15.08

Association sans but lucratif


Dénomination : 15.08
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 847.989.341

Publication

23/08/2012
k

MDD 22

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

II l 111111 IIII~ I I II I IIII

*izias~oa"

II

Neergelegd ter gn lie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

13 -08- 1012

De HoofdgriiGlrjffie

Ondernemingsnr : o t). `i l. 5a .] .3 A y

Benaming

(voluit) : VZW 15.08(verkort) :

Rechtsvorm : VZW

Zetel: 3730 HOESELT, Nederstraat 98A

Onderwerp akte : Statuten

Oprichters:

- SCHILS Erik

- PEETERS Marleen

- JORISSEN Ludwig

TITEL I - BENAMING ZETEL - DUUR

Artikel 1: De vereniging zal de naam dragen "VZW 15.08

Deze naam moet voorkomen in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,

orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, voorafgegaan of gevolgd door de woorden

"Vereniging zonder winstoogmerk of door de afkorting "VZW",met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 2: De zetel van de vereniging is gevestigd te Hoeselt, Nederstraat 98A in het gerechtelijk arrondissement Tongeren. De zetel kan door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur naar elk ander adres overgebracht worden binnen het nederlandse taalgebied, mits neerlegging van deze beslissing in het dossier vermeld in artikel 4.

Artikel3: De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur vanaf n juli tweed uizendentwaalf.

Zij kan ten allen tijde worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 4: Op de griffie van de rechtbank van Koophandel van het arrondissement Tongeren wordt een dossier gehouden van onderhavige vereniging, Dit dossier bestaat uit:

de statuten en de wijzigingen erin

- de akten betreffende de benoemingen van de bestuurders en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen.

- de akten betreffende de vestiging van de zetel van de vereniging en de wijziging erin.

- de ledenlijst en de wijzigingen erin.

- de beslissingen betreffende de nietigheid of ontbinding van de vereniging en de vereffening ervan.

- de rekeningen van de vereniging die bij het publiek om giften verzoeken.

TITEL II - DOEL

Artikel 5: De vereniging heeft tot doel:

De jaarlijkse kermis van 15 augustus van de deelgemeente O.L.V.Parochie van Hoeselt nieuw leven

inblazen en actueel houden en alzo terug een sociale verbondenheid creeren tussen de inwoners van deze

parochie..

Ook kunnen winstgevende activiteiten ondernomen worden voor zover zij bijkomstig zijn en voor zover dat

de inkomsten die hieruit voortvloeien besteed worden aan de realisatie van het maatschappelijke doel.

TITEL III - LEDEN

Artikel 6: De vereniging telt volgende categorien van leden:

- effectieve leden: deze leden zijn stemgerechtigd op de algemene vergadering. Hun naam zal vermeld worden op de jaarlijks neer te leggen ledenlijst. Zij bezitten het volle lidmaatschap. Het aantal effectieve leden is niet beperkt, maar moet minstens drie bedragen.

- toegetreden leden: deze leden nemen ook deel aan de werking van de vereniging doch bezitten niet het volle lidmaatschap. Zij zijn niet stemgerechtigd op de algemene vergadering. Het aantal toegetreden leden is onbeperkt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

t ~ MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Nieuwe leden kunnen toetreden tot de vereniging mits zij door de raad van bestuur bij tweederde meerderheid van de stemmen aanvaard worden en indien zij bereid zijn de doelstellingen van de vereniging te helpen realiseren en zich in alle omstandigheden naar de voorschriften van de statuten en van het reglement van inwendige orde te gedragen.

Artikel 7: De uittreding en de uitsluiting van leden geschiedt op de wijze voorzien in artikel 12 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Wie uit hoofde van een bepaalde hoedanigheid lid is of wordt van de vereniging, houdt van rechtswege op lid te zijn van zodra hij deze hoedanigheid verliest.

De raad van bestuur mag de leden, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of reglementen of op de wetten in verband met de eer of wellevendheid, schorsen of uitsluiten. De leden, die om welke reden ook het lidmaatschap verliezen, kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijke vermogen van de vereniging, noch rekening of inventaris eisen, noch de zegels doen leggen.

De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen en verplichtingen van de vereniging.

Niemand kan bezoldigd worden in functie van zijn werking In de vereniging.

Er wordt geen bijdrage aan de leden gevraagd.

TITEL IV - BESTUUR

Artikel 8: De vereniging wordt beheerd door de raad van bestuur,die minimum 3 (drie) leden telt. Zij zijn

allen werkende leden.

Artikel 9: De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, voor onbepaalde duur.

Men kan lid warden van de raad van bestuur door zijn/haar kandidatuur te stellen bij de voorzitter. Deze legt de kandidatuur voor aan de algemene vergadering. De algemene vergadering kan beslissen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordige leden de kandidatuur te aanvaarden.

Artikel 10: Bestuurders kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die

daarover beslist bij gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Een lid van de raad van bestuur kan ontslagen worden door de algemene vergadering omwille van de volgende redenen:

a) wanneer zijn/haar gedrag schade berokkent aan de vereniging

b) wanneer een lid zijn/haar taken in de vereniging niet naar behoren vervult

Artikel 11: De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt haar bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

Artikel 12: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer en het bestuur van de vereniging jegens derden bij elke gerechtelijke of buitengerechtelijke handeling, Zijn uitgesloten van zijn bevoegdheid, de handelingen die krachtens de wet of onderhavige statuten uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Artikel 13: De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester. Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de secretaris.

Artikel 14: De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris. Hij kan

slechts beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Van de beslissingen worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter of door degene die hem vervangt en minstens een andere bestuurder. Zij worden ingeschreven in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 15: De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden overdragen aan n of meerdere personen, leden van de raad van bestuur of van de vereniging, deze mandatarissen aanstellen en ontslaan, alsook de duur van hun mandaat en hun bevoegdheden bepalen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die handelen en waarvan n de voorzitter of secretaris. Voor aile handelingen betreffende het dagelijks bestuur van de vereniging, wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, die binnen de perken van dit bestuur alleen kunnen optreden.

Artikel 16: De bestuurders nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 17: Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogenrechtelijke

aard heeft dat strijdig is met de beslissing of verrichting die lot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voordat de raad een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdige belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Voormelde procedure is niet van toepassing op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18: De algemene vergadering bestaat uit al de effectieve leden van de vereniging. Zij beschikt

enkel over de bevoegdheid om zowel effectieve als toegetreden leden uit te sluiten, de statuten te wijzigen, bestuurders te benoemen en te ontslaan, rekeningen en begrotingen goed te keuren en ontlasting te geven aan

't . M0D 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge de bestuurders, de ontbinding van de vereniging uit te spreken, de vereffenaars te benoemen en het netto - overblijvend actief na ontbinding en vereffening over te maken zoals voorzien in artikel 31. De meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunen voorzien.

Artikel 19: Er zal jaarlijks een gewone algemene vergadering gehouden worden op plaats, dag en uur te

bepalen door de raad van bestuur; alle effectieve leden moeter erop uitgenodigd worden. Telkens als het belang van de vereniging het vereist, kan de raad van bestuur een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moet worden bijeengeroepen wanneer n vijfde van de effectieve leden dat aanvraagt.

Artikel 20: De algemene vergadering wordt bijeengeroepen per gewone brief of per E-mail, door de

voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur ondertekend, minstens 15 dagen vr de vergadering. De

oproepingsbrief vermeldt de agenda en de vergadering zal slechts beraadslagen over de punten erop vermeld.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door de secretaris of door n van de verkozen leden van de raad van bestuur,

Artikel 21: De algemene vergadering is geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde effectieve leden en haar beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend, behoudens in de gevallen waarin de wet het anders voorziet.

Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend, Indien er, in geval van geheime stemming, gelijkheid van stemmen is, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, De stemming zal geheim zijn, als de helft van de aanwezige leden erom vraagt,

De beslissing van de algemene vergadering tot wijziging der statuten, uitsluiting van een lid of vrijwillige ontbinding van de vereniging, kunnen slechts genomen worden mits het naleven van de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid, meerderheid en eventueel gerechtelijke homologatie bepaald door de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Artikel 22: Elk effectief lid heeft het recht aanwezig te zijn op de algemene vergadering en eraan deel te

nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door een mandataris, zelf effectief lid van de vereniging en voorzien van een geschreven mandaat. Een mandataris kan slechts n lid van de vereniging vertegenwoordigen.

Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht; elk effectief lid heeft slechts n stem.

Artikel 23: De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in het notulenregister en

worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Alle andere leden hebben het recht op verzoek deze mede te ondertekenen. Het notulenregister wordt bewaard in de zetel, waar alle leden er ter inzage van kunnen nemen. Alle leden of derden die nog enig belang doen blijken kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de twee bestuurders of door de handtekening van de voorzitter. Iedere wijziging van de statuten moet bij het dossier, vermeld in artikel 4 van de statuten, worden gevoegd,

TITEL VI - REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Artikel 24: Een reglement van inwendige orde kan door de raad van bestuur aan de algemene

vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Dit reglement kan door de algemene vergadering worden gewijzigd bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

TITEL VII - FINANCIERING EN BOEKHOUDING

Artikel 25: De vereniging kan onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 26: Het boekjaar van de vereniging loopt van n januari tot nendertig deoember van ieder

jaar.ln afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar vanaf de datum der oprichting tot 31.12.2012

Artikel 27: De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde artikel 17 van de wet en de daarop toepasselijke besluiten.

Artikel 28: Ieder jaar, per 31 december, zullen de rekeningen van het afgelopen dienstjaar door de raad

van bestuur afgesloten worden. Deze rekeningen alsook de begroting voor het volgende jaar zullen ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd door de penningmeester. Vijftien dagen vr de algemene jaarvergadering kunnen de effectieve leden inzage nemen in de rekeningen en begroting, met bijgaande stukken, ten zetel van de vereniging en zonder verplaatsing.

Artikel 29: De jaarrekening wordt neergelgd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van

Koophandel overeenkomstig het in artikel 26 novies der wet.

TITEL VIII - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 30: Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

Zijn er geen 2/3 van de leden op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, maar mits 4/5 meerderheid akkoord gevonden wordt om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank n of meer vereffenaars.. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. Van de

ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en en de ambtsbeindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

MOD 2,2

Luik B -+ Vervolg

Artikel 31: In elk geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechteiilk, zal het netto _ &verblijvend

maatschappelijk actief, na vereffening van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgemaakt worden aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft dat zo nauw mogelijk aansluit bij dit van de vzw. TITEL IX - EINDBESCHIKKING

Artikel 32: Voor al hetgeen dat door deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, is de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 van toepassing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

,Voor-.behouden aan het Belgisch Staatsblad

BESTUUR

Vervolgens heeft de vergadering benoemd tot bestuurders.

Hun mandaat verstrijkt bij beslissing van de algemene vergadering

De Heer Erik Schils, wonende te 3730 Hoeselt, Nederstraat 98A

Mevrouw Marleen Peeters, wonende te 3730 Hoeselt, Nederstraat 68A

De Heer Ludwig Jorissen, wonende te 3740 Bilzen, Hasseltsestraat 26

De Heer Johan Peters,wonende 3730 Hoeselt, Kleistraat 50

De Heer Bart Peters, wonende te 3730 Hoeselt, Nederstraat 98B

De Heer Jurgen Vansighen, wonende te 3730 Hoeselt, Nederstraat 28

Mevrouw Estella Cosemans, wonende te 3730 Hoeselt, Kleistraat 24

De Heer Wim Hellinx, wonende te 3730 Hoeselt, Kleistraat 6

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen en heeft volgende beslissingen genomen, tot de

volgende functies worden benoemd:

Tot voorzitter de heer Erik Schils, wonende te 3730 Hoeselt, Nederstraat 98A

tot secretaris mevrouw Marleen Peeters, wonende te 3730 Hoeselt, Nederstraat 68A

tot penningmeester De Heer Ludwig Jorissen , wonende te 3740 Bilzen, Hasseltstestraat 26

Voor ontlenend uittreksel

Samen hiermee neergelegd originele overeenkomst tot opmaak statuten.

0t JOLI 20fi2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
15.08

Adresse
NEDERSTRAAT 98A 3730 HOESELT

Code postal : 3730
Localité : HOESELT
Commune : HOESELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande