2K DOE HET ZELF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2K DOE HET ZELF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.697.920

Publication

23/09/2014
werlorem

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerIegging ter griffie van de akteOp de laatste blz.. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

1111,11,110

Vot t'aboi

aan

Belg Staat

Il

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

1 2 SEP. 2014

ireiehip y/mea"' . "

Griffie -144

Ondernemingsnr : 0839.697.920

Benaming

(voluit) : 2K DOE HET ZELF

(verkort):

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: Koolmijnlaan 37, 3550 Heusden-Zolder

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De bijzondere algemene vergadering van 21 augustus 2014 besliste om:

- dhr. Iliev Ivaylo Zdravkov wonende te Aleksandrovska 48 - 7500 SIUSTRA BULGARIJE, vanaf heden aan te stellen als zaakvoerder. Zijn mandaat is onbezoldigd.

- dhr, Kocabas Samet vanaf heden te ontslaan van zijn mandaat als zaakvoerder. Er wordt hem volledige dcharge verleend.

- Mevr. Kocabas Kubra vanaf heden te ontslaan van haar mandaat als zaakvoerster. Er wordt haar volledige dcharge verleend,

- de maatschappelijk zetel te verplaatsen naar:

- Dennenweg 5 - 3550 Heusden-Zolder

dhr. Weyl lliev

zaakvoerder

Mevr. Kocabas Kubra

Ontslagnemend zaakvoerster

dhr. Kocabas Samet

Ontslagnemend zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.01.2014, NGL 24.02.2014 14047-0128-011
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 02.01.2013 13003-0003-012
07/05/2012
Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

I 1111111111111111111111111111111111111 111 Iii! IJI!

*iaoesoss*

Rer-lubenk van koophandel

2A. . ta, 2412

te HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr ; 0839.697.920

Benaming :

(voluit): 2K Doe Het Zelf

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' Zetel : 3550 Neusden-Zolder, Koolmijnlaan 37/5-6

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 19 april

2012 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 2K Doe Het Zelf, verkort 2K, volgende besluiten met

eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij

stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over

de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel 14 van de statuten aan te

passen zodat elke zaakvoerder afzonderlijk de vennootschap geldig kan vertegenwoordigen.

Artikel 14 luidt voortaan als volgt

"Artikel 14 -- Externe verte_genwoordrpingsmachf

Iedere zaakvoerder kan alleen optreden en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte."

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten

uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoordineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, volmacht en gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/12/2011
4,121

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

F ~

11111111111 I 11111111

*1119505]*

"771 L----

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 5 -92- 2011

HA

Order ie--:;r sr.r : 0839.697.920

Ocneranne

;vc:ult) : 2K Doe Het Zelf

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Koolmijnlaan 37, 3550 Heusden - Zolder

Onderurem aMe : Wijziging Maatschappelijke Zetel

Op de bijzondere algemene vergadering van 06/12/2011 werd besloten het

ontslag van dhr Yilmaz Huseyin, woonachtig te Hoensbroeckstraat 5, 3550 Neusden - Zolder te aanvaarden en dit vanaf 07/12/2011 en hij wordt vervangen door Kocabas Kbra, woonachtig te Sint Maartenlaan 33, 3550 Neusden  Zolder vanaf 07/12/2011.

v

Kocabas Samet Zaakvoerder

Cp de ;aatste blz. van '_Lft B vaYmslden : auto : Naam en hoedarigl sid van de instrumenterende ^c'ar`s. he;a' vz de perso;a)n(en t bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerv_voorc'.gsn

Verso : Naam. an 7:andtskan;ng.

10/10/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Il

" iusaass*

VI behc

aas

Bel, Staa

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 8 -09- 2011

te ELT ,

Ondernemingsnr : 3

Benaming

(voluit) : 2K Doe Het Zelf

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koolmijnlaan 37/5-6 te 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - BENOEMINGEN.

Uit een akte, verleden voor Leen Van Breedam, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marij Hendrickx & Leen Van Breedam, geassocieerde notarissen", met zetel te Neusden-Zolder (Zolder), Koeltorenlaan 11, op 20 september 2011, blijkt onder meer wat volgt:

1) Er is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "2K Doe Het Zelf', of afgekort "2K", opgericht voor onbepaalde duur, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3550 Neusden-Zolder, Koolmijnlaan 37/5-6.

2) Als oprichters zijn opgetreden:

a) De heer KOCABAS Samet, geboren te Neusden-Zolder 9 mei 1989, ongehuwd, wonende te 3550 Neusden-Zolder, Sint-Maartenlaan 31, en die bevestigt geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd.

b) De heer YILMAZ Huseyin, geboren te Heusden-Zolder op 7 april 1980, echtgenoot van mevrouw Bicici Hi1a1, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Hoensbroeckstraat 5; gehuwd te Heusden-Zolder op 1 december 2007, onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract.

3) De vennootschap heeft tot doel de onderneming voor:

- beheer van onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden; holdingactiviteiten; borgstellingen voor andere vennootschappen; managementactiviteiten; consultancy; tussenpersoon in de handel; adviesbureau; outsourcing; aan- en verkoop, import en export van allerhande goederen; groothandel en kleinhandel in doe-het-zelf artikelen, sanitair, bouwmaterialen, elektriciteit, elektro.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden in Belgi en in het buitenland alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

4) Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro, voorafgaandelijk volledig afbetaald in geld, waarvoor tweehonderd aandelen zonder vermelding van waarde met elk een fractiewaarde van n/tweehonderdste van het maatschappelijk kapitaal zijn uitgegeven.

5) De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al of niet vennoten; zij worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

' De zaakvoerders zijn gezamenlijk bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de ' handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerder(s); indien er meer dan n zaakvoerder benoemd is, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee.

" zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

6) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het eerste maatschappelijk boekjaar eindigt op 30 juni 2012.

7) De jaarvergadering heeft plaats op de tweede dinsdag der maand december om 20.00 uur, en voor de eerste maal op dinsdag 11 december 2012, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het Vlaams of Brussels gewest waar de vennootschap gevestigd is, aangeduid in de oproeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

8) Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, I zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de nettowinst uit.

Van deze winst wordt tenminste n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten, dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.

9) Er werden twee zaakvoerders aangesteld voor de duur van de vennootschap, te weten:

- De heer KOCABAS Samet, geboren te Heusden-Zolder 9 mei 1989, ongehuwd, wonende te 3550

Heusden-Zolder, Sint-Maartenlaan 31, en die bevestigt geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben

afgelegd.

- De heer YILMAZ Huseyin, geboren te Heusden-Zolder op 7 april 1980, echtgenoot van mevrouw Bicici

Hilal, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Hoensbroeckstraat 5;

die beiden aanvaard hebben.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

10) Er werd geen commissaris benoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vr registratie, om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-fotografisch afschrift van de oprichtingsakte.

Getekend door geassocieerd notaris Leen Van Breedam te Zolder.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

w .4,

Coordonnées
2K DOE HET ZELF

Adresse
KOOLMIJNLAAN 37, BUS 5-6 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Code postal : 3550
Localité : HEUSDEN-ZOLDER
Commune : HEUSDEN-ZOLDER
Province : Limbourg
Région : Région flamande