CARGOBEL LOGISTICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : CARGOBEL LOGISTICS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 877.546.132

Publication

29/04/2014 : herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
2ANK VAN

)ELTEG£NT

"ô3

O ri

■t->

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 12/03/2014 blijkt dat met éénparigheid van

stemmen werd beslist om;

het mandaat van de volgende bestuurders te vernieuwen met ingang op 12/03/2014 voor een période van

één jaar, eindigend na de algemene vergadering van 2015: -De heer Johan De Letter, Heerweg 5a, 9810 Nazareth; -De heer Geert Blancke, Bredeweg 12,9850 Nevele.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 12/03/2014 blijkt dat met éénparigheid van stemmen werd beslist

- de heer Johan De Letter, Heerweg 5a, 9810 Nazareth

aan te stellen aïs voorzitter van de raad van bestuur.

En dit met macht zoals omschreven in de statuten en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

- de heer Geert Blancke, Bredeweg 12, 9850 Nevele aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

En dit met de macht zoals omschreven în de statuten en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder,

getekend

de heer Geert Blancke

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 12.03.2014, NGL 25.03.2014 14074-0178-030
24/04/2013
13 133*

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

%~.~.-~.-~--~ ~

5 tell 2013

,~~~~.~1" ~~ :,: , ~ra,` ~ -.Griffer '1F^

Ondernemingsnr : 0877.546.132

Benaming

(voluit) : Cargobel Logistics

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9810 Nazareth, Venecoweg 35

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit de notulen van de jaarvergadering dd. 13/03/2013 blijkt dat de vergadering heeft beslist om het mandaat

van de volgende bestuurders te vernieuwen met ingang op 13/0312013 voor een periode van n jaar,

eindigend na de algemene vergadering van 2014:

-De heer Johan De Letter, Heerweg 5A, 9810 Nazareth;

-De heer Geert Blancke, Bredeweg 12, 9850 Nevele.

Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurders is onbezoldigd.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 13/03/2013 blijkt dat:

1/ De raad van bestuur heeft beslist om met ingang op heden, als voorzitter van de raad van bestuur aan te

stellen;

-De heer Johan De Letter, Heerweg 5a, 9810 Nazareth

En dit met macht zoals omschreven in de statuten en voor de duur van zijn mandaat ais bestuurder,

2/ De raad van bestuur heeft beslist om met ingang op heden, als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:

-De heer Geert Blancke, Bredeweg 12, 9850 Nevele

En dit met macht zoals omschreven in de statuten en voor de duur van zijn mandaat ais bestuurder.

getekend,

dhr. Geert Blancke

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 13.03.2013, NGL 19.03.2013 13068-0156-013
20/03/2012
VctlWortl 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akteII IIIV~IIIRI IIIIVII

*12059463*

V beh aa Be Stat

r

NEERGELEGD

0 8 MW 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANDE fTE GENT

Ondernemingsnr: 0877.546.132

Benaming

(voluit) : CARGOBEL LOGISTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9810 Nazareth, Venecoweg 35 (volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op vierentwintig februari tweeduizend en twaalf, dragende de melding "Geregistreerd tien bladen geen verzendingen te DEINZE. op achtentwintig februari tweeduizend en twaalf. Boek 505, Blad 91, Vak 12. Ontvangen: vijfentwintig euro ( , 25,00). Voor de ea. Inspecteur, (getekend), Colombie Koen, Adj.-Financieel assistent" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CARGOBEL LOGISTICS", met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 35, en met ondernemingsnummer 0877.546.132., de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde, zodat elk aandeel van de vennootschap voortaan n/driehonderdste (/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigt.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de artikelen 8, 18 en 20 van de statuten te schappen en te vervangen, als volgt:

-Schrapping en vervanging van artikel 9 van de statuten, door het volgende:

"Artikel 8  Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van

die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

-Schrapping en vervanging van artikel 18 van de statuten door het volgende:

"Artikel 18  Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen v6r de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda."

-Schrapping en vervanging van artikel 20 van de statuten door het volgende:

"Artikel 20  Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd"

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om, rekening houdende met de voorgaande beslissingen, een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen en dit teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de geldende

_ . bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de iaatste. biz van Lurk B vermelden Recto Naam en 7oedanigheid van de snstrumenterendte notaris helzii van de perso{on4en?

te oegd de tan aanzien van derden te v=tlegeli:,oQrdigen Verso Naam en ii 1rrdte,ening.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de huidige bestuurders, te weten de Heer Geert Blancke en de Heer Johan De Letter, beiden voornoemd, te herbenoemen voor een termijn van n (1) jaar, waardoor hun mandaat een einde zal nemen na de jaarvergadering van 2013.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

De Raad van Bestuur is hierop onmiddellijk bijeengeroepen en heeft 1) de Heer Johan De Letter, voornoemd, herbenoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en 2) de Heer Geert Blancke, voornoemd, herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duur van hun mandaat als bestuurder met macht zoals omschreven in de statuten.

Alle voorgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

~

1Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen-bi--het-Belgisch-Staatsblad--2043/2012 --Annexes-du-Monitenr-trelge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecordineerde statuten

Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en) bevoegd de echtpersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 14.03.2012, NGL 19.03.2012 12063-0536-013
04/05/2011
r,

Mad 2.11

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte101101111110110110111111 II INEERGELEGD

*11069d93*2 1 -04- 2011

_.Gr.~frJp

vOndernemingsnr: 0877546132

Benaming

(voluit) : Cargobel Logistics

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9810 Nazareth, Venecoweg 35

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 09/03/2011 blijkt dat :

- de heer Geert BLANCKE, wonende te 9850 Nevele, Bredeweg 12;

- de heer Johan De Letter, wonende te 9810 Nazareth, Heerweg 5a;

werden herbenoemd tot bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van n jaar, waardoor

hun respectievelijke mandaten aldus zullen eindigen na de jaarvergadering van 2012. Het mandaat van de heer

Johan De Letter wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 09/03/2011 blijkt dat :

- de heer Johan De Letter, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur werd herbenoemd en dit voor

de duur van zijn mandaat als bestuurder;

- de heer Geert Blancke, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap werd herbenoemd

en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder en met macht zoals omschreven in de statuten.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten is de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, bevoegd om de vennootschap in rechte en in feite te vertegenwoordigen.

getekend

De heer Geert BLANCKE

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge

23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 09.03.2011, NGL 18.03.2011 11061-0252-013
14/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 10.03.2010, NGL 06.04.2010 10089-0102-013
03/04/2015
Mod Wafd11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111,1,1111911,141

Ondernemingsnr: 0877.546.132 Benaming

(voluit) : Cargobel Logistics (verkort)

111

I~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9810 Nazareth, Venecoweg 35

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 11/03/2015 blijkt dat met nparigheid van stemmen werd beslist om:

het mandaat van de volgende bestuurders te vernieuwen met ingang op 11/03/2015 voor een periode van n jaar, eindigend na de algemene vergadering van 2016:

' -De heer Johan De Letter, Heerweg 5a, 9810 Nazareth;

-De heer Geert Blancke, Bredeweg 12, 9850 Nevele.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 11/03/2015 blijkt dat met nparigheid van stemmen werd beslist om:

- de heer Johan De Letter, Heerweg 5a, 9810 Nazareth

aan te stellen ais voorzitter van de raad van bestuur.

En dit met macht zoals omschreven in de statuten en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

- de heer Geert Blancke, Bredeweg 12, 9850 Nevele

aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

En dit met de macht zoals omschreven in de statuten en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

getekend

de heer Geert Blancke

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetziS van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

2 4 MAART 2015

RECHTBANK VAN

KOOPHelitiiBTE GENT

20/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 11.03.2009, NGL 16.03.2009 09076-0099-012
28/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 12.03.2008, NGL 20.03.2008 08080-0220-012

Coordonnées
CARGOBEL LOGISTICS

Adresse
VENECOWEG 35 9810 NAZARETH

Code postal : 9810
Localité : NAZARETH
Commune : NAZARETH
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande