BELGO_INDIAN VILLAGE RECONSTRUCTION ORGANISATION (VERKORT) BIVRO

Association sans but lucratif


Dénomination : BELGO_INDIAN VILLAGE RECONSTRUCTION ORGANISATION (VERKORT) BIVRO
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 418.820.957

Publication

05/05/2014 : BELGO INDIAN VILLAGE RECONSTRUCTION ORGANISATION
Afgekort: BIVRO vzw

Art.lDe vereniging draagt de naam "Belgo Indian Village Reconstruction Organisation", afgekort BIVRO. Al de akten, uitgaven, documenten uitgaande van de vereniging zullen haar benaming vermelden met onmiddellijk daama de woorden: vereniging zonder winstgevend doel, waarvan de statuten als volgt worden vastgesteld:

Art. 2 VIS1E EN DOEL

BIVRO is een Belgische vzw, grotendeels gedragen door sterk geëngageerde vrijwilligers die op lange

termijn bij de organisatie betrokken zijn.

BIVRO wil de idealen van Michaël Windey sj blijven realiseren:

- in India: de ontvoogding van de allerarmsten, op zowei infrastructureel, economisch, maatschappelijk,

educatief als cultureel vlak, door de ontwikkeling van duurzame dorpsgemeenschappen - in België: de herwaardering van kleinschalige samenlevingsverbanden (dorp en wijk)

Onze kemactiviteiten:

- ondersteunen van VRO India door fondsenwerving, en, in functie daarvan, het bekendmaken van VRO

door middel van publicaties, présentâmes en deelname aan evenementen.

- de werking in België, met name de herwaardering van dorp en wijk, dient nog concreet ingevuld te worden.

Hierbij kunnen we aansluiten op bestaande trends rond sociale cohesie.

Net als VRO in Indra en elders in Europa steunen we op waarden die verwant zijn aan het Sarvodaya- concept van Gandhi en de Sociaal-Christelijke traditie. Daarbij staan de waarde en waardigheid van het individu centraal, en de kans die dat individu behoort te krijgen om te groeien binnenin en dankzij een gemeenschap.i Kembegrippen zijn vrede, sociale rechtvaardigheîd en levenskwaliteit.

Maatschappelijke zetel

Art.3 De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9255 Buggenhout, Brakeleer 24. De maatschappelijke zetel kan bij gewone beslissing door de Raad van Bestuur gewijzigd worden; elke wijziging van de maatschappelijke zetel dient binnen een termijn van één maand in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd te worden.

Art.4 De vereniging is gestlcht voor onbepaalde duur.

Raad van Bestuur

Art.5 De vereniging bestaat uit een onbeperkt aantal leden die behoren tôt de algemene vergadering en een Raad van Bestuur (hierna Raad genoemd) bestaande uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, boekhouder, penningmeester en max. 5 bestuursleden. ledereen kan als bestuurslid toetreden op schriftelijk

Op de laatste blz. van LuikB vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.


�■U Voor-

�Lbehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

S -o

O ri

î?î

î?î

•m

-£f "3

Luik B - Vervotg

verzoek. De Raad van Bestuur zal dan soeverein beslissen over dit verzoek tôt opname op voorwaarde dat het

maximum aantal van 10 leden nîet wordt overschreden. - • '

Art.6 Het lidmaatschap neemt van rechtswege een einde in geval een lid overiijdt, onbékwaam verklaard wordt of wanneer een lid schriftelijk aan de Voorzitter te kennen geeft zijn activiteiten bij de vereniging te

stoppen.

Art.7 De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer van de vereniging; al wat niet uitdrukkelijk door de statuten voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, De functies van lid van de Raad zijn onbezoldigd.

Art.8 De Raad kan op zijn verantwoordelijkheid, een deel van zijn bevoegdheid die tôt het dagelijks beheer

behoort, aan één of meer beheerders of leden overdragen,

Art.9Voor aile andere handelingen die niet tôt het dagelijks bestuur behoren zal de gezamenlijke ondertekenîng door twee leden van de Raad voldoende zijn. Behoort het beslissingsrecht tôt de bevoegdheid : van de algemene vergadering, dan moet het bewijs geleverd worden van het door de algemene vergadering

gegeven mandaat.

Art.10 De Raad vergadert op initiatief van de voorzitter of van 2 bestuursleden. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; ten minste de helft van de leden moeten aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doprslaggevend. De besluiten van de raad worden aan de leden bezorgd als verslaggeving.

Algemene vergadering

Art.11 De algemene vergadering duidt de Raad van Bestuur aan. Zij keurt de begroting goed voor het

, komende jaar en krijgt informatie over de rekeningen van het voorbije jaar.

Art.12 De algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen over aile andere kwesties die haar door de

Raad van Bestuur worden voorgelegd.

Art.13 Ten minste éénmaal per jaar dient een algemene vergadering gehouden te worden op dag en uur

bepaald door de Raad.

Art. 14 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de

ondervoorzitter.

Art.15 De vergadering mag alleen beslissen over de in de dagorde vermelde punten.

Art.16 Een buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden wanneer de Raad die nodig acht of

wanneer 1/5 van de leden dit vraagt.

Art.17 Voor elke wjjziging van de statuten is 3/4 meerderheid nodig. De éénparigheid is vereist voor het

wijzigen van het geheel of van een deel van de doeleinden van de vereniging.

Art.18 De algemene vergadering is geldig samengesteld welk ook het aantal van de aanwezige leden zijn.

Begroting en rekeningen

Art.19 De inkomsten van de vereniging bestaan uit geldelijke bijdragen, giften en geldelijke toelagen die

haar zouden verleend worden.

Art.20 De inkomsten moeten in hoofdzaak dienen om het algemeen doel, zoals vermeld in art.2 te steunen.

Art.21 Het maatschappelijk boekjaar komt overeen met het burgerlijk jaar dat op 1 januari begint en op 31

december eindigt.

Art. 22 Op het einde van elk maatschappelijk boekjaar zal de Raad van Bestuur de balans, het financieel

verslag en de begroting ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering.

Antwerpen, 05-04-2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme tan aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

f aan het

Coordonnées
BELGO_INDIAN VILLAGE RECONSTRUCTION ORGANISA…

Adresse
Kerkstraat97 9255 Buggenhout

Code postal : 9255
Localité : BUGGENHOUT
Commune : BUGGENHOUT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande