BUSINESS CONCEPT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BUSINESS CONCEPT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.451.442

Publication

05/05/2014 : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder. verplaatsing
maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op dd. 17/08/2013, blijkt

volgende:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Samson Wesley als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en benoemt Qvîsîon VOF vertegenwoordigd door Jan De Laet als gedelegeerd bestuurder en dît vanaf 17 augustus 2013.

De mandaten zijn onbezoldïgd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

hieromtrent.

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel met ingang vanaf 01/04/2014 te verplaatsen naar

"Rozenlaan 32 te 9140 Temse".

Aldus opgesteld te Puurs op 17/08/2013.

De Laet Jan,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 08.10.2013 13623-0440-013
13/12/2011
}

Mod 2.0

J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

9~p01RR9111111111oN

" iiie~oas*

NEERCaEL.EGD

01 -12- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHAIDEte MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

$4a kt-t2)

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : Business Concept NV

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koning Leopoldlaan 1A bus 21 te 2870 Puurs - Breendonk

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Olivier Maeyens, notaris te Bornem op 29 november 2011 en aangeboden ter registratie blijkt dat er tussen

a) De vennootschap onder firma "QVISION", met maatschappelijke zetel te Temse, Rozenlaan 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0873.708.395 en onderworpen aan de BTW onder nummer 873.708.395;

b) De heer DE LAET Chris, geboren te Deurne op acht augustus negentienhonderd achtenzestig, wonende te Kruibeke, Daalstraat 38;

c) De heer SAMSON Wesley Jos Ghislaine, geboren te Sint-Niklaas op tweentwintig maart negentienhonderd eenentachtig, wonende te Stekene, Bosdorp 113.

d) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAN INVEST' met maatschappelijke zetel te! Antwerpen, Katwilweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0838.272.515, en onderworpen aan de BTW onder nummer 838.272.515,

een naamloze vennootschap werd opgericht onder de benaming "Business Concept NV", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Puurs, deelgemeente Breendonk, Koning Leopoldlaan lA bus 21.

1) De vennootschap heeft als doel de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en verdeling van alle kantoormachines, IT materiaal en toebehoren, alsmede van alle verbruiksproducten in de ruimste betekenis.

De vennootschap mag in Belgi alle industrile, commercile, financile en roerende handelingen stellen die van aard zijn de onderneming rechtstreeks te verruimen of te bevorderen.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap; die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis,; bewezen door een of meer activiteitsattesten.

Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan geen belemmering zijn voor eventuele later' persoonlijke activiteiten van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van" haar doel in de ruimste zin, kan bijdragen, met uitzondering van de aankoop en verkoop van onroerend goed, waarvoor de goedkeuring van een buitengewone algemene vergadering vereist is.

Een wijziging of aanpassing van het doel van de vennootschap behoort tot de bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering. :

2) Het geplaatste kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend Euro (75.000,00 EUR), verdeeld in 100 gelijke:

" aandelen op naam zonder nominale waarde. Op het kapitaal werd ingeschreven ten belope van 26 aandelen ' door de vennootschap onder firma "QVISION", ten belope van 25 aandelen door de heer Chris De Laet, ten

belope van 25 aandelen door de heer Wesley Samson en ten belope van 24 aandelen door besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAN INVEST. Het kapitaal is volledig volstort. Vijfenzeventig ' duizend Euro (75.000,00 EUR) is derhalve vanaf heden ter beschikking van de vennootschap.

3) De vennootschap is opgericht is voor onbepaald duur;

4) De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of, rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering

" van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

5) De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig, vertegenwoordigd, door een bestuurder en de gedelegeerd bestuurder, samen optredend, of door de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel? van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

6) Jaarlijks zal er een gewone algemene vergadering gehouden worden op de tweede woensdag van de , maand juni om veertien uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid door de ' zaakvoerders en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en twaalf.

7) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

" 8) Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar temninste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

" een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het

saldo van de nettowinst.

9) Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting, hetzij negenentwintig november tweeduizend en elf tot eenendertig december tweeduizend en twaalf.

10) Werden tot bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar ingaande op heden:

- De vennootschap onder Firma "QVISION", voormeld, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger de

heer Jan De Laet, wonende te Temse , Rozenlaan 32;

- de heer Chris De Laet, voornoemd, wonende te Kruibeke, Daalstraat 38;

- De heer Wesley Samson, voornoemd, wonende te Stekene, Bosdorp 113.

11) Werd tot afgevaardigde bestuurder aangesteld, met alle in de statuten voorziene bevoegdheden: De heer Jan De Laet en de heer Wesley Samson, beiden voornoemd.

12) Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de burgelijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Decker & Co", met zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij n of meer ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Tegelijk hiermede neergelegd:

Expeditie der akte 'Oprichting';

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

De notaris

Olivier Maeyens Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

v

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.12.2015, NGL 16.12.2015 15691-0321-013

Coordonnées
BUSINESS CONCEPT

Adresse
ROZENLAAN 32 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande