C.I.M.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : C.I.M.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 440.508.771

Publication

15/04/2014
Mod Wald 11.1

MM:1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

03 APR. 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDE " ,.. ENT

unindoll

C.I.M.

Onciernemingsnr : 0440.608.771 Benaming

(voluit)

(verkort)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9850 Nevele (1-lansbeke), Doornbosstraat, 1 (volledig adres)

Onderwerp akte REGIME ARTIKEL 637 W1B  KAPITAALVERHOGING  STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 26 maart 2014, geregistreerd 5 bladen, n verzending te Deinze op 28 maart 2014, boek 512, bled 15, vak 2. Ontvangen: vijftig eunD ( 50,00). Voor de ea Inspecteur (getekend) De Meulemeester Elke. Administratief assistent, blijkt dat:

1. de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met betrekking tot de inbreng in nature, luiden ale volgt:

"7 BESLUITEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van BVBA C.I.M., te houden voor Notaris Pierre Van Moffaert, notaris met standplaats te Sint-Martens-Latem, zal zich dienen uit te spreken over de kapitaalverhoging door inbreng in natura, onderschreven door aile aandeelhouders, a rato van hun aandelenbezit, voor een bedrag van E 1.478.700,00 en bestaande uit hun openstaand saldo van hun "dividendschuldvordering" in de boekhouding van voomoemde vennootschap, dat zal ontstaan ingevolge de voorgenomen beslissing tot uitkering van het tussentijds dividend onder afhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkamstenbelastingen, mits creatie van 1.113.982 nieuwe aandelen.

Door de inbreng in nature zal het maatschappelijk kapitaal van BVBA C.I.M., oplopen van 30.000,00 tot E 1.508.700,00, vertegenwoordigd door 1.136.582 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, elk1/1.136.582ste vertegenwoordigend van het maatschappelijk kapitaal.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat onderhavig verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

'De algemene vergadering van 26 maart 2014 heeft voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag, besloten tot toekenning van een dividend ten belope van E 1.643.000,00 in toepassing van artikel 537 WII3 92 bedoelde procedure;

'De algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 VVIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 %, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder die ontstaat uit het besluit tot winstuitkering.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden en onder de hierboven beschreven cumulatieve voorwaarden, zijn wij van oordeel dat:

'De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature;

.1-let bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de Inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

.De beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

'De voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is;

Indien aile aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te inoorporeren, zef als vergoeding voor deze inbreng in nature 1.113.982 volledig volgestorte aandelen op naam van de bestoten vennootschap. met beperkte aansprakelijkheid C.I.M. warden uitgegeven, zonder nominale Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

waarde, 6ijk an de bestaande aandelen voor een totale waarde van 1.478.700,00. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

.1.113.933 nieuwe aandelen aan de heer Michel Claeyssens voornoemd, mits een eventuele vergoeding aan de huwgemeenschap indien daartoe een aanleiding bestaat;

.49 nieuwe aandelen aan BVBA Ciaeyssens Optic voornoemd.

Door de inbreng in natura zal het kapitaal verhoogd worden met E 1.478.700,00 teneinde het te brengen van E 30.000,00 tot E 1.508.700,00.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

Onderhavig verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Gent, 19 maart 2014

BVBA Veerle Verdegem & Co

Vertegenwoordigd door

Veerle Verdegem

Bed rerevisOrn;

2. onder de voorwaarden van artikel 537 VVIB, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met 1 478 700 euro om het te brengen van 30 000 euro op 1 508 700 euro, door inbreng in nature van n of meerdere rekening-couranten gecreerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van 1 643 000 euro, onder aftrek van 10 % roerende voorheffing ten bedrage van 164 300 euro, hetzij aldus netto 1 478 700 euro.

De kapitaalverhoging ging gepaard met de uitgifte van 1 113 982 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen sedert 26 maart 2014;

3. artikel 5 van de statuten werd gewijzigd.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift

- gecordineerde statuten

- verslag beddjfsrevisor

- verslag van de zaakvoerder

Pierre Van Moffaert

Notaris

Op de laatste blz. van Le B vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.08.2013, NGL 29.10.2013 13648-0506-012
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 28.09.2012 12591-0389-011
19/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 13.10.2011 11579-0425-012
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 27.08.2010, NGL 27.09.2010 10554-0104-014
13/07/2010 : GE157681
17/09/2009 : GE157681
16/10/2008 : GE157681
18/09/2007 : GE157681
10/09/2007 : GE157681
31/08/2006 : GE157681
03/09/2005 : GE157681
09/09/2004 : GE157681
05/03/2004 : GE157681
30/12/2003 : GE157681
12/09/2003 : GE157681
16/09/2002 : GE157681
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.08.2015, NGL 23.09.2015 15610-0294-011
20/09/2001 : GE157681
09/09/2000 : GE157681
03/02/1994 : GE157681
30/06/1993 : GE157681

Coordonnées
C.I.M.

Adresse
DOORNBOSSTRAAT 1 9850 HANSBEKE

Code postal : 9850
Localité : Hansbeke
Commune : NEVELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande