BELGIE PIRIBEYLI CULTUUR EN SOLIDARITEIT VERENIGING

Association sans but lucratif


Dénomination : BELGIE PIRIBEYLI CULTUUR EN SOLIDARITEIT VERENIGING
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 550.794.011

Publication

05/05/2014 : oprichtingsakte
De ondergetekenden en hierna genoemde personen; (oprichters ) Naam, wonende te adres.geboortedatum, RRnr

Necdet Karataslï, Driesstraat 97,9050 Gent Ledeberg 01/07/1970 RRnr: 70.07.01-365.57 Cengiz Kôse, Zwijnaardsesteenweg 1,9000 Gent 01/02/1977 RRnr: 77.02.01-451.83

Omit Kahya, Kerkstraat 131, 9050 Gent 12/12/1980 RRnr: 80.12.12-449.82

Murât Kôse, Lededreisstraat 14, S050 Gent Ledeberg 01/12/1977 RRnr: 77.12.01-457.50 Vedat Onar, Boerderijstraat 61, 9000 Gent 09/10/1975 RRnr: 75.10.09-383.22

Murât Kepenekli, Hilarius Bertolfstraat 66, 9050 Ledeberg 19/07/1979 RRnr: 79.07.19-103.65 Ersin DOGAN Oude Bruglaan 242,9160Lokeren 10/09/1980 RRnr: 80.09.10-503.67 Yusuf KEPENEKLI Landbouwstraat 23,2020 Antwerpen 15/08/1975 RRnr:75.08.15-429.73

Tansel BORUCU Veldekenstraat 41,9240 Zèle 04/08/1976 RRnr: 76.08.04-461.04 llhan SAHlN Putstraat 17, 9230 Wetteren 05/07/1979 RRnr: 79.07.05-519.69 Yilmaz NALLI Rijksweg 94, 8710 Zulte 01/07/1974 RRnr: 74.07.01-495.11

Ahmet AôlL Dauw De Fossezlaan 40,1600 Brussel 14/09/1984 RRnr: 84.09.14-477.57 Bilgin OZDEMiR Gronstraat 118, 9300 Aalst 28/03/1975 RRnr: 75.03.28-555.07

Zijn overeengekomen een vereniging zonder winstgevend doel op te richten, overeenkomstig de wet van 27

juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, waarvan de statuten zijn als volgt;

TITEL LBenaming - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam "België Piribeyli Cultuur en Solidariteit Vereniging "

Artikel 2

De hoofdmaatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Langestraat 204, 9050 Gent Ledeberg, adres,

gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent

Artikel 3

De vereniging heeft tôt doel:

Stimuleren van solîdariteits- en samenhorigheidsgevoel tussen de mensen afkomstig uit Piribeyli. Om dit te bereiken zet de v.z.w. 4 werkingen in per afdeling: •een vrouwenwerking •een culturele werking

•een jongerenwerkîng

•werking die de band versterkt tussen zelfstandigen en de consumenten via de coôperatievegedachte.

De v.z.w. heeft de vorm van een koepel met verschillende afdelingen verspreid over verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen en eventueel buiten het Vtaams landsgedeelte. Elk van deze afdelingen ontplooîen activiteiten van socio-culturele aard en werken autonoom. De afdelingen kunnen afhankelijk van hun locatie hun maatschappelijke zetel vestigen, mits behoud van de hoofdmaatschappelijke zetel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.


J ' MOD 2.2

Artikel 4

De v.z.w. mag aile rechtshandelingen stellen die nuttig of nodig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de v.z.w. en dit onbeperkt en zonder limiet van tijd of frequentie. Zij mag tevens hiertoe aile roerende of onroerende goederen verwerven, behouden en van de hand doen in welke vorm dan ook. De v.z.w. kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaan.

De lokale afdelingen kunnen ook rechtshandelingen uitvoeren die nuttig zijn voor het verwezenlijken van het

maatschappelijk doel van de vzw en haar afdelingen.

TITEL IkLidmaatschap - Lidgeld

Artikel 5

Het minimum aantal leden bedraagt vier.

a.De v.z.w. telt effectieve en toegetreden leden.

b.Effectieve leden worden, op voordracht van de Raad van bestuur, aanvaard bij gewone meerderheid van

de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Algemene vergadering.

c.De Raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen en door de algemene vergadering te bekrachtigen voorwaarden, andere personen als ère-, steunend of adviserend lid toelaten tôt de v.z.w. Deze leden zijn

toetredende leden.

ofj d.Het lidmaatschap is van onbepaalde duur. Elk lid kan evenwel te allen tijde ontslag nemen. Het ontslag ï moet schriftelijk gemeld worden aan de Raad van bestuur.

e.Een lid kan slechts worden uitgesloten door de Algemene vergadering met een meerderheid van G tweederden van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. De uitsluiting van een lid dient op de agenda te SS worden vermeld. Een lid dat voor uitsluiting wordt voorgedragen, heeft het recht gehoord te worden door de

§ Algemene vergadering.

■° Artikel 6

De leden van vereniging kunnen gevraagd worden om lidgeld te betalen, het bedrag wordt vastgelegd door o> de Algemene Vergadering.

4 Artikel 7

g Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de

C� vereniging en kunnen derhalve ook nooit enige teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane

g opbrengsten vorderen.

-e TITEL lll:Algemene vergadering -2 Artikel 8

le a.De Algemene vergadering is samengesteld uit aile effectieve leden die de afdelingen vertegenwoordigen.

S b.EIk effectief lid beschikt over één stem, maar kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid

** per geschreven volmacht. Een effectief lid kan slechts één volmacht dragen.

- c.De toegetreden leden hebben het recht de Algemene vergadering bij te wonen, evenwel zonder w stemrecht, Zij worden, samen met de effectieve leden, uitgenodigd op de vergaderingen.

"ex d.De Algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door (de "3 ondervoorzitter of) de oudste bestuurder.

•M

:=! Artikel 9

-° Enkel de Algemene vergadering is bevoegd voor

S a.De goedkeuring van de statuten en elke wijziging van de statuten. §P b.De (her)benoeming van de bestuurders.

•59 c.De kwijting van de bestuurders en het instellen van een eventuele vordering tegen de bestuurders wegens

PQ foutief beheer.

d.Het afzetten van de bestuurders.

e.De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting. f.De aanvaarding en de uitsluiting van de effectieve leden

g.De vrijwillige ontbinding van de v.z.w. en de benoeming van de twee vereffenaars. h.De omzetting van de v.z.w. in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

i.Atle andere door de statuten aan de algemene vergadering expliciet toegekende bevoegdheden.Artikel 10

a.De Algemene vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar en binnen de zes maand na afsluiting van

het boekjaar,

b.Alle leden dienen opgeroepen te worden per gewone brief ten minste acht werkdagen voor de vergadering. De oproepingsbrief is slechts geldig indien hij ondertekend is door de voorzitter of twee bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt steeds de agenda, tijdstip en plaats zoals vastgesteld door de raad

van bestuur.

Artikel 11

Met uitzondering van de gevallen door de wet en de statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen, beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Artikel 12

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en secretaris en bewaard in een register op het secretariaat van de v.z.w. Dit register kan op de zetel van de v.z.w. worden ingezien door de leden en belanghebbende derden.

TITEL )V;Raad van Bestuur Artikel 13

S kosteloos uit.

g Artikel 14

•"g Het mandaat eindigt

aAutomatisch bij het niet meer voldoen aan de voorwaarde voor het invullen van het mandaat;

S b. Bij overlijden;

g c.Bij afzetting door de Algemene vergadering, die dit te allen tijde kan beslissen; œ d.Bij wettelijke redenen;

% e.Bij vrijwillig ontslag, indien schriftelijk ingediend.

fi Artikel 15

, a.De raad van bestuur ktest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De rt voorzitter of, in diens afwezigheid twee bestuurders, roept de Raad van bestuur bijeen en zit de vergadering

g voor. In geval van belet of afwezigheid, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder. C? b.De raad van bestuur vergadert slechts geldig indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de

î?5 stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten ® vertegenwoordigen, maar nïemand kan meer dan één volmacht dragen.

-d c.De raad van bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar. Aile bestuurders dienen opgeroepen te 3 worden bij gewone brief ten minste acht werkdagen voor de vergadering. De oproepingsbrief is slechts geldig ■fa indien hij ondertekend is door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de secretaris. De oproepingsbrief

m vermeldt steeds de

d.agenda zoals vastgesteld door de voorzitter.

•|o Artikel 16

a.De raad van bestuur leidt de zaken van de v.z.w. en vertegenwoordigt deze, zonder bijkomende

uitzondering van deze die door de Wet uitdrukkelijk aan de Algemene vergadering zijn voorbehouden. b.De Raad van bestuur volgt ook de autonome afdelingen op en kan advies geven of tijdelijk de taken

overnemen van de autonome afdeling indien deze niet voldoet aan de statutaire bepalingen.

TITEL V:Looptijden, périodes en einde van de v.z.w.

PQ Artikel 17

De v.z.w. ts opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 18

Het boekjaar loopt van 1 januari tôt 31 december.

Artikel 19

a. Bij ontbinding wordt het vermogen overgedragen aan een v.z.w. met een gelijkaardig doel.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van bestuur van ten minste drie (één minder dan het minimum

3o aantal leden in artikel 5.1) bestuurders (die effectief lid zijn van de v.z.w). De bestuurders oefenen hun mandaat

machtiging van de Algemene vergadering, in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor aile aangelegenheden, met


Voor-

I behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

Luik B - Vervolg

b.ln geval van vrijwilîige ontbinding benoemt de algemene vergadering een vereffenaar,

Artikel 20

De voorzitter îs bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen ten aanzien van derden.

TITEL VI; Varia Artikel 21

Voor ailes wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, bip de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de

wet van 2 mei 2002, toepasselijk

De Raad van Bestuur wordt benoemd bij Algemene vergadering te Gent op / / Zij benoemd als bestuurders:

Voorzitter: Necdet Karatasli, Driesstraat 97,9050 Gent Ledeberg Penningmeester: Cengiz Kôse, Zwîjnaardsesteenweg 1, 9000 Gent Secretaris: Murât Kepenekli, Hilarius Bertolfstraat 66, 9050 Ledeberg

Bestuurders;

Omît Kahya, Kerkstraat 131, 9050 Gent

Vedat Onar, Boerderijstraat 61,9000 Gent

Murât Kôse, Lededreisstraat 14,9050 Gent Ledeberg

Gedaan te Gent op 16./04./2014.

Necdet Karatasli

voorzitter

,€=£

si&£§?

K�cV[
I î?î

; °

, -m

•FF

-2f "3

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BELGIE PIRIBEYLI CULTUUR EN SOLIDARITEIT VER…

Adresse
Langestraat 204, 9050 Gent Ledeberg

Code postal : 9050
Localité : Ledeberg
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande