!MPAKTMASJIEN, AFGEKORT : !M

Association sans but lucratif


Dénomination : !MPAKTMASJIEN, AFGEKORT : !M
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 551.893.277

Publication

07/05/2014
MOD 2.2

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 2. DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

1. De vereniging heeft als ultiem doel het verwezenlijken van een positieve impact op de samenleving met als grondslag sociale rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid door middel van sociale actie en communicatie, alternatieve financieringsmethoden en vorming.

2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

2 - Centraal hierbij staat de ondersteuning van organisaties en individuen die tot doel hebben de leefbaarheid van de samenleving te verbeteren door open uitwisseling van kennis en vaardigheden en het streven naar krachtenbundeling.

- Die open uitwisseling is ook de rode draad in de eigen werking die zal uitmonden in het verwezenlijken van een nieuw coperatief model.

- Cruciaal hierbij is de overtuiging dat creativiteit en originaliteit enerzijds en professionalisme en kwaliteitsstreven anderzijds verenigbaar zijn, en niet alleen binnen een eng commercile logica.

ARTIKEL 1. DE VERENIGING

1. De VZW draagt de naam !mpaktMasjien afgekort als (!M).

3. De zetel van de VZW is gevestigd op Kerkstraat 166, 9050 Gent gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent. Binnen het werkingsgebied kan de maatschappelijke zetel verplaatst worden bij beslissing van de algemene vergadering.

4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

3. De vereniging wil dit doel verwezenlijken, onder meer door:

- het organiseren en ondersteunen en begeleiden van sociale actie en projecten in het kader van sociale

rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid;

- de samenwerking met andere sociale organisaties en koepels op plaatselijk, provinciaal, gewestelijk, nationaal

en internationaal niveau;

- kwalitatieve dienstverlening;

- het hanteren van creatieve werkmodellen, gebaseerd op sociale en verantwoorde marketing, toe te passen en

als alternatief voor te stellen voor de communicatie- & ambachts- en kunstsector.

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : !mpaktMasjien

Onderwerp akte : Oprichting

(afgekort) : !M

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Kerkstraat 166

*14304264*

Luik B

9050

Belgi

0551893277

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent (Gentbrugge)

Griffie

Neergelegd

05-05-2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4. De vereniging kan met alle wettelijke middelen de nuttige initiatieven nemen, steunen en cordineren, onder

meer door:

- het vertegenwoordigen in rechte en in feite van zijn leden, overal waar het belang van de doelstellingen dit

wenselijk en noodzakelijk maken;

- de deelname aan de werking van advies- en overlegorganen;

- rechtstreekse tussenkomsten bij officile instanties en particulieren;

- het realiseren van projecten en campagnes en het uitwerken van studies en publicaties;

- het voeren van perscampagnes;

- het organiseren van of meewerken aan openbare manifestaties;

- de vrijwaring van het doel langs gerechtelijke weg;

- het informeren en sensibiliseren van het brede publiek of van specifieke doelgroepen;

- het aanleggen van reserves, noodzakelijk voor de opbouw van de werking

Luik B - vervolg MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP

ART. 3. Sectie 1. Werkende Leden

1. Er zijn minstens 3 Werkende Leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de Verenigingen en

Stichtingenwet van 2 mei 2002 en 16 januari 2003, afgekort V&S-wet.

ART. 3. Sectie 2. Ontslag

1. Werkende Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een formeel schrijven te richten aan de Voorzitter van het Bestuur. Het ontslag zal n maand na dit schrijven ingaan. De Raad van Bestuur brengt de Algemene Vergadering op de hoogte bij de eerstvolgende vergadering.

ART. 3. Sectie 3. Opschorting van Werkende Leden

1. Het lidmaatschap van Werkende Leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn niet betalen, wordt opgeschort na een derde schriftelijke aanmaning tot regularisatie binnen de 1 maand na die aanmaning.

5. Daarnaast kan de vereniging alle (types) rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde idele niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commercile en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de idele niet-winstgevende doelstellingen. Zij mag tevens hiertoe alle roerende goederen of onroerende goederen verwerven, behouden en van de hand doen in welke vorm dan ook (eigendom, naakte eigendom, vruchtgebruik, gebruik te bede, bruikleen, bezit....).

5. De Algemene Vergadering zal, op voordracht van de Raad van Bestuur, beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als Werkend Lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens de helft van de leden van de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde Werkende Leden.

6. De Algemene Vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als Werkend Lid.

7. Werkende Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet en deze statuten worden beschreven. Zij betalen een lidmaatschapbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Algemene Vergadering en die maximum 3000 euro zal bedragen.

2. De volgende oprichters zijn de eerste Werkende Leden:

Beber

Natan

Joeri

Justin

3. Daarnaast kan iedere natuurlijke of rechtspersoon zich kandidaat stellen als Werkend Lid op voorwaarde dat hij of zij de doeleinden zoals omschreven in artikel 2, genegen is.

4. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

2. Werkende Leden die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, worden geacht ontslagnemend te zijn.

ART. 3. Sectie 4. Beindiging van lidmaatschap

1. Als een Werkend Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle Werkende Leden, worden beindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens de helft van alle Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

vertegenwoordigde Werkende Leden vereist is.

2. Het Werkend Lid waarvan de beindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, heeft het recht gehoord te worden.

ART. 3. Sectie 5. Rechten

1. Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid.

2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz.

ART. 3. Sectie 6. Steunende Leden

1. Ieder natuurlijk persoon evenals de personen die in gezinsverband met hem onder hetzelfde dak samenwonen, die een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan de vereniging betaalt en niet verzoekt om Werkend Lid te worden, wordt beschouwd als Steunend Lid van de vereniging. De lidmaatschapbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door de Algemene Vergadering en zal maximum 6000 euro bedragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 4. DE ALGEMENE VERGADERING

ART. 4. Sectie 1. De Algemene Vergadering

1. De Algemene Vergadering bestaat uit de Werkende Leden.

ART. 4. Sectie 2. Bevoegdheden

1. De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend

worden:

- de wijziging van de statuten;

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

- de ontbinding van de vereniging;

- de uitsluiting van een lid;

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

- de aanvaarding van nieuwe Werkende Leden;

- de vaststelling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

ART. 4. Sectie 3. Vergaderingen

1. De bijeenkomsten van de Gewone Algemene Vergadering zullen gehouden worden op de datum en de plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Werkende Leden verstuurd per e-mail of per gewone post op het adres dat het Werkend Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de VZW.

3. De vergaderingen worden door de Raad van Bestuur samengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd, waarbij elk punt dat door minstens 2 bestuurders wordt aangebracht of dat door minstens 1/20 van de Werkende Leden minstens 14 dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda wordt geplaatst.

2. Alle Werkende Leden hebben gelijk stemrecht. Elk Werkend Lid heeft een stem.

2. Een Werkend Lid dat niet aanwezig kan zijn op de Algemene Vergadering kan zich laten vertegenwoordigen door een ander Werkend Lid van de vereniging. Elk Werkend Lid kan ten hoogste n volmacht dragen.

4. Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de Voorzitter of op verzoek van minstens 2 bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van de Werkende Leden. De uitnodiging wordt minstens 21 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Werkende Leden verstuurd per e-mail of per gewone post op het adres dat het Werkend Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de VZW.

5. Aan het begin van een Algemene Vergadering kunnen punten aan de agenda toegevoegd worden indien een meerderheid van de Werkende Leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is daarmee instemt, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien.

ART. 4. Sectie 4. Quorum en stemming

1. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien.

2. De wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging vereist een beraadslaging in een vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

die voldoet aan een quorum van 2/3 van de Werkende Leden dat aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden.

3. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 van de Werkende Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.

4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ART. 5. Sectie 1. Samenstelling Raad van Bestuur

1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste twee en maximum zes personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat Werkend Lid is van de vereniging. Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald minimum van drie Werkende Leden heeft, mag de Raad van Bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan, tot de dag van de gewone Algemene Vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan drie leden zijn.

ART. 5. Sectie 2. Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

1. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

6. De Algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement aannemen om de werking van de vereniging verder te regelen. Hierin kan ook bepaald worden hoe dit Huishoudelijk Reglement gewijzigd kan worden.

2. De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden voor een termijn van onbepaalde duur. Hun opdracht eindigt van rechtswege door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting.

3. De Raad van Bestuur duidt een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester aan die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten.

4. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Werkende Leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

5. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om binnen de vereniging werk- en studiegroepen op te richten. Ze stelt daarbij een Werkend Lid aan als voorzitter van de werkgroep. De aldus opgerichte groepen blijven steeds onderworpen aan de beslissingen van de algemene vergadering.

7. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Werkende Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de bij K.B. vastgelegde modaliteiten.

5. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

6. Personen die een politiek mandaat uitoefenen verliezen de mogelijkheid om lid te zijn van de Raad van Bestuur. Zij dienen ontslag te nemen uit de Raad van Bestuur, doch blijven wel Werkend Lid.

2. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats in Belgi, aangewezen in de oproepingsbrief.

3. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

4. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de Voorzitter en een ander lid van de Raad van Bestuur, bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Werkende Leden die hun inzagerecht zullen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ART. 5. Sectie 3. Tegenstrijdig belang

1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor dat de Raad van Bestuur een besluit neemt.

uitoefenen overeenkomstig de door bij K.B. vastgelegde modaliteiten.

2. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

ART. 5. Sectie 4. Intern bestuur  Beperkingen

1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 V&S-wet de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ART. 5. Sectie 5. Externe vertegenwoordigingsmacht

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris die gezamenlijk handelen.

ART. 5. Sectie 6. Bekendmakingvereisten

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

ARTIKEL 6. FINANCIERING EN BOEKHOUDING

ART. 6. Eerste lid. Financiering

1. De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

2. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving (= creren van een dagelijks bestuur dat de vereniging voor welomschreven zaken extern kan verbinden. Het hoeft hierbij niet te gaan om leden van de Raad van Bestuur. Het kan ook gaan om personeelsleden. Om volmachten te kunnen geven moet samen met de statuten ook een akte neergelegd worden bij de Griffie en gepubliceerd worden in het Staatsblad met daarin de exacte afbakening van de volmachten. Bovendien moet ook de benoeming worden gepubliceerd (aan de hand van bijlage C van Formulier II) in het Staatsblad).

3. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een of meerdere derden al dan niet bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

2. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

ART. 6. Tweede lid. Boekhouding

1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

3. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank.

4. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ARTIKEL 7. ONTBINDING

1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle Werkende Leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.

2. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij "VZW in vereffening" is.

3. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.

4. Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de buitengewone Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de VZW dat moet worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in Belgi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 8. OVERGANGSBEPALINGEN

Tot gedelegeerd bestuurder wordt benoemd, Gregory Cremmerye, Haspelstraat 37A, 9000 Gent, geboren te Oostende op 17 februari 1984, dewelke het mandaat aanvaardt.

Wordt tot bestuurder benoemd, Bart Versteirt, Hubert Frre-Orbanlaan 615, 9000 Gent, geboren te Gent op 22 december 1980, dewelke het mandaat aanvaardt.

Wordt tot bestuurder benoemd, Xavier van den Bossche, Franklin Rooseveltlaan 358, 9000 Gent, geboren te Gent op 31 januari 1977, dewelke het mandaat aanvaardt.

5. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26 novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Beber Geens, Adegemstraat 137, 2800 Mechelen, geboren te Launceston op 10/11/1981 wordt aangesteld als dagelijks bestuurder. In deze functie heeft hij/zij onbeperkte en afzonderlijke volmacht. Hij/zij is gemachtigd om de vereniging rechtsgeldig te verbinden. De nieuw aangestelde zakelijk leider aanvaardt zijn/haar mandaat.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 1 april 2014, tot 31 december 2014.

Coordonnées
!MPAKTMASJIEN, AFGEKORT : !M

Adresse
KERKSTRAAT 166 9050 LEDEBERG(GENT)

Code postal : 9050
Localité : Ledeberg
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande