BOOT REDDERS AEGIR, AFGEKORT : B.R.A.

Association sans but lucratif


Dénomination : BOOT REDDERS AEGIR, AFGEKORT : B.R.A.
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 552.591.380

Publication

14/05/2014
MOD 2.2

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 1 Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna vzw genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 (hierna genoemd de VZW-wet)

Artikel 2 Naam

De vzw draagt de naam "Boot Redders Aegir" afgekort tot "B.R.A."

Tijdens de oprichtingsvergadering van 7 mei 2014 werden volgende statuten unaniem goedgekeurd, en werd hiermee de vereniging opgericht.

Statuten Boot Redders Aegir vzw

I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel

artikel 5 doel en activiteiten

De vzw heeft tot doel het bevorderen van de sport in het algemeen en het reddend zwemmen en de reddingssport in het bijzonder. Dit met de klemtoon op het zich bekwamen om veiligheid en ondersteuning te verlenen bij alle water gerelateerde sporten. Dit alles in de breedste betekenis van het woord, en door middel van alle activiteiten die daarmee verband houden.

Daarenboven verbindt de vereniging zich ertoe zichzelf en haar leden lid te maken van een sportfederatie waarvan ze de doelen onderschrijft.

De vzw mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van voormelde idele niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commercile en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de idele niet-winstgevende doelstellingen.

artikel 3 Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9050 Gentbrugge, E. Pcherstraat 2, gelegen in het gerechtelijk

arrondissement Gent.

De Raad van Bestuur de bevoegdheid heeft om de zetel te verplaatsen binnen de gemeente. Deze beslissing

dient daarna bekrachtigd te worden door de algemene vergadering, volgens de geldende regels in de VZW-wet.

artikel 4 duur

De vzw is opgericht voor onbepaald duur.

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : Boot Redders Aegir

Onderwerp akte : Oprichting

(afgekort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Eduard Pcherstraat 2

*14304462*

Luik B

9050

Belgi

0552591380

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent (Gentbrugge)

Griffie

Neergelegd

12-05-2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

II. Leden, bijdrage

artikel 6

De vzw bestaat uit ereleden, effectieve en toegetreden leden. Enkel de effectieve leden maken deel uit van de Algemene Vergadering. De toegetreden leden betalen een lidmaatschapsbijdrage volgens de groep waartoe ze ingedeeld zijn. Door het betalen van deze bijdrage kunnen zij deelnemen aan de trainingen en activiteiten van de groep waartoe ze behoren, volgens de bepalingen in het huishoudelijk reglement.

artikel 7: effectieve leden

Er zijn minstens drie effectieve leden met alle rechten en plichten zoals omschreven in de VZW-wet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 8: kandidatuur

De kandidaat effectieve leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter of secretaris.

De Raad van Bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat op haar eerstvolgende vergadering bij

meerderheid van twee derden van de stemmen. De beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd

worden.

De Raad van Bestuur kan, op grond van verdiensten, een persoon als erelid toelaen.

Artikel 9: bijdrage

Effectieve leden en de toegetreden leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die door de Raad van Bestuur

wordt vastgelegd en die maximum ~ 100,00 bedraagt.

Artikel 11: beindiging van het lidmaatschap

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derden van de stemmen uitgesproken worden. De Raad van bestuur kan, mits eenparigheid van stemmen, een lid wegens wangedrag schorsen tot aan de algemene vergadering.

Artikel 12: rechten

Geen enkel effectief of toegetreden lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

artikel 13: samenstelling

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit de effectieve leden. Deze kunnen zich laten

vertegenwoordigen door een ander effectief lid. En lid kan echter maximaal 2 stemmen uitbrengen.

artikel 14: bevoegdheden

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

wijzigen van de statuten

benoemen en ontslaan van bestuurders

benoemen en afzetten van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging

kwijting geven aan de bestuurders en commissarissen

goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen

ontbinden van de vereniging

uitsluiten van een lid

omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

artikel 10 : ontslag

Elk effectief lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij brief aan de Raad van Bestuur kenbaar gemaakt worden. Het lid zal een bevestiging van ontvangst ontvangen. Het ontslag zal n maand na dit schrijven ingaan.

Effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar niet betaald hebben binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, worden geacht ontslagnemend te zijn.

De algemene vergadering zal deze beslissingen bekrachtigen op hun eerstvolgende bijeenkomst.

III De Algemene Vergadering

artikel 15: vergaderingen

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het belang

van de vereniging dit vereist en tenminste n maal per jaar.

De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle

effectieve leden verstuurd per gewone post, per fax of per E-mail.

De oproeping bevat de agendapunten. Na de kenbaarmaking van de dagorde kunnen punten worden

toegevoegd mits akkoord van 2/3 van de aanwezige leden.

Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

verzoek van minstens 1/5 van de effectieve leden.

artikel 16: quorum en stemming

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum zoals

aangegeven in de VZW-wet.

Artikel 17: inzagerecht

De besluiten van de Algemene Vergadering worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Zij zijn voor de leden ter inzage beschikbaar en de leden kunnen op aanvraag en op hun kosten een afschrift ontvangen. Het inzagerecht kan verkregen worden na schriftelijke vraag aan de Raad van Bestuur.

IV De Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

artikel 19: voorwaarden

De kandidaat-bestuurders dienen hun kandidatuur te richten aan de Raad van Bestuur, voor aanvang van de

Algemene Vergadering.

Hun mandaat is niet bezoldigd.

De Raad van bestuur is met ingang van heden als volgt samengesteld:

Van de Wouwer Georges, woonachtig te Ruisbroek

Mottart Ignace, woonachtig te Gent

Struyve Maurice, woonachtig te Gentbrugge (Gent)

Struyve Hector, woonachtig te Gentbrugge (Gent)

Onderling hebben de leden van de Raad van bestuur volgende functies verdeeld:

Van de Wouwer Georges, voorzitter

Mottart Ignace, ondervoorzitter

Struyve Maurice, secretaris

Struyve Hector, penningmeester

artikel 20: benoeming, ontslag

De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering voor termijn van 3 jaar. Bij het einde van de termijn, zijn de bestuurders automatisch herverkozen, tenzij de raad van bestuur anders beslist.

Ze kunnen ten alle tijde afgezet worden door de Algemene Vergadering, mits een tweederde meerderheid. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur.

Indien een bestuurder op drie vergaderingen afwezig is, kan de algemene vergadering overgaan tot afzettting van deze bestuurder.

Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende Algemene Vergadering in zijn vervanging voorzien. Intussentijd kan de Raad van Bestuur onder zich een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt.

artikel 18: samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie personen, lid van de vereniging en aangeduid door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en eventueel een ondervoorzitter. Deze zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, postassignaties, aangetekende brieven en dergelijke, gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen.

artikel 21: vergaderingen, beraadslaging, beslissing

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Bij

staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Geeft deze geen uitsluitsel dan worden de

stemmen van de voorzitter, secretaris en penningmeester weerhouden.

Een bestuurder kan het stemrecht van slechts n ander bestuurder via volmacht verkrijgen.

Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden.

artikel 22: bevoegdheden

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten. Hij mag onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te doen aan alle andere machten voortvloeiend uit de wet of de statuten alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden.

artikel 23: vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college wordt de vzw in en buiten rechte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 24: bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en hun ambtsbeindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit de stukken moet blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

V. Begroting en rekeningen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

artikel 26

Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering een vereffenaar aan, waarvan zij de opdracht omschrijft.

Ingeval van ontbinding en vereffening beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de vzw dat zal worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in Belgi.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

VI. Ontbinding en vereffening

artikel 25

Ieder jaar op 31 december wordt de jaarrekening van het verlopen jaar afgesloten en wordt de begroting voor

het volgend jaar opgemaakt. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan

de Algemene Vergadering.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 VZW-wet en daarop toepasselijke

uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Opgemaakt te Gent op 7 mei 2014 in acht exemplaren.

Handtekeningen van de stichtende leden

Georges Van de Wouwer

Ignace Mottart

Maurice Struyve

Hector Struyve

Robert Vanderhaeghe

Coordonnées
BOOT REDDERS AEGIR, AFGEKORT : B.R.A.

Adresse
EDUARD PECHERSTRAAT 2 9050 GENTBRUGGE

Code postal : 9050
Localité : Gentbrugge
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande