GREENTRACK GENT VZW

Association sans but lucratif


Dénomination : GREENTRACK GENT VZW
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 551.941.579

Publication

08/05/2014
MOD 2.2

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

I VOORAF

Tussen hierna genoemde organisaties

Timelab vzw, Brusselsepoortstraat 97, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Evi Swinnen, cordinator,

Kunstencentrum Vooruit vzw, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Stefaan De Ruyck,

algemeen directeur,

NTGent stichting van openbaar nut, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Kurt

Melens,algemeen directeur,

Bij De Vieze Gasten vzw, Haspelstraat 31, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Pat De Wit, zakelijk leider,

CAMPO vzw, Fratersplein 7, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Carl Gyd, zakelijk leider,

LOD vzw, Bijlokekaai 3, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Hans Bruneel, directeur, en Mil Kooyman, bestuurder

MiramirO vzw, Dok Noord 4F/202, 9000 GENT, vertegenwoordigd door Eva Bosschaert, zakelijk leider,

Wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 21 juni

1921, waarvan de statuten als volgt luiden:

II BENAMING, ZETEL EN DUUR

Art 1 Naam

De vereniging draagt de naam Greentrack Gent vzw, en hierna  de vereniging genoemd.

Art 2 Maatschappelijke Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te Fratersplein 7, 9000 Gent, gelegen in het gerechtelijk arrondissement

Gent.

Het verplaatsen van de zetel is een bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Art 3 Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

III DOEL EN ACTIVITEITEN

Art 4 Doel

Greentrack Gent is een netwerk van organisaties uit de Gentse regio die actief zijn op vlak van cultuur, kunsten

en erfgoed met als doel:

de aangesloten leden ondersteunen bij het verduurzamen van de eigen werking

kennis en expertise opbouwen en ter beschikking stellen van de aangesloten leden.

organiseren van activiteiten en werkgroepen waarbij de leden expertise kunnen verwerven rond alle aspecten

van duurzaamheid en transitie.

opzetten van gezamenlijke acties en campagnes gericht op verkleinen van de ecologische impact, betrekken van

toeleveranciers, artiesten en publiek en op die manier een bijdrage leveren tot de transitie naar een rechtvaardige

duurzaamheid.

vertegenwoordigen van de leden bij overheden en andere betrokkenen betreffende alle aspecten van

duurzaamheid binnen de kunstensector.

Art 5 Activiteiten

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : Greentrack Gent vzw

Onderwerp akte : Oprichting

(afgekort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Fratersplein 7

*14304294*

Luik B

9000

Belgi

0551941579

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Griffie

Neergelegd

06-05-2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Om het doel te bereiken zal de vereniging personeel en werkingsmiddelen inzetten, en onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:

werven van zoveel mogelijk organisaties die in het Gentse actief zijn rond kunst en cultuur.

uitreiken van een logo aan de leden van de vzw, de specifieke voorwaarden om het logo te kunnen krijgen worden vastgelegd door de Raad van Bestuur.

samenwerken met andere organisaties die tevens actief zijn rond dezelfde thema s, met name de Greentrack netwerken in Leuven en Antwerpen, Kortrijk, Brussel en eventueel nog op te starten andere netwerken. Indienen van subsidiedossiers bij stichtingen en overheden om middelen te verwerven om de doelstellingen te kunnen waarmaken.

het organiseren van groepsaankopen.

alle activiteiten en doelen opgesomd onder art.4.

Daarnaast kan de vereniging alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commercile en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig zullen worden bestemd voor haar doel.

IV DE LEDEN

Art 6 leden

De vereniging is een ledenvereniging.

De leden zijn:

- organisaties of personen die in de Gentse regio actief zijn rond kunst, cultuur en erfgoed in de brede zin van het

woord en die het Greentrack charter ondertekenen en,

- die hun jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan Greentrack vzw betalen zoals bepaald in artikel 9.

In het huishoudelijk reglement kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld.

Art 7 Aanvaarding als lid

Organisaties of personen die wensen toe te treden tot de vzw dienen daarvoor een aansluitingsformulier te

ondertekenen en per brief of mail naar de zetel van de vzw te sturen. Het dagelijks bestuur (zie artikel 27) is door

de raad van bestuur gemandateerd om de nieuwe leden te aanvaarden. Pas als de lidmaatschapsbijdrage is

betaald zijn de organisaties of personen volwaardig lid. Bij niet betalen van de lidmaatschapsbijdrage verliest de

organisatie of de natuurlijke persoon het lidmaatschap.

De leden van de vereniging zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Art 8 Ledenregister

De vereniging houdt een ledenregister bij op de maatschappelijke zetel. Daarin worden alle leden opgenomen

met de namen van contactpersonen en afgevaardigden voor de Algemene Vergadering, de datum van toetreding

en het verschuldigde lidmaatschapsbedrag.

Art 9 Lidmaatschap: begin, bijdrage en einde

De Raad van Bestuur bepaalt de hoogte van het lidgeld. Deze kan maximaal 5000 euro per jaar bedragen.

De leden die in orde zijn met de lidmaatschapsbijdragen hebben stemrecht op de Algemene Vergadering en wel

op volgende wijze: tot 1000 euro heeft de organisatie recht op 1 afgevaardigde, en vanaf 1000 euro heeft de

organisatie per bijkomende volledig schijf van 1000 euro recht op telkens 1 bijkomende afgevaardigde.

Art 10 Uitsluitingen

Elk lid dat de statuten niet respecteert kan bij beslissing van de Algemene Vergadering worden uitgesloten, na

door deze gehoord te zijn.

V ALGEMENE VERGADERING

Art 11 Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging, met een aantal vertegenwoordigers zoals

bepaald in artikel 9.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens

afwezigheid door de ondervoorzitter.

Art 12 Frequentie van vergaderen

De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per jaar samen; n keer binnen de zes maanden na

afsluiting van het boekjaar, voor het goedkeuren van de jaarrekening en n keer voor het goedkeuren van de

begroting.

Daarnaast dient de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering binnen de maand samen te roepen wanneer

tenminste n vijfde van de leden van de vereniging hierom uitdrukkelijk verzoekt.

Art 13 Bevoegdheden

De Algemene Vergadering neemt de bevoegdheden op die haar zijn toevertrouwd door de wet van 27 juni 1921.

De Algemene Vergadering beschikt over volgende bevoegdheden:

het goedkeuren van een wijziging van de statuten;

het benoemen en ontslaan van bestuurders

in voorkomend geval het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging

ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

de kwijting aan de bestuurders en commissarissen;

het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;

het goedkeuren van de ledenlijst;

het uitsluiten van leden van de vereniging;

het ontbinden van de vereniging en de bestemming van het vermogen na ontbinding;

de benoeming van de vereffenaars;

alle gevallen waarin de statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen.

Daarnaast bepaalt de Algemene Vergadering de hoofdlijnen van de vereniging, die richtinggevend zijn voor de

Luik B - vervolg MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Raad van Bestuur.

Art 14 Stemrecht

Elk lid van de vereniging heeft in principe n stem; door de toepassing van artikel 9 hierna, kunnen leden meer

dan n stem hebben.

De leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, per schriftelijke

volmacht. Elk lid kan maximum 1 ander lid vertegenwoordigen.

Indien de vereniging personeel in dienst heeft, kan dit deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder

stemrecht. Genteresseerde organisaties en personen die eventueel wensen toe te treden bij de vzw kunnen de

algemene vergadering als waarnemer zonder stemrecht volgen.

Art 15 Wijze van bijeenroeping

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur per brief of e-mail met een agenda

van de te bespreken punten en ten minste 14 dagen op voorhand.

Art 16 Aanwezigheidsquorum

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van de leden aanwezig of

vertegenwoordigd is.

1. Voor het nemen van beslissingen is een quorum van de helft van de leden noodzakelijk, bij aanwezigheid of vertegenwoordiging.

2. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel, bij uitsluiting van leden of de ontbinding van de

vereniging, moet minstens 1/3 van de leden effectief aanwezig zijn. Bovendien is het quorum vereist van

twee/derde of drie/vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art 17 Stemming

De Algemene Vergadering neemt haar beslissingen zo veel mogelijk op basis van consensus. Indien dit niet

mogelijk is neemt ze beslissingen met een eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald in de

statuten of in de VZW-wet. Er is met name een twee/derde meerderheid vereist bij beslissingen over:

wijziging van de statuten,

ontbinding van de vereniging,

uitsluiting van een lid,

bestemming van het netto-actief na vereffening,

En een vier/vijfde meerderheid bij beslissingen over:

- wijziging van het doel,

- ontbinding van de vereniging,

Art 18 Notulen

De beslissingen van elke algemene vergadering worden opgenomen in de notulen. De notulen van de Algemene

Vergadering worden aan de leden bezorgd ten laatste n maand na de vergadering. Leden kunnen het

notulenboek inzien op het secretariaat.

VI RAAD VAN BESTUUR

Art 19 Samenstelling en benoeming

De Algemene Vergadering van de vereniging kiest uit haar leden een Raad van Bestuur, die uit minimum 3 en

maximum 7 leden bestaat. Een organisatie die lid is kan niet meer dan n bestuurder voordragen uit haar eigen

rangen (i.e. een persoon die werknemer of bestuurder is van bedoelde organisatie).

De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders bij een gewone meerderheid van de stemmen. De stemming

over de benoeming van bestuurders is geheim. De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur waken over

de aanwezigheid van verschillende competenties in de Raad van Bestuur.

Art 20 Duur en einde van het mandaat

De bestuurders worden voor een periode van 3 jaar verkozen. Na deze periode kunnen zij zich opnieuw

kandidaat stellen voor een periode van 3 jaar. Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter.

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag en herbenoemt de bestuurders.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij

twee/derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de Raad

van Bestuur kan op elk moment ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter.

Aan de opdracht van hem die uit hoofde van een bepaalde hoedanigheid benoemd is als bestuurder, komt van

rechtswege een einde zodra hij die hoedanigheid verliest, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,

met twee/derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art 21 Verdeling van taken

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

Art 22 Vergaderingen

De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vereniging dit vereist of wanneer de

meerderheid van de bestuurders hier om verzoeken. De Raad van Bestuur heeft minstens 2 vergaderingen per

jaar.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid,

door de ondervoorzitter.

Personeelsleden van de vereniging treden op als waarnemende leden van de Raad van Bestuur, zonder

stemrecht.

De voorzitter kan beslissen dat de Raad van Bestuur op telefonische, dan wel op elektronische wijze wordt

gehouden, mits dit uitdrukkelijk in de oproeping wordt vermeld. De modaliteiten en de regels van collegiaal

beraadslagend orgaan volgens dewelke de bestuurders aan dergelijke zitting van de Raad van Bestuur kunnen

deelnemen, worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

Art 23 Bevoegdheden

Luik B - vervolg MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, behalve die handelingen waarvoor volgens de VZW-wet of de statuten uitsluitend de algemene vergadering bevoegd is. De Raad van Bestuur heeft de residuaire bevoegdheid. De Raad van Bestuur moet zijn taak vervullen als een goede huisvader.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, en die moeten behoren tot een verschillende organisatie, of door een door de Raad van Bestuur benoemde bijzondere gevolmachtigde. In deze gevallen dienen de vertegenwoordigers van de vereniging zich tegenover derden te verantwoorden door voorlegging van een beslissing van de Raad van Bestuur respectievelijk de volmacht.

De Raad van Bestuur zorgt voor de neerlegging en de opvolging van het verenigingsdossier bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en zorgt voor de publicatie van de nodige uittreksels in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De Raad stelt een huishoudelijk reglement op.

Art 24 Aanwezigheidsquorum en stemming

Om geldig te kunnen beraadslagen over alle punten moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen; voor de benoeming van de dagelijks bestuurders en voor de vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement is een twee/derde meerderheid vereist.

Een voorstel is niet aangenomen indien de stemming onbeslist eindigt.

Elke bestuurder heeft n stem. Elke bestuurder kan maximaal n volmacht van een afwezige bestuurder opnemen.

Art 25 Notulen

Er worden notulen van de vergadering opgesteld. Op de eerstvolgende vergadering worden deze goedgekeurd en vervolgens ondertekend door de voorzitter en de secretaris en bewaard in het notulenregister. Een afschrift van de notulen wordt aan de bestuursleden bezorgd.

De leden van de Algemene Vergadering kunnen de notulen van de Raad van Bestuur inzien op het secretariaat. Art 26 Werkgroepen

De Raad van Bestuur heeft het recht een aantal werkgroepen op te richten die ze nuttig acht voor de ontwikkeling van de vereniging. Deze werkgroepen geven (niet-bindend) advies aan de Algemene Vergadering en aan de Raad van Bestuur en kunnen uitgenodigd worden op deze vergaderingen. Er kunnen zowel leden als externen voor aangesproken worden.

Art. 27 Verantwoordelijkheden van de bestuurders

De bestuurders dragen geen persoonlijke verantwoordelijkheid voor de verbintenissen van Greentrack Gent vzw. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de in hun bestuur bedreven fouten.

VII. HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 28. Voorwaarden en samenstelling

Het dagelijks bestuur kan toegewezen worden aan n of meerdere personen, een bestuurder, een lid of een derde.

Om de dagelijkse werking van Greentrack Gent vzw te garanderen, wordt een cordinator geselecteerd, aangesteld door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan daarbij beslissen om een stuurgroep op te richten ter uitvoering en ondersteuning van het dagelijks bestuur. Er kunnen zowel leden als externen voor aangesproken worden.

De cordinator wordt vanuit zijn/haar functie door de Raad van Bestuur gemandateerd tot dagelijks bestuurder. De voorwaarden om als dagelijks bestuurder te worden benoemd worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Artikel 29 Benoeming

De dagelijks bestuurder(s)  anders dan de cordinator - wordt(en) benoemd door de Raad van Bestuur, bij een gewone meerderheid van de stemmen. De stemming is geheim.

De dagelijkse bestuurder(s) wordt(en) benoemd voor een periode van twee jaar en is/zijn herkiesbaar.De cordinator die vanuit zijn/haar functie gemandateerd is tot dagelijks bestuurder, neemt het mandaat op voor de duur van zijn/haar functie.

Artikel 30. Bevoegdheden en duur

Het dagelijks bestuur kan de dagdagelijkse handelingen, de handelingen van minder belang en de dringende handelingen ten behoeve van de vereniging stellen. Binnen deze bevoegdheid kan het dagelijks bestuur de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen. Het voorbereiden van beleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur; het uitvoeren van beslissingen van de Raad van Bestuur, het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering, zijn opdrachten die tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur behoren.

De dagelijkse bestuurshandelingen worden bepaald in een huishoudelijk reglement.

Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan n persoon, kan deze persoon alleen handelen ten behoeve van Greentrack Gent vzw. Dit betekent dat de persoon Greentrack Gent vzw kan binden voor dagelijkse bestuurshandelingen. Wanneer er meerdere dagelijks bestuurders benoemd worden, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Luik B - vervolg MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Het dagelijks bestuur kan na overleg met en goedkeuring van de Voorzitter of de Penningmeester, rekeningen openen bij krediet- en financile instellingen. Het dagelijks bestuur kan betalingsopdrachten ondertekenen tot een bedrag van 3.000,00 euro. Het dagelijks bestuur kan, na overleg met en goedkeuring van de Raad van Bestuur, contracten van huur/verhuur, aanneming en consulting ondertekenen tot 6.000 euro.

Artikel 31. Einde mandaat

Het mandaat van de dagelijks bestuurder(s) eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de duur ervan. Elke dagelijks bestuurder kan op elk moment ontslag nemen. Er dient wel rekening gehouden te worden met de verplichtingen die volgen uit de contracten met de vereniging. Het ontslag gebeurt schriftelijk of per mail en wordt overgemaakt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een dagelijks bestuurder wordt geacht ontslag te nemen wanneer hij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om dagelijks bestuurder te zijn. Deze voorwaarden worden bepaald in het huishoudelijk reglement. Een dagelijks bestuurder kan op elk moment worden ontslagen door de Raad van Bestuur met een gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. De stemming over het ontslag van een dagelijks bestuurder is geheim. Het mandaat van een dagelijks bestuurder eindigt van rechtswege bij zijn overlijden.

VIII ALGEMENE BEPALINGEN

Art 32 Boekhouding

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste jaar kan met een verkort boekjaar

gewerkt worden dat loopt van de datum van oprichting tot 31 december van het lopende jaar.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de VZW-wet en haar uitvoeringsbesluiten.

De Raad van Bestuur legt binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar aan de Algemene Vergadering

de jaarrekening voor, evenals de begroting van het volgend boekjaar.

Art 33 Wijziging van de statuten

De statuten kunnen gewijzigd worden met inachtneming van de bepalingen van de VZW-wet en van artikel 15

van deze statuten.

Art 34 Ontbinding van de vereniging

De vereniging kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden, bij besluit van de algemene vergadering. Hiervoor

is een aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een

bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De algemene vergadering stelt tevens n of meer vereffenaars aan, met gewone meerderheid.

Ingeval van ontbinding van de vereniging zal het actief, na aanzuivering van de schulden, aangewend worden

voor een gelijkaardig doel, bepaald door de Algemene Vergadering, beslissend zoals bij statutenwijziging.

IX SLOT

Art 35 Slot

Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de vzw-wetgeving,

waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, toepasselijk.

Gedaan te: Gent op 14 april 2014

Door volgende stichters:

1. Timelab vzw,

Evi Swinnen

2. Kunstencentrum Vooruit vzw,

Stefaan De Ruyck

3. NTGent stichting van openbaar nut,

Kurt Melens,

4. Bij De Vieze Gasten vzw,

Pat De Wit

5. CAMPO vzw,

Carl Gyd

6. LOD vzw,

Hans Bruneel, Mil Kooyman

7. MiramirO vzw,

Eva Bosschaert

Luik B - vervolg MOD 2.2

Coordonnées
GREENTRACK GENT VZW

Adresse
FRATERSPLEIN 7 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande