BART VAN DE KEERE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BART VAN DE KEERE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.527.544

Publication

28/04/2014 : Statutenwijzigîng
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Christian Van Belle, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENIER

& VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 31 maart

2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Annelies Wylleman" is bijeengekomen en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van

stemmen :

Eerste besluit: doelswiiziainp

Voorafgaand aan de beslîssing tôt doelswijziging verleent de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, en van de daarbij gevoegde een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2013.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen met ingang van de dag van de vervulling van de voormelde opschortende voorwaarde het doel van de vennootschap te wijzîgen en de intégrale tekst van artikel vier van de statuten te vervangen door de reeds hierboven, in de agenda vermelde tekst van het nieuwe doel.

Tweede besluit : vervanging van de huidiqe statuten in het licht van deze doelswijziging door volledig nieuwe statuten

Aangezien de bestaande statuten golden in het licht van de uitoefening door de vennootschap van het ambt van geassocieerd notaris, en dit, vanaf de vervulling van de voormelde opschortende voorwaarde, met huidige vennootschap niet langer het geval is, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen ook alie overige bepalingen (dan het reeds gewijzigde artikel 4) van de huidige statuten te vervangen om aldus volgende nieuwe statuten aan te nemen:

Titel i. Vorm - naam - zetel - doel - duur

artikel 1. Vorm - Naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "Bart Van de Keere". (...)

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem-Sleidinge, Sleidinge-Dorp 102 (...)

Artikel 3. Doel

' De vennootschap heeft tôt doel, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in

eigen naam met het oog op een privaat beheer:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

-2 3

•FF

bl es

mod11.1

1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop en de verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de mil, de verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alte verrichtingen met betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aankoop en de verkoop, de huur en verhuur, de ruil.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk în verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel , identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar

maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

Titel iî. Maatschappelijk kapitaal - aandelen

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIGDUTZEND HONDERD EURO (€ 20.000,00) en wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal. (...)

Artikel 11. Overdracht en overname van aandelen A/ De overdracht van aandelen onder levenden

1. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder

de levenden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze. instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, ; aan de echtgenoot van de overdrager, of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager. : 2. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten

, kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonpiaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten în gebreke biijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tôt

goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich nîet te verzetten tegen de overdracht.

3. Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verïangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

4. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening

houden met aile gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over mentngsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door de derdedeskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslîssing van de derdedeskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tôt stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hîerboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tôt betaling dwingen door aile middelen rechtens.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekeningVoor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

•FF

mod11.1

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten

voordele van een rechtspersoon.

B/ De overdracht of overganq van aandelen wegens overlijden van een vennoot

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten mînste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erftater, aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonpiaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve gerechtigdheden opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet tôt een der opgesomde categorieën behoren of omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben het recht op de waarde der overgelaten aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hîervoor voor de overgang van aandelen onder levenden werd bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de

. vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden. (...)

Titel Ni.- Bestuur

Artikel 13. Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuuriijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en besiissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar. Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuuriijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening

zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tôt zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan,

Artikel 14. Salaris

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap, Artikel 15. Extern en intern bestuur - Beperkingen

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alie handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvcerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als

eïser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het venncotschapsdoel overschrijden.

Biizondere volmachten

Onder hun verantwoordelïjkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken,

hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd. (...)

Titel v. algemene vergaderingen

Artikel 17. Bijeenkomsten

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


«jk Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•F-

bl es

moi 11.1

a)De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de vierde vriidaq van de maand februari van elk iaar om 20 uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op

hetzelfde uur.

b)Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te : beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tôt haar bevoegdheid behoort en die

geen wijzïging van de statuten înhoudt.

c)Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijzïging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d)De algemene vergaderïngen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e)De gewone en de bijzondere algemene vergaderïngen zîjn bevoegd om te beraadslagen en te

besluiten omtrent:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de vaststelling van het safaris van de zaakvoerder(s) en, ïn voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f)De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten. g)Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. (...)

Artikel 19. Stemrecht - Besluitvorming ■ a)Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zoiang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig ïnvorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de

wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b)Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-maii of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd

naar aile vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrijven vermeld.

(s binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten, zowel met betrekking tôt het principe van de schriftelijke procédure zelf als met betrekking tôt de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Titel vi. Balansen en winstverdeling Artikel 20. Boekjaar en jaarrekening

a)Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober en wordt afgesloten op dertig

september .

b)Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c)De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgeiegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vôôr de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van

vennootschappen.

d)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventueie commissaris te verlenen kwijting.

e)De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 21. Verdeling van de winst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


rtf&

Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

•F-

bi es

mod 11.1

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslîssing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevoîge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, (...)

Laatste besluit: machtiainp zaakvoerder

De zaakvoerder wordt gemachtigd tôt uitvoering van de voormelde besluiten. De coôrdinatie van de statuten is in huidige akte vervat.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd met aïs doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel

Christian Van Belle Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering

- uittreksel verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
23/09/2014 : GET001491
10/03/2014 : GET001491
04/04/2013 : GET001491
03/04/2012 : GET001491
14/03/2011 : GET001491
01/04/2010 : GET001491
05/01/2009 : GET001491
18/07/2008 : GET001491
22/06/2007 : GET001491
28/06/2005 : GET001491
28/06/2004 : GET001491
07/07/2003 : GET001491
12/01/2002 : GEA026566

Coordonnées
BART VAN DE KEERE

Adresse
SLEIDINGE-DORP 102 9940 EVERGEM

Code postal : 9940
Localité : Sleidinge
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande