' DELESIE FRITZ MANAGEMENT & HOLDING '

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ' DELESIE FRITZ MANAGEMENT & HOLDING '
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.942.236

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 07.07.2014 14277-0073-010
09/07/2012
I 1

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden " iaizo3ea*

aan het

Belgisch Staatsblad

Oudenaarde

2 8 JUNI 2012

Griffie

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit) : ` DELESIE FRITZ MANAGEMENT & HOLDING ' (verkort)

Rechtsvorm " Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel " 9790 Wortegem  Petegem, Boeregemstraat 28

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thrse Dufaux - Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zesentwintig juni tweeduizend en twaalf, dat onder de naam "Delesie Fritz Management & Holding" door:

1) de heer DELESIE Fritz Tom Gerard,

wonend te 9790 Wortegem-Petegem;

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Boeregemstraat 28.

De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt en ondermeer:

ARTIKEL 1.

De vennootschap wordt opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam ' DELESIE FRITZ MANAGEMENT & HOLDING '

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9790 Wortegem  Petegem, Boeregemstraat 28.

Hij mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in Belgi ais in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft als doel, zowel in Belgi als in het buitenland

- het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in Belgi of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen ;

- het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuiflewaarden, meubilair en aile roerende goederen, specin, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zowel in Belgi als in het buitenland, en dit voor eigen rekening ;

- in het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande gebouwen afbreken, geheel of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote eigendom afstaan ;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologien en hun toepassingen ;

- het verlenen van adviezen van juridische, technische of commercile of administratieve aard. Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur ;

- het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BijTgei bij het Rlgiscl Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervolg- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen; het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen ;

- het beheer van een onroerend goed patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium, meer in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is: de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van aile bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van aile daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen ;

- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen ;

- aile leasingoperaties, zowel roerende als onroerende.

- het waarnemen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in Belgi ais in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren.

ARTIKEL 4.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf heden.

De vennootschap bekomt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan zij slechts ontbonden warden door besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor de statutenwijziging.

ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk niachttie9duizend zeshonderdste (1/18.600 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Er werd een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro volstort.

ARTIKEL 12.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die vennoot zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen.

ln afwijking van hetgeen voorafgaat, dienen de hierna volgende handelingen steeds ondertekend te worden door twee zaakvoerders, voor het geval de vennootschap meerdere zaakvoerders telt : aile verrichtingen die het bedrag van tienduizend euro (10.000 EUR) overschrijden ;

- aile akten betreffende aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasing, financieringen, kredieten, uitleningen, ontleningen en borgstellingen ; aile verrichten betreffende onroerende goederen en handelsfondsen, en in het algemeen aile akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.

Derhalve dienen de voornoemde handelingen steeds verricht te worden door minimum twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend.

De zaakvoerder kan het dagelijks bestuur delegeren aan derden, al dan niet vennoten, die dan eventueel de titel van directeur dragen.

Het ontslag van de zaakvoerder, zeifs ais hij vennoot is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg _ _ _ _

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 15.

De jaarvergadering wordt gehouden de tweede maandag van de maand juni van elk jaar om elf (11.00) uur in de zetel van de vennootschap.

indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen, of wanneer dit wordt aangevraagd door vennoten die ten minste n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 18

Het boekjaar begint op n januari en loopt tot en met eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van ieder boekjaar zal het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening opmaken.

ARTIKEL 19.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene kosten en de nodige afschrijvingen maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt ieder jaar vijf percent voor de wettelijke reserve voorafgenomen, Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds n/tiende van het kapitaal bereikt,

De aanwending van het overschot van de winsten zal door de jaarvergadering, bij meerderheid van drie/vierden van de wettige uitgebrachte stemmen worden geregeld.

Moest geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven voorziene meerderheid bekomen, dan zal het batig saldo, na aftrek van de jaarlijkse voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende bestemming krijgen :

a) een dividend gelijk aan vijf percent van het bedrag ten belope waarvan de aandelen afbetaald waren gedurende het boekjaar zat eerst aan de vennoten worden uitgekeerd.

b) Het overschot zal dienen tot het vormen of het spijzen van een buitengewoon voorzienings- of reservefonds.

ARTIKEL 20.

De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 21.

'Vervroegde ontbinding l aan mits inachtname van de wettelijke beschikkingen en de regels opgenomen in de statuten.

In geval van ontbinding, zal de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerder(s) geschieden, hiertoe aangesteld door de algemene vergadering, wier macht en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volstort en nog niet terugbetaald bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectievelijke aandelen, welke ieder gelijk recht geven. lll, VERKLARINGEN - OVERGANGSMAATREGELEN.

1/ Het eerste boekjaar loopt vanaf onderhavige oprichting tot en met enendertig december tweeduizend en dertien.

De vennootschap bekomt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

2/ De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in de zetel op de tweede maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend en veertien, om elf (11.00) uur.

NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER

Tot niet - statutair zaakvoerder wordt aangesteld :

Heer Fritz DELESIE, voornoemd, wonend te 9790 Wortegem-Petegem, Boeregemstraat 28, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Voormeld mandaat geldt voor onbeperkte duurtijd en is bezoldigbaar, volgens beslissing van de algemene vergadering.

VOLMACHT.

Volmacht wordt verleend aan DFK FIDUCIAIRE NV, kantoor houdend te 8790 Waregem, Potegemstraat 19/1' om in haar naam op te treden voor het vervullen van de formaliteiten in verband de Belasting over de Toegevoegde Waarde, met de aanvraag van het uniek ondememingsnummer en het verrichten van andere formaliteiten in het kader van onderhavige oprichting.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

"  a

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte oprichting d.d. 26/06/2012.Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
' DELESIE FRITZ MANAGEMENT & HOLDING '

Adresse
BOEREGEMSTRAAT 28 9790 WORTEGEM-PETEGEM

Code postal : 9790
Localité : Wortegem
Commune : WORTEGEM-PETEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande