ANDRE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANDRE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.416.433

Publication

16/04/2014
Mai 2.1

fI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0536.416.433

Benaming

(voluit): Andre

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Nederkouter 56 te 9000 Gent

Onderwerp akte Ontslag zaakvoerder

Er blijkt uit het proces - verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 16 september 2013 dat er werd beslist; - het ontslag te aanvaarden als zaakvoerder van de heer DEVOS Kim, wonende te 9000 Gent - Nieuwewandeling 68 bus I , met ingang van 16 september 2013. Er werd kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat en dit zal worden bekrachtigd bij de eerstvolgende algemene vergadering.

Goedgekeurd in het proces-verbaal van de bijzonder algemene vergadering dd. 16 september 2013

VAN OOST Ruben

Zaakvoerder

NEERGELEGD

4 APR. 2014

RECHTBANR1eN -KOOPIIANIDEL TC +SENT

FUR

II

11

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden: R" ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013
z l od Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktev1 beht

aai

Bel Staa

Andre

Ondernemingsnr : p53~o . 446 " 433 Benaming

(voiuit) : (verkort) :

NEERGELEGD JULI 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nederkouter 56, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMING ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 01 juli 2013, ter registratie aangeboden, dat door 1) de Heer VAN OOST Ruben, wonende te 9000 Gent, Nederkouter 56 en 2) de Heer DEVOS Kim, wonende te 9000 Gent, Nieuwewandeling 68 Bus 1, een BVBA werd opgericht:

naam: Andre

vorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

zetel: 9000 Gent, Nederkouter 56.

doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi ais in het buitenland, zowel voor eigen rekening ais voor

rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon;

1.het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf al dan niet in combinatie met het verschaffen van

maaltijden in hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentieoorden,

2.de uitbating van restaurants van het traditionele type;

3.de uitbating van restaurants met beperkt aantal kamers ten behoeve van het eigen clinteel;

4.de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in

wegwerpverpakking aangeboden in frietkramen, hotdogstalletjes en zo meer;

5.het ter beschikking stellen van uitzendkoks en ander personeel voor het verzorgen van feestjes en

recepties;

6.het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;

7.het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, en zo meer;

8.de productie en de realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, en zo meer)

in beginsel enkel bestemd voor vertoning op televisie;

9.de uitgave en de distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek;

10.het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;

11.de activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma's van regionale en

lokale zenders, betaalnetten en zo meer;

12.de productie van televisieprogramma's;

13.de overige zakelijke dienstverlening, niet expliciet genoemd;

14.auteur van kookboeken, magazines, artikels en zo meer;

De vennootschap zat alle burgerlijke, industrile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen

verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doet, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te

vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke

andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,

beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in Belgi als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk

doel nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden ais zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en krediet toestaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4 K, y

3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

duur: onbepaald

kapitaal

Het kapitaal bedraagt 18.600,00, en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen zonder

nominale waarde doch met een fractiewaarde van n tweehonderdste (11200e) van het kapitaal.

Inschrijving

Alle 200 aandelen vertegenwoordigend het volledige maatschappelijke kapitaal worden tegen geld

ingeschreven door:

-De Heer VAN OOST Ruben, voornoemd, ten belope van 100 aandelen, hetzij 9.300,00

-De Heer DEVOS Kim, voornoemd, ten belope van 100 aandelen, hetzij 9.300,00

Volstorting

volgestort in geld tot beloop van 9.000,00 hetzij

-Door de Heer VAN OOST Ruben, voornoemd, ten belope van 4.500,00

-Door de Heer DEVOS Kim, voornoemd, ten belope van 4.500,00

aandelen

op naam en ondeelbaar

bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering,

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot zaakvoerder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zolang er slechts n zaakvoerder is, heeft deze individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen jegens derden en in rechte te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur en is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is, Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan

Elke zaakvoerder heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De zaakvoerder(s)kan/kunnen eveneens afzonderlijke machten op rekeningen bij financiele instellingen toestaan aan bijzondere volmachtdragers.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De algemene vergadering kan ten allen tijde overgaan tot de benoeming van een plaatsvervangend zaakvoerder, en dit voor een mandaat van bepaalde duur zowel als van onbepaalde duur. Deze plaatsvervangend zaakvoerder zal alle bevoegdheden van de zaakvoerder overnemen van zodra de zaakvoerder gedurende meer dan veertien dagen in de materile of geestelijke onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te oefenen. De plaatsvervangend zaakvoerder zal ten opzichte van derden niet over een speciale machtiging moeten beschikken, maar bij ieder optreden moeten vermelden in welke toestand van onmogelijkheid de zaakvoerder zich bevindt.

De vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle akten alsmede in alle handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen, door n zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het is de algemene vergadering die het bedrag van de bezoldiging bepaalt.

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerders:

-De Heer VAN OOST Ruben, voornoemd.

-De Heer DEVOS Kim, voornoemd.

algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aasbelangen

en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerder(s) vallen.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand maart van ieder

jaar om achttien uur

In afwijking hiervan wordt de eerste jaarvergadering gehouden in het jaar tweeduizend en vijftien,

stemrecht

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op n stem.

boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op n oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het

daaropvolgende jaar.

In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar tot dertig september tweeduizend en veertien.

bestemming van het resultaat

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald 1s of Ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

ontbinding en aanduiding van de vereffenaars

De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste

meerderheid, en in de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De ontbinding en vereffening zal plaatsvinden conform de wettelijke bepalingen terzake.

Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de

vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld, zij overhandigen hun

goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

In overeenstemming met artikel 60 Wetboek Vennootschappen neemt de vennootschap alle rechten en verbintenissen over die voortvloeien uit verbintenissen die door de comparanten of hun zaakgelastigde(n) zijn aangegaan in naam van de vennootschap In oprichting sinds n april tweeduizend en dertien, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

BIJZONDERE VOLMACHT

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, worden door de verschijner aan BV ovv BVBA "Audenaert Accountancy", te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 127A bus 102 de nodige volmachten verleend om alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde en het ondememingsloket, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de oprichtingsakte met aangehecht bankattest

Notaris FEVERY Fabienne

door-'

behouden

+ aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b[z, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ANDRE

Adresse
NEDERKOUTER 56 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande