BRUKATAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BRUKATAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 435.085.481

Publication

17/04/2014
Vo belle

aan Bel Staat

Mod Md 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRiFfe

KOOPHANDEL GENT

07 APR, 2014

AFDELI_NGDENDERMONDE

1111111,1.11j1)11111

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Kortenhoekstraat 84, 9300 Aalst

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 9 september 2013

1. Ontslag en benoeming

De jaarvergadering beslist om het mandaat van de raad van bestuur dat volledig uittreedt, voor een periode

van zes jaar te hernieuwen Hun mandaat gaat in vanaf heden en zal ten einde lopen op 9 september 2019.

Martine De Waele Kortenhoekstraat 84 9300 Aalst Gedelegeerd bestuurder

Bruno De Lathauwer Capucienenlaan 9 9300 Aalst bestuurder

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gedaan te Aalst,

Gedelegeerd bestuurder

Mevr. Martine De Waele

Onderrierningsnr : 0435085481

Benaming

(voluit) : BRUKATAL

(verkort) :

Op-deilaatste bfz. van L ik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 09.09.2013, NGL 19.11.2013 13664-0311-013
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 10.09.2012, NGL 09.10.2012 12607-0152-013
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 03.11.2011, NGL 28.03.2012 12074-0496-012
25/01/2012
Mal Word 1i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"RIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL_

I a ni c012

, DENG~fi~1/!C?NDE

+iaoaass~~ tlN

V. beh ih

aa

Bel Ste

Ondernerningsnr : 0435.085.481

Benaming

(voluit): BRUKATAL

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9308 AALST (Hofstade), Kortenhoekstraat 84

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN - WIJZIGING STATUTEN

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aalst, op achtentwintig december tweeduizend en elf, met het volgend registratieretaas: "Geregistreerd te AALST 1, de 9 JAN 2012 twee blad een verzending Boek 929 blad 94 vak 11. Ontvangen: vijfentwintig euro 25 EUR De Ontvanger a.i. (ondertekend) K. Danau." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BRUKATAL, met zetel te 9308 Aalst, Hofstade, Kortenhoekstraat 84, inge'schre'ven in het Rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder ondememingsnum-'mer 435.085.481, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit alle tweehonderdvijftig (250) aandelen om te zetten van aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen of effecten.

De vergadering belast de raad van bestuur met de uitvoering van dit besluit en tot aanpassing van de statuten.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten als volgt aan te passen aan de genomen besluiten, en aan de huidige! wetgeving:

-artikel zes: integrale vervanging van dit artikel door volgende tekst:

"De maatschappelijke aandelen en effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

Voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties wordt per categorie effecten een: apart register gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel en effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam; van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur mogen de aandelen gesplitst worden in onderaandelen, die in voldoende aantal verenigd, zelfs met verschillende nummers, dezelfde rechten geven als het aandeel."

-artikel twintig: toevoeging van een tweede paragraaf zodat dit artikel voortaan als volgt luidt:

"Om tot de vergadering te worden toegelaten, kan ieder eigenaar van aandelen verplicht worden tot de nederlegging van zijn aandelen of certificaten van aandelen op naam in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instellingen, aangeduid in de oproeping, vijf volle dagen voor de datum van de algemene vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen en effecten dienen een door de erkende rekeninghouder of. een door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de' gedematerialiseerde aandelen en effecten tot op de datum van de algemene vergadering, wordt vastgesteld."

-Artikel dertig: toevoeging van de volgende zin:

"De aansterling of benoeming van (een) vereffenaar(s) vindt evenwel steeds plaats onder voorbehoud van de homologatie van de vereffenaar(s) door de bevoegde Rechtbank van Koophandel."

VOOR BEREDENEERD ANALYTISCH UITTREKSEL.

(ondertekend) notaris Pascale Van den Bossche

Tevens neergelegd: gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering; analytisch uittreksel; cordinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/12/2010 : DE056982
03/12/2009 : DE056982
29/09/2008 : DE056982
06/11/2007 : DE056982
31/10/2007 : DE056982
30/10/2006 : DE056982
13/10/2005 : AA056982
20/09/2004 : AA056982
23/12/2003 : AA056982
16/12/2003 : AA056982
17/07/2003 : AA056982
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 14.09.2015, NGL 02.11.2015 15662-0251-013
16/06/2001 : AA056982
25/09/1996 : AA56982
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 30.04.2016, GGK 23.08.2016, NGL 04.10.2016 16643-0488-013

Coordonnées
BRUKATAL

Adresse
KORTENHOEKSTRAAT 84 9308 HOFSTADE

Code postal : 9308
Localité : Hofstade
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande