BRANDSTOFFEN DE BAERE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BRANDSTOFFEN DE BAERE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 447.415.963

Publication

15/04/2014
mcd 11.1In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ' na neeriegging ter griffie van de akte

INN

111111

NEERGELEGD

-3 APR. 20111

RECHTBAreVANI

leCICIPHANInPt rpnrivr

Ondernemingsnr BE0447.415.963

Benaming (voluit) : NV BRANDSTOFFEN DE BAERE

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Schautenstraat 242

9990 Mardegem

Onderwerp akte : Naamloze vennootschap - buitengewone algemene vergadering - kapitaalverhoging door inbreng in natura - benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uit een akte verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 31 maart 2014, neergelegd voor: registratie, blijkt dat erdoor:

De naamloze vennootschap "NV BRANDSTOFFEN DE BAERE", met maatschappelijke zetel te 9990: Maldegem, Schautenstraat 242, BTW BE BE0447.415.963, rechtspersonenregister Gent BE0447.415.963. Opgericht blijkens akte verleden door notaris Camiel Vanhyfte te Maldegern op achttien mei negentienhonderd-: tweennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes juni daarna, onder nummer: 920606-563, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene: vergadering opgemaakt door de werkende notaris op zeven augustus tweeduizend en n, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig augustus daarna, onder nummer 20010825-400. Een buitengewone algemene vergadering werd gehouden, met volgende beslissingen, na kennisname van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de bedrijfsrevisor

UITEENZETTING

De algemene vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 december 2013 op de zetel van de vennootschap, aangevuld met een verklaring van de aandeelhouders dd. 31 maart 2014.

, ln deze vergadering werd beslist, overeenkomstig de bepalingen van de programmawet van 28 juni 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli daarna:

-over te gaan tot een dividendenuitkering van zevenhonderddertigduizend euro (E 730.000,00), waarvan 10%. roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomsten belasting, of de som van0 drienzeventigduizend euro ( 73.000,00) door te storten aan het ontvangkantoor ter aanzuivering van een aangifte 273/A in de roerende voorheffing en het saldo of de som van zeshonderdzevenenvijftig duizend euro 657.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap, als volgt: aan de vennoten de heer DE BAERE Filip, ten bedrage van vierhonderdnegenennegentigduizend driehonderdtwintig: euro ( 499.320,00) en mevrouw COOPMAN Patricia, ten bedrage van honderdzevenenvijftigduizendi zeshonderdtachtig euro 157.680,00), beiden voornoemd;

-de betaalbaarstelling van deze dividenden uit te stellen tot 31 maart 2014, zijnde de datum van huidige! notarile akte.

De voorzitter stelt vast dat de dividenden op heden betaalbaar zijn, en verklaart dat de respectieve:' aandeelhouders derhalve een dividendvordering bekomen op de vennootschap als volgt: de heer DE BAERE: Filip voor vierhonderdnegenennegentigduizend driehonderdtwintig euro ( 499.320,00) en mevrouw COOPMAN' Patricia, voor honderdzevenenvijftigcluizend zeshonderdtachtig euro (e 157.680,00).

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van: zeshonderdzevenenveigduizend euro (e 657.000,00) om het kapitaal te brengen van tweenzestigduizend euro (e 62.000,00) op zevenhonderdnegentienduizend euro ( 719.000,00), door inbreng in nature, mits creatie. en uitgifte van dertienduizend tweehonderdvijfenveertig (13.245) nieuwe aandelen zonder aanduiding vanj nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeshonderdzevenenvijftigduizend euro (E 657.000,00).

inbreno:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

: De heel: DE BAERE Filip, voornoemd, verklaart volledig op-de hoogte te zijn van de-statuten -Var; Je--; vennootschap en van haar financile toestand en verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van vierhonderdnegenennegentigduizend driehonderdtwintig euro ( 499.320,00), bedrag dat voorkomt op het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2013.

2, Mevrouw COOPMAN Patricia, voornoemd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de ! vennootschap en van haar financile toestand en verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van honderdzevenenvijftigduizend zeshonderdtachtig euro ( 157.680,00), ! bedrag dat voorkomt op het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de! bijzondere algemene vergadering van 20 december 2013.

Ingevolge onderhavige inbrengen worden de verkregen netto-bedragen van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

aanvaarding:

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op zeshonderdzevenenveigduizend euro ( 657.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng,

vergoeding',

De algemene vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in nature vergoed wordt door toekenning van dertienduizend tweehonderdvijfenveertig (13.245) nieuwe

"

kapitaalsaandelen op naam, en dit ais volgt:

4. Aan de heer DE BAERE Filip worden tienduizend zesenzestig (10.066) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van vierhonderdnegenennegentigduizend driehonderdtwintig euro ( 499.320,00), waarmee hij uitdrukkelijk akkoord gaat,

2. Aan mevrouw COOPMAN Patricia worden drieduizend honderdnegenenzeventig (3.179) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van honderdzevenenvijftigduizend zeshonderdtachtig euro ( 157.680,00), waarmee zij uitdrukkelijk akkoord gaat.

Deze 13.245 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

einemene voorwaarden van de inbreng:

De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg ais naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT.

be algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen, vast en verzoekt ons, werkende notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging ten belope van zeshonderdzevenenviggduizend euro ( 657,000,00) volledig , werd onderschreven en volledig is volstort en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot zevenhonderdnegentienduizend euro ( 719.000,00), vertegenwoordigd door veertienduizend vierhonderdvijfennegentig (14.495) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde en die; dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf ; heden.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 : Kapitaal.

' Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdnegentienduizend euro ( 719.000,00), Het wordt

" vertegenwoordigd door veertienduizend vierhonderdvijfennegentig (14.495) aandelen op naam zonder

vermelding van de nominale waarde".

BENOEMING VAN BESTUURDERS EN EEN GEDELEGEERD-BESTUURDER

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders te behouden op twee

en als bestuurders te herbenoemen voor de duur van zes jaar

1. De heer DE BAERE Filip voornoemd.

2. Mevrouw COOPMAN Patricia voornoemd.

Alle voornoemde bestuurders, alhier aanwezig, verklaren hun opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van bestuurder zal kosteloos uitgeoefend worden tenzij de algemene vergadering anders beslist. De voornoemde comparanten, in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur, verklaren met ! eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, de heer DE BAERE Filip voornoemd, die! aanvaardt, die gedurende de tijd van zes jaar, de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen verbinden.

Dit mandaat van gedelegeerd-bestuurder zal kosteloos uitgeoefend worden tenzij de algemene vergadering anders beslist.

" BESLUIT 7, LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE GEDELEGEERD-

BESTUURDER.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de Raad van Bestuur en

" de gedelegeerd-bestuurder om voorgaande beslissingen uit te voeren en de werkende notaris te machtigen om statuten te cordineren.

1 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-

Tegelijk hiermee neergelegd. Afschrift van de akte vr registratie. Gecordineerde statuten. De Notaris, Christian VAN HYFTE.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.06.2014, NGL 26.08.2014 14468-0572-011
02/08/2013 : GE165675
31/07/2012 : GE165675
27/07/2011 : GE165675
28/07/2010 : GE165675
11/09/2009 : GE165675
01/10/2008 : GE165675
19/07/2007 : GE165675
17/07/2007 : GE165675
19/07/2006 : GE165675
17/06/2005 : GE165675
08/06/2004 : GE165675
07/08/2003 : GE165675
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 24.08.2015 15477-0295-011
29/06/2002 : GE165675
25/08/2001 : GE165675
13/07/2000 : GE165675
01/01/1993 : GE165675
09/09/1992 : GE165675

Coordonnées
BRANDSTOFFEN DE BAERE

Adresse
SCHAUTENSTRAAT 242 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande