvoerder zijn Inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.

Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op n stem.

Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Uitkering

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds n tiende van het geplaatst kapitaal bereikt

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Ontbinding

Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. Alarmbelprocedure

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief Is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen, in voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Voortbestaan  ontbindingsprocedure

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Vereffening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

''.. mod 11.1

4



e 0. Voor-

behouden

aart het

Belgisch

Staatsblad



In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de' vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomit.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in n akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandl van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 30 juni 2015.

De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op maandag 7 december 2015 om 10 uur.

Zaakvoerder

Wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, voor onbeperkte duur, vanaf heden, de heer Degrijse Alain, voornoemd, die zijn opdracht aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Machtiging

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Van Lancker Jan, accountant, Grote Lage 58, 9620 Zottegem, BTW 13E0649.118.456 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van aile overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris

Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van het proces-verbaal



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 07.12.2015, NGL 19.02.2016 16049-0262-007

Coordonnées
ALOUIS

Adresse
KORENMARKT 31 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande