'T GAZETJE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T GAZETJE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.362.367

Publication

29/04/2014 : DE067353
24/10/2014
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRiFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

1 5 OKT. 2014

AFDELING DENDERMONDE

GT1Trie

Onclernemingsnr : 0463 362 367

Benaming

(voluit) T GAZETJE IN VEREFFENINIG

111111JR111j1M1111,111

(nte\111\

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BRUSSELSESTEEN WEG 196 -9300 AALST

Zetel:

Onderwerp akte: SLUITING / VEREFFENING

Uit het verslag der buitengewone algemene vergadering dd 23.09.2014 blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd aanvaard

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de vereffenaar, heeft de besluiten van het

verslag bijgetreden en de rekeningen en de stukken tot staving van de liquidatie goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om algehele kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van

hun mandaat tot op het ogenblik van de in vereffeningstelling van de vennootschapL

De vergadering heeft vervolgens beslist om algehele kwijting te verlenen aan de vereffenaars voor de door hen in het kader van de vereffening gestelde handelingen.

DERDE BESLUIT

Vervolgens heeft de vergadering vastgesteld dat de activa en de passiva van de vennootschap vereffend

werden, zoals vermeld in het verslag van de vereffenaars.

De vergadering heeft vastgesteld dat er geen aanleiding bestaat om iets te deponeren in de Deposito- en

Consignatiekas.

Bijgevolg kan de vereffening van de vennootschap definitief gesloten worden.

De vergadering heeft de vereffening van de vennootschap definitief gesloten en heeft beslist dat de boeken, en bescheiden van de vennootschap gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 9300 Aalst, Brussersesteenweg 196,

Tegelijk hiermee neergelegd : kopie vonnis goedkeuring van het verdelingsplan.

Aalst, 23.09.2014

VAN DEN STEEN WALTER

Vereffenaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoude aan het Belgiscf. Staatsbla

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

05/02/2014 : DE067353
29/05/2013 : DE067353
09/05/2012 : DE067353
22/03/2011 : DE067353
29/04/2010 : DE067353
19/05/2009 : DE067353
17/04/2009 : DE067353
14/05/2008 : DE067353
05/06/2007 : DE067353
23/05/2005 : AA067353
26/05/2004 : AA067353
06/10/2003 : AA067353
22/10/2002 : AA067353
06/10/2001 : AA067353
01/06/2000 : AA067353
31/07/1999 : AA067353

Coordonnées
'T GAZETJE

Adresse
BRUSSELSE STEENWEG 196 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande