BVG CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BVG CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.207.997

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 28.05.2014 14145-0543-009
10/10/2014
f

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11181111101111

*14185378*

uu

V

u

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

-1 OKT. 2014

AFDELING DE{IONDE

Op de laatste bfz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0836.207.997

Benaming (voluit) :BVG CONSULT (verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :9111 Sint-Niklaas (Belsele), Krusstraat 79

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor mij, Jean Matthys, notaris te Lokeren, op 28 augustus 2014, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " BVG Consult", bijeengekomen is en, na behandeling van de agenda, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1/ afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. Voortaan zullen de aandelen de fractiewaarde vertegenwoordigen. De tekst van artikel 5 van de statuten zal op dit punt worden aangepast.

2/ a) Ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 12 augustus 2014 werd beslist om over te gaan tot dividenduitkering in het kader van artikel 537 W1B92. Meer bepaald werd beslist tot goedkeuring van een tussentijds dividend voor een totaal brutobedrag van vijfenveertig duizend tweehonderd tweentwintig euro tweentwintig cent (e 45.222,22), aan de voormelde vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

b) Hierbij besluiten de voornoemde vennoten geheel hun voormelde alsdan verkregen dividenduitkeringen in geld overeenkomstig artikel 537 WIB92 onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap (dus tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor n oktober tweeduizend veertien), te weten:

-de heer Brian Van Goethem: na afhouding van het bedrag van de roerende voorheffing: een bedrag van zesendertig duizend zeshonderd dertig euro (e 36.630,00);

-mevrouw Peggy De Munck: na afhouding van het bedrag van de roerende voorheffing: een bedrag van vierduizend zeventig euro (e 4.070,00).

c) De vergadering beslist bijgevolg om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een totaal bedrag van veertigduizend zevenhonderd euro (E 40.700,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (e 18.600,00) op negenenvijftigduizend driehonderd euro (e 59.300,00) door de voormelde inbreng in specin en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

d) De vergadering erkent dat deze gelden ten belope van een totaal bedrag van veertigduizend zevenhonderd euro (e 40.700,00) gestort werden op rekening nummer 3E77 0017 3494 6242 geopend bij BNP Paribas Fortis op naam van de vennootschap.

Ondergetekende notaris verklaart dat hem een bankattest de dato 25 augustusVoor- Luik B - vervolg

behouden 2014 betreffende de storting werd overhandigd en bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. Dit bankattest wordt niet gehecht als bijlage aan deze akte.

aan het e) De vergadering verzoekt de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven.

~gisc`h Het- maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op negenenvijftigduizend driehonderd euro ( 59.300,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Staatsblad f) De vergadering beslist, in navolging van het voorgaande tot vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt NEGENENVIJFTIG DUIZEND DRIEHONDERD EURO ( 59.300, 00) .

Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde die elk een/duizend achthonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

3/ atn de notaris alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

4/ b.jzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren,

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Arens-Van Acker & Co bvba, Oosteindestraat 5 te 9160 Lokeren, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jean Matthys.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 24.05.2013 13139-0419-009
18/06/2012
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11III~~~~~VINM~V~NIMMI

=iaio~aai

Ondernemingsnr : 0836.207.997

Benaming

(voluit) : BVG Consult

Rechtsvorm : Bvba

Zetel : Potterstraat 167A - 9170 St.-Pauwels

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel en uitbatingszetel

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering del. 30.04.20'12, werd met eenparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel en uitbatingszetel over te brengen naar Kruisstraat 79 - 9111 PUIVELDE (Belsele).

Brian VAN GOETHEM

Zaakvoerder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

UTill-i-[i_ 1- ..e11 i MANK. VAN KOOPHANDEL

Q 7 Mill 2012

DEI`tIJERMONDE

Griffie

24/05/2011
Mod 2.1

lit

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblai

" 11~ JI .)8j2"

~t 1F-IE RECHTSANK

VAN ,.r-."-

~ 2. 05. 1011

DEP)DEF;i~~~i~E

Ondernemingsnr : g 3G ~~ " 5

Benaming :

(voluit): BVG Consult

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Potterstraat 167-A, 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, Jean Matthys, notaris te Lokeren, op 04 mei 2011, geregistreerd te Lokeren op 06 mei 2011, boek 623, blad 56, vak 09, vijf bladen en een verzending, ontvangen 25 , de ontvanger (getekend R. Roose), blijkt dat:

1.Heer VAN GOETHEM Brian Albert Jettie, geboren te Sint-Niklaas op elf oktober negentienhonderd negenenzestig, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Potterstraat 167 bus A, NN 691011-217-02,

2.Mevrouw DE MUNCK Peggy Omer Ccile, geboren te Sint-Gillis-Waas op zeven februari negentienhonderd tweenzeventig, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Potterstraat 167 bus A, NN 720207-382-61,

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam: "BVG Consult".

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (e 18.600,00) ]vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen met elk leen nominale waarde van tien euro.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in specin. De duizend achthonderd zestig aandelen werden alle onderschreven als volgt: -door heer Brian Van Goethem voor duizend zeshonderd vierenzeventig

]aandelen;

j-door mevrouw Peggy De Munck voor honderd zesentachtig aandelen. i

De oprichter verklaart en erkent dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van n/derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND ]TWEEHONDERD EURO (e 6.200,00).

Het geheel van de inbreng in specin werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 001-6414568-34, geopend namens de vennootschap in oprichting bij PNP PARIBAS Fortis.

Een bankattest werd als bewijs van de storting aan de instrumenterende 'notaris overhandigd.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd] overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

(Artikel twee)ZETEL De zetel is gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Potterstraat 167-A.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in Belgi bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap bijkomende]

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

}

Luik B - vervolg

}administratieve en bedrijfszetels, alsmede agentschappen, stapelhuizen en

}bijhuizen mogen oprichten in Belgi en in het buitenland.

(Artikel drie) DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

-het optreden als bestuurder en/of zaakvoerder van vennootschappen;

-alle werken aangaande sanitair en centrale verwarming, lood- en izinkwerken, dakwerken, gasverwarming, airconditioning, ventilatie, luchtconditioning en industrile pijpleidingen;

-alle handel in isolatiematerialen en alle artikelen, apparaten toebehoren voor sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties;

-alle vertegenwoordiging, management, managementadvies en consultancy; -alle advies, trainingen en opleidingen;

-alle tradingactiviteiten;

-het optreden als tussenpersoon of makelaar in roerende of onroerende)

transacties.

Dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden.

Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend.

Het uitoefenen van functies als bestuurder of vereffenaar

vennootschappen.

Het verrichten van alle activiteiten van tussenpersoon in de handel voor

andere vennootschappen of ondernemingen, in Belgie of-in het buitenland,

_alsook het verstrekken van hulp, bijstand, studie en consultancy.

Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, waaronder erfpacht, opstal en vruchtgebruik, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende) goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,]

alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende ;goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen

Ivan verbintenissen door derde personen aangegaan voor het

die het hebben van deze roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiele, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Ze zal haar doel kunnen realiseren zowel in Belgie als in het buitenland op die ze goed vindt.

Voor-

behouden

aan het

en!

1

van

andere

met

en onroerende

goede verloop

genot zouden

dit doel in

alle manieren en modaliteiten (Artikel vier) DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

} (Artikel negen) BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Met mandaat van de zaakvoerders of van de werkende vennoten is onbezoldigd,,

~

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

elgisch Staatsblad behoudens andersluidende beslissing van (Artikel tien) BEVOEGDHEDEN de algemene vergadering.Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk ihandelend, de bevoegdheid hbben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene; 'die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

IZij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in jrechte, als eiser of als verweerder.

IDe zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten ';titel van bijzndere volmacht aan een derde persoon van hun -keuze overdragen.

Ingeval er

jaarvergadering gehoudenI

bijeenroepen telkens het!

belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap ofj op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende

brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, algemene vergadering, aan de vennoten, de geval, de commissaris, gezonden.

minstens vijftien dagen voor de

zaakvoerder(s) en, in voorkomend

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

(Artikel zestien) BOEKJAAR

Het boekjaar begint op n oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van hetvolgende jaar.

IDe maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de Ivan kracht zijnde wettelijke bepalingen.

(Artikel zeventien) VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

!afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste n/twintigste

afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven !beslissend bij meerderheid van stemmen,op voorstel van de zaakvoerder(s). (Artikel achttien) ONTBINDING

slechts n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten ruitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsverdrachten doen.

(Artikel elf) CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van!

niet gehouden is een commissaris tel

een commissaris, zolang de vennootschap benoemen overeenkomstig de wet.

(Artikel twaalf) ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van maart om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering

I."

Luik B - vervolg

de zaakvoerder(s) in n of meerdere!

vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van!

een besluit van de algemene vergadering. !

s

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest!

uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van!

het Wetboek van Vennootschappen.

!De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen

laan de vereffenaar(s).

OVERGANGSBEPALINGEN

il. Eerste boekjaar:

!Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de

!vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op dertigs

september tweeduizend en twaalf.

2. Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien, iovereenkmstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de }zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparant verklaart te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand, zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparant verklaart dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voors rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan; binnen de twee maanden voor het verlijden van onderhavige akte. Deze! toverneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap !rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

!De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige !oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig !artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door! ide vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

!SLOTBEPALINGEN

i- De verschijners hebben bovendien besloten:

la. het aantal zaakvoerders vast te stellen op n.

ib. te benoemen tot deze functie:

!Heer Brian Van Goethem, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt en die verklaart niet getroffen te zijn door enig besluit dat zich daartegen verzet

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden, tenzij andersluidende beslissing in de algemene vergadering.

e. geen commissaris te benoemen. !VOLMACHT

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht! van indeplaatsstelling, heer Tom Van Acker, accountant/belastingconsulent, te 9840 De Pinte, Mieregoed 4, aan wie de macht verleend wordt om de nodige! formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die !beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door functie op dat ogenblik, of door de zorgen van

Voor-lehouden aan het 8elgiscF ! Staatsblad Luik B - vervolg;VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Matthys

'Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte\ 7Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011- Annexes du Moniteur belge

08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 20.03.2015, NGL 29.05.2015 15140-0146-009

Coordonnées
BVG CONSULT

Adresse
KRUISSTRAAT 79 9111 BELSELE

Code postal : 9111
Localité : Belsele
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande