2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.119.489

Publication

20/05/2014
Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblai

--*FJ

iaiod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0461.119.489

Benaming (voluit) :2 A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP

(verkort):

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :3583 Beringen Paal, Diestersesteenweg 90 bus 1

(volledig adres)

i siR CIHITSANKvan KOOPHANDEL. te ANTWERPEN

0 8 MEI 2014

dre4 He" 4,T

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts met standplaats te Beringen-Paal op 27 maart 12014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Burgerlijke ! Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 2 A j ARCHITECTENVENNOOTSCHAP volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

I Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij I 1 stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 10 maart 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vierhonderd vijfenzeventig duizend euro ( 475.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zevenenveertig I duizend vijfhonderd euro (E 47.500,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend ais volgt:

- aan de heer WIJCKMANS Jan, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van honderd achtenvijftig duizend driehonderd driendertig euro driendertig cent ( 158.333,33), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijftienduizend achthonderd driendertig euro driendertig 1 cent ( 15.833,33), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves;

- aan de heer SMEULDERS Rudi, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van honderd achtenvijftig

I duizend driehonderd driendertig euro driendertig cent (E 158.333,33), waarop tien procent (10%)

I

roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijftienduizend achthonderd driendertig euro driendertig

cent ( 15.833,33), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves;

- aan de heer KWANTEN Lucas, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van honderd achtenvijftig

i duizend driehonderd driendertig euro driendertig cent ( 158.333,33), waarop tien procent (10%)

! roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijftienduizend achthonderd driendertig euro driendertig

1 cent ( 15.833,33), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

j TWEEDE BESLUIT

I a) Kapitaalverhoging

i De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd

I zevenentwintig duizend vijfhonderd euro ( 427.500,00) om het te brengen van zevenentwintig

Iz 1 Iduizend achthonderd achtentachtig euro twee cent ( 27.888,02) op vierhonderd vijfenvijftig duizend driehonderd achtentachtig euro twee cent ( 455.388,02) door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van vierhonderd vijfenzeventig duizend euro ( 475.000,00) onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij aldus netto vierhonderd evenentwintig duizend vijfhonderd euro ( 427.500,00). Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreerd, maar wordt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

de fractiewaarde van' de bestaande aandelen verhoogd.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend bij Belfius Bank onder nummer BE78 0682 1052 5086 op naam van de vennootschap "2 A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP", zoals blijkt uit de bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 25 maart 2014, welk document door ondergetekende notaris bewaard zal worden.

Ziin alhier tussengekomen:

- De heer W iJCKMANS Jan, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn nettoaandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd tweenveertig duizend vijfhonderd euro ( 142.500,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld;

- De heer SMEULDERS Rudi, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn nettoaandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd tweenveertig duizend vijfhonderd euro ( 142.500,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld;

- De heer KWANTEN Lucas, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn nettoaandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd tweenveertig duizend vijfhonderd euro ( 142.500,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld,

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormelde inbreng in geld tot stand is gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 10 maart 2014.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het nettobedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen,

b) Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vierhonderd vijfenvijftig duizend driehonderd achtentachtig euro twee cent ( 455.388,02).

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen

als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd viifenviiftig duizend

driehonderd achtentachtig euro twee cent ( 455.388, 02).

Het kapitaal werd samengesteld als volgt:

- zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000,00 BEF) bij de oprichting in 1997; driehonderd vijfenzeventig duizend Belgische Frank (375.000,00 BEF) bij kapitaalverhoging in 1999;

- omgezet in zevenentwintig duizend achthonderd achtentachtig euro twee cent ( 27.888,02) in 2004;

- vierhonderd zevenentwintig duizend vijfhonderd euro ( 427.500,00) bij kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB (dividendenuitkering) in 2014.

Het is verdeeld in duizend honderd vijfentwintig (9,125) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder rt/duizend honderd vijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen." DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coordineren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, volmacht, gecordineerde statuten.

l-1Voor-behouden

aan het

SeIgISErt

Staatsbiad

18/07/2014
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

II

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblai

1ALIMMII

Ondernerningsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte

2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP

0461119489

BV BVBA

Diesfersesteenweg 90 bus 1, B - 3583 PAAL (Beringen)

Splitsingsvoorstel Partiele splitsing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

RECI17111ANK van KOOPHANDB.

te ANTWERPEN. afdeling HASSELT

0 9 JOLI 2014

Griffie

Ondergetekenden, Rudi Smeulders, Lucas Kwanten en Jan Wijckmans, zaakvoerders van de BV BVBA "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP" met maatschappelijke zetel te B-3583 Paal (Beringen), Diestersesteenweg 90 bus 1, ingeschreven in het KBO onder het nummer BE 046L119.489, stellen voor om een aantal activa en passiva door middel van een partile splitsing af te splitsen naar een nieuw op te richten vennootschap en vermelden hierna de gegevens voorgeschreven door de wet terzake.

I. IDENTITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP DIE PARTIEEL GESPLITST WORDT:

Naam: BV BVBA "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP" Zetel ; B-3583 Paal (Beringen), Diestersesteenweg 90 bus Opgericht: Op 02 juli 1997 voor notaris Jean Roggen te Tessenderlo

Doel Alle activiteiten die met het beroep van architect, urbanist, deskundige

bouwactiviteiten of ruimtelijke ordening verband houden, dit alles in de ruimste zin van het woord

De vennootschap mag alle industrile, commercile of financile verrichtingen, zo roerend als onroerend, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in Belgi als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het do el in innig verband met het hare staat

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

KBO 0461.119.489

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

U. IDENTITEIT VAN DE VERKRIJGENDE, NOG OP TE RICHTEN, VENNOOTSCHAP

Naam BV CVBA "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP"

Zetel : B-3583 Paal (Beringen), Diestersesteenweg 90 bus I

Opgericht: De vennootschap dient nog opgericht te worden

Doel Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect.

Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan

r \ met haar maatschappelijk don

De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activitettsli-orierenigbiar is met het architectenberoep en in het bijzonder van iedereunt ereile aetivait.

De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in aridere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect,

Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

In de verwezenlijking van haar doel, zullen de vennootschap en haar zaakvoerder(s) / bestuurders er tevens over waken dat zij aile wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.

KBO Nog niet gekend

III. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

Als gevolg van de splitsing zullen de huidige vennoten van de partieel te splitsen vennootschap nieuwe aandelen verwerven in de nog op te richten vennootschap en dit in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit in de te splitsen vennootschap.

1. 1

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

IV DATUM VANAF WELKE DE AANDELEN RECHT GEVEN IN DE WINST

De aandelen toegekend naar aanleiding van de splitsingsverrichting zullen ingevolge de retro-activiteit van de splitsing naar 01 april 2014 deelnemen in de winst vanaf 01 april 2014.

V. RECHTEN TOEGEKEND AAN AANDEELHOUDERS OF VENNOTEN

Er zullen geen bijzondere rechten toegekend worden aan de aandeelhouders of vennoten van de uit de splitsing

, e

ontstane vennootschap noch aan de aandeelhouders of vennoten van de partieel te splitsen vennootschap.

VI. DATUM VAN OVERNAME VAN HANDELINGEN

Er zullen geen bijzondere rechten toegekend worden aan de aandeelhouders of vennoten van de uit de splitsing ontstane vennootschap noch aan de aandeelhouders of vennoten van de gesplitste vennootschap

VI. DATUM VAN OVERNAME VAN HANDELINGEN

De handelingen van de BV BVBA "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP" vanaf 0 I april 2014 zullen verondersteld worden boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst.

VIL BIJZONDERE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN BEDRIJFSREVISOR

De bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor die belast is met het opstellen van het controleverslag inzake de splitsing bedraagt bij benadering 3.000 (excl BTW).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

VIII. BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE ZAAKVOERDERS

Aan de zaakvoerders van de verkrijgende vennootschap en aan de zaakvoerders van de partieel te splitsen vennootschap zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend_

IX, NAUWKEURIGE BESCHRIJVING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

Balans 31.03.2014 Beginbalans van de Beginbalans van de

By BVBA "2A ARCHITECHTEN gesplitste BV BVBA verkrijgende BV CVBA

VENNOOTSCHAP" _

L Oprichtingskosten 0,00 0,00 0,00

II. Immaterile vaste activa 12.527,06 0,00 12.527,06

HL Materile vaste activa 273.022,24 233.463,38 39,558,86

IV, Financile vaste activa 0,00 0,00 0,00

V. Vorderingen lange termijn 0,00 0,00 0,00

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 175.527,27 175.527,27 0,00

VIL Vorderingen korte termijn 124.373,33 0,00 124.373,33

VIII. Geldbeleggingen 0,00 0,00 0,00

IL Liquide middelen 329,780,40 329.780,40 0,00

X. Overlopende rekeningen 12,48 0,00 12,48

Totaal aktiva 915.242,78 738.771,05 176.471,73

,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Rudi Smeulders,

Zaakvoerder

Lucas Kwanten, Jan Wijclanans,

Zaakvoerder Zaakvoerder

L Kapitaal 443.489,13 402,115,10 41.374,03

II. Uitgiftepremies 0,00 0,00 0,00

III. Herwaarderingsmeerwaarde 0,00 0,00 0,00

IV, Reserves 63,553,68 57.624,60 5.929,08

V. Overgedragen resultaat 0,00 0,00 0,00

Minderheidsbelang 0,00 0,00 0,00

VI. Kapitaalsubsidies 0,00 0,00 0,00

VIL Voorz. risico's en kosten 10.959,50 10.959,50 0,00

VIII. Schulden lange termijn 123.901,60 123.901,60 0,00

..

IX. Schulden korte termijn 273.3$8,87 144,170,25 129.168,62

X Overlopende rekeningen 0,00 0,00 -: 0,00'

Totaal passiva 915.242,78 738.771,05 176,471,73

Netto-actief 507.042,81 459.739,70 47.303,11

Opgesteld te Paal (Beringen) op 23 juni 2014,

Voor BV BVBA "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP",

,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/10/2014
Mod 1 1 .1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IJJIJI1I!JIIJIII/ 11111 IIII!JJIII liii! 11111 III! III!

*14188256*

REcliTeANKyan liePHANE581.

te ANTWIRPEN

06 nt 2014

ddelingeger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0461.119.489

Benaming (voluit) :2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP

(verkort):

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 90 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Partile splitsing

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 30 september 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 2A ARCH1TECTENVENNOOTSCHAP volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT Wijziging vermogenssituatie:

De vergadering neemt kennis van het feit dat er zich sedert de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan. TWEEDE BESLUIT - Splitsing:

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel en van alle verslagen, zoals hoger vermeld, waarin wordt voorgesteld over te gaan tot de partile splitsing van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP" door oprichting van een nieuwe burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTEN", zonder dat de bestaande burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP" ophoudt te bestaan. 2, Na onderzoek, neemt de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

De vergadering aanvaardt het aangekondigde splitsingsvoorstel. Zij besluit aldus dat een deel van het vermogen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP" overgaat overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel op de op te richten vennootschap, namelijk de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTEN".

Ingevolge deze splitsing zullen volgende activa- en passivabestanddelen overgaan:

Overgang naar de nieuw op te richten burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTEN":

ACTIVA:

Il, Immaterile vaste activa (twaalfduizend vijfhonderd

Zevenentwintig euro zes cent) E 12.527,06

III. Materile vaste activa (negenendertigduizend vijfhonderd

Achtenvijftig euro zesentachtig cent) 39.558,86

VII. Vorderingen op minder dan n jaar (honderd vierentwintig

Duizend driehonderd drienzeventig euro driendertig cent) 124,373,33

X. Overlopende rekeningen (twaalf komma achtenveertig euro) 12.48

Totaal activa (honderd zesenzeventigduizend vierhonderd n-

Enzeventig euro drienzeventig cent) E 176,471,73

PASSIVA:

,Voor- Luik B - vervolg

behouden IX. Schulden op minder dan n jaar (honderd negentwintig

, aan het Duizend honderd achtenzestig euro tweenzestig cent) E 129.168,62

eIgisctT Staatsblad Totaal passiva (honderd negentwintig duizend honderd

achtenzestig euro tweenzestig cent) E 129168,62

Netto inbrengwaarde: zevenenveertig duizend driehonderd en

drie euro elf cent 47.303,11

Deze netto inbreng ter waarde van zevenenveertig duizend driehonderd en drie euro elf cent (47,303,11) wordt verdeeld over de bestanddelen van het eigen vermogen van de nieuwe burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2A ARCHITECTEN als volgt:

- 41.120,60 (nenenveertigduizend honderd twintig euro zestig cent) maatschappelijk kapitaal;

- 3192,89 (drieduizend honderd tweennegentig euro negenentachtig cent) beschikbare (belaste)

reserves;

- 2.989,62 (tweeduizend negenhonderd negenentachtig euro tweenzestig cent) belastingvrije reserves.

3. De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de voorwaarden goed die gesteld werden in dit splitsingsvoorstel en onder meer omvatten:

a) De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen: vierhonderd eenenzeventig (471) volgestorte aandelen van de op te richten vennootschap "2A ARCHITECTEN" worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP", hetzij honderd zevenenvijftig (157) aandelen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTEN" tegen voorlegging van driehonderd

vijfenzeventig (375) aandelen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP", zonder dat n der partijen een oplegsom verschuldigd is,

b) De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap, wordt bepaald op 01 april 2014. Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de gesplitste vennootschap gedaan en betrekking hebbende op de afgesplitste activiteiten, komen voor rekening van de op te richten vennootschap.

c) De datum vanaf welke de aandelen van de op te richten vennootschap recht geven te delen in de winst is bepaald op 01 april 2014.

4. De overgang van een gedeelte van het vermogen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP" op de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTEN" geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende lasten en

voorwaarden:

- De bestanddelen die afgesplitst worden gaan over in de staat waarin zij zich bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten op 01 april 2014.

De verwervende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

- De verwervende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verwervende vennootschap als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen en bestanddelen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan

- De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaat over op de verwervende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De verwervende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door haar verkregen.

- Voor het geval een gedeelte van de activa van het vermogen van de gesplitste vennootschap niet in het splitsingsvoorstel werd toegescheiden, en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, blijft dit gedeelte of de waarde ervan bij de te splitsen vennootschap. Het gedeelte van de passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap dat niet in het splitsingsvoorstel werd toegescheiden zef, wanneer de interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, gedragen warden door de te splitsen vennootschap

- De archieven en de boekhoudkundige documenten van de te splitsen vennootschap blijven berusten

bij de te splitsen vennootschap "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP", die zich verbindt deze te iBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belgeLuik B vervolg

bewaren en ter beschikking te houden van de op te richten vennootschap "2A ARCHITECTEN" telkens wanneer laatstgenoemde daarom verzoekt.

- Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze splitsing en de overgangen van de vermogens, zullen gedragen worden door de te splitsen vennootschap.

DERDE BESLUIT Oprichting nieuwe vennootschap- Kapitaalvorming van de nieuwe vennootschap:

1. Beslissing tot oprichting

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTEN" op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren zoals hierna volgt,

Voor het verlijden van deze oprichting werd mij een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 15 september 2014, waarin zij het belang van het kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Het financieel plan wordt door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

2. Kapitaalvorming

De vergadering stelt vast en keurt met eenparigheid van stemmen goed dat het vast gedeelte van het kapitaal van de nieuwe burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2A ARCHITECTEN ten bedrage van nenenveertigduizend honderd twintig euro zestig cent ( 41.120,60) volledig geplaatst is.

Het is verdeeld in vierhonderd nenzeventig (471) aandelen van categorie A zonder vermelding van nominale waarde.

Verslagen ingevolge de inbreng in natura

Met het oog op de inbreng in natura heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEERT DUCHATEAU & C", met kantoor te B-3500 Hasselt, Anne Frankplein 13 en vertegenwoordigd door de heer DUCHATEAU Geert, bedrijfsrevisor het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 en 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van de op te richten vennootschap "2A ARCHITECTEN" luidt letterlijk als volgt:

"IV. BESLUIT

Ondergetekende, Geert Duchateau, bedrijfsre viser, optredend ais zaakvoerder van de BVBA "Geert Duchateau 8( C", bedrefsrevisoren met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Anne Frankplein 13, benoemd krachtens aanstellingsbrief van de zaakvoerder van de oprichters dd. 09 juli 2014, verklaart op basis van zijn controles met betrekking tot de inbrengen in nature verricht naar aanleiding van de oprichting van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "2A ARCHITECTEN" dat

1) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

2) de beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

2) dat de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedriffseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, zonder voorbehoud, tenminste overeenkomen met het aantal (471) en de fractiewaarde (87,30 E) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus gedaan in ons kabinet te Hasselt op 29 september 2014,

Voor BVBA "Geert Duchateau ec C", Bedresrevisoren (getekend) Geert Duchateau, bedriffsrevisor-zaakvoerder, IBR A-154713-25C'

Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT Toekenning aandelen Ruilverhouding

De voorzitter verklaart en de algemene vergadering stemt in dat ieder vennoot van de gesplitste vennootschap "2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP" voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van hoedanigheid van vennoot in de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de vorm van een burgerlijke vennootschap "2A ARCHITECTEN".

Er worden aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap vierhonderd nenzeventig (471) aandelen in de nieuwe burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de vorm van een coperatieve vennootschap "2A ARCHITECTEN" uitgereikt

Aan elke aandeelhouder worden tes en voorle ging van driehonderd vijfenzeventig oude aandelen in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

rFrdreh Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden de gesplitste vennootschap 2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP iionclerd zevenenvijftig (157) nieuwe aandelen in de nieuwe burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de vorm van een coperatieve vennootschap "2A ARCHITECTEN" uitgereikt.

aan het Overeenkomstig het splitsIngsvoorstel, zal de raad van bestuur van de nieuwe vennootschap de aandelen toekomende aan de verschillende aandeelhouders en hen uitreiken door inschrijving ervan in het register van aandeelhouders.

--8741FES-- De kosten voor deze verrichtingen komen ten laste van de te splitsen vennootschap.

Staatsblad Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

s , VIJFDE BESLUIT Kapitaalverhoging

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het vast kapitaal van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTEN" te verhogen tot achtenveertig duizend euro ( 48.000,00) als volgt:

kapitaalverhoging met negenhonderd euro door inbreng in geld ten bedrage van negenhonderd euro (E 900,00).Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er negen (9) nieuwe aandelen gecreerd, waarop als volgt wordt ingeschreven als volgt:

-De heer VVIJCKMANS Jan, voornoemd, schrijft in op drie aandelen door storting van een bedrag van driehonderd euro (E 300,00)

-De heer SMEULDERS Rudi, voornoemd, schrijft in op drie aandelen door storting van een bedrag van driehonderd euro (E 300,00)

-De heer KWANTEN Lucas, voornoemd, schrijft in op drie aandelen door storting van een bedrag van driehonderd euro (E 300,00)

Totaal: negenhonderd euro (E 900,00)

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend bij Belfius Bank onder nummer BE65 0689 0092 3596, op naam van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2A ARCHITECTEN, zoals blijkt uit de bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 26 september 2014, welke document door ondergetekende notaris bewaard zef worden.

- kapitaalverhoging met vijfduizend negenhonderd negenenzeventig euro veertig cent ( 5.979,40) door incorporatie van reserves te weten:

tweeduizend negenhonderd negenentachtig euro tweenzestig cent (E 2.989,62) door incorporatie van belastingvrije reserves;

tweeduizend negenhonderd negenentachtig euro achtenzeventig cent (E 2.989,78) door incorporatie van belaste, beschikbare reserves.

Voor deze incorporatie van reserves worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

ZESDE BESLUIT Vaststelling van de statuten

Als gevolg van de splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap en als gevolg van de verhoging van het kapitaal wordt het vast kapitaal van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTEN" vastgesteld op achtenveertig duizend euro (E 48.000,00).

Reserves, schulden en provisies gaan eveneens over op de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTEN" naar verhouding die in het splitsingsvoorstel Is vastgesteld.

De statuten van de nieuwe burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2A ARCHITECTEN" luiden als volgt:

STATUTEN "2A ARCHITECTEN"

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - Naam

1.1 De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de benaming 2A ARCHITECTEN.

1,2 Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde benaming zal gebruikt worden. Van deze benaming zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de vorm die de rechtspersoon heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, toegelaten.,

1.3 De naam wordt vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap, en wordt aangevuld met de woorden 'burgerlijke vennootschap met handelsvorm'.

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

3,1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Beringen (Paal), Diestersesteenweg 90 bus 1. De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.Voor- Luik B - vervolg

behouden 3.2 De zetel mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar een ander adres binnen hetzelfde taalgebied. Deze wijziging wordt kenbaar gemaakt aan de Raad van de Orde van Architecten waar de maatschappelijke zetel gevestigd was en aan de provinciale raad waar de nieuwe maatschappelijke zetel zal gevestigd worden. Ze wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

aan het 3.3 De oprichting van een bijkomende vestiging wordt gemeld aan de provinciale raad van de Orde van Architecten in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt evenals aan de provinciale raad van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Staatsblad Artikel 4- Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect.

Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het architectenberoep en in net bijzonder van iedere commercile activiteit.

De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.

Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van

Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs. In de verwezenlijking van haar doel, zullen de vennootschap en haar bestuurders er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.

B. KAPITAAL EN AANDELEN -VENNOTEN

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

5.1. Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk,

5.2 Het vast kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen van categorie A.

Het veranderlijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen van categorie EL

Wanneer in onderhavige statuten sprake is van "aandelen" worden zowel de aandelen van categorie A als B bedoeld. Wanneer in onderhavige statuten sprake is van vennoten worden zowel de houders van aandelen van categorie A als B bedoeld.

5.3. Het vaste kapitaal bedraagt achtenveertig duizend euro ( 48.000,00). Het wordt

vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig (480) aandelen van categorie A zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk n/vierhonderd tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging,

5.4. Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijke uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden. 5.5. De aandelen zijn op naam.

Artikel 6- Vennoten

6,1 De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later toetreedt en daartoe n of meer aandelen onderschrijft. Het aantal vennoten is onbeperkt. Minstens n vennoot is architect. Elke architect-vennoot is ingeschreven op een tabel van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs

Natuurlijke personen met een beroep dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen niet als vennoot aanvaard worden. Ambtenaren en beambten kunnen, behoudens de wettelijk vcorziene afwijking, niet als vennoot aanvaard worden.

Rechtspersonen met een doel dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen evenmin als vennoot aanvaard worden.

Een stagiair kan slechts vennoot zijn ln de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn stagemeester of een architect ingeschreven op n van de tabellen van de Orde van Architecten uitoefent.

6.2 Nieuwe vennoten kunnen slechts toetreden mits eenparig akkoord van vennoten van aandelen van categorie A.

6.3 Elke toetreding van nieuwe vennoten dient voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten, met opgave van de naam van de kandidaat-vennoot, evenals het aantal aandelen (met opgave van de categorie van aandelen) dat hij wenst aan te houden en, indien het een architect betreft, de plaats van de hoofdzetel van zijn activiteit.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belgeVoorbehouden aan het e gisc Staatsblad Luik B - vervolg

Indien de kandidaat-vennoot beroepsactief is, doch niet het beroep van architect uitoefent, dient de Orde op de hoogte te worden gebracht van zijn beroepsactiviteit(en) dan wel maatschappelijk doel,

6.4 Indien n van de vennoten geschorst wordt ais architect, zal hij zich moeten onthouden van de uitoefening van zijn rechten als architect binnen de vennootschap voor de duur van de schorsing, onverminderd desgevallend de rechten van de overige vennoten de geschorste architect uit te sluiten conform de statutaire bepalingen terzake.

6.5 Indien een vennoot geschrapt wordt als architect, mag hij niet langer vennoot zijn. Indien de geschrapte architect de enige vennoot is, dient de vennootschap ontbonden te worden of haar doel te wijzigen, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

Elke vennoot heeft de verplichting onmiddellijk de mede-vennoten in kennis te stellen van de gevolgen van de maatregelen die desbetreffend te zijnen opzichte zijn genomen.

Artikel 7 - Concurrentieverbod

Door zijn toetreding tot de vennootschap, verbindt de vennoot zich jegens de vennootschap, tijdens zijn lidmaatschap en gedurende een periode van twee jaar na het beindigen daarvan, zich te zullen onthouden van elke werkzaamheid die de vennootschap clientle of personeelsleden zou kunnen onttrekken.

Artikel 8 Aandelenregister

8.1, In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden dat op de eerste

bladzijde de akte van oprichting van de vennootschap bevat en vervolgens de vermelding van:

a. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen van de categorie A of B;

b. de bedragen door leder van hen gestort of teruggenomen;

c. de datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;

d. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en overgangen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van eigendom van een aandeel.

8,2. De inschrijving In het register wordt uitsluitend verzorgd door de raad van bestuur aan de hand van bewijskrachtige documenten die zijn gedateerd en ondertekend. De inschrijvingen geschieden in volgorde van de overlegging van de stukken. Aile vennoten moeten gemeld worden bij de bevoegde raad van de Orde van Architecten.

8.3, Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd met meiding van de categorie waartoe ze behoren. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. De aandelen zijn steeds op naam en elke handeling die tot gevolg MU hebben dat de aandelen hun nominatief karakter verliezen, wordt uitgesloten.

8.4.Ten minste zestig procent (60 %) van de totaliteit van de aandelen (zowel categorie A als B) moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten.

Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het maatschappelijk doei niet onverenigbaar is met het beroep van architect. Deze personen moeten gemeld zijn bij de Raad van de Orde van Architecten.

Voor de berekening van de aandelen die aan de architecten toebehoren wordt enkel rekening gehouden met het bezit van de aandelen zoals dit blijkt uit het aandelenregister.

8.5. Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke persoon/architect-vennoot, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden, om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect verder blijven uitoefenen.

Indien de overblijvende vennoot geen architect is, zal de vennootschap echter, tot regularisatie, voor aile handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen, die in naam en voor rekening van de vennootschap, dan wel in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn, maar dient op de tabel opgenomen te zijn.

De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde.Luik B - vervolg

Iliaebi7Je aan regularisatie binnen voormelde termijn van zesmaanCin",--zal d- vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.

De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.

8.6. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden

gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien,

8.7. Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van

een natuurlijke persoon/architect-vennoot, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een architect-vennoot van de tabel van architecten of de ontbinding van een vennoot-rechtspersoon, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot reguiarisatie.

De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde.

De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.

8.8. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden

gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

Artikel 9 Onverdeeldheid

9.1. De aandelen zijn ondeelbaar.

In geval van onverdeeldheid zullen de aan het aandeel verbonden rechten geschorst zijn, totdat n

enkel persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van de aandelen is aangewezen. Voor

wat betreft de "architect-aandelen" moet deze persoon gemachtigd zijn het beroep van architect uit te

oefenen.

9.2. Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd

onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

Artikel 10 Stemrechten

10,1 Ten minste zestig procent (60 %) van de stemrechten moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in

het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten.

10.2 Indien een aandeel dat toebehoorde aan een architect met vruchtgebruik is bezwaard, kan de

uitoefening van het stemrecht enkel toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijk persoon die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te oefenen.

Artikel 11 - Toetreding van nieuwe vennoten

Rekening houdend met de bepalingen van artikel 6 hierboven zullen de vennoten van categorie A met eenparigheid van stemmen beslissen over de aanvaarding van nieuwe vennoten zonder dat zij de redenen van hun beslissing bekend hoeven te maken.

Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten, zullen de vennoten van categorie A bij eenvoudige meerderheid van de stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs en tot welke categorie de aandelen behoren.

Nieuwe "architect-vennoten" kunnen slechts worden aanvaard met toestemming van minstens de helft van de bestaande architect-vennoten die bovendien drie vierde van de architect-aandelen bezitten Artikel 12 - Terucerekken van vennoten

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken, mits het akkoord van de algemene vergadering met volgende meerderheid:

- met gewone meerderheid van stemmen van aile vennoten met aandelen uit

categorie A en B;

- n minstens een gewone meerderheid van stemmen van de vennoten met aandelen uit categorie A.

De a!s emene ver aderin hoeft de redenen van haar beslissingen niet o te even.

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden TEiiffiT(U-diliijk)-TJuji.FCiTi-7F-C17vnn-c;fe-Ft;--h-Ciirii-ii-iiiii-171-d-eliiaTcte-g-aire-:72-ij-h7diri recht op een som, waarvan de waarde gelijk is aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bil gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld zoals bepaald in artikel 14.3.

aan het Bij het (gedeeltelijk) terugtreden van de vennoten, houders van aandelen van categorie B: Zij hebben recht op het door hen ingebrachte kapitaal.

`--trrdigaii Artikel 13 - Uitsluiten van vennoten

Staatstilati Iedere vennoot kan am een in de statuten vermelde of am een andere gegronde reden uitgesloten worden. De algemene vergadering beslist met volgende meerderheid: met gewone meerderheid van stemmen van alle vennoten met aandelen uit categorie A en B,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge - n minstens een gewone meerderheid van stemmen van de vennoten met aandelen uit categorie A.

De vennoot wiens uitsluiting het betreft neemt niet deel aan de stemming.

De algemene vergadering moet de vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en moet dit voorstel tot uitsluiting omkleden met opgave van de redenen. De vennoot in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze aangetekende brief, zijn eigen opmerkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering. Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, moet hij gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgemaakt en getekend door het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Bij uitsluiting van de vennoten, houders van aandelen van categorie A: Zij hebben recht op de door hen gedane inbreng te vermeerderen met de reserves berekend conform de bepalingen van artikel 14.3. Deze som kan verminderd warden mits nparig akkoord van de overige houders van de aandelen van categorie A, doch de uitgesloten vennoot van categorie A heeft minstens recht op de door hem gedane inbreng.

Bij uitsluiting van de vennoten, houders van aandelen van categorie B: Zij hebben maximaal recht op het door hen ingebrachte kapitaal.

Artikel 14 - Overdracht van aandelen

14.1. Aandelen van categorie A en B zijn slechts overdraagbaar onder levenden of kunnen maar

overgaan bij overlijden ofwel aan een bestaand vennoot (zoals hierna bepaald onder 14.2) ofwel aan een persoon die conform deze statuten vennoot kan worden en mits de voorafgaandelijke goedkeuring van vennoten die houder zijn van aandelen van categorie A (zoals hierboven bepaald) en mits de voorafgaande goedkeuring door de bevoegde raad van de Orde van Architecten.

14.2 De vennoot (houder van aandelen uit categorie A of B) die n of meer aandelen wil overdragen aan een mede-vennoot, moet van zijn voornemen aan de vennoten van categorie A kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde ovememer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten van categorie A in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van de goedkeuring van de overdracht door de vennoten van categorie A staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten (houders van aandelen van categorie A) verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten (houders van aandelen van categorie A) de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

14.3 In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan n door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen benvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van n der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dagVoor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Staatsbladwaarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

14.4 Elke voorgenomen overdracht van aandelen, splitsing van het eigendomsrecht over de aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom en/of toetreding van nieuwe vennoten moet worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale Raad die uitspraak doet binnen de termijnen, zoals bepaald in de statuten.

14.5 Een voorgenomen overdracht van aandelen mag in geen geval tot gevolg hebben dat het

aantal aandelen in het bezit van architecten daalt tot minder dan 60% van het maatschappelijk kapitaal.

14.6 De aandelen kunnen ook uitsluitend overgaan op erfgenamen en legatarissen voor zover voldaan is aan de bepalingen met betrekking tot de hoedanigheid van de vennoten.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben enkel recht op de waarde van de overgegane aandelen.

De erfgenamen en legatarissen van de enige vennoot zullen de rechten verbonden aan de aandelen evenwel zelf kunnen uitoefenen, in de mate zij dit doen teneinde het doel van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15- Bestuur - Benoeming

15.1, De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten.

De bestuurders kunnen enkel gekozen worden uit een lijst van kandidaten, voorgedragen door de houders van aandelen uit categorie A.

De leden van de Raad van Bestuur dienen zelf ook vennoot te zijn. Ze worden verkozen voor een duur bepaald door de algemene vergadering.

De bestuurder is na verstrijken van het mandaat herkiesbaar.

Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor aile zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, leden van het directiecomit, lasthebbers of volmachtdragers, vereffenaars...

Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn stagemeester of een architect ingeschreven op n van de tabellen van de Orde van Architecten, uitoefent,

15.2. Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en zo nodig- in vervanging te voorzien.

Artikel 16 Bevoegdheden

16.1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van de

handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

16.2. De raad van bestuur kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan n of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten.

16.3, Bij wijze van uitzondering kan de raad van bestuur volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect. Deze volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

Artikel 17 - Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennoctschap in en buiten rechte.

Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door iedere bestuurder die alleen optreedt.

In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald kan een bestuurder niet zonder de toestemming van al de andere bestuurders in functie besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor meer dan vijfduizend euro ( 5.000,00) of tot rechtshandelingen die verband houden met aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van hypotheken. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belgeLuik B - vervolg

_-

Artikel 18 - Voorzitter

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen n van zijn leden tot voorzitter Artikel 19 Vertegenwoordiging

19,1, Enkel de personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, ln naam en voor rekening van de vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect,

19.2. Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moeten de naam en de hoedanigheid van degene die ondertekent, worden vermeld.

19.3. Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen.

De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.

Bij gebreke aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.

De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

19.4. Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bv. het ontslag van de bestuurder(s), dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van (een) nieuwe bestuurder(s).

De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient opgenomen te zijn op de tabel.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien,

D. CONTROLE

Artikel 20 - Commissaris

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke vereisten om een commissaris te benoemen,

heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

De algemene vergadering kan die onderzoeks- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan n

of meer controlerende vennoten die zij benoemt en te allen tijde kan ontslaan.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21 Algemene vergadering

21.1. De bestuurder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens een architect-vennoot hem daartoe verzoekt. De architect-vennoot bepaalt de gewenste agendapunten voor deze algemene vergadering.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor alle beslissingen omtrent de benoeming en het ontslag van de bestuurders van de architect-rechtspersoon, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat

21,2. Bij ontstentenis van een wettelijke bepaling terzake is alleen de algemene vergadering bevoegd voor de uitsluiting van een architect-vennoot,

213. Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde vennoten die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

21.4 Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroe

Voor

behouden

aan het

Staatsblad

Voor-

bahouclen

aan het

staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

 Artikel 22 - Dag, uur en plaats

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op

de derde dinsdag van de maand december om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is,

wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er kan ten allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek van de

raad van bestuur, zoals voormeld._

De oproeping geschiedt minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering bij aangetekende bief,

londertekend door de bestuurders.

1De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in

thet gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

4

iDe vennoten kunnen daarenboven eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid

Ivan de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten

worden verleden.

Artikel 23 - Stemrecht

Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft zonder beperking

irecht op n stem.,

lArtikel 24 - Bijzondere algemene vergadering - statutenwiiziging

124.1. Wijziging van de statuten kan slechts gebeuren nadat de voorgenomen wijzigingen door de

bevoegde Raad van de Orde van Architecten goedgekeurd zijn.

1

124.2. Bij elke voorlegging van de statuten ter goedkeuring dient aangetoond te worden dat aan aile

vereisten met betrekking tot de hoedanigheid van vennoten en bestuurders is voldaan.

I 24.3. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten slechts op geldige wijze

beraadslagen en besluiten, als:

- de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk aangegeven zijn in de oproeping;

I - en als de aanwezigen ten minste de helft van het vast kapitaal vertegenwoordigen.

lEen wijziging Is alleen dan aangenomen, wanneer zij de goedkeuring heeft van twee/derde van

1 houders van de aandelen van categorie A.

I F. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

1

lArtikel 25 - Boekjaar - iaarrekening

1Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar,

lArtikel 26 - Winstverdeling

1Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen

iverliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als, en in de mate

lwaarin, dit wettelijk verplicht is.

1

!De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst.

1De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door

Ide raad van bestuur tussentijdse dividenden worden uitbetaald.

G. SCHORSING EN SCHRAPPING VAN DE ARCHITECT-RECHTSPERSOON ALS

ARCHITECT

Artikel 27 Schorsing

i'in geval van schorsing van de architect-rechtspersoon zal, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen warden die lin eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een 1rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn,

lArtikel 28 Schrapping

I In geval van schrapping van de architect-rechtspersoon zal onverwijld een algemene vergadering

I worden belegd waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap 1 of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een

Iarchitect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, 2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming 1 Ivan de titel en van het beroep van architect is te aanzien,

H. ONTBINDING EN VEREFFENING

lArtikel 29 Ontbinding

1

1

' 29.1 Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde provinciale

Iraad van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten en

Ide tienjarige aansprakelijkheid.,

129.2 In geval van ontbinding worden door de vereffenaars, met inachtneming van de regels van de

I deontologie, de nodige schikkingen getroffen ter vrijwaring van de belangen van de clinten, onder

I meer inzake de voortzetting van de contracten en van de architectuur-opdrachten in uitvoering,

129.3 Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden

i aangesteld die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op n van

'de tabellen van de Orde van Architecten teneinde voor rekening van de vennootschap in vereffening

deze opdraohten verder uit te voeren.

Luik B - vervolg

29.4 Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, niet meer voldoet aan de voorwaarden om het beroep van architect uit te oefenen zal de vereffenaar, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden voor de verdere uitvoering van de lopende opdrachten.

Artikel 30 Vereffening

30.1 Wordt er geen vereffenaar aangesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, dan worden de bestuurder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn beschouwd ais vereffenaar(s).

De vereffenaar(s) treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

30.2 Enkel natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op n van de tabellen van de Orde van Architecten, kunnen aangesteld worden als vereffenaar van de vennootschap.

30.3 De vereffening kan pas afgesloten worden indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een derde architect. Tevens dient een regeling getroffen te zijn m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid van de vennootschap.

I. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 31 Verzekering

31.1 Elke architect-rechtspersoon is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid te laten verzekeren overeenkomstig de wet van 15 februari 2006.

31.2 De bestuurders, leden van het directiecomit en meer algemeen aile zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verzekeringspremies.

Wanneer, in geval van schending, de rechtspersoon niet door een verzekering gedekt is, dan zijn de bestuurders en leden van het Bestuurscomit hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van derden voor iedere schuld die uit de tienjarige aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 32 Enige in de stukken op te nemen vermeldingen

32.1 Conform het Wetboek van Vennootschappen moeten aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande (van de vennootschap) de volgende gegevens vermelden:

a) de naam van de vennootschap;

b) de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook de woorden "burgerlijke vennootschap met handelsvorm", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is;

c) de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

d) het ondernemingsnummer;

e) het woord "rechtspersonenregister" of "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

f) in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

32.2 Alle vennoten zijn voor hun activiteiten binnen de vennootschap verplicht hetzelfde briefpapier te gebruiken.

Artikel 33 Transparantieverplichtingen tegenover de Orde van Architecten en vrijwaring van de belangen van derden

33.1 Elke voorgenomen overdracht van aandelen, toetreding van nieuwe vennoten en splitsing van het eigendomsrecht over de aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom moet voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten.

De vennootschap is ertoe verplicht op eenvoudig verzoek van een Raad van de Orde van Architecten het aandelenregister ter inzage voor te leggen.

33.2 De bevoegde Provinciale raad van de Orde van Architecten zal onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elke wijziging in het bestuur van de vennootschap. Elke benoeming van een nieuwe bestuurder wordt gemeld, met opgave van de naam van de kandidaat en de plaats waar hij de hoofdzetel van zijn activiteit gevestigd heeft.

33,3 Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake lopende opdrachten en de tienjarige aansprakelijkheid.

Artikel 34 Vrijwaring van de belangen van derden

34.1 Ingeval van terugtreding, uitsluiting, ontslag, ontbinding of overlijden, afwezigheid, onbekwaamheid of on beschikbaarheid van een architect-vennoot, zal (zullen) de andere veno(o)t(en), ervoor zorgen dat de lopende opdrachten worden opgevolgd door een andere architect-vennoot of eventueel een andere architect indien de weggevallen vennoot de enige architect-vennoot was. Dit gebeurt met in acht name van de regels van de deontologie. In elk van deze evallen zal de Orde van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vaut-behouden

aan het 11111ers cli Staatsblad

Luik B - vervolg

Architecten onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

34.2 ln geval van ontslag, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen, en meer in het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van de bestuurder(s), zal de algemene vergadering onmiddellijk voorzien in de vervanging van deze bestuurder(s) teneinde voor de lopende opdrachten de belangen van de opdrachtgevers te vrijwaren. 34.3 In geval van ontslag, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen, en meer in het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van de zelfstandige mandataris die optreedt in naam en voor rekening van de architect-rechtspersoon, wordt voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen, die in naam en voor rekening van de vennootschap zal optreden. Deze architect kan een vennoot of bestuurder van de vennootschap zijn. Hij dient evenwel steeds een natuurlijk persoon te zijn, die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en daartoe ingeschreven is op een van de Tabellen van de Orde van Architecten.

Artikel 35 Deontologie

35.1 De architect-rechtspersoon, haar vennoten, bestuurders en mandatarissen dienen de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963, het Reglement van Bercepsplichten en de deontologie van het beroep van architect na te leven.

De activiteiten van de vennootschap zullen derwijze worden ingericht en uitgeoefend, dat de vennoten en aangestelden met de titel van architect integraal alle wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen betreffende het beroep van architect kunnen naleven, onder meer wat betreft de onverenigbaarheden en de onafhankelijkheidsverplichting.

35.2 De wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen betreffende het beroep van architect maken integraal deel uit van onderhavige statuten en bedingen die zouden afwijken van voormelde wetten of reglement, of ermee tegenstrijdig of onverenigbaar zouden zijn of worden, worden voor niet-geschreven gehouden.

De statuten worden genterpreteerd conform de deontologie.

J. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36 - Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten doet elke vennoot, bestuurder, commissaris en gevolmachtigde die in het buitenland woonachtig is, voor de termijn dat hij vennoot is of tijdens de duur van zijn functie, keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.

Artikel 37- Geschillen - arbitrage

Alle geschillen met betrekking tot de vennootschap, tussen de vennootschap en haar vennoten of bestuurders en gewezen bestuurders, tussen bestuurders en aandeelhouders, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage,.

Het geschil wordt geregeld door n enkele scheidsrechter aangeduid door de partijen. Zijn de partijen het daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij n scheidsrechter aan; deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter.

De procedure van geschillenbeslechting is onderworpen aan de artikelen 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.

ZEVENDE BESLUIT Benoemingen in de nieuw opgerichte vennootschap overgangsbepaling en machtiging

A. Benoemingen van eerste bestuurders, enzovoort

De comparanten verklaren dat zij de eerste algemene vergadering samenstellen, waarop het gehele kapitaal aanwezig is.

a. Benoemingen

- Met eenparigheid van stemmen worden als eerste bestuurders benoemd voor een hernieuwbare duur van zes jaar:

1. De heer WIJCKMANS Jan Karel Jozef, architect, geboren te Koersel op 4 mei 1965, rijksregisternummer 65.05.04 265-45, wonende te 3945 Ham, Dorpsstraat 41,

2. De heer SMEULDERS Rudi Roger, architect, geboren te Koersel op 10 mei 1964, rijksregisternummer 64.05.10 215-88, wonende te 3945 Ham, Waterstraat 3a.

3. De heer KWANTEN Lucas Ludovic Catharina, architect, geboren te Neerpelt op 7 september 1960,

rijksregisternummer 60.09.07 203-37, wonende te Hasselt, Kempische Steenweg 289.

Allen hier aanwezig. Zij verklaren allen hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet

getroffen werden door een maatregel die zich daartegen verzet.

Dit mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend twintig.

- De vergadering der aandeelhouders beslist_geen commissaris te benoemen.

Voor-

behouden

aan het

Betglsch

Staetsblad

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

 "SifirdTie

Staatsblad

b. Bezoldiging

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering volgende besluiten genomen:

- de bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit, tot andersluidende beslissing door een algemene

vergadering.

B. Eerste iaarveroaderino - Eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar

tweeduizend vijftien.

Het eerste boekjaar loopt pro fisco tot dertig juni tweeduizend vijftien.

C. Machten

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

besluiten uit te voeren.

Eerste vergadering van de raad van bestuur

De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid

van stemmen te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: De heer WIJCKMANS Jan,

voornoemd.

Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

ACHTSTE BESLUIT Aanpassing van de statuten van de gesplitste vennootschap "2A

ARCHITECTENVENNOOTSCHAP"

Ten eerste

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke

benaming van de vennootschap te wijzigen van "3T" en derhalve artikel 1 van de statuten aan te

passen zodat dit voortaan zal luiden als volgt

"Artikel 1. Naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap

met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt 3T"

Ten tweede

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de zetel van de

vennootschap te verplaatsen naar Beringen (Paal), Diestersesteenweg 90 bus 2.

Ze beslist artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 2. Zetel

De vennootschap is gevestigd te Beringen (Paal), Diestersesteenweg 90 bus 2.

De zetel mag overgebracht worden krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerders. De

vennootschap mag in Belgi of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten door

eenvoudige beslissing van de zaakvoerders."

Ten derde

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, ingevolge de splitsing van de vennootschap

en de voormelde inbreng in de nieuw opgerichte vennootschap "2A Architecten", het kapitaal van de

vennootschap te verminderen als volgt:

a) vermindering van het kapitaal met nenveertigduizend honderd twintig euro zestig cent (E 41.120,60) om het te brengen van vierhonderd vijfenvijftigduizend driehonderd achtentachtig euro twee cent ( 455.388,02) tot vierhonderd veertien duizend tweehonderd zevenenzestig euro tweenveertig cent (E 414.267,42) ingevolge voormelde afsplitsing en inbreng in nature;

b) vermindering van het kapitaal met elfduizend achthonderd achtennegentig euro negenentachtig cent (E 11.898,89) om het te brengen van vierhonderd veertien duizend tweehonderd zevenenzestig euro tweenveertig cent ( 414.267,42) tot vierhonderd en twee duizend driehonderd achtenzestig euro drienvijftig cent ( 402.368,53) mits vrijstelling van volstorting.

Ten vierde

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen om het te brengen van vierhonderd en twee duizend driehonderd achtenzestig euro drienvijftig cent (E 402.368,53) tot vierhonderd vijfendertig duizend euro (E 435.000,00) door incorporatie van

beschikbare (belaste) reserves ten bedrage van tweendertig duizend zeshonderd nendertig euro zevenenveertig cent (E 32.631,47).

Ingevolge deze verhoging van het kapitaal worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Ze beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5, Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd viifendertig duizend euro ( 435.000,00j.

Het kapitaal werd samengesteld als volgt:

- zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000,00 BEF) bij de oprichting in 1997;

- driehonderd vijfenzeventig duizend Belgische Frank (375.000,00 BEF) bij kapitaalverhoging in 1999; - omgezet in zevenentwintig duizend achthonderd achtentachtig euro twee cent ( 27.888,02) in 2004; ,- vierhonderd zevenentwintig duizend vijfhonderd euro ( 427.500,00) bij kapitaalverhoging conform

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbad Luik B - vervolg

artikel 537 W1B (dividendenuitkering) in 2014,

vermindering van het kapitaal met nenveertigduizend honderd twintig euro zestig cent (

41.120,60) tot vierhonderd veertien duizend tweehonderd zevenenzestig euro tweenveertig cent ( 414.267,42) ingevolge de splitsingsakte in 2014 (inbreng in nature);

-vermindering van het kapitaal met elfduizend achthonderd achtennegentig euro negenentachtig cent ( 11.898,89) tot vierhonderd en twee duizend driehonderd achtenzestig euro drienvijftig cent ( 402.368,53) mits vrijstelling van volstorting ingevolge de splitsingsakte in 2014;

-vermeerdering van het kapitaal met tweendertig duizend zeshonderd nendertig euro

zevenenveertig cent (6 32.631,47) om het te brengen tot vierhonderd vijfendertig duizend euro ( 435.000,00) door incorporatie van beschikbare (belaste) reserves ingevolge de splitsingsakte in 2014. Het is verdeeld in duizend honderd vijfentwintig (1.125) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder n/duizend honderd vijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen," Ten vijfde

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden het doel te wijzigen, zoals hierna bepaald,

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato

25 september 2014 omtrent de voorgestelde doelwijziging, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 30 juni 2014 gevoegd, hetzij minder dan drie maanden v66r heden vastgesteld.

Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passive, zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de

zaakvoerder bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passive. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen,

b) Wijziging van het doel

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de

vennootschap te wijzigen zoals hierna bepaald,

c) Wijzi,ging statuten

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te

passen zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3. Doel

activiteiten inzake de studie, het opmaken, ontwikkelen en uitwerken van vastgoedprojecten,

het architecturaal en technisch onderzoek, milieu- en effectstudies, technische controles en beheer

van gebouwen (vennootschap van onroerende diensten);

" projectontwikkeling voor de nieuwbouw of renovatie van individuele woningen, appartements-en kantoorgebouwen;

" projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van commercile en industrile centra, industriezones en markten, hotels en stadswijken;

" projectontwikkeling voor grond- en ruilverkavelingen;

" de handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartements- en kantoorgebouwen, industrile gebouwen, gronden en terreinen;

" de verhuur van niet-residentile gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz....;

" de verhuur van gronden en terreinen, zowel bebouwd als onbebouwd;

" de verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;

" de verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen;

" de verhuur van appartementen in hotels;

" het bemiddelen bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;

" het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende diensten en goederen;

" het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing;

" het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in Belgi of in het buitenland;

" de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, commercile, financile, industrile of andere, alsook de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

" het verlenen van technische, administratieve, financile en commercile bijstand, in de meest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge, Luik B - vervolg

Voor-

behouden aan hot Belgisa--Staatsblad

ruime zin genomen, aan derden;

" het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en over vennootschappen of bedrijven;

" managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal en aile andere managementactiviteiten;

" het optreden als gevolmachtigde van derden;

" het verlenen van borgstellingen en kredieten in het voordeel van derden;

" het toestaan van leningen en kredietopeningen, onder eender welke vorm, aan derden.

Ten zesde

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum voor de jaarlijkse algemene

vergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand december om zeventien uur.

Ze beslist om de eerste zin van artikel 14 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 14.

De jaarvergadering zal plaats hebben op de zetel op de derde dinsdag van de maand december om

zeventien uur"

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan op 16 december 2014 om 17 uur.

Ten zevende

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten

uit te voeren.

Alle machten worden verleend aan ondergetekende notaris om de statuten van deze vennootschap te

cordineren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerders, staat van actief en

passief.04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 17.12.2013, NGL 31.01.2014 14022-0211-019
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 16.12.2014, NGL 13.01.2015 15013-0196-019
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 18.12.2012, NGL 21.12.2012 12677-0530-018
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 16.01.2012 12010-0114-018
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 21.12.2010, NGL 28.12.2010 10649-0174-019
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.12.2009, NGL 28.01.2010 10035-0509-019
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 16.12.2008, NGL 29.01.2009 09029-0288-019
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 18.12.2007, NGL 21.01.2008 08021-0050-018
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 19.12.2006, NGL 22.12.2006 06934-3015-016
05/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 20.12.2005, NGL 28.12.2005 05926-2708-016
19/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 21.12.2004, NGL 14.01.2005 05013-0070-014
19/08/2004 : LET000710
08/03/2004 : LET000710
12/01/2004 : LET000710
24/01/2003 : LET000710
22/01/2002 : LET000710
21/03/2000 : LET000710
08/02/2000 : LET000710
21/10/1999 : LET000710
20/01/1999 : LET000710
04/04/1998 : LET710
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 15.12.2015, NGL 13.01.2016 16011-0477-018

Coordonnées
2A ARCHITECTENVENNOOTSCHAP

Adresse
DIESTERSESTEENWEG 90, BUS1 3583 PAAL

Code postal : 3583
Localité : Paal
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande