ANTAEUS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ANTAEUS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 822.729.749

Publication

06/05/2014 : Cooptatie van bestuurder
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 02.04.2014 blijkt het volgende:

* De bestuurders stellen vast dat de heer Dirk Van den Bossche als bestuurder ontslag heeft genomen omwille van gezondheidsproblemen. Tôt op heden werd nog niet in zijn vervanging voorzien. De raad van bestuur besluit dan ook de volgende bestuurder te coopteren ter vervanging van de heer Dirk Van den Bossche:

- NV Porthos, met maatschappelijke zetel te 9750 Huise, Nachtegaalstraat 1 en met ondernemingsnummer

0467.087.464 en met vaste vertegenwoordiger dhr, Frank Van de Wege.

De gecoSpteerde bestuurder zal benoemd blijven tôt aan de eerstvolgende algemene vergadering die zo snel mogelijk zal worden gehouden en die dan wel de benoeming zal bevestigen dan wel andere bestuurders

zal benoemen.

Frank Van de Wege, bestuurder Frédéric Michils, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- ---
06/05/2014 : Ontslag bestuurder
Op 15/04/2014 werd door middel van een aangetekend schrijven het ontslag ingediend door bestuurder

Frédéric Michils, wonende 3511 Stokrooie, Kromvennestraat 9.

Het ontslag als bestuurder gaat onmiddellijk in op 15/04/2014.

Voor Antaeus

Frank Van de Wege en NV Porthos, met als vaste vertegenwoordiger Frank Van de Wege

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
06/05/2014 : Coôptatie van bestuurder - wijziging maatschappelijke zetel
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 16.04.2014 blijkt het volgende:

* De raad van bestuur stelt vast dat de heer Michils zijn ontsiag heeft aangeboden als bestuurder en de raad van bestuur aanvaardt dit ontlsag voor zover als nodig. Het ontslag van dhr. Michils Frédéric werd reeds neergelegd voor afzonderlijke publicatie.

* Met het oog op het ontslag van de heer Frédéric Michils acht de raad van bestuur het aangewezen een

bestuurder te coôpteren ter vervanging van de heer Frédéric Michils, met name:

- de heer Ronald Schaasberg, wonende te Nederland, 1852 CN Heiloo, Zeeweg 11.

De gecoôpteerde bestuurder zal benoemd blijven tôt aan de eerstvolgende algemene vergadering die dan

wel de benoeming zal bevestigen dan wel andere bestuurders zal benoemen.

* De raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 2030 Antwerpen,

Klipperstraat 15 naar 9750 Huîse, Nachtegaalstraat 1 en dit met onmiddellijke ingang.

Frank Van de Wege, bestuurder

NV Porthos, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Frank Van de Wege, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
10/12/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i II

13 845

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 18 NOV Z013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0822.729.749

Benaming

(voluit) : Antaeus

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klipperstraat 15, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag bestuurder

Op 24/10/2013 werd door middel van aangetekend schrijven het ontslag ingediend door bestuurder en gedelegeerd bestuurder, de heer Dirk Van den Bossche

Het ontslag voor beide functies gaat onmiddellijk in op 2411012013.

Voor Antaeus nv,

Frank Van de Wege

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/02/2013
~.. Mod Wont 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Me

*13031119<

Ondernemingsnr : 0822.729.749

Benaming

(voluit) : Antaeus

(verkort) :

NI

11 Fa

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oudenbosstraat 2, 1860 Meise

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel Raad van Bestuur dd. 01/01/2013

Met ingang van 01/01/2013 werd met eenparigheld van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te wijzigen naar volgend adres:

- Klipperstraat 15, 2030 Antwerpen

Frank Van de Wege

Bestuurder

Dirk Van den Bossche Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 31.08.2012 12542-0417-036
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 31.08.2012 12542-0436-028
09/12/2011
Mod 2.0

farui In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111 IINIVN NBVII~I~W ICI m iA

*11185219*

" V beh

aa

Bel 5taa

~r Nin Dm

SRU rl

Griffie

Ondernemingsnr : 0822729749

Benaming

(voluit) : ANTAEUS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oudenbosstraat 2 - 1860 Meise

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 3 juni 2011

Na beraadslaging beslissen de aandeelhouders te benoemen als commissaris het bedrijfsrevisorenkantoor Grant Thomton, Lippens & Rabaey BV CVBA, met vestigingseenheid te 1702 Groot-Bijgaarden, WEST END: Business Park, Noordkustlaan 16A en geregistreerd onder nummer 0431.161.436, met als vaste. vertegenwoordiger Mevrouw Marseen Mannekens, bedrijfsrevisor. Het mandaat omvat de controle van zowel de: enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap. De benoeming zal eindigen op de: gewone algemene vergadering der aandeelhouders die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2013.

Dirk Van den Bossche

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

09/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 31.08.2011 11535-0039-029
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 31.08.2011 11535-0177-025
26/09/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
21/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ANTAEUS

Adresse
NACHTEGAALSTRAAT 1 9750 HUISE

Code postal : 9750
Localité : Huise
Commune : ZINGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande