ALTERNATIEVE RADIO OMROEP NAZARETH (VERKORT) A.R.O.NA.

Association sans but lucratif


Dénomination : ALTERNATIEVE RADIO OMROEP NAZARETH (VERKORT) A.R.O.NA.
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 424.382.918

Publication

02/05/2014 : Herbenoemingen bestuurders
In de algemene vergadering gehouden op 18 april 2014te 9810 Nazareth, werd met unantmiteït beslist:

te benoemen tôt bestuurder:

Hemelsoet Roland, Vennestraat 15,9230 Wetteren geboren op 13.03.1953 te Gent bestuurder

het ontslag te aanvaarden:

Coorvits john, Torenpark 46, 9800 Deinze

geboren op 06.08.1940 te Astene bestuurder

09 eu

Omvang van bevoegdheden en wijze waarop ze die uitoefenen

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor aile aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering z|jn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in aile rechtsgedingen en beslist over het

al dan niet aanwenden van rechtsmtddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen, De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van dïegene die hem vervangt doorslaggevend.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de veorzitter,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of

afwezig is, wordt die vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Huidige samenstelling van de raad van bestuur

Bosschem Luc, 's Gravenstraat 186, 9810 Nazareth

voorzitter en gedelegeerd-bestuurder

geboren op 10.05.1948 te Opbrakel

•FF

-2f "3

•M

Coryn Lucien, Klapsiraat 81,9831 Deurle geboren op 05.07.1935 te Deurle bestuurder Hemelsoet Roland, Vennestraat 15, 9230 Wetteren geboren op 13.03.1953 te Gent bestuurder

Luc Bosschem,

voorzitter

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden

Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
15/04/2013
MOD 2.2

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie1 58890+

{

beh aa Be Ste

NEERGELEGD

- 4 APR. 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDI@ENT

Ondememingsnr : 424.382.918

Benaming

(voluit) : Alternatieve radio Omroep Nazareth

(verkort) : A.R.O.NA.

Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : 's Gravenstraat 186, 9810 Nazareth

Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders

In de algemene vergadering gehouden op 3 april 2013 te 9810 Nazareth, werd met unanimiteit beslist te herbenoemen tot bestuurders :

Bosschem Luc, 's Gravenstraat 186, 9810 Nazareth geboren op 10.05.1948 te Opbrakel voorzitter

en gedelegeerd-bestuurder

Coorevits John, Torenpark 46, 9800 Deinze . geboren op 06.08.1940 te Astene bestuurder

Coryn Lucien, Klapstraat 81, 9831 Deurie geboren op 05.07.1935 te Deurle bestuurder

Omvang van bevoegdheden en wijze waarop ze die uitoefenen

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor aile aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op ais eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

D raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen warden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend,

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. indien deze belet of afwezig is, wordt die vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Huidige samenstelling van de raad van bestuur

Bosschem Luc, 's Gravenstraat 186, 9810 Nazareth geboren op 10.05.1948 te Opbrakel

voorzitter en gedelegeerd-bestuurder

Coorevits John, Torenpark 46, 9800 Deinze geboren op 06.08.1940 te Astene bestuurder

Coryn Lucien, Klapstraat 81, 9831 Deurle geboren op 05.07.1935 te Deurle bestuurder

Luc Bosschem,

voorzitter

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ALTERNATIEVE RADIO OMROEP NAZARETH (VERKORT)…

Adresse
's Gravenstraat 186, 9810 Nazareth

Code postal : 9810
Localité : NAZARETH
Commune : NAZARETH
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande