'T VARENT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T VARENT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 435.388.161

Publication

22/04/2014
e~~

Mud Word 11.1

.,, ~---!! ~~~~ ~~S:YI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktei I

" 190857

Gent

Afdeling Ouatenaa,rcie

0 9 APR, 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0435 388 161

Benaming

(voluit) : `T VARENT

(verkort) :

Rechtsvorm : BV BVBA

Zetel : Noenendal 24, 9700 OUDENAARDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel vanaf 24 maart 2014 verplaatst naar

Eikvarenweg 17, 9031 GENT

VANOMMESLAEGHE Pieter

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/10/2014
M9d 2,0

kb In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na heerlegging ter grifte van de akte

II

*14180381*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435 388 161

Benaming

(voluit) : 'T Varent

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zetel : 9031 Gent, Eikvarenweg 17

Onderwerp akte : ONTBINDING

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde op vijftien september tweeduizend veertien, "neergelegd voor registratie" heeft de buitengewone algemene vergadering van de de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T VARENT" met zetel te 9031 Gent, Eikvarenweg 17, onder meer letterlijk volgend besluit genomen:

EERSTE BESLUIT

Er wordt lezing gegeven van het verslag van de zaakvoerder de dato 10 september 2014 waarin het voorstel van ontbinding wordt toegelicht en waarvan sprake is in de agenda, waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap, die niet langer dan drie maanden geleden werd vastgesteld en namelijk op 9 september 2014, gevoegd werd.

Een verslag over voormelde staat werd opgemaakt op 12 september 2014 door de Burg. BVBA Van Cauter-Saeys & Co, bedrijfsrevisorenkantoor, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Willem Van Cauter, bedrijferevi sor.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa en passiva bestanddelen van de Burg. BVBA 'T VARENT afgesloten per 9 september 2014, aan een nazicht onderworpen, teneinde verslag uit te brengen over de financile toestand van de onderneming.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder zoals voorgeschreven volgens artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerders van de Burg. BVBA 'T VARENT de boekhoudkundige staat afgesloten op 9 september 2014 opgesteld, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van E 179.580,15 en een netto actief van E 161.874,24.

Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd."

Op ondervraging van de optredende notaris hebben de vennoten verklaard dat zij vr de bijeenkomst van vandaag een afschrift hebben ontvangen van de verslagen en de staat waarvan hierboven sprake is.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering geeft kwijting aan de zaakvoerder.

DERDE BESLUIT

De vennootschap wordt ontbonden en in vereffening gesteld vanaf heden.

VII~RDE BESLUIT

De zaakvoerder verklaart dat

-er geen schulden en/of verbintenissen zijn met een oorsprong voor 9 september 2014, dewelke niet opgenomen zijn in de balans per 9 september 2014;

-er zich tot op heden geen feiten hebben voorgedaan met een potentieel belangrijke invloed .op de financile situatie van de onderneming;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ .

r~ A

Voor- -er geen betwistingen hangende zijn met klanten, leveranciers, voormalig personeel of overheidsdiensten'

behouden aan het Belgisch (fiscus, ...);

Staatsblad -de activa van de vennootschap niet tot waarborg strekken van welkdanige schuld dan ook, behalve deze

opgenomen in de balans.

De vereffening wordt als beindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te

bestaan met ingang van heden;

Dat de boeken en bescheiden van voormelde vennootschap gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard

worden te 9031 Drongen, Eikvarenweg 17.

Dat de voorwaarden van artikel 184 5 eerste lid Wetboek Vennootschappen vervuld zijn.

VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL

De instrumenterende notaris:

Meester Leen Coppejans

notaris te Oudenaarde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte.

- verslag van de bedrijfsrevisor.

- verslag ZaakvoerderOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/08/2014 : GET000059
09/01/2014 : OUT000059
24/08/2012 : OUT000059
05/08/2011 : OUT000059
01/09/2010 : OUT000059
28/08/2009 : OUT000059
22/07/2008 : OUT000059
27/06/2007 : OUT000059
29/06/2006 : OUT000059
04/11/2005 : OUT000059
04/11/2005 : OUT000059
04/11/2005 : OUT000059
04/11/2005 : OUT000059
04/07/2001 : OUT000059
03/02/1998 : OUT59

Coordonnées
'T VARENT

Adresse
EIKVARENWEG 17 9031 DRONGEN

Code postal : 9031
Localité : Drongen
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande