BRAL - HERREMANS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BRAL - HERREMANS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.454.685

Publication

18/04/2014
MQdWorcf 11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

r--

I 1i

Voor behout mi ii ii lui IEIi l iil ull NEERGELEGD

aan h *14084575*

Beigis Staatst

08 APR. 2014REQTrK VAN

KOOPI-fflIVEL TE GENT

Ondernemingsnr: 0865.454.685

Benaming

(voluit) : BRAL-HERREMANS

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 9940 Evergem, Ertvelde, Tervenen 31

(volledig adres)

onderwerp akte: Omvorming in BVBA - kapitaalwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jean-Paul DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 28 maart 2014, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering verklaart dat bij verslag van de bij-'zondere algemene vergadering de dato 15 december 2011, geregistreerd te Gent 7 op 21 december 2011 boek 6/75 blad 12 vak 15 de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, waarbij werd vastgesteld dat de aandelen aan toonder werden vernietigd,

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld op 20 maart 2014 verklaart geen opmerkingen te hebben,

DERDE BESLISSING:

De vergadering neemt kennis van het verslag van de burgerlijke ven-'noot-'schap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veerle Verdegem 8i Co, kantoorhoudende te 9000 Gent, Coupure Rechts 174, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Verdegem, bedrilfs-irevisor opgemaakt op 21 maart 2014 over de boekhoudkundige toestand van de venoot-ischap met de bijhorencle staat van actie en passief afgesloten op 31 december 2013 welk verslag be-'sluit als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben we de activa- en passivabestanddelen, afgesloten per 31 december 2013 van de NV BRAL-HERREMANS, met maatschappelijke zetel te 9940 Ertvelde, Tervenen 31 en met ondememingsnummer 0865.454.685 onderzocht en dit met het oog op de omzetting ervan in een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passive per 31 december 2013 die de Raad van bestuurd heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Met netto-actief volgens deze staat (E 65.841,19) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal ( 62.000,00).

Wij hebben begrepen dat na de omzetting het kapitaal van de vennootschap zal verminderd worden met E 43,450,00 door terugbetaling aan de aandeelhouders van werkelijk gestort kapitaal zonder vernietiging van aandelen en vervolgens zal verhoogd worden met E 50.940,00 in specin ten gevolge van de uitvoering van de bepalingen van artikel 537 WB. Ingevolge deze geplande verrichtingen zal het totale maatschappelijke kapitaal E 59.490,00 belopen en het netto-actief E 73.331,19, Dit netto-actief blijft niet kleiner dan het maatschappelijke kapitaal van 69.490,00.

Wij merken tot slot op dat de artikelen 533 en 535 met betrekking tot de termijn voor het opmaken en toezenden van de verslagen en de staat van activa en passiva niet werden nageleefd waardoor de termijn voor de terbeschikkingstelling van het verslag van de bedrijfsrevisor aan de algemene vergadering niet gerespecteerd kon worden. De vennoten zijn hiervan op de hoogte en hebben geen bezwaar geuit.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 67, 68, 73 en 76 van het Wetboek van Vennootschappen."

De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben.

VIERDE BESLISSING:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist de naamloze vennootschap OM TE ZETTEN in een besloten vennootschap met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 beperkte aanspra-ikelijkheid zonder verandering in de samenstelling van het kapitaal, het aantal vennoten, de

naam, de duur, de zetel en het doel van de vennootschap.

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap kunnen hun aandelen ruilen voor n aandeel van de

besloten vennootschap niet beperkte aansprake-dijkheid tegen n aandeel in de naamloze vennootschap.

VIJFDE BESLISSING:

De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurders-in functie, met name:

- de heer Rik Brai, voornoemd,

mevrouw Ann Herremans, voornoemd,

aangeboden ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Zij verklaart dat de goedkeuring van de jaar-rekening door de eerstvolgende algemene vergadering zal

gelden als kwijting voor hun bestuur van de vennootschap.

ZESDE BESLISSING:

De vergadering beslist, de STATUTEN van de vennoot-schap in vervanging van de vorige statuten als

volgt te bepalen:

bekendmaking bij uittreksel

1. Rechtsvorm en naam: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij ver-'krijgt de naam "BRAL-HERREMANS"

2. Doel: De vennootschap heeft tot doel: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als

tussen-persoon, aile verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrecht-istreeks betrekking hebben op:

-aile handelingen op het vlak van thuiszorg en thuis-verpleging in de meest ruime zin,

-activiteiten op het vfakvan gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening,

-renovatie, verbouwing en inrichting van particuliere woningen en individuele appartementen.

-projectontwikkeling voor de nieuwbouw van indiViduele woningen of voor renovatiewerken.

-de handel in onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond,

-de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.

-de verhuur van niet-residentile gebouwen zoals kantoorgebouwen en handelspanden.

-bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.

-schatten en evalueren van onroerend goed.

-beheer van residentile gebouwen.

-beheer van overig onroerend goed.

-het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.

-het tekenen en ontwerpen van gebouwen.

-het toezien op de bouwwerkzaamheden.

-het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning.

-het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen,

-de uitwerking van projecten op gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw.

-design, engineering en project management van pijp-leidingen.

-design, engineering en project management van mechanische installaties voor de chemie, petrochen-tie,

voeding, farmacie en nutsbedrijven.

-purchase management.

-uitvoeren en opvolgen van bedrijfsadministratie.

-de uitwerking en de realisatie, van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, machinebouw en

werktuigbouw.

-de industrile vormgeving.

-de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek en zuivering.

-het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen

teneinde hun beheer te controleren C er deel in te hebben.

-het optreden als tussenpersoon in de handel.

-verhuring van divers materieel.

Daartoe mag de vennootschap " alle onroerende en roe-rende, financile, industrile en commercile handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.

Het nemen van minderheids- en/of meerderheidspar-ticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financile middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag aile brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

De vennootschap zal door middel van inbreng, ver-smelting, opslorping, inschrijving of welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, ven-mootschappen, welke overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelinstelling in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

alle takken van de industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Ertvelde, Tervenen 31

4. Duur ; De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur

5. Maatschappelijk kapitaal: Het kapitaal is vastgesteld op TWEE EN ZESTIGDUIZEND EURO ( 62.000,-) en wordt vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder nominale waarde.

6. Zaakvoerders:De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaak-T-voerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene verga-dering

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Bevoegheici van de zaakvoerders iedere zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het wetboek van vennootschappen, aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van

de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt, ledere zaakvoerder

vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke man-dataris.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.

8 Jaarvergadering: De gewone jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde zaterdag van de maand juni, op de zetel van de vennootschap

9. Bijzondere bepalingen:

Aanleggen van reserves: Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd vooraf-genomen voor de vorming van een wettelijke resenve. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve n/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Winstverdeling: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. Zij kan beslissen geheel of een deel van dit batig saldo te bestemmen voor de stijving van een fonds voor voorzieningen of voor reser-ver ze over te dragen of ze aan te wenden voor de tantimes van de zaakvoerder, kortom om ze gelijk welke andere bestemming te geven overeenkomstig artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.Maar in elk geval van verdeling heeft elk aandeel recht op een gelijk dividend.

verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening.of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de ven-moten. ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerders van de vennootschap

- de heer Rik Bral, voornoemd

- mevrouw Ann Herremans, voornoemd

Beiden hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Zij worden benoemd tot herroeping en kunnen reohts-geldig' de vennootschap verbinden zonder kwantitatieve beperking,

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de ven-dootschap te verminderen met drie en veertigduizend vierhonderd vijftig euro ( 43.450,-) om het te brengen van twee en zestigduizend euro ( 62.000r) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro ( 18.550,-), door terugbetaling aan de aan-deelhouders,

zonder vernie-tiging van aandelen maar met aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen. -

Deze kapitaalvermindering zal volledig aangerekend wonden op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal en strekt ertoe het ka-vitae' van de vennootschap in overeenstemming te bren-igen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaal-vermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aan-deelhouders, en dit in evenredigheid tot hun huidig aandenlerpbezit

De gelden zijn betaalbaar in de zetel van de ven-nootschap, op de datum die zal meegedeeld worden door de zaakvoerder, en die niet eerder kan bepaald worden dan twee maanden na de bekendmaking van onderhavige beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat de kapitaal-'ver-mindering aldus werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd teruggebracht op achttienduizend vijfhonderd vijftig ( 18.550,-) euro.

NEGENDE BESLISSING

"

TIENDE BESLISSING

Vervolgens beslist de algemene vergadering het bedrag 'van het kapitaal te verhogen met vijftigduizend negenhonderd veertig euro ( 50.940,-), zijnde het bedrag van het hiervoor vermelde onder de voorwaarden van artikel 537 W.I.B netto uitgekeerde dividend.

Het kapitaal zal derhalve worden gebracht van acht-tienduizend vijfhonderd vijftig euro ( 18.550,-) op negen en zestigduizend vierhonderd negentig euro ( 69.490,-) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vennoten verklaren dat zij eenparig akkoord gaan dat deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zij verklaren dat zij deze kapitaal-verhoging on-.derschrijven en volstorten in verhouding tot

11,

hun huidig aandelenbezit, zodat de onderlinge verhouding tussen de aan-ideelhouders en het gewicht van hun

respectievelijke aandelen ongewijzigd blijft en geen enkele vennoot benadeeld of bevoordeeld wordt.

Deze kapitaalverhoging werd volledig onderschreven n volledig werd volstort door storting in specin

De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte en de toepassing van artikel 537 W.I.B.

en meer in het bijzonder over de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de

dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boek-jaren.

Vervolgens stelt de vergadering vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat het kapitaal werd

verhoogd met vijftigduizend negenhonderd veertig euro ( 50.940,-) en thans werd gebracht op negen en

zestigduizend vierhonderd negentig euro ( 69.490,-) yertegen-uoordigd door 600 aandelen.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de bovenvermelde

beslissingen zodat deze voortaan luidt als volgt

Artikel 5: Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op NEGEN EN ZESTIGDUIZEND VIERHONDERD NEGENTIG EURO (

69.490,-) en wordt vertegen-iwoordigd door 600 aandelen zonder nominale waarde,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Jean-Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2014

- verslag van de raad van bestuur

verslag van de revisor

- staat van actief en passief per 31 december 2013

gecoordineerde statuten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 19.08.2013 13441-0255-012
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 30.08.2012 12516-0304-012
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 22.08.2011 11424-0183-012
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 15.07.2010 10314-0513-013
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 22.06.2009 09269-0326-014
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 20.08.2008 08588-0270-014
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 21.08.2007 07589-0391-014
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 17.06.2006, NGL 29.06.2006 06364-4175-016
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 29.07.2005 05612-4803-015
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 29.08.2016 16511-0243-012

Coordonnées
BRAL - HERREMANS

Adresse
TERVENEN 31 9940 ERTVELDE

Code postal : 9940
Localité : Ertvelde
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande