ANDERS

Association sans but lucratif


Dénomination : ANDERS
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 889.258.188

Publication

28/07/2014
M002.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

MONITEUR1 BELG NEERGELEGD 1 8 -07- 2014

G1SCH ST

(verkort) :

Rechtsvorm: vzw

Zetel: Puntweg 30 9070 Heusden

Onderwerp akte Akte Raad van bestuur

Algemene vergadering te Neusden op 31/03/2014

Het ontslag van volgende bestuurder wordt aanvaard met ingang van 31/03/2014:

-De Blieck Luc, geboren op 20/09/1961 te Gent en woonachtig Puntweg 30, 9070 Heusden

(Destelbergen), ais bestuurder

De Raad van Bestuur is vanaf heden dan ook als volgt samengesteld:

-Taillieu Hilde, geboren op 28/11/1964 te Gent en woonahtig Puntweg 30, 9070 Heusden

(Destelbergen), als voorzitter

-De Blieck Mathias, geboren op 07/02/1988 te Gent en woonachtig Kleempstraat 23, 9270 Laarne, als

' secretaris

Heusden, 31 maart 2014 De Blieck Mathias

Bestuurders:

Taillieu Hilde

Op de laalste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te Vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Onclernemingsnr: 0889.258.188

Benaming

(voie : Anders

111111Inglel1Il

BE

RECHTBANK VAN KOOPHANDEGTiffIBENT

24 JUNI 2014

ffiffien bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/04/2012
MOD 2,2

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor- u

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

1111111111 tll

*12066963*Ondernemingsnr : 0889.258.188 Benaming

(voluit) : Anders

NEERGELEGD

21 UT 2012

KoopliAmiRECHT rem GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Puntweg 30 9070 Heusden

Onderwerp akte : Akte Raad van bestuur

AKTE BETREFFENDE DE RAAD VAN BESTUUR

Algemene vergadering te Heusden op 16/02/2012

Het ontslag van volgende bestuurder wordt aanvaard met ingang van 30/11/2011:

-Moyaert Kathleen, geboren op 18/08/1970 te Roeselare en woonachtig Onledestraat 13, 8830 Hooglede-

Gits, als bestuurder

Wordt benoemd als nieuwe bestuurder:

-De Blieck Mathias, geboren op 07/02/1988 te Gent en woonachtig Puntweg 30, 9070 Heusden;

(Destelbergen), als bestuurder

De Raad van Bestuur is vanaf heden dan ook als volgt samengesteld:

-Taillieu Hilde, geboren op 28/11/1964 te Gent en woonachtig Puntweg 30, 9070 Heusden

(Destelbergen), als voorzitter

-De Blieck Luc, geboren op 20/09/1961 te Gent en woonachtig Puntweg 30, 9070 Heusden

(Destelbergen), als secretaris

-De Blieck Mathias, geboren op 07/02/1988 te Gent en woonachtig Puntweg 30, 9070 Heusden

(Destelbergen), ais bestuurder

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor de dagdagelijkse werking van de vzw. Het dagelijks bestuur geschiedt door n of meerdere gedelegeerde bestuurders, hiertoe uit haar leden verkozen door de Raad van Bestuur. De gedelegeerde bestuurders krijgen de ruimst mogelijke macht tot het binden van de vereniging, zowel afzonderlijk als gezamelijk. Enkel de daden specifiek door de wet of deze statuten voorbehouden aan Raad van Bestuur of Algemene Vergadering mogen zij niet autonoom stellen.

De Raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit ais college. Beslissingen door de Raad van bestuur, gebeuren bij gewone meerderheid. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Heusden, 16 februari 2012

Bestuurders:

Taillieu Hilde De Blieck Luc

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarrs hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/05/2011
MOD22

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie~ ~EFRGELEB

-2 iv,:lI 2011

R=CH` P -NK VAN

KOOPHA 'I TE GENT

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbiat 1111111111.111WIIIIII

J

Ondernemingsnr : 0889.258.188

Benaming

(voluit): Anders

(vetku)

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Puntweg 30 9070 Heusden

Onderwerp akte : Akte Raad van bestuur - Gemachtigden - Wijziging Statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

AKTE BETREFFENDE DE RAAD VAN BESTUUR

Algemene vergadering te Heusden op 23/03/2011

Het ontslag van volgende bestuurders wordt aanvaard:

- Knockaert Regan, geboren op 31/01/1977 te Torhout en woonachtig

Esmoreitlaan 41/41, 2050 Antwerpen

- Heytens Vanessa, geboren op 28/01/1980 te Izegem en woonachtig

Esmoreitlaan 41/41, 2050 Antwerpen

Wordt benoemd ais nieuwe bestuurder:

- Moyaert Kathleen, geboren op 18/08/1970 te Roeselare en woonachtig Onledestraat 13, 8830

Hooglede-Gits

De Raad van Bestuur is vanaf heden dan ook als volgt samengesteld:

- Taillieu Hilde, geboren op 28/11/1964 te Gent en woonachtig Puntweg 30, 9070 Heusden (Destelbergen), als voorzitter

- De Blieck Luc, geboren op 20/09/1961 te Gent en woonachtig Puntweg 30, 9070 Heusden (Destelbergen), als secretaris

- Moyaert Kathleen, geboren op 18/08/1970 te Roeselare en woonachtig Onledestraat 13, 8830 Hooglede-Gits, als bestuurder

Het dagelijks bestuur is bevoegd voor de dagdagelijkse werking van de vzw. Het dagelijks bestuur geschiedt door n of meerdere gedelegeerde bestuurders, hiertoe uit haar leden verkozen door de Raad van Bestuur. De gedelegeerde bestuurders krijgen de ruimst mogelijke macht tot het binden van de vereniging, zowel afzonderlijk als gezamelijk. Enkel de daden specifiek door de wet of deze statuten voorbehouden aan Raad van Bestuur of Algemene Vergadering mogen zij niet autonoom stellen.

De Raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Beslissingen door de Raad van bestuur gebeuren bij gewone meerderheid. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Heusden, 23 maart 2011

Op de laatste biz. van Luik 3 verrrelren Recto . Naani en hoedanigheid vat? cp instrumenterende fi0i8Fis. hetzij van de pers4i4jrnieri) bevoegd de vereniging, sfichting of organisme te!1 aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Meer en handtekening.

4

Moo 2.2

Luik B Vervolg

AKTE BETREFFENDE DE PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VZW TE VERTEGENWOORDIGEN

Algemene vergadering te Heusden op 23/03/2011

De Raad van Bestuur heeft onder zijn leden volgende functies met bijhorende bevoegdheden:

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Voorzitter

Voorzitter is Taillieu Hilde, geboren op 28/11/1964 te Gent en woonachtig Puntweg 30,

9070 Heusden (Destelbergen)

- Secretaris

Secretaris is De Blieck Luc, geboren op 20/09/1961 te Gent en woonachtig Puntweg 30,

9070 Heusden (Destelbergen)

De voorzitter en de secretaris hebben onbeperkte financile en administratieve volmacht.

Heusden, 23 maart 2011

AKTE BETREFFENDE DE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Algemene vergadering te Heusden op 23/03/2011

Het doel van de vereniging wordt verduidelijkt/uitgebreid als volgt:

'Het verzamelen,verspreiden en bekendmaken van informatie in de ruimste zin van het woord omtrent zorg of aan zorg gerelateerde goede praktijken, producten of diensten, van vacatures in zorg- en zorggerelateerde organisaties. Het verspreiden van deze informatie kan via alle mogelijke kanalen zoals tijdschriften, (elektronische) nieuwsbrieven, (multi-)mediakanalen zoals televisie, internet, webTV e.d. (deze opsomming is niet limitatief). Deze doelstelling kan zowel alleen als onder elke vorm van samenwerking of partnerschip met een andere partij of organisatie gerealiseerd worden'.

Het doel van de vereniging zoals dit reeds beschreven was in Artikel 3 van de statuten blijft integraal en volledig behouden. De hierboven vermelde alinea wordt toegevoegd aan artikel 3.

Heusden, 23 maart 2011

etfrdee-

e, e.e,t)e.cB- pee,c-c-

Op de laatste blz.. van I_l k_B vernielden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrim enterende notaris hetzij van de perso(o)n(enb bevoegd de ve!e mgir g: sticht rg of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordiger;

Verso : Naair en handtekening

12/05/2015
Mik

iNOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

2,0 -Wi- 2015

11111111

*15067943*

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernerningsnr : 0889.258.188

Benaming

(voluit) : Anders

(verkort) .

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Puntweg 30 9070 Neusden

Onderwerp akte : Akte Raad van bestuur

Algemene vergadering te Heusden op 19/03/2015

Het ontslag van volgende bestuurder wordt aanvaard met ingang van 19/03/2015:

-De Blieck Mathias, geboren op 07/02/1988 te Gent en woonachtig Kleempstraat 23, 9270 Laarne, als

bestuurder

De Raad van Bestuur is vanaf heden dan ook als volgt samengesteld:

-Taillieu Hilde, geboren op 28/11/1964 te Gent en woonachtig Puntweg 30, 9070 Heusden

(Destelbergen), als voorzitter

-De Blieck Luc, geboren op 20/09/1961 te Gent en woonachtig Puntweg 30, 9070 Heusden

(Destelbergen), als secretaris

Heusden, 19 maart 2015

De voorzitter, De secretaris,

Coordonnées
ANDERS

Adresse
PUNTWEG 30 9070 HEUSDEN(O-VL)

Code postal : 9070
Localité : Heusden
Commune : DESTELBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande