123 THUISVERPLEGING

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 123 THUISVERPLEGING
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.172.229

Publication

25/03/2014
Mod Word 17.1

Luik B

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I II IIIIHhII IIII

*19066865'

11

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.172.229

Benaming

(vormt) : 123 Thuisverpleging

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Kiewitstraat 238

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS - BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 23 december 2013, vr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap onder de vorm van een Gewone Commanditaire Vennootschap "123 Thuisverpleging", met zetel te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 238, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT

Verhoging van het maatschappeliik kapitaal door incorporatie van reserves

De vergadering beslist, het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van zeventienduizend zeshonderd

euro (17,600,00 EUR), om het te brengen van duizend euro (1.000,00 EUR) tot achttienduizend zeshonderd

euro (18.600,00 ), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van de reserves, voor een bedrag

van zeventienduizend zeshonderd euro (17.600,00 EUR).

Vaststelling

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de

genomen beslissing, de kapitaalverhoging waarvan sprake in de dagorde werd uitgevoerd, het maatschappelijk

kapitaal thans wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ), vertegenwoordigd door

honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT

Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone

algemene vergadering

De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen:

1) Wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar, om deze te brengen op eenendertig december van ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op n oktober tweeduizend dertien zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien, en bijgevolg een totale duur zal hebben van vijftien maanden;

2) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de derde vrijdag van de maand juni van ieder jaar om twintig uur uur, en voor de eerste maal in tweeduizend vijftien.

DERDE BESLUIT

Goedkeuring van de verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot', omvorming van de vennootschap toelicht, in uitvoering van artikelen 778 en 779 van het vennootschapswetboek, en van het verslag door de Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PARMENTIER GUY-MGI", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31", ondernemingsnummer 0480.463.170, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy, Bedrijfsrevisor, de dato 10 december 2013, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per dertig september tweeduizend dertien, hetzij minder dan drie maanden tevoren.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de Bedrijfsrevisor, voornoemd, luiden letterlijk als volgt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzci van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een Gewone Commanditaire Vennootschap "123 THUISVERPLEGING" tot een Burgerlijke Vennootschap o.v.v. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van aile eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen, en onder voorbehoud van doorgevoerde correcties;

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2013 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 61.886,12 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2013 HOGER is dan het op die datum

uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 EUR en dit ten belope van 60.886,12 EUR,

Schoten, 10 december 2013

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTiER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor.

[HANDTEKENING]"

Het verslag door de Bedrijfsrevisor voornoemd, zal met een uitgifte dezer neergelegd worden op de griffie van

de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLUIT

Omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid en de vorm van burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal

de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden

voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de gewone

commanditaire vennootschap ingeschreven is in het Register van Rechtspersonen,

De omvorming is gebaseerd op de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per dertig

september tweeduizend dertien,

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap worden

verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor

wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIJFDE BESLUIT

Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt de statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast

A-. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1. Naam.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal

de benaming dragen "123 Thuisverpleging".

Artikel 2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een

besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn

gesteld.

Artikel 3. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 238, maar mag naar elke andere

plaats in Belgi, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht bij

eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Eveneens bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap, in Belgi of in het buitenland,

bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten,

Artikel A. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig

hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

beheer en management van vennootschappen;

- waarnemen van bestuurders- of gelijkaardige functies in andere vennootschappen;

nemen en beheren van participaties in andere vennootschappen;

de vennootschap mag alle financile, roerende of onroerende verrichtingen of diensten uitvoeren of stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel. De vennootschap mag als aval optreden, zich borg stellen, haar goederen en rechten in pand of in hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane, verbintenissen of verplichtingen. De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in verrichtingen, verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf of haar activiteiten te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken;

Deze opsomming is niet beperkend

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Al deze handelingen kunnen zowel in Belgi als in de andere EEG landen gebeuren.

B-. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk n/honderdste (111005(e) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Artikel 6. Aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen,

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit gemeld register.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in gemeld register.

Aan de vennoten zullen wanneer zij daarom verzoeken certificaten, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd warden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder. Artikel 7

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, n enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Artikel 8

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe. is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toet De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in voile eigendom.

Artikel 9 - Overdracht van aandelen

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen warden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan

1.aan een vennoot;

2.aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;

3.aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 10

Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen opkomen tegen deze weigering, De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering. C-.BESTUUR EN CONTROLE,

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders) steeds hun handtekening laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend. Zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld,

Artikel 13. Intern bestuur.

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht.

Elke zaakvoerder, apart handelend, is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 15. Bijzonder volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 16. Tegenstrijdig belang.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerder voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 W Venn. na te komen.

Is er slechts n zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. Artikel 17. Toezicht.

Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij wet gestelde criteria, wordt gn commissaris benoemd. Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming gebeuren door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet.

D-.ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd= moet ieder jaar bijeenkomen op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerder(s) of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en de krachtens de wet mee te delen documenten. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel 19.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Artikel 20.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op n stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber die houder is van een schriftelijke volmacht.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen

stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 21.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen,

welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders

bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid

die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

E-.INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 22. Boeklaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december

van hetzelfde jaar.

Artikel 23. Inventaris - Jaarrekening - iaarverslag.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s)

de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting. Voor zover

dit door de wet wordt vereist, wordt tevens een jaarverslag opgesteld.

Artikel 24. Wettelijke reserve.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste n twintigste afgenomen voor de vorming van een

reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende van het

maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 25. Voor uitkering va bare winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden

uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd

met de voorzieningen en schulden.

Artikel 26. Bestemming van de winst.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een

door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd wordt aan de vennoten.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen

worden naar het volgend boekjaar,

F-.ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. Ontbinding.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van

rechtswege, blijft de vennootschap ais rechtspersoon voortbestaan door haar vereffening.

Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van

rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van

stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan, Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn,

alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van

hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot

bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel 29. Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek

van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit,

De vereffenaars kunnen van elke vennoot betaling eisen van de bedragen die deze zich heeft verbonden in de

vennootschap te storten en die nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.

Artikel 30.

Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal

aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder

de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement

waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

G-. DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 31. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn

woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem

alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 32.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de terzake

geldende wettelijke bepalingen. Zo zullen, indien de vennootschap slechts n vennoot telt, van rechtswege de

bepalingen met betrekking tot de eenhoofdige vennootschap van toepassing zijn.

ZESDE BESLUIT

Ontslag en benoeming

De vergadering neemt akte van het ontslag als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder vorm van

een gewone commanditaire vennootschap, van mevrouw RAYMACKERS Lucie, voornoemd.

Zij verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

.

t " f t : Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering benoemt als zaakvoerder, voor een onbepaalde duur, ten kosteloze titel, mevrouw

RAYMACKERS Lucie, voornoemd.

ZEVENDE BESLUIT

Volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en

volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de

griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Eric Gilissen.

Tegelijk hiermee neergelegd

een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte

de gecordineerde statuten

verslag van de zaakvoerder

verslag van de bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzq van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening

05/08/2013
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopte na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2,1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111

Vc

behc aar Beft Staa:

Thys Dirk, Stille vennoot

Raymackers Lucie, Zaakvoerder

Noelanders Peter, Uittredend vennoot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.172.229

Benaming

(voluit) : 123 Thuisverpleging

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Kiewitstraat 238 - 3500 Hasselt

Onderwerp akte : overdracht aandelen

Uit de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op 11 juni 2013 zijn volgende beslissingen goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

De heer Noelanders Peter beslist zijn 1 aandeel over te dragen aan;

Thys Dirk wonende te Zolderse Kiezel 134/0002 - 3511 Hasselt.

De heer Noelanders Peter neemt hierdoor niet langer deel als stille vennoot.

Vanaf heden neemt de heer Thys Dirk deel in de vennootschap als stille vennoot.

Artikel 8 a van de statuten wordt als volgt aangepast;

De vennootschap wordt bestuurd door n statutaire zaakvoerder of door een raad van zaakvoerders ingeval meerdere zaakvoerders zijn benoemd. Worden tot die hoedanigheid benoemd voor de ganse duur van de vennootschap en als statutaire zaakvoerder comparant 1, zijnde Raymackers Lucie. Het mandaat kan niet zonder wettige reden worden herroepen zolang de vennootschap duurt.

Bij overlijden van de zaakvoerder zal de stille vennoot, Thys Dirk, deze opvolgen.

De zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om een wettige reden door een besluit van de algemene vergadering met in acht name van de regels geldend voor een statutenwijziging,

Handtekening

11Lil+1 l U+'++il 1,..?

2 5 -07-

elfe E` T

~

11 il!Illij11111111111

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 20.07.2015 15325-0160-014
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 26.07.2016 16357-0112-015

Coordonnées
123 THUISVERPLEGING

Adresse
KIEWITSTRAAT 238 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande