BP SOFT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BP SOFT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.056.611

Publication

16/04/2014
7:Z1Z

Me'

111111r1111.111111.111111

mod 11.1In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteGRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

- it APR. 2014

AFDELINGeggeRMONDE1111*,

Ondememingsnr: 0464.056.611

Benaming (voluit) : BP SOFT

(verkort) :

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: Kloosterstraat 8

9406 Ninove - Outer

Onderwerp akte :Statutenwijziging

!IEr blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Daisy il3racke, geassocieerd notaris bij de burgerlijke vennootschap' ;onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thierry Van Sinay & Daisy Bracke, 1yeassocieerde notarissen", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke, Malsesteenweg 17, op zesentwintig maart tweeduizend veertien,. :ineergelegd ter publicatie, v.66r registratie, dat eenl ..ibuitengewone algemene vergadering van de besloteni :Ivennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BP SOFT", metl :zetel te 9406 Ninove - Outer, Kloosterstraat 8, ingeschreven i!in het rechtspersonenregister te Dendermonde met alsi

Ilkedernemingsnummer 0464.056.611 en onderworpen aan dei ip3elasting over de Toegevoegde Waarde onder nummeri P3E0464.056.611, is bijeengekomen en dat met nparigheid vani stemmen de volgende besluiten werden genomen: ql) Beslissing tot kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 1:.537 WIB:

;U:e vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen vani artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, he.t. :.:kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ,Ivierenvijftigduizend euro (e 54.000,00) (zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend van zestigduizend euro (E 60.000,00)), om het aldus van achttienduizend

1:zeshonderd euro (e 18.600,00) te

brengen op

:ftweenzeventigduizend zeshonderd euro (E 72.600,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal i'verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte :ivan nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. !li 1:)e kapitaalverhoging zal worden volgestort ten belope van ihonderd ten honderd (100 %).

-Inschrijving

Ezijn alhier tussengekomen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

-De heer POLET Bruno Ivo Raf, geboren te Aalst op n maart' negentienhonderd tweenzeventig, wonende te 9406 Ninove - Outer, Kloosterstraat 8, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en de financile toestand van de vennootschap en verklaart met zijn nettoaandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zevenentwintigduizend euro (E 27.000,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging.

-Mevrouw JEURISSEN Charlotte Alberte Agatha, geboren te Demba (Congo) op eenentwintig januari negentienhonderd zestig, wonende te 9406 Ninove-Outer, Kloosterstraat 8, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en de financile toestand van de vennootschap en verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten zevenentwintigduizend euro (e 27.000,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging.

De voorzitter verklaart en de vennoten erkennen dat de kapitaalverhoging waarop aldus wordt ingeschreven volgestort is ten belope van honderd procent.

Bedoeld bedrag van vierenvijftigduizend euro (E 54.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer be97 0017 2329 7249, geopend ten name van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 25 maart 2014, dat mij, notaris is overhandigd om in het dossier van de vennootschap bewaard te blijven.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. -Vergoeding voor de geldinbreng.

De vennoten aanvaarden dat in ruil voor de gedane geldinbreng de fractiewaarde van de bestaande aandelen, die hen toebehoren, evenredig wordt verhoogd.

2) Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt, mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierenvijftigduizend euro (e 54.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweenzeventigduizend zeshonderd euro 72.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde.

Deze kapitaalverhoging werd aldus volledig onderschreven en volgestort.

3) Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5. - Kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

Voorbehouden ean het Selgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

m 0 d 1 1 .1

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweenzeventigduizend zeshonderd euro (e. 72.600,00).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde met een breukwaarde van n/zevenhonderdvijftigste (1/75ete) ieder.

4) Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving, beslist de vergadering artikelen 29 en 30 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 29.- Ontbinding - Benoeming van vereffenaars.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 183 Wetboek der Vennootschappen. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dat is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij een gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming, ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, bevestigd heeft.

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, zal het overblijvend saldo over al de aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de volstorting ervan."

5) De vergadering beslist de zaakvoerder te machtigen tot uitvoering van de conclusies aangaande de voornoemde punten en tot vaststelling van de gecordineerde tekst van de statuten..

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering en gecordineerde statuten. D. Bracke, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Beigisch

Staatsblad

26/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 21.11.2013 13664-0532-013
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 27.11.2012 12647-0229-013
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 29.11.2011 11623-0278-013
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.09.2010, NGL 30.11.2010 10619-0142-013
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.09.2009, NGL 26.11.2009 09861-0372-011
31/12/2008 : BL628768
02/12/2008 : BL628768
31/10/2007 : BL628768
16/04/2007 : BL628768
16/11/2006 : BL628768
16/11/2006 : BL628768
19/10/2004 : BL628768
13/10/2003 : BL628768
16/10/2002 : BL628768
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 26.10.2015 15656-0249-012
24/10/2001 : BL628768
17/10/2000 : BL628768
09/09/1998 : BL628768

Coordonnées
BP SOFT

Adresse
KLOOSTERSTRAAT 8 9406 OUTER

Code postal : 9406
Localité : Outer
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande