123 FIT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 123 FIT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 824.370.237

Publication

06/02/2014
Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblat

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

angen

c , eergeeg ter grifte der "rechtbank v. koophandel te TONGEREN

1- 2014 STAATS 22 -01- 2014De HoofdgriflieriffieMONIT

---------------------------------- ----- --------- ----- -;

Ondernemingsnr : 0824.370.237

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 3620 Lanaken, Stationsstraat 29 bus 12

(volledig adres)

Onderwerp akte BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR INBRENG IN SPECIN DOOR DE DIVIDENDGERECHTIGDE ZONDER

CREATIE VAN AANDELEN AANPASSING DER STATUTEN.

Er blijkt uit een akte verleden op negentien december tweeduizend en dertien om achttien uur dertig, voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", me zetel te Maasmechelen. Geregistreerd te Maasmechelen op 24.122013

Boek 5/290, bled 77, vak 18, vier bladen, geen verzendingen; ontvangen: vijftig euro (50,00 E; de e.a. Inspecteur, i.o. getekend RUTTEN R., dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de vennoten verklaard hebben dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zevenentachtig duizend tweehonderd tweentwintig euro tweentwintig cent (87.222,22 EUR) bruto bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 maart 2012, goedgekeurd door de jaarvergadering van 10 september 2012.

TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG BESLISSING TOT UITKERING VAN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering van 10 december 2013, aangaande de beslissing tot tussentijdse dividenduitkering ten belope van zevenentachtig duizend tweehonderd tweentwintig euro tweentwintig cent (87.222,22 EUR) en van artikel 537 10 lid W.I.B. dat letterlijk ais volgt luidt:

"In afwijking van de artikelen 171,3 en 269, 1, 1, wordt het tarief van de personenbelasting, respectievelijk de roerende voorheffing vastgesteld op 10 pet voor de dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorwaarde dat en in de mate dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat deze opneming plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014.

Eik van de bestaande vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart vervolgens ieder afzonderlijk na behoorlijk te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in dit tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk dit dividend te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend of achtduizend zevenhonderd tweentwintig euro tweentwintig cent (8.722,22 EUR). De kapitaalverhoging zal aldus achtenzeventig duizend vijfhonderd euro (78,500,00 EUR) bedragen.

DERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met achtenzeventig duizend vijfhonderd euro (78.500,00 EUR) teneinde het kapitaal te brengen van zestig duizend euro (60.000,00 EUR)op honderd achtendertig duizend vijfhonderd euro (138.500,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat deze kapitaalsverhoging geen aanleiding geeft tot creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING: VOORKEURRECHT.

123 FIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

e"

4.i, Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbladBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belgeAangezien er geen nieuwe kapitaalaandelen gecreerd worden, dient er geen stelling genomen te worden aangaande het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLISSING; INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING.

Vervolgens zijn hier tussengekomen alle vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financile situatie van de vennootschap en die verklaren in te schrijven op de kapitaalsverhoging als volgt:

-De heer WELKENHUIJSEN Johan, voornoemd, schrijft in voor een bedrag van achtenvijftig duizend achthonderd vijfenzeventig euro (58.875,00 EUR);

-Mevrouw NELISSEN Wendy, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, schrijft in voor een bedrag van negentien duizend zeshonderd vijfentwintig euro (19.625,00 EUR.)

De voorzitter verklaart dat de aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder van hen voormelde som volstort heeft. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van achtenzeventig duizend vijfhonderd euro (78.500,00 EUR).

Deze inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE13 7450 7024 9691 op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op 19 december 2013, dat door de nctaris in haar dossier bewaard zal blijven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERFIOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschreven en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal is verhoogd met achtenzeventig duizend vijfhonderd euro (78.500,00 EUR) zonder creatie van nieuwe kapitaalaandelen.

ZEVENDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel vijf- KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt honderd achtendertig duizend vijfhonderd euro ( 138.500,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE. BESUSSNG; VOLMACHT COCRDINATlE.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijk hiermee neergelegd

Voor eensluidend afschrift

Gecoordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 09.09.2013, NGL 29.10.2013 13649-0382-014
07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.09.2012, NGL 29.10.2012 12629-0291-014
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 12.09.2011, NGL 07.11.2011 11600-0485-014
20/01/2011
.c3.f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1III111IftI II1I II11II1flII 11fl Ifl II

*11011166

Vc behc aar Bels Staal

Benaming

(voluit) : 123 FIT

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3620 Lanaken, Stationsstraat 29 bus 12

Ondernemingsnr : 0624.370.237

Voorwerp akte : Bijzondere algemene vergadering - Aanstelling zaakvoerder ad hoc

Ingevolge bijzondere algemene vergadering de dato 21 december 2010 werden de volgende beslissingen:

genomen werden, met eenparigheid van stemmen :

ENIGE BESLISSING

De voorzitter legt voor dat de vennootschap volgend onroerend goed wenst te aan te kopen :

Gemeente LANAKEN, 1ste afdeling.

ln een winkel- en appartementencomplex, genaamd Residentie "Passage Begas", gelegen Stationsstraat,

29/31, op een perceel grond, gekadastreerd volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C

nummer 91X/4, met een oppervlakte van 17a77ca:

1. De winkelruimte gemerkt "W29/12", gelegen op de gelijkvloerse verdieping, inhoudende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke winkelruimte;

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 159110.000sten van de gemene delen waaronder de`, grond.

2. De winkelruimte gemerkt "W29/14", gelegen op de gelijkvloerse verdieping, inhoudende:

a) In privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke winkelruimte;

b) In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 183110.000sten van de gemene delen waaronder de grond.

Zoals deze goederen beschreven werden in de wijzigende basisakte verleden voor notaris Emmanul', BOES, te Lanaken, met tussenkomst van notaris Lucien BARTHELS, te Riemst, op 23 juli 1996, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Tongeren op 29 juli daarna, boek 5379 nummer 1.

Kadastraal gekend als Stationsstraat 29 #HA.GVNU29.12.14/.

De verkoper verklaart, en de koper erkent, dat beide winkelruimten werden omgevormd tot n ruimte zodat.: de feitelijke situatie afwijkt van de beschrijving volgens akte. De verkoper verklaart dat dit al zo was toen hij zelf; het goed aankocht in 2009.

Dit goed is eigendom van voornoemde heer WELKENHUIJSEN Johan ingevolge een akte van aankoop verleden voor ondergetekende notaris Tom COLSON op 19 januari 2009, overgeschreven op het 2de hypotheekkantoor te Tongeren op 6 februari daarna, onder nummer 1226, vanwege de echtgenoten Rudolf; Hubert Antonie Cecile Jan WEEKERS  MAESSEN Christine Marie Johanna Andre.

De heer WELKENHUIJSEN Johan is zaakvoerder van BVBA 123 FIT.

Hij stelt zo een tegenstrijdigheid van belangen vast aangezien hij als verkoper en zaakvoerder van de verkopende vennootschap zou moeten optreden.

Daarom wordt de beslissing tot aankoop overgelaten aan de algemene vergadering van de vennootschap.

De vergadering beslist voormeld onroerend goed te aan te kopen aan de prijs van HONDERD; VIERENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO ( 154.500,-), exclusief B.T.W, en aan te duiden als: lasthebber ad hoc om op te treden in de notarile akte die de voormelde aankoop zal authentificeren :

mevrouw BAMPS Els, geboren te Hasselt op 14 februari 1977, wonend te 3590 Diepenbeek, Schoolstraat 25.

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

it 1 v41e 2011

De Hootdgriffigriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

e ' '' Voor- Luik B - Vervolg

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

WELKENHJIJSEN JohanTegelijk hiermee neergelegd : bijzondere algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 14.09.2015, NGL 25.09.2015 15603-0179-014

Coordonnées
123 FIT

Adresse
STATIONSSTRAAT 29, BUS 12 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande