C & S SERVICE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : C & S SERVICE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 860.866.486

Publication

28/04/2014 : UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN -

STATUTENWIJZIGING

Er biijkt uit een proces-verbaal, verleden door notaris Xavier DEWEER, met standplaats te OIsene (deelgemeente Zulte), op 24 maart 2014, geregistreerd te Deinze, op 26 maart 2014, boek 512, blad 14, vak 5. Ontvangen ; vijftig euro (€ 50,00). De ea Inspecteur (getek.) De Meulemeester Elke, Adminîstratief assistent. Dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C&S SERVICE", met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Hoogstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer 0860.866.486, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen, bij uittreksel weergegeven:

EERSTE BESLISSING:

De buitengewone algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag door ervan, voorafgaandelijk dezer, een

kopij ontvangen te hebben.

TWEEDE BESLISSING:

De buitengewone algemene vergadering beslist een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van honderd vijf en dertigduizend euro nul eurocent (€ 135.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10 %), zijnde dertienduizend vijfhonderd euro nul eurocent (€ 13.500,00), hetzij een netto-dividend van honderd één en twintig duizend vijfhonderd euro nul eurocent (€121.500,00).

DERDE BESLISSING:

De buitengewone algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB het kapitaal van de vennootschap te verhogen met het netto-bedrag van het tussentijds dividend, hetzij een bedrag van honderd één en twintig duizend vijfhonderd euro nul eurocent (€121.500,00), om het kapitaal te brengen van twintig duizend euro nul eurocent (€20.000,00) op honderd één en veertig duizend vijfhonderd euro nul eurocent (€141.500,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat lateri doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zulien worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het régime van artikel 537 WIB.

VIERDE BESLISSING:

De heer Christophe Coacolo en mevrouw Sonja Van Haesebrouck, de aandeelhouders, verklaren elk indivîdueel te verzaken aan het voorkeurrecht, hen toekomende ingevolge artikel 309 Wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLISSING:

De aandeelhouders, zijnde de Christophe Coacolo en mevrouw Sonja Van Haesebrouck, verklaren volledig

op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Na deze uiteenzetting verklaren:

- de heer Christophe Coacolo, voornoemd, 90% van het hem toegekende tussentijds dividend, hetzij een netto-bedrag van zestigduîzend zevenhonderd vijftig euro nul eurocent (€60.750,00) in de vennootschap te brengen en;

- mevrouw Sonja Van Haesebrouck, voornoemd, 90% van het haar toegekende tussentijds dividend, hetzij een netto-bedrag van zestigduizend zevenhonderd vijftig euro nul eurocent (€60.750,00) in de vennootschap te brengen;

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,


- fl

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

s -a

fi fi

ri ■t o 00 «N

•F-

bl es

De inbrengers verklaren bijgevolg een totaal bedrag van honderd één en twintig duizend vijfhonderd euro nul eurocent (€121.500,00) in de vennootschap ïn te brengen, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit totaal bedrag van honderd één en twintig duizend vijfhonderd euro nul eurocent (€121.500,00) staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de instrumenterende notaris wordt overhandigd.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, doch zal de fractiewaarde van

elk aandeel verhogen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime, zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer în het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

ZESDE BESLISSING:

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de bovenvermelde kapitaalverhoging van honderd één en twintig duizend vijfhonderd euro nui eurocent (€121.500,00) werkeiijk verwezenlijkt werd, en zulks onder meer door de ermee overeenstemmende inschrijvingen en overdrachten als naar rechte, en heeft mij, notaris verzocht ervan akte te nemen dat het kapitaal van de vennootschap werkeiijk gebracht werd op honderd één en veertig duizend vijfhonderd euro nul eurocent (€141.500,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/tweehonderdste van het kapitaal.

ZEVENDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen om artikel 5 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen als volgt :

"Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt honderd één en veertig duizend vijfhonderd euro nul eurocent (€ 141.500,00), en is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal."

ACHTSTE BESLISSING:

Machtiging.

NEGENDE BESLISSING; Coôrdinatie - Volmacht. Voorontledend uittreksel

Xavier Deweer

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 24 maart 2014, verleden door

notaris Xavier Deweer te Olsene (Zulte);

2. gecoôrdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
19/02/2014 : OUA006729
12/02/2013 : OUA006729
07/02/2012 : OUA006729
24/12/2010 : OUA006729
22/12/2009 : OUA006729
22/01/2009 : OUA006729
28/12/2007 : OUA006729
29/01/2007 : OUA006729
20/01/2006 : OUA006729
27/12/2004 : OUA006729
27/06/2003 : OUA006729
29/12/2015 : OUA006729
24/11/2016 : OUA006729

Coordonnées
C & S SERVICE

Adresse
HOOGSTRAAT 6 9770 KRUISHOUTEM

Code postal : 9770
Localité : KRUISHOUTEM
Commune : KRUISHOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande