BIO-INCUBATOR GENT 2

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BIO-INCUBATOR GENT 2
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 550.658.112

Publication

28/04/2014 : NV: oprichting
Tekst : Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Genf- Sint-Amandsberg, ondergetekend op 4 april 2014, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

1, a) De commanditaire vennootschap op aandelen BiOVEST, met zetel te Gent, Karel van de Woestijnestraat 1-3, ondernemingsnummer 0458.022.914, RPR Gent, opgericht bij akte verleden voor Meester Roland VANDAELE destijds notaris te Gent-Sint-Amandsberg, op vijftien mei negentienhonderd zesennegentig waarvan de statuten bekendgemaakt werden în de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van elf junî negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 960611-247, waarvan de statuten reeds diverse keren gewijzîgd werden en voor het laafst bij beslîssing van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintîg februari tweeduizend en tien waarvan een proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van vijftien maart daarna, onder nummer 10037972.

Vertegenwoordigd door de Heer MARIËN, Rudi Maria geboren te Ronse op elf meï negentienhonderd vijfenveertig, wonende te Sïnt-Martens-

Latem, Rode Beukendreef 25, met Rijksregister nummer: 45.05.11-333.26, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van zelfde vennootschap, in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting van de vennootschap, welke beslîssing bekendgemaakt werd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van elf juni negentienhonderd zesennegentig, onder

nummer 960611-247.

b) De besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid GENGEST , met zetel te Knokke-Heïst, Appelzakstraat 5, ondernemingsnummer 0474.926.054, RPR Brugge, met B.T.W.-nummer BE474.926.054, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Angélique VANDAELE, destijds Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, en thans Notaris te Gent-Sint-Denijs-Wesfrem, op zeventien mei tweeduizend en één, bekendgemaakt în de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van veertien juni daarna, onder nummer 20010614-145.

Vertegenwoordigd door de heer Rudi MARIËN, voomoemd

handelend in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder van zelfde vennootschap, in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting van de vennootschap, welke beslîssing bekendgemaakt werd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van veertien juni

tweeduizend en één, onder nummer 20010614-145.

Ons, Notaris, verzochten de authentieke oprichtingsakte te verlijden van een naamloze vennootschap, die zij op heden hebben opgericht onder de

naam Bïo-lncubator Gent 2, met zetel te Gent, met als eerste adres Karel van de Woestijnestraat 3, waarvan het kapitaal EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


, »Vooç-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

O ri

modn.1

61.500,00) bedraagt en volledig is geplaatst.

2. De vennootschap als naam heeft : Bio-lncubator Gent 2. i 3. De zetel is gevestîgd te 9000 Gent, met als eerste adres ■ Karel van de Woestijnestraat 3. De zetel kan bij besluit van de Raad van Bestuur zonder;

statutenwijzigîng verplaatst worden in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk |

Gewest. î

4. De vennootschap heeft tôt doei, in de meest ruime zin, *

zowel in België als in het buitenland, de oprichting als bouwheer van een incubatiecentrum !

en de exploîtatie van een incubatiecentrum, waaronder begrepen, doch niet beperkt tôt, i

de terbeschikkîngstelling van infrastructuur onder de vorm van (muiti-) functïonele kantoor- ;

en laboratoriumruimten en van diensten aan bedrijven en instellingen actîef in de ■ biotechnologîe en/of levenswetenschappen.

De vennootschap zal hierbij, in België en in het buitenland, i aile handelïngen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met i haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. ;

Zij mag deelnemen (begrepen în de meest ruime zin) in aile i

vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig doel hebben.

Zij kan optreden als oprichter, bestuurder of vereffenaar in ; andere vennootschappen en allerlei beheers- en andere mandaten opnemen, alsook;

managementdîensten en consultancy diensten leveren. i

Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders en hen leningen, voorschotfen en kredieten toestaan, behoudens de ;

wettelijke beperkingen terzake en desgevallend mîts de wettelijk voorgeschreven j goedkeuringen. j

Zij mag onroerende goederen in hypotheek geven!

alsmede bezwaren met zakelijke rechten. Zij mag al haar andere goederen, met inbegrîp i

van het handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor leningen, | kredietopeningen en aile andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden op : voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

In het algemeen mag zij aile industrîële, commerciële, j

financïëte, onroerende en roerende verhandelingen stellen dïe rechtstreeks of!(

onrechtstreeks în verband staan met haar doel of haar activiteiten ondersteunen, j

uitbreiden of bevorderen. I

Deze opsommîng is niet beperkend zodat de; vennootschap aile handelïngen kan stellen dïe op welke wijze ook kunnen bîjdragen tôt de !

verwezenlijking van het maatschappelijk doel. i

5. De vennootschap is opgericht voor onbepaaide tijd. De artikelen 39 en 43 van het Wetboek vari i Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een | vennootschapscontract zijn niet van toepassing. j

Behoudens gerechtelîjke ontbinding, kan de vennootschap • slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met; inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigîng. !

6. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap; bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in zeshonderd i vijftien (615) aandelen op naam, zonder nominale waarde dïe elk één/zeshonderd ; vîjftîende deel van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen. i

Deze aandelen werden aile onderschreven en door de;

onderschrijvers volledig volstort in geldspeciën zodat deze volledig afgelost en bevrijd zijn. i

Het kapitaal îs aldus volledig onderschreven en volstort. i

7. Het batig saldo dat de resultatenrekening van de;

jaarrekening aanwijst, nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provîsîes en [

aîschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste j

voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het i

kapitaal bedraagt. i

Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of;

verminderd met het overgedragen verlies) wordt als dividend onder de aandeelhouders j

verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop vem'chtte stortingen. !

Op de laatste blz. van LuiiLB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


t sVooï-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

mod11,1

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de

winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of overgedragen.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluitïng van het laatste boekjaar het netto-aktief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd

worden.

Onder netto-aktief moet worden verstaan : het

totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen

en schulden.

Voor de uitkering van dividenden mag het eïgen vermogen

niet omvatten î

1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van

oprichting en uitbreiding ;

2) behoudens in uîtzonderingsgevallen, te vermelden en te motïveren in de toelîchting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwïkkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wïe de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste ïn strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De raad van bestuur kan bovendien, met nalevïng van de voorschriften van de artikelen 618, 619 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar. De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uïtspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tôt aan de

sluiting ervan,

Mochten er geen vèreffenaars zijn benoemd, dan zijn de

O ri

bestuurders dïe op het tijdstip van de ontbinding ïn functie zijn, van rechtswege

vèreffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tïjde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer

vèreffenaars benoemen of ontslaan.

De vèreffenaars zijn bevoegd tôt aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, fenzf de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ïeder jaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar begint te lopen op vier april tweeduizend veertien en zal eïndigen op éénendertig december tweeduizend vijftien.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheîden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekenïng en de toelîchting en vormt een geheel. De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op

waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de posîtie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatîe over de punten

vermeld in de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.

9. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet îeder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 18u00, met dien verstand dat de eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend zestïen; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Op de laatste blz, van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


~t~z

«voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

O ri

e�

OC «N

ÏËf

"ô3 CQ

mod 11.1

Te allen tijde kan een bîjzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tôt haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten înhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij ontstentenïs van de voorzitter, door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De voorzitter stelt een secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

De gewone, de bîjzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tôt de algemene vergadering gebeurt bij gewone of aangetekende brief, of op enig andere schriftelijke wijze, tenminste vijftien dagen vôôr de algemene vergadering. De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering. Bij de oproeping wordt een afschrift gevoegd van aile verslagen en documenten die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.

Om tôt de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordîgers uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de geplande vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de Vennootschap of enige andere plaats aangeduid in de oproeping. De vervullîng van deze formaliteîten kan nîet geëist worden, indien daarvan geen melding îs gemaakt în de oproeping tôt de vergadering.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteîten heeft vervuld om tôt de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bîjzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen îs op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten mînste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd

hetgeen in het volgende artikel is bepaald.

10. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide

bevoegdheid om aile handelïngen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken

van het doel, met uitzonderîng van die handelïngen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd îs.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigîngsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 van de statuten, zijn twee (2) bestuurders bevoegd om gezamenlijk de vennootschap in aile handelïngen en în rechte te vertegenwoordigen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordïgingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 van de statuten en van de bestuurders optredend krachtens artikel 20 van de statuten, kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap ïn de handelïngen en in rechte te vertegenwoordigen.

De bestuurder(s) aan wîe deze algemene vertegenwoordïgingsmacht kan toegekend worden, wordt (worden) benoemd door de raad van bestuur bij beslîssing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen en kan (kunnen) de benaming van afgevaardigd bestuurder of gedelegeerd bestuurder

dragen.

Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het

vennootschapsdossier en in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Onverminderd de algemene vertegenwoordïgingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 der statuten, van de bestuurders optredend krachtens artikel 20 van de statuten en van de

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


t. •

mod 11.1

, Vocf-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

O ri

-2f "3

bestuurder(s) benoemd krachtens artikel 21 van de statuten, kan de raad van bestuur, bij beslîssing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur opdragen aan een bestuurder of direkteur te benoemen buiten de raad van bestuur.

Tôt daden van dagelijks bestuur worden gerekend aile handelïngen dïe dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

11. Aanstelling bestuurders.

De voornoemde oprichters beslîssen met éénparig

goedvînden :

1) het aantal bestuurders te bepalen op twee, en als

bestuurders aan te stellen :

- de commanditaire vennootschap op aandelen BIOVEST, met zetel te Gent, Karel van de Woestijnestraat 1-3, met ondernemingsnummer 0458.022.914, met als algemene vertegenwoordiger de Heer Rudi Mariën.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GENGEST, met zetel te Knokke-Heist, Appelzakstraat 5, met ondernemingsnummer 0474.926.054, met als algemene vertegenwoordiger de Heer Rudi

Mariën.

2) de duur van de opdrachten van de bestuurders vast te stellen op de tijdsduur lopende vanaf heden tôt aan de jaarvergadering van tweeduizend negentien zodat de duur van deze opdrachten eindïgt bij de jaarvergadering van tweeduizend negentien.

B. AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER

De voornoemde bestuurders beslîssen de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GENGEST, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Rudî Mariën, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met de macht te handelen overeenkomstig artikel 21 van de statuten. De duur van de opdrachten van de gedelegeerd bestuurder vast te stellen op de tijdsduur lopende vanaf heden tôt aan de jaarvergadering van tweeduizend negentien, zodat de duur van deze opdracht eindïgt bij de jaarvergadering van tweeduizend negentien.

12. Aan Mevrouw CORN EUS Elly, te De Haan, Marcel Meyerslaan 1 bus 01/01, wordt volmacht gegeven om namens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tôt en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in het rechtspersonenregîster en het aanvragen van het B.T.W.-nummer bij de B.T.W.-

Administratie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocïeerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hïermede neergelegd :

- afschrift der oprichtingsakte dd. 4 april 2014

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
16/02/2015
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0550.658.112

Benaming (voluit) : Bio-Incubator Gent 2

Voor- behoude

aan het

Belgisci staatsbls

IIi iu iiui~iiiusi

50252 0

NEERGELEGD 0 4-02- 2O

RECHT VAN

KOOPHANDEL TE GENT

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Karel van de Woestijnestraat 3

9000 Gent

Onderwerp akte : NV: kapitaalsverhoging - statutenwijziging

Tekst : Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-

Sint-Amandsberg, ondergetekend op 15 januari 2015, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat op zelfde datum een buitengewone algemene,

i vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap'' Bio-Incubator Gent 2, met zetel te 9000 Gent, Karel van de Woestijnestraat 3, met?i ondernemingsnummer 0550.658.112, RPR Gent afdeling Gent, en BTW-nummer:; BE0550.658.112, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc:i DEHAENE, op vier april tweeduizend veertien, waarvan de statuten werden bekende; gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april daarna, onderij nummer 14089498, sedertdien ongewijzigd, waarop met nparig goedvinden volgende sr beslissingen werden genomen:

I. Alvorens de beslissingen te nemen, neemt de algemene' vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur van negen januari! tweeduizend vijftien en van het verslag van de bedrijfsrevisor daaromtrent, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 596, 598 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de'; vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FINVISION; Bedrijfsrevisoren', kantoorhoudende te Harelbeke, Evolis 102, vertegenwoordigd door de Heer Dieter ENGELEN, daartoe verzocht, heeft op acht januari tweeduizend vijftien, het`. t verslag opgesteld voorgeschreven door de artikelen 596, 598 en 602 van het Wetboek van.' Vennootschappen.

De besluiten van dat verslag luiden ais volgt :

"1 O.Besluiten

Aangaande de inbreng in natura :

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de;'

vennootschap Bio-Incubator Gent 2 NV, bestaat uit (1) twee terreinen (inclusief de bebouwingen op deze terreinen) gelegen te Industriepark te Zwijnaarde met een,' gezamenlijke oppervlakte van 17.066 m2, en (2) een laptop, voor totale waarde van'. 2.694.000,00 EUR. De inbreng in natura zal gebeuren door de vennootschap Argon, Comm. VA.

ii De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Net bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn

wij van oordeel dat:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden mathematisch ten minste overeenkomen met de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit : (1) 26.920 aandelen van de vennootschap Bio-Incubator Gent 2 NV zonder vermelding van nominale waarde, en (2) de overname door de inbrenggenietende vennootschap van een hypothecaire kredietopening waarop de uitstaande schuld 2.000,00 EUR bedraagt.

Wij willen er ten stofte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding,

Aangaande de opheffing van hef voorkeurrecht:

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat de in het verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financile en boekhoudkundige elementen juist en voldoende zijn; en dat de uitgifteprijs voldoende hoog ligt zodat de financile belangen voor de huidige aandeelhouders gevrijwaard gebleven zijn.

Aldus opgesteld en beindigd te Harelbeke op 8 januari

Voor-b'houdenx aan het:` Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

2015,

Finvision Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Dieter Engelen

Bedrijfsrevisor - Vennoot.

De raad van bestuur heeft betreffende de voorgenomen

handelingen verslag uitgebracht op negen januari tweeduizend vijftien.

De beide verslagen werden ter hand gesteld van de

vennoten.

De vennoten verklaren en erkennen, zoals voormeld, de voormelde verslagen van de Bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur ontvangen te hebben; zij erkennen tevens dat zij kennis hebben van de recente boekhoudkundige toestand van de vennootschap en zij keuren voormelde verslagen eenparig goed, treden deze bij en verklaren er volledige kennis van te hebben.

II. De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van negen miljoen zevenhonderd zesenveertigduizend vijfhonderd euro ( 9.746.500,00) om het te brengen van nenzestigduizend vijfhonderd euro ( 61.500,00) op negen miljoen achthonderd en achtduizend euro ( 9.808.000,00), door uitgifte tegen contanten van zevenennegentigduizend vierhonderd vijfenzestig (97.465) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, tegen de prijs van honderd euro K 100,00) per aandeel.

Uit hoofde van deze kapitaalsverhoging in specin tot beloop van negen miljoen zevenhonderd zesenveertigduizend vijfhonderd euro ( , 9.746.500,00) worden zevenennegentigduizend vierhonderd vijfenzestig (97.465) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde geschapen.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van honderd euro K 100,00) per aandeel. De nieuwe aandelen worden gedeeltelijk volgestort op het ogenblik van inschrijving.

De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf de realisatie van de kapitaalverhoging en zullen voor het overige dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Is tussengekomen:

De vennootschap naar Luxemburgs recht RMM S.A., met maatschappelijke zetel te L-1 255 Luxembourg, 48 Rue de Bragance.

De voornoemde vennootschap RMM S.A. verklaart, bij monde van haar vertegenwoordiger, vervolgens in geld in te schrijven op de zevenennegentigduizend vierhonderd vijfenzestig (97.465) nieuwe aandelen van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Voor-behouderg

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 1I.1

vennootschap, a pari van honderd euro ( 100,00) per aandeel, hetzij in totaal voor negen miljoen zevenhonderd zesenveertigduizend vijfhonderd euro ( 9.746.500,00).

De algemene vergadering beslist met nparig goedvinden de vennootschap naar Luxemburgs recht RMM ' S.A., voornoemd, te aanvaarden als nieuwe vennoot,

De vennootschap naar Luxemburgs recht RMM S.A, en de leden van de algemene vergadering, erkennen dat ieder van de hiervoren beschreven aandelen waarop werd ingeschreven, voor n/vierde in geld volgestort werd, en aldus volgestort ten belope van n/vierde, aan de voornoemde vennootschap RMM S.A. worden toegekend.

Het bedrag van TWEE MILJOEN VIERHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD VIJFENTWINTIG EURO ( 2.436.625,00) werd door de vennootschap naar Luxemburgs recht RMM S.A. gestort op de bijzondere rekening met nummer BE51 7410 0543 2662, geopend op naam van de naamloze vennootschap Bio Incubator Gent 2, bij de naamloze vennootschap KBC BANK.

De stortingen die nog moeten uitgevoerd worden, moeten

geschieden op het ogenblik dat de raad van bestuur bepaalt.

De uitoefening van het stemrecht behorend aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, is geschorst zolang de regelmatig gevorderde eisbare stortingen niet geschied zijn.

De leden van de algemene vergadering verklaren en erkennen en verzoeken de Notaris te akteren dat alle en elke der nieuwe aandelen aldus onderschreven, volstort werden in contanten ten belope van n/vierde en dat dientengevolge de som van TWEE MILJOEN VIERHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD VIJFENTWINTIG EURO ( 2.436.625,00), n/vierde van het bedrag van de inschrijving en de volstorting, zich ter vrije beschikking van de vennootschap bevindt.

De Voorzitter en de vergadering stellen vast dat, ingevolge de hierboven gedane inbreng in specin, de verhoging van het kapitaal onderschreven en afbetaald werd ten belope van n/vierde en dat het kapitaal werkelijk gebracht werd op negen miljoen achthonderd en achtduizend euro ( 9.808.000,00), vertegenwoordigd door achtennegentigduizend tachtig (98.080) aandelen zonder vermelding van waarde.

III. De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van twee miljoen zeshonderd tweennegentigduizend euro ( 2.692.000,00) om het te brengen van negen miljoen achthonderd en achtduizend euro ( 9.808.000,00) op twaalf miljoen vijfhonderdduizend euro ( 12.500.000,00), door inbreng in natura van onroerende n roerende goederen, welke inbreng wordt vergoed door de correlatieve uitgifte van zesentwintigduizend negenhonderd twintig (26.920) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend.

Uit hoofde van deze kapitaalverhoging in natura tot beloop van twee miljoen zeshonderd tweennegentigduizend euro ( 2.692.000,00) worden zesentwintigduizend negenhonderd twintig (26.920) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde geschapen, die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend.

De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf de realisatie van de kapitaalverhoging en zullen voor het overige dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

De zesentwintigduizend negenhonderd twintig (26.920) nieuwe aandelen voor het bedrag der kapitaalverhoging van twee miljoen zeshonderd tweennegentigduizend euro ( 2,692.000,00) worden onderschreven met volstorting door inbreng in natura, door de commanditaire vennootschap op aandelen ARGON, hiernagenoemd,

Is tussengekomen:

De Commanditaire Vennootschap op Aandelen ARGON, met maatschappelijke zetel te Knokke-Heist, Appelzakstraat 5 AB 3, met ondernemingsnummer 0431.581.605 RPR Gent afdeling Brugge.

De algemene vergadering beslist met nparig goedvinden de commanditaire vennootschap op aandelen ARGON, voornoemd, te aanvaarden als nieuwe vennoot,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11.1

De commanditaire vennootschap op aandelen vennootschap ARGON verklaart, bij monde van haar vertegenwoordigers, volgende'. onroerende en roerende goederen in de vennootschap in te brengen, voor de geheelheid in volle eigendom:

BESCHRIJVING

A. Onroerende goederen :

STAD GENT-ZWIJNAARDE

1. Een eigendom bestaande uit een onderzoekscentrum,

met aanhorigheden en medegaande grond, gelegen te GENT, vroegere gemeente ZWIJNAARDE, INDUSTRIEPARK-ZWIJNAARDE 7, bekend ten kadaster, vierentwintigste afdeling, sectie B der vroegere gemeente Zwijnaarde, volgens titel deel van nummer 356/E en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 356/L, met een oppervlakte volgens kadaster van twaalfduizend negenhonderd zesennegentig vierkante meter (12.996 m2).

2. Een eigendom bestaande uit een magazijn, met aanhorigheden en medegaande grond, gelegen te GENT, vroegere gemeente ZWIJNAARDE, INDUSTRIEPARK-ZWIJNAARDE 9, bekend ten kadaster, vierentwintigste afdeling, sectie B der vroegere gemeente Zwijnaarde, volgens titel deel van nummer 356/G en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 356/M, met een oppervlakte volgens kadaster van vierduizend zeventig vierkante meter (4.070 m2).

B. Roerende goederen:

Een laptop MacBook Pro 15,e,

VERGOEDING VOOR DE INBRENG.'

Als vergoeding van de voorschreven _,itibr'eng ih natura

worden aan de commanditaire vennootschap op "aand1enr, .. voornoemd, zesentwintigduizend negenhonderd twintig (26.920) aandelen zndt' vermelding van waarde toegekend, tegen een uitgifteprijs van honderd euro ( ;100;00)" per " aandeel, hetgeen overeenstemt met de huidige fractiewaarde van de bestaandeandelen.

De verschijners verklaren en erkennen dat de aandelen verkregen in ruil van de inbreng in natura volledig volstort zijn.

De leden van de algemene vergadering verklaren en erkennen en verzoeken de Notaris te akteren dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort.

De Voorzitter en de vergadering stellen vast dat, ingevolge ; de hierboven gedane inbreng in natura, de verhoging van het kapitaal volledig onderschreven en volstort en dat het kapitaal werkelijk gebracht werd op twaalf miljoen vijfhonderdduizend euro ( 12.500.000,00), vertegenwoordigd door honderd vijfentwintigduizend (125.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

1V. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissing bij de behandeling van de voorgaande punten van de agenda.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift der akte dd. 15 januari 2015

-

gecordineerde tekst van de statuten

VoQr-be+bouden, aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 31.08.2016 16554-0291-013

Coordonnées
BIO-INCUBATOR GENT 2

Adresse
KAREL VAN DE WOESTIJNESTRAAT 3 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande