CAMPING REAMERIK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : CAMPING REAMERIK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 442.118.377

Publication

06/05/2014 : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
TEKST : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op zevenentwintig maart tweeduizend veertien door Joni Soutaer, geassocieerd notaris te Denderhoutem dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAMPING REAMERIK", met zetel te 9450 Haaltert- Denderhoutem, Zonnestraat, 52, volgende beslissingen heeft genomen :

1° De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de bijzondere algemene vergadering de dato dertig december tweeduizend en dertien met betrekking tôt de voorgenomen dividenduitkering en

kapitaalsverhoging.

2° De vergadering gaat over tot de uitvoering van de beslissingen van de bijzondere

O ri

î?î

vo o

Vi •M

C. C.

algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt de dato dertig december tweeduizend en dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging, waarbij :

- de belaste reserves werden vastgesteld zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend dertien

zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van honderd achtenzestigduizend vierendertig euro elf cent (€ 168.034,11) zoals blijkt uit de jaarrekening van éénendertig

december tweeduizend en elf.

- een tussentijds dividend werd toegekend voor een brutobedrag van honderd achtenzestigduizend (€

168.000) onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd.

3" De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van twintig maart tweeduizend veertien en van het revisoraal verslag van twintig maart tweeduizend veertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging met beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden.

4° Met éénparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het

kapitaal van de vennootschap met honderd eenenvïjftigduizend tweehonderd euro te verhogen als volgt ; *een verhoging van het kapitaal van honderd eenenvijftigduîzend tweehonderd euro (€ 151.200) met uitgifte van zevenhonderd en elf nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen prorata temporis vanaf de onderschrijving.

Om het kapitaal in totaal te brengen van zesentachtigduizend vierhonderd eenenvijftig euro vijfenveertig cent {€ 86.451,45) op tweehonderd zevenendertigduizend zeshonderd eenenvijftig euro vijfenveertig cent (€ 237.651,45) vertegenwoordigd door tweeduizend éénendertig aandelen zonder nominale

waarde, doch met een fractiewaarde van êên/tweeduizend eenendertigste van het kapitaal.

Op de kapitaalsverhoging van honderd eenenvijftigduîzend tweehonderd euro (€ 151.200) wordt ingeschreven door een înbreng in natura van de openstaande schuldvorderingen in het kader van artikei 537 WIB 92 ten belope van het netto-dividendbedrag van honderd eenenvijftigduîzend tweehonderd euro.

Verslagen

De burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRANS ELPERS & PARTNERS te 1083 Brussel, Margaretha van Oostenrijkplein, 19/7, vertegenwoordigd door| de heer Frans ELPERS, bedrijfsrevisor, hebbende zijn kantoor op zelfde adres heeft op twintig maart

tweeduizend veertien een verslag opgemaakt.

De besluiten van dit verslag van de heer ELPERS voornoemd luiden letterlijk ;

" 7. BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de N.V, CAMPING REAMERIK bestaat uit: de inbreng van een aantal schuldvorderingen

behorend aan de bestaande aandeelhouders -in het kader van artikei 537 WIB 92 voor een totale waarde van Eur 151 200.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

+-•

O ri

se o

•m

C. C.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Be->drijfsrevisoren inzake, inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoor'delijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de na-'leving van de fiscale regels met betrekking tot de procédure vcor uitkering van reserves met inhou-'ding van een roerende voorheffing van

10%.

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheîd en

duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden méthode van waardering bedrijfseco-'nomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode van waardering leidt temminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 711 aandelen zonder vermelding van de nominale

waarde van de N.V. CAMPING REAMERIK.

Wij willen er tenslotte aan herïnneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting

5° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande genomen beslissingen wijziging

van de statuten als volgt ;

- artikei 5 :

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd zevenendertigduizend zeshonderd eenenvpig euro vijfenveertig cent {€ 237.651,45) vertegenwoordigd door tweeduizend éénendertig aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/tweeduizend eenendertigste van het kapitaal." 6° De vergadering verleent aile machten aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de handelsrechtbank van de gecoôrdineerde tekst van de

statuten.

7° De vergadering verleent aile machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(getekend) notaris Joni SOUTAER

Neergelegd terzelfdertijd : - uitgifte van het PV dd 27-3-2014- verslag raad van bestuur - - verslag van de bedrijfsrevisor- coordinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
23/05/2013 : DE059373
03/04/2013 : DE059373
25/06/2012 : DE059373
06/07/2011 : DE059373
26/08/2010 : DE059373
15/05/2009 : DE059373
25/07/2008 : DE059373
26/07/2007 : DE059373
24/04/2007 : DE059373
08/06/2015 : DE059373
31/07/2006 : DE059373
28/06/2005 : AA059373
30/07/2004 : AA059373
17/07/2003 : AA059373
22/08/2002 : AA059373
21/07/2000 : AA059373
21/07/1999 : AA059373
05/08/1993 : AA59373
01/01/1993 : AA59373
01/01/1993 : AA59373
01/01/1992 : AA59373

Coordonnées
CAMPING REAMERIK

Adresse
ZONNESTRAAT 52 9450 HAALTERT

Code postal : 9450
Localité : HAALTERT
Commune : HAALTERT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande