BLUA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BLUA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 552.671.455

Publication

16/05/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14304559*

Neergelegd

14-05-2014

Griffie

0552671455

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

BLUA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zetel :

Er blijkt uit een akte verleden op twaalf mei tweeduizend veertien, voor Meester Carl OCKERMAN,

Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat :

1. de heer Willem Frans Broekaert, , wonende te 1700 Dilbeek, Kluizenbosstraat 26,

2. de besloten vennootschap naar Belgisch recht, B-TEK BVBA, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Kluizenbosstraat 26,

3. de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, J.P. Konings NV, met maatschappelijke zetel te 3111 Rotselaar, Middelberghof 7,

4. de besloten vennootschap naar Belgisch recht, Stratopolis BVBA, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem, Bouvelostraat 33,

5. mevrouw Anne-Marie Evenepoel, wonende te Ten Ede 192, 9620 Zottegem,

volgende vennootschap hebben opgericht:

Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "BLUA", voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze Vennootschap" of de initialen "NV". Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Atomveldstraat nr 8, 9450 Haaltert, Belgi.

Doel

De vennootschap heeft tot doel om, zowel in Belgi als in het buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voeding-, farmacie-, cosmetica- of hygine-gerelateerde producten of diensten te ontwikkelen, te laten ontwikkelen of te verwerven; dergelijke producten of diensten te produceren of te laten produceren; en dergelijke producten of diensten te commercialiseren of te laten commercialiseren.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan ook leiding geven aan, toezicht uitoefenen over, of advies verlenen aan dochtervennootschappen of aan andere vennootschappen met een maatschappelijk doel dat aanverwant is met het hare of die haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van twaalf mei tweeduizend veertien.

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Rechtsvorm :

(verkort) :

Atomveldstraat(De) 8

9450 Haaltert

Oprichting

Naamloze vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt negentigduizend euro ( 90.000,00). Het is vertegenwoordigd door negentigduizend (90.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de aandelen wordt als volgt a pari ingeschreven deels door een inbreng in specin (ten belope van tweenzestigduizend euro ( 62.000,00)) en deels door een inbreng in natura (ten belope van achtentwintigduizend euro ( 28.000,00)) :

INBRENG IN SPECIEN

Op de tweenzestigduizend (62.000) kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven, als volgt 1/ door de heer Willem Frans Broekaert, ten belope van dertienduizend honderd (13.100) aandelen 2/ door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, J.P. Konings NV, ten belope van driehonderd (300) aandelen

3/ door de besloten vennootschap naar Belgisch recht, Stratopolis BVBA, ten belope van vierduizend (4.000) aandelen

4/ mevrouw Anne-Marie Evenepoel, ten belope van vierenveertigduizend zeshonderd (44.600) aandelen

Deze tweenzestigduizend (62.000) aandelen waarop hen in geld werd ingeschreven, werden volledig volgestort.

De vennootschap beschikt bijgevolg, ten gevolge van de voormelde inbreng in specin, over een bedrag van tweenzestigduizend euro ( 62.000,00).

INBRENG IN NATURA

Vervolgens hebben de besloten vennootschap naar Belgisch recht, B-TEK BVBA, enerzijds, en de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, J.P. Konings NV, anderzijds, verklaard bij deze inbreng te doen in de vennootschap, van de volle eigendom van de intellectuele rechten en overige immaterile vaste activa gerelateerd aan de merknamen "SPREEZE", een ademverfrisser, "ICEWIND", een ademverfrisser en "L'00", een hyginische reiniger.

De omschrijving en waardering van de in te brengen intellectuele rechten en overige immaterile vaste activa werden in detail beschreven in het voormelde verslag van de revisor.

Deze inbreng in natura vertegenwoordigd een totale waarde van achtentwintigduizend euro ( 28.000,00).

VERGOEDING

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de besloten vennootschap naar Belgisch recht, B-TEK BVBA, drientwintigduizend achthonderd (23.800) volledig volgestorte aandelen toebedeeld en de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, J.P. Konings NV, vierduizend tweehonderd (4.200) volledig volgestorte aandelen toebedeeld, het zij samen achtentwintigduizend (28.000) aandelen. TOTAAL KAPITAAL

De vennootschap heeft derhalve na voormelde inbreng in natura en in specin een kapitaal van negentigduizend euro ( 90.000,00), waarvan tweenzestigduizend euro ( 62.000,00) door inbreng in geld en achtentwintigduizend euro ( 28.000,00) door inbreng in natura.

Dit kapitaal werd volledig volgestort.

REVISORAAL VERSLAG

Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen hebben de oprichters de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Blommaert & Co Bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door de heer Johnny Blommaert, aangeduid om een verslag op te maken met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, luiden als volgt:

"6. BESLUIT

De inbreng in natura tot oprichting van BLUA NV bestaat uit de merken "ICEWIND",

"SPREEZE" en "L'OO" geregistreerd in de Benelux, de gerelateerde intellectuele

rechten en overige gerelateerde immaterile vaste activa.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het

Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; - de beschrijving van de inbreng in natura van de merken, gerelateerde intellectuele rechten en overige immaterile vaste activa ten bedrage van 28.000,00 Euro beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- onder voorbehoud van de realisatie van het vooropgestelde financieel plan en de

definitieve inschrijving van het merk "SPREEZE" dat de voor de inbreng in natura door de partijen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de

waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 28.000 aandelen van de vennootschap BLUA NV, zonder vermelding van de nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 30 april 2014

Blommaert & Co Bedrijfsrevisor BV ovve BVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

JohnnyBlommaert

Bedrijfsrevisor."

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) en maximum acht (8) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, waarbij: n (1) bestuurder kan worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door alle aandeelhouders, die deel uitmaken van het operationeel management van de vennootschap; n (1) of twee (2) onafhankelijke bestuurders benoemd kunnen worden onder de kandidaten voorgesteld door alle aandeelhouders, maar enkel indien er effectief dergelijk voorstel wordt gedaan; voor elke aandeelhouder die minimum 19% van de aandelen van de vennootschap heeft zal maximum n (1) bestuurder benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door de betreffende aandeelhouder, maar enkel indien er effectief dergelijk voorstel door de betreffende aandeelhouder wordt gedaan.

Wanneer evenwel op de algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon gelden dezelfde regels alsof de vaste vertegenwoordiger deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere

vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de raad van bestuur.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum zes jaar en kunnen ten allen tijde worden ontslaan. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Iedere aandeelhouder die het recht heeft om kandidaten voor te stellen om benoemd te worden als lid van de raad van bestuur zal op de algemene vergadering minstens twee kandidaten voorstellen (zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen), waarvan n zal benoemd worden tot bestuurder en de aandeelhouders zullen hun stemrechten verbonden aan hun aandelen op de algemene vergaderingen uitoefenen voor n van de twee kandidaten voorgesteld door een aandeelhouder. Verder zal de betreffende aandeelhouder op elk moment gerechtigd zijn om aan de algemene vergadering voor te stellen om het lid van de raad van bestuur benoemd op zijn voorstel te ontslaan en de aandeelhouders zullen de stemrechten verbonden aan hun aandelen op de algemene vergadering uitoefenen voor dit voorstel. De betreffende aandeelhouder zal vervolgens minstens twee kandidaten met de nodige onafhankelijkheid voorstellen aan de algemene vergadering, waarbij n van hen benoemd zal worden tot bestuurder.

Bij de uitoefening van hun recht om kandidaten voor te stellen voor bestuurdersmandaten, zullen de relevante aandeelhouders het belang van de vennootschap voor ogen houden en kandidaten selecteren op basis van hun vaardigheden, ervaring, onafhankelijkheid in beoordeling, en afwezigheid van tegenstrijdige belangen met die van de vennootschap, en indien haalbaar, met complementaire vaardigheden ten opzichte van deze van de andere bestuurders.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt voor het verstrijken van de termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen van de lijst van kandidaat bestuurders, voorgesteld door de relevante aandeelhouder die de ontslagnemende bestuurder heeft voorgesteld. De bevestiging van de benoeming zal op de agenda worden geplaatst van de volgende algemene vergadering. Iedere bestuurder op die manier benoemd door de algemene vergadering zal zijn functie uitoefenen voor de resterende termijn van de bestuurder die hij of zij vervangt. De bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Bijeenroeping van de raad van bestuur - Beraadslaging en Besluitvorming

De raad van bestuur zal minimaal 4 maal per jaar bijeenkomen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee en tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoonconferentie, videoconferentie, of digitale conferentie.

Beslissingen van de raad van bestuur betreffende transacties die aangegaan worden tussen de vennootschap en het management of aandeelhouders (of met hen gerelateerde (rechts)personen), evenals over wijzigingen aan bestaande contractuele relaties tussen de vennootschap en het management of aandeelhouders (of met hen gerelateerde (rechts)personen), vereist een bijzondere meerderheid van drie/vierde (3/4de) meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Elke andere beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling binnen de raad van bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door de statuten. Adviserende comits

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid n of meer adviserende comits oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van n of meer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij n of meerdere gedelegeerde bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders (het "Management"). De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan n of meer personen van hun keus toekennen.

De lijst met de punten die onder dagelijks bestuur vallen wordt door de raad van bestuur vastgesteld en aangepast van tijd tot tijd.

Het Management zal alle nuttige informatie met betrekking tot de vennootschap tijdig aan de raad van bestuur bezorgen en minstens de volgende documenten overmaken, voor zover haar functie in de vennootschap haar toelaat deze informatie te bekomen en voor zover de wet en de beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders en de raad van bestuur dit toelaten:

i) Uiterlijk de 30ste dag van de maand volgend op het einde van elk trimester: een gedetailleerde beschrijving van alle wezenlijke zaken m.b.t. de Vennootschap gedurende het voorbije trimester, een tussentijdse balans, resultatenrekening, het kasstroomoverzicht, en bijhorende toelichting over het voorbije trimester, samen met een vergelijking met het budget.

ii) Uiterlijk op het einde van het boekjaar: het budget (met een geprojecteerde balans- en resultatenrekening), de kasplanning, het investeringsplan en de productieplanning voor het volgende jaar, samen met een update van het business plan, indien dit relevant is.

iii) Elk jaar, binnen de 90 dagen na afsluiting van het boekjaar: de jaarrekening en het jaarverslag van de Vennootschap opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het Management zal de raad van bestuur onmiddellijk informeren van enige achterstand in betaling van sociale bijdragen, BTW en directe of andere belastingen, en van enige betwisting met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de BTW-administratie en de AOIF-Administratie.

Directiecomit

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit.

Een lid van het directiecomit dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders samen optredend.

- hetzij door twee leden van het directiecomit samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

Van zodra dit wettelijk verplicht is of eerder, indien de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door n of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle over al de verrichtingen van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere aandeelhouder heeft het recht op elk moment, en dit voor zover ze minstens 5 % van de aandelen van de vennootschap bezit, de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren, eventueel in overleg met de commissarissen van de vennootschap. Elke controle zal minstens 10 dagen vooraf schriftelijk worden gemeld. Indien de tussenkomst van de commissaris vereist is, zal de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

opdracht hiertoe door de vennootschap binnen de week na het verzoek van de betreffende aandeelhouder worden gegeven, voor zover dit niet indruist tegen een beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap.

Bij ontstentenis van een commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van vennootschappen. Elke controle zal minstens 10 dagen vooraf schriftelijk worden gemeld. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.

Bijeenkomst

De jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden op de laatste woensdag van mei om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(a)m(en) of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Beraadslaging - Stemrecht

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is, en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

Dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en met inachtneming van artikel 19 van deze statuten, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalings-modaliteiten van bepalen.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Ontbinding

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging en in overeenkomst met deze statuten.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden zij pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vereffening

In geval van vereffening, zal na delging van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, het netto actief verdeeld tussen de aandeelhouders pro rata de eigendom van aandelen gehouden door iedere aandeelhouder.

Vereniging van alle aandelen in n hand

Het in n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen n jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in n hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1. de besloten vennootschap naar Belgisch recht, B-TEK BVBA, met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Kluizenbosstraat 26, met als vaste vertegenwoordiger de heer Willem Broekaert (zaakvoerder), wonende te 1700 Dilbeek, Kluizenbosstraat 26,

2. de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, J.P. Konings NV, met maatschappelijke zetel te 3111 Rotselaar, Middelberghof 7, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Pierre Konings (gedelegeerd bestuurder), wonende te 3111 Rotselaar, Middelberghof 7,

3. de besloten vennootschap naar Belgisch recht, Stratopolis BVBA, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem, Bouvelostraat 33, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mathieu Verhaeghe (zaakvoerder), wonende te 9790 Wortegem, Bouvelostraat 33,

4. mevrouw Anne-Marie Evenepoel, wonende te Ten Ede 192, 9620 Zottegem.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het

jaar 2019.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van twaalf mei tweeduizend veertien en zal

worden afgesloten op 31 december 2015

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Patrick De Paepe, accountant, gevestigd te Wolvenstraat 27

bus 1, 9620 Zottegem, met als BTW nummer BE 0649142212, allen individueel bevoegd, evenals

aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde

de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voorbehouden

Mod PDF 11.1

aan het Belgisch

het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Twee volmachten worden aan de akte gehecht.

Het verslag van de oprichters overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen

werd neergelegd ter griffie.

Dit uittreksel werd afgeleverd vr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek

der Registratierechten.

Carl OCKERMAN Geassocieerd Notaris

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 31.08.2016 16535-0035-011

Coordonnées
BLUA

Adresse
ATOMVELDSTRAAT 8 9450 HAALTERT

Code postal : 9450
Localité : HAALTERT
Commune : HAALTERT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande