CAMSOTECH EUROPEAN R & D CENTRE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : CAMSOTECH EUROPEAN R & D CENTRE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 456.514.365

Publication

06/05/2014 : Benoeming
Uit de notulen van de raad van bestuur van 17 maart 2014 blijkt dat de Heer Van de Wiele Hugo, wonende te 9160 Lokeren, Breughelpark 6, met éénparigheid van stemmen werd benoemd tot bestuurder. Het mandaat is onbezoldigd tenzij de jaarvergadering van aandeelhouders hier anders over beslist en zal eindigen met de jaarvergadering van 2016.

Impens Dirk

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 27.06.2014, NGL 04.07.2014 14272-0512-034
11/07/2013
Motl 2,1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I I i I I cl 1 I ! I1 ! , c II

NEERGELEGD

4 Mi 2013

RECH "i ~' lat VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0456.514.365

Benaming

(voluit) : CAMOPLAST SOLIDEAL EUROPEAN TECHNSCAL CENTER

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Eddastraat 4013 - 9042 Gent

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Met unanimiteit van stemmen werd door de jaarvergadering van aandeelhouders van 28 juni 2013 benoemd

tot bestuurder en dit voor een periode van drie jaar tot en met de jaarvergadering van 2016 :

- De Heer Impens Dirk, wonende te 9790 Ooike, Karmstraat 6a,

- De Heer Pringiers Koenraad, adres kiezende te 9042 Gent, Eddastraat 4013,

- De SARL Solideal International met zetel te L1611 Luxemburg, 65 Avenue de la Gare. Haar vaste

vertegenwoordiger de Heer Lavalle Bruno heeft zijn ontslag ingediend en de vennootschap wordt vanaf heden

vertegenwoordigd door de Heer Masson Daniel,

De mandaten van de Heren lmpens en Pringiers zijn bezoldigde mandaten. Het mandaat van de SARL

Solideal International is onbezoldigd tenzij de jaarvergadering van aandeelhouders hier anders over beslist.

Met unanimiteit van stemmen werd door de jaarvergadering van aandeelhouders tot commissaris van de vennootschap benoemd en dit voor een periode van drie jaar tot en met de jaarvergadering van 2016 :

BDO Bedrijfsrevisoren Burg CVBA gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporen900K, vertegenwoordigd door de Heer Claeys Bruno. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt E 5.700 per jaar, exclusief BTW en additionele kosten, onder voorbehoud van jaarlijkse indexatie.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 28 juni 2013 blijkt dat de Heer Impens Dirk, voornoemd, met nparigheid van stemmen werd herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomsrtig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

lmpens Dirk

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0296-035
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.06.2012, NGL 03.07.2012 12254-0341-034
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 24.06.2011, NGL 30.06.2011 11246-0570-033
16/06/2011
Motl 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luika vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

0 3 JUNI 2011

2L ~ ~a`(`. Vr~tr KOOP~~" ~-;~!. ~i-E GENT

A IflhIUhIOhIIflI IIIIIIY~IIm ~I

*11089684*

Ondernemingsar : 0456.514.365

Benaming

(voluit) : TYRE AND WHEEL ENGINEERING COMPANY

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; 9042 Gent, Eddastraat 40, bus 3

Onderwerp akte : Naamswijziging

NAAMSWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig mei tweeduizend en elf door Meester Steven

VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone

algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TYRE AND WHEEL

ENGINEERING COMPANY", met zetel te 9042 Gent, Eddastraat 40, bus 3, ondernemingsnummer

0456.514.365 RPR Gent volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de bestaande naam TYRE

AND WHEEL. ENGINEERING COMPANY, afgekort TWECO, te vervangen door de naam CAMOPLAST

SOLIDEAL EUROPEAN TECHNICAL CENTER, afgekort CS-ETC.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering heslist opdracht en volmacht te geven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen

op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Steven VEREIST, geassocieerd Notaris

(opgemaakt voor registratie in toepassing van artikel 173, l bis W.Reg.)

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV d.d. 27 mei 2011

-lijst van publicaties;

-gecordineerde statuten.

Vc behc

aar

Belt Stam

05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 25.06.2010, NGL 30.06.2010 10249-0435-032
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 22.06.2009, NGL 23.06.2009 09284-0277-032
10/07/2008 : GE179560
26/06/2008 : GE179560
03/12/2007 : GE179560
13/07/2007 : GE179560
21/06/2007 : GE179560
12/07/2005 : GE179560
06/07/2005 : GE179560
17/07/2015
Mod Word 11.1

nbr` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte11111111111 U 111111111 11M 111111111111

*15103460*

11111

P.FiETt.GiA.EGD

0 8 JULI 2815

RECHTBANK ~ G~d7

icooFr+n~t~ii=

Ondernemingsnr : 0456.514.365

Benaming

(voluit) : Camoplast Solideal European Technical Center (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Eddastraat 40, bus 3, 9042 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 22 juni 2015:

1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Koenraad Pringiers als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 30 juni 2015.

2. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, de vervanging, met ingang van 30 juni 2015, van de heer Daniel Masson door de heer Normand Potvin, houdende de Canadese nationaliteit en wonende te 55B, croissant des Chevreuils, Magog, Quebec, J1X 0M8, Canada, als vaste vertegenwoordiger van Camso International S. r.l., bestuurder van de Vennootschap.

Voor eensluidend ulttreksel,

Dirk Impens

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/12/2004 : GE179560
27/07/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1--

51078

Ondernemingsnr : 0456.514.365

Benaming

(voluit) : CAMOPLAST SOLIDEAL EUROPEAN TECHNICAL CENTER (verkort) : CS-ETC

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Eddastraat, 40 bus 3  Gent (B-9042 Gent)

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,, op 18 juni 2015, met als registratievermelding :

"Geregistreerd 4 blad(en), 0 renvooi(en) op het Registratiekantoor Brussel V-AA op 1.7.2015 Register 5 Boek; 000, blad 000, vak 12616. Ontvangen : vijftig euro (50 ).De Ontvanger."

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAMOPLAST SOLIDEAL EUROPEAN TECHNICAL CENTER", verkort "CS-ETC", waarvan de zetel gevestigd is te 9042 Gent, Eddastraat 40, bus 3, besloten heeft

- de naam van de vennootschap te wijzigen, met ingang van 3 juli 2015, in "Camsotech European R&D Centre" en artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Camsotech European R&D Centre"."

de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen, in verband met de afschaffing van de mogelijkheid van aandelen aan toonder:

wijziging van artikel 9 als volgt:

"De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven. Zij zijn voorzien van een voignummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, hetzij in originele materile vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register ad hoc, Van deze inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten."

- wijziging van artikel 21 als volgt:

"De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien (15) dagen op voorhand, aan de houders van aandelen, obligaties en warrants, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) meegedeeld, bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander communicatiemiddel, op voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen,"

- schrappen van artikel 22 en in verband hiermee hernummering van de artikelen van de statuten vanaf het huidige artikel 23, alsmede van de verwijzingen in de huidige artikelen 20 en 30 van de statuten.

- wijziging van het huidige artikel 23 als volgt:

"Artikel 22. : Toelating

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur houders van effecten

op naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vr de datum van

de voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering.

deel te nemen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Benoit RICKER, geassocieerd notaris.

Op-de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEtriP

....-..~:,.......~

# 5 .11311 2015

RECHTBANK VAN KOOPHANDELei ffia)-,

~__---_- _ ___----- '---____-------

egistyeleneeme.ggim~

- de expeditie van het proces-verbaa met bijlagen : -2 onderhandse volmachten;

- de gecordineerde statuten;

Op de laatste blz. van Luik s vermelden : Recto Naam en hoedanigheidinstrumenterende notaris, )n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

~ m~

beb .den

a iet

Be gisch

Staatsbrad

22/07/2004 : GE179560
26/01/2004 : GE179560
14/07/2003 : GE179560
08/07/2003 : GE179560
26/07/2002 : GE179560
15/08/2001 : GE179560
17/07/1999 : GE179560
07/08/1997 : GE179560
06/12/1995 : GE179560
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 04.07.2016, NGL 13.07.2016 16317-0147-036

Coordonnées
CAMSOTECH EUROPEAN R & D CENTRE

Adresse
EDDASTRAAT 40, BUS 3 9042 GENT

Code postal : 9042
Localité : Desteldonk
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande